Wěnuja swjatk Jurjej Chěžce

Donnerstag, 24. November 2016 geschrieben von:

Haslow/Budyšin (SN/JaW). Zwjazk serbskich wuměłcow chce tež klětu w lěću Swjedźeń serbskeje poezije přewjesć. To je předsydstwo ZSW na swojej njedawnej hłownej zhromadźiznje w Haslowskim Bizoldec hosćencu připowědźiło. Hłownu zamołwitosć za organizaciju a přewjedźenje lyriskeho swjatka přewozmje znowa čłon předsydstwa ZSW a nawoda koła serbskich spisowaćelow Benedikt Dyrlich. Budyšan dale rjekny, zo budźe so zdobom wo 40. swjedźeń serbskeje po­ezije w lěće 2018 starać, štož čłonojo zwjazka wuraznje witachu.

Klětuši swjedźeń poezije wěnuje ZSW serbskemu basnikej Jurjej Chěžce, ko­trehož stote narodniny 2017 wopominamy. Wón je jedyn z prěnich zastupjerjow moderneho serbskeho basnistwa. Literarni fachowcy maja jeho za najbóle doprědkarskeho serbskeho poeta swojeho časa w prěnjej połojcy 20. lětstotka. Jurij Chěžka so 22. julija 1917 w Hórkach. 1944 bu jako wojak němskeje Wehrmachty blisko serbiskeho města Kragu­jevac zatřěleny.

ZSW hrozy rozpušćenje

Montag, 21. November 2016 geschrieben von:

Zwjazk serbskich wuměłcow, jedne z najaktiwnišich serbskich towarstwow, wojuje wo eksistencu.

Haslow (SN/JaW). Zwjazk serbskich wuměłcow dyrbješe na swojej pjatkownej hłownej zhromadźiznje w Haslowskim Bizoldec hosćencu wólby noweho předsydstwa a předsydy přestorčić. Přičina toho bě přemało kandidatow. Z přitomnych 25 čłonow bě jeničce Jan Bělk za předsydu kandidował a Bosćan Nawka za nowe předsydstwo. Zo pak móhli scyła wolić, dyrbja po wustawkach znajmjeńša třoch kandidatow měć. Tohodla wobzamkny zhromadźizna ze 24 přihłosowanjemi, zo ma dotalne předsydstwo hač do kónca apryla dale dźěłać a so za nowymi kandidatami rozhladować. W tym zwisku bě tež rěč wo rozpušćenju, čemuž pak dyrbitej dwě třećinje wšitkich 119 čłonow přihłosować.

Zwisk hišće njenawjazany

Montag, 21. November 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Domowina njeje dotal z nowym mějićelom łužiskeje brunicoweje sparty, z čěskim energijowym koncernom Energetický a průmyslový holding (EPH), hišće žadyn zwisk nawjazała. To zdźěli hłowny jednaćel třěšneho zwjazka Bjarnat Cyž na naprašowanje našeho wječornika. „Smy wo tym hižo na wuradźowanju z čěskim ministerskim prezidentom Bohuslavom Sobotku w juliju w Praze rěčeli. Tehdy pak běchmy so dojednali, najprjedy wšitke kupne formality wočaknyć. Koncern nam termin po­srědkuje, hdyž je wšitko zrjadowane“, rjekny Cyž na minjenym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny spočatk nowembra w Budyšinje.

Formality su mjeztym wotbyte, bywša sparta šwedskeho energijoweho koncerna Vattenfall ma hižo nowe mjeno a rěka nětko LEAG. Na rozmołwny termin z nowymi mějićelemi pak Domowinski zarjad w sprjewinym měsće přeco hišće čaka. Wjednistwo třěšneho zwjazka so nadźija, zo prawje bórze k rozmołwje z čěskim mějićelom EPH dóńdźe.

W „Bjesadźe“ pjaty počas zahajeny

Dienstag, 15. November 2016 geschrieben von:

Runje tak, kaž w mnohich dalšich karnewalowych­ srjedźišćach Łužicy su tež Serbskopazličanske nory minjeny pjatk, 11. nowembra, krótko po 11.11 hodź. nowu norsku sezonu zahajili.­

Ptači kwas wosrjedź nazymy

Montag, 14. November 2016 geschrieben von:

Rakecy (SN/mwe). Stólcy w awli Rakečanskeje Pawołskeje šule, kotraž je w swobodnym nošerstwje ewangelskeje cyrkwje, sobotu popołdnju njedosahachu, telko dźěći, jich staršich, wowkow a dźědow je tam na swójbne popołdnjo přišło. Organizowała je zarjadowanje Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“. Regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa wjace hač 120 hosći na spočatku witaše, kotřiž su nimo z Rakec tež z wokolnych wsow puć do šule namakali.

Kaž swójba při kofeju

Montag, 14. November 2016 geschrieben von:
Štóž je zašłu sobotu w Rakečanskej Pa­wołskej­ šuli na swójbnym popołdnju Bu­dyskeje­ župy pobył, měješe přewšo rjane dožiwjenje. To zaleži wosebje na tym, zo je sprěnja wjele swójbow na program a zaběry přichwatało, zdobom pak bě kubłanišćo tež dobry hosćićel. Wsy Rake­čanskeje wokoliny kaž Šešow, Stróža abo Komorow słušeja dźě dźensa bohužel hižo kaž sydlišća z dwurěčnymi napisma­mi wokoło Hamora a Niskeje k tym, hdźež so jara mało a scyła hižo serbsce njerěči. Čim wažniše je, zo pyta župa puće, zo by wobydlerjow do serbskeho zhromadźenstwa zwołała. To nastupa tež dźěći a šulerjow, kiž mějachu sobotu wulke wjeselo při dwurěčnym programje. Do toho so tež přihladawarjo zapřijachu a wšitcy běchu kaž wulka swójba při kofeju. Tak je swójbne popołdnjo dobra přiležnosć, ludźi za serbskosć zdobyć a jim našu maćeršćinu bóle přistupnić. Měrćin Weclich

25. róčnicu w Šunowje woswjećili

Montag, 14. November 2016 geschrieben von:
Ze zabawnym wječorkom je lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy minjenu sobotu­ 25. róčnicu swojeho znowazałoženja swjećiła. Wječork wuhotowachu sej zhromadnje z partnerami čłonow w Šunowje pola Šěnec. Měrćin Šěn dźakowaše so dźiwadźelnikam, zo swjećachu róčnicu na historiskim městnje. Cyle blisko steješe dźě kolebka Jurja Šěna, kotryž běše 1991 znowazałoženje skupiny sobu iniciěrował. Runje tak kmótřił a mnohe lěta sobu skutkował je wučer na wuměnku Alojs Langa. Sobotu wječor mějachu sej dźiwadźelnicy tójšto powědać, listowachu w chronikach a Alojs Šenk bě 15mjeńšinske widejo wo inscenacijach přihotował. Překwapiła je delanskich­ keklerjow zastupjerka NSLDź Madlenka Šołćic, kotraž přepoda jim dobropisy za wopyt inscenacije „Za brězami“. Foto: Janek Wowčer

Redaktor, wučer a aktiwny sportowc był

Freitag, 11. November 2016 geschrieben von:

9. nowembra 2016 zemrě w Budyšinje redaktor­, wučer kaž tež sportowc Józef Kilank. Hakle 29. oktobra bě 80. žiwjenske lěto dokónčił. Wo njeho žaruja mandźelska Monika, dźěći Sabina, Blanka a Tomaš, přiwuzni, něhdyši kolegojo a wosebje tež serbscy přećeljo sporta.

Rodźeny w Kanecach chodźeše Józef do zakładneje šule w bliskim Wotrowje, hdźež bě tež Jan Meškank jeho wučer. Dalši žiwjenski puć wjedźeše jeho do Budyšina na Serbsku wyšu šulu. Po wuspěšnej abiturje 1954 započa wón w Małym Wjelkowje na Serbskim pedagogiskim instituće wučerstwo studować.

Nadobo poskićichu jemu w redakciji tehdyšeje Noweje doby městno sportoweho redaktora. Nětko njebě wón jenož wšudźebył na domjacych sportnišćach, ale měješe tež zbožo, směć swětowe mišterstwa­ w kopańcy 1958 w Šwedskej a olympiske hry 1960 w Romje sobu dožiwić.­ Ja sam mějach składnosć, z nim sportowe wjerški kaž kolesowanske swětowe mišterstwa 1960 na Sachsenringu widźeć.

Za sobudźěło so dźakował

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:

Serbske ewangelske towarstwo swoje dźěło pozitiwnje bilancowało

Trochu njezwučene městno wšak to bě, kotrež bě sej Serbske ewangelske towarstwo za swoju lětušu hłownu a wólbnu zhromadźiznu wupytało: hórski hosćenc na Čornobohu. Přiwšěm ma twarjenje samo serbski pozadk: Stajnje zaso běchu so serbske towarstwa tule schadźowali a tam wjerški swojeho towaršnostneho žiwjenja swjećili. Takle znajmjeńša wopodstatni to Arnd Zoba z Bukec přitomnym, wšako su Čornobóh na jeho namjet wuzwolili.

Měrćin Wirth, předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa (SET), poda rozprawu wo dźěławosći minjeneho lěta. Wón zdźěli, zo ma SET tuchwilu 43 čłonow. Tydźeń do hłowneje zhromadźizny dósta wón próstwu knjenje Marki Maćijoweje wo přistup k towarstwu.

300 lět Sorabija

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:

Lipsk (SN). Wot wčerawšeje wutory poskića Sorabija Lipsk zastupne lisćiki za swjedźeń 300. róčnicy swojeho wobstaća. Wo tym informuje předsydka studentskeho towarstwa Franciska Grajcarekec w nowinskej zdźělence. Swjećić budu w měsće nad Plesnu sobotu, 10. decembra. Kartka płaći 45 eurow, za studentow 25. Wona wopřijima wobdźělenje na přednoškach a kulturnym programje kaž tež wobjed, kofej a wječer. Napoje ma kóždy ze swójskeho zaka płaćić.

Kartki móža sej zajimcy pod adresu z poda­ćom mjena a přeća městna rezerwować. Plan městnow a blidow je internetnje pod https://sorabijalipsk.wordpress.com přistupny. Tam je tež postupowanje rezerwowanja lisćikow rozłožene. Dalša móžnosć, sej tajki zawěsćić, je na schadźowance 19. nowembra w Budyšinje.

10. decembra w 10.30 hodź. zahaja jubilej z ekumeniskej Božej słužbu w Mikławšowej cyrkwi. Swjatk z wobjedom, přednoškami a kulturnymi přinoškami budźe na žurli hosćenca Ring-Café. Wječor su reje z kapałomaj Con-takt a Roy de Roy kaž tež z DJjom.

Anzeige