Jolka tež w dwacetym lěće čiła

Montag, 15. Januar 2018 geschrieben von:

Radźeny jubilejny swjedźeń wjace hač 800 wopytowarjow přiwabił

Nuknica (SN/bn). Na jubilejny 20. jolka-swjedźeń je sobotu wjace hač 800 ludźi do Brězanec bróžnje w Nuknicy přichwatało. Wjelelětny moderator Marko Jurk witaše w mjenje wjesneho kluba, kotryž zarjadowanje wot wšeho spočatka organizuje, hosći z Łužicy a za jeje mjezami runje tak kaž z wukraja, mjez druhim z Čěskeje a Finskeje.

Hłownej temje programa běštej wjelča problematika kaž tež tak mjenowana postfaktiska doba ze swojim protagonistom Donaldom Trumpom.

Po tradicionelnym wašnju wustupištej muski kaž tež dźěćacy chór pod dirigatom wuměłskeho nawody swjedźenja Michała Cyža. Skupina žonow z Nuknicy, Prawoćic a Kopšina pokaza Kozaksku reju. Skeč „Černonawka a wjelk“ překwapi ze šibałej pointu, w kotrejž znaty zajac ruskich trikowych filmow takrjec ex machina problem rozrisa. SG Sněhowka wěnowaše so w swojim kabareće mafioznym strukturam tu a druhdźe a žněješe wulki přiklesk. Nimo toho su zarjadowarjo znowa kwis přewjedli a sej wospjet młodu spěwarku, Nukničanku Milenu Wowčerjec, na jewišćo přeprosyli.

Tež žony program přihotuja

Montag, 15. Januar 2018 geschrieben von:

Serbske Pazlicy/Njebjelčicy (SN/MWj). Dokelž su lětuše jutry 1. apryla poměrnje zahe, smědźa so tež přiwisnicy karnewala wjeselić, zo na nich hižo bórze norske dny čakaja. Tohodla je nětko tohorunja Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo w horcej fazy přihotow swojich zarjadowanjow. Z princowskim porom Jensom I. a Sylviju I. z Frogmaniskeje přeprošeja Serbskopazličenjo na mjeztym hižo 48. karnewalowu sezonu, kotraž steji pod hesłom „Lóza huba čerwjena na póstnicach je košena“.

Prěni wjeršk na Njepilic statoku

Freitag, 12. Januar 2018 geschrieben von:

Rowno (JoS/SN). Wot spočatka tohole tydźenja knježitej na Rownjanskim Njepilic statoku hołk a tołk. Tam přihotuja jutřiše swinjorězanje. Mjeztym 17. tajke zarjadowanje lubi zaso wulki wuspěch. Wutoru započachu kołbasu měšeć a do črjewow a škleńcow pjelnić. „Dźěła je dosć“, praji předsyda spěchowanskeho towarstwa Njepilic dwór Manfred Nikel. „Prócujemy so telko kołbasy dźěłać, zo nichtó z prózdnymaj rukomaj domoj hić nje­trjeba.“ Nimale wšitkich 40 čłonow towarstwa je zapřijatych, wšako trjebaja rěznicy tójšto pomocnikow, šoferow, tepjerjow a žony, kotrež wulku ličbu na­pjelnjenych škleńcow sortěruja. Dalši wjesnjenjo tohorunja pomhaja. Za zhotowjenje kołbasy maja mjeztym nowe mašiny a připrawy, kotrež nětko hišće lěpje hygieniskim žadanjam nastupajo žiwidła wotpowěduja.

Organizuje, za čož so sam zahorja

Donnerstag, 11. Januar 2018 geschrieben von:

Zo je minjenu njedźelu na Horje w Bóščanskej gmejnje zymske zetkanje přećelow oldtimerow mjez něhdźe tysac ­wopytowarjemi přewšo wulke připóznaće žnjało, je w prěnim rjedźe­ zasłužba Marija Ryćerja. Štwórte tajke zetkanje bě tamniši klub přećelow wlečakow mjeztym organizował. Wot časa załoženja je 47lětny Horjan předsyda 45 čłonow wopřijaceho cyłka.

W žiwjenjoběhu Marija Ryćerja ničo njewšědneho na to njepokazuje, hdźe a na kotre wašnje je sej přiswojił wob­dźiwanja­hódne organizatoriske kmanosće. 1970 w Nowej Jaseńcy rodźeny chodźeše prěnje lěta w Bóšicach a hač do 8. lětnika w Njeswačidle do šule. W Budyšinje nawukny powołanje rěznika. Jako tajki dźěłaše hač do oktobra minjeneho lěta w Budyskim Wjenkec rěznistwje, kotrež wudźeržuje na Horje swójsku rězarnju. Mjeztym dźěła Ryćer we Wětrowskim zawodźe Mammut.

Chrósćicy (ZC/SN). Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy móžeše loni na swoje 40lětne skutkowanje po znowazałoženju 1977 zhladować. K róčnicy je wona zhromadnje z chórom Lipa a z někotrymi něhdyšimi čłonami rejwanskeje skupiny Wudworskeho folklorneho ansambla swjedźenske zarjadowanje wuhotowała. Přeprošeni běchu lubowarjo dźiwadła, kotrež su lajskich hrajerjow přez lěta swěrnje přewodźeli.

W běhu 40 lět zawjeselichu Chróšćenjo swój publikum ze 24 inscenacijemi. Po wjace hač štwórć lětstotku organi­zatoriskeho skutkowanja Zale Cyžoweje přewza lěta 2004 Gabriela Lebzyna wotežki. Z wulkim elanom, wušiknosću, wutrajnosću, z nowymi idejemi a runje tak akribiskej dokładnosću je wona hač do kónca minjeneho lěta za skupinu swoje mocy zasadźowała. Za dobry nawod a njesebičnu prócu, kotruž je na dobro skupiny a na dobro serbskeje kultury w běhu swojeho skutkowanja nałožowała, zasłuža sej wulki dźak.

Koncert a dźiwadło na swjedźenju

Dienstag, 09. Januar 2018 geschrieben von:

Hižo wot časa załoženja Bratrowstwa 1898 je z tradiciju, zo so čłonojo spočatk lěta po „lantagu“, hdyž tehdy čeledź słužbne městno měnješe, k zabawnemu zarjadowanju zetkawaja. Po znowazałoženju towarstwa su 1994 na staru tradiciju nawjazali a ju hač do dźensnišeho pěstuja.

Sulšecy (aha/SN). Městopředsyda towarstwa Handrij Rab witaše hosći minjenu sobotu na mjeztym 24. raz přewjedźeny woblubowany lětny swjedźeń na žurlu Sulšečanskeho kulturneho domu. Kaž kóžde lěto je so předsydstwo Bratrowstwa wo přewšo poradźeny program a wo dobru naladu starało.

Sokoł z lětom 2017 spokojom

Montag, 08. Januar 2018 geschrieben von:

Lěto do 25. róčnicy znowazałoženja Serbskeho Sokoła bě za sportowy zwjazk towarstwo wuspěšne a połne wjerškow. Lětsa nětko steji za nje hłownje­ XVI. wšosokołski zlět w Praze­ w srjedźišću.

Budyšin (SN/bn). Třěšny zwjazk spor­to­wych towarstwow Serbski Sokoł zhladuje na wuspěšne lěto 2017. Za rěčnika Jana­ Hrjehorja je facit minjenych dwa­naće měsa­cow „znowa pozitiwny. Smy mała horstka Sokołkow a Sokołow, kotřiž dóstawaja při wulkopodawkach wot wše­lakich towarstwow, skupin a swójbnych tójšto podpěry. Hinak njeby móžno było na přikład sokołski volleyballowy tur­něr wo pokal Domowiny organizować, přewjesć a wuhódnoćić.“ Při­wšěm njeje so wšitko radźiło, hdyž tež zrozumliweje přičiny dla: „Serbske dorostowe koparske wubranki ani jónu hrali njejsu. To njezaleži na falowacym zajimje młodźiny, nam po­brachuja prosće ludźo, kotřiž bychu so z hólcami a holcami na turněrach abo tež na jednotliwych hrach wobdźěleli.“

Tež na wuměnku hišće aktiwna

Montag, 08. Januar 2018 geschrieben von:

Hilža Mehrowa je jako něhdyša wučerka na Budyskim Serbskim gymnaziju stotkam šulerjow matematiku a geografiju podawała. Do přewróta bě wona na Serbskej wyšej šuli na Budyskim Třělnišću wuwučowała. Dźensa swjeći wona 65. narodniny. Tež hdyž je nětko oficialnje rentnarsku starobu docpěła, angažuje so hišće přeco aktiwnje w serbskim žiwjenju jako předsydka Domowinskeje skupiny Baćoń-Haslow.

Nuknica (SN/bn). Za přichodny kónc tydźenja, dokładnje sobotu, 13. januara, přeprošatej Nukničanski wjesny klub a wjesne zhromadźenstwo „NuPraKo“ zaso do Brězanec bróžnje na jolku. Lětsa swjeći­ „najwjetši ryzy serbski swjedźeń“, kaž jón zarjadowarjo mjenuja, 20. narodniny. Pod hesłom „Tajki cirkus“ smědźa so wopytowarjo na titulej wotpowědowacy pisany program wjeselić. A kaž je na tajkich narodninach – ćim bóle na kulojtych – z wašnjom, čaka tójšto překwapjenkow na publikum. Organizatorojo nochcedźa wuzamknyć, zo někotružkuli chłóšćenku minjenych lět na někajkežkuli wašnje znowa na jewišću pokazaja. Mjez druhim je skupina SG Sněhowka wosebity přinošk spřihoto­wała. Tež kabaretne sceny su z wobstatkom programa – přiwšěm zarjadowarjo po zwučenym wašnju ke konkretnym wobsaham wutrajnje mjelča.

Składnosćow je dosć

Dienstag, 02. Januar 2018 geschrieben von:
Lěto 2017 bě za Domowinu bjezdwěla z tójšto aktiwitami zwjazane. A třěšny zwjazk je je tež derje zmištrował. Hač na jednu: zběrać podpisma za wobydlersku iniciatiwu Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin Minority SafePack k skrućenju mjeńšinowych prawow na europskej runinje. Z prawom je před­syda Dawid Statnik njespokojom z mnóstwom podpismow. Tež ja njejsym spokojom. K wěrnosći pak tež słuša, zo je Domowina přilubiła 50 000 podpismow ze­zběrać. Chce-li tole hišće docpěć, dyrbja jeje čłonojo woprawdźe „jara aktiwni być“, kaž Statnik měni. Składnosćow wšak je dosć. Na přikład móhli so Domowinjenjo wjele sylnišo na podpěranskej akciji našeho wječornika wobdźělić. Wšako njewozjewjamy měnjenja pod hesłom „Sym podpisał/a, dokelž ...“ jenož w ćišćanej nowinje,­ ale tež na internetnych stronach pod www.serbske-nowiny.de a w socialnych syćach. Janek Wowčer

Anzeige