Dźiwadło a chórowa hudźba

Dienstag, 17. Oktober 2017 geschrieben von:
Zo hodźitej so dźiwadło a chórowa hudźba derje hromadźe, dopokazaštej njedźelu Lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy a Ralbičanski cyrkwinski chór Lilija pod nawodom Bernadet Šołćineje (srjedźa při pulće) w Haslowje. Dźiwadźelnicy přeswědčichu z třomi skečemi a Lilija z mnohimi serbskimi a słowjanskimi pěsnjemi. Wo připowědź postara so Weronika Bulankowa (nalěwo), kotraž tež publikum, kotryž bě najebać słónčne wjedro mnoholičbnje přichwatał, zapřijimaše. Foto: Feliks Haza

Wuznamneho molerja sej zbližili

Mittwoch, 04. Oktober 2017 geschrieben von:

Łaz (AK/SN). Serbski ludowy moler Horst Šlosar (1903–1964) je fachowcam hišće přemało znaty a přemało wobkedźbowany. Za swoje mnohostronske skutkowanje zasłuža sej wón wjace připóznaća, tež mjez Serbami. Tole podšmórny Jurij Łušćanski minjeny pjatk w swojim přednošku we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja na přeprošenje tamnišeho spěchowanskeho towarstwa. Łušćanski je so ze žiwjenjom a skutkowanjom Horsta Šlosarja dokładnje zaběrał. W listach, nowinskich wozjewjenjach, dokumentach a jeho zawo­stajenstwje je bywši hudźbny redaktor a pozdźiši referent Domowiny za Šlosarjom slědźił a tak jeho zajimawe žiwjenje wotkrył.

W Krabatowym młynje domchowanku swjećili

Montag, 02. Oktober 2017 geschrieben von:

Čorny Chołmc (SiR/SN). Kónc tydźenja je so Čornochołmčanski Krabatowy młyn jako městnosć zańdźenosće, přitomnosće a přichoda prezentował. Krabatowe towarstwo a Wojerowska župa „Handrij Zejler“ přeprošowaštej na domchowanku. Publikumej lubješe so wotměnjawy program, do kotrehož běchu 1. rjemjeslniske a chłóšćenske wiki zapřijate.

Z wulkej lubosću k detailej su nawoda Krabatoweho towarstwa Tobias Čižik, jeho mustwo a mnozy dalši čestnohamtscy pomocnicy k tomu přinošowali, zo je so tradicionalne zarjadowanje poradźiło. Dwaj dnjej bě młyn wosebje zetkanišćo tradicijow a serbskich nałožkow. Grobic swójba z Čorneho Chołmca bě organizatoram domchowanki samo swoje priwatne kukuricnišćo za „wurubjenje“ přewostajiła. „Žně“ w formje stykanych a splećenych majsowych potačow, lóštnych słomjanych snopowcow a ze sadom a zeleninu regiona bohaće kryte blido wopokazachu so jako wulkotna symbioza. Derje­ wopytane běchu tež prěnje rjemjeslniske a chłóšćenske wiki, na kotrychž je dwaceći regionalnych wikowarjow swoje wudźěłki poskićało.

Přihoty za schadźowanku zahajene

Mittwoch, 27. September 2017 geschrieben von:

Namysłów (dd/SN). Serbscy studenća a šulerjo nawróćichu so njedźelu z Pólskeje. Na wuprawu přeprosył bě Zwjazk serbskich studowacych – župa „Jan Skala“. Cil wulěta 29 młodostnych bě městačko Namysłów, w kotrymž bě Jan Skala něhdy skutkował a ke kotremuž Serbja dobre zwiski wudźeržuja. Nimo wopyta susodneho kraja přihotowachu młodostni lětušu schadźowanku. Prěni króć běchu studenća šulerjow Budyskeho Serbskeho gymnazija přeprosyli, zo bychu so lěpje mjez sobu zeznali. Po přijězdźe powita pólski partner Mateusz Magda serbsku skupinu a zhromadnje dachu wječor wuklinčeć. Nazajtra wotměchu studenća a šulerjo chórowu probu a pisachu kabaretne přinoški. W derje zdźeržanym tykowanym domje Izba regionalna, hdźež je muzej zaměstnjeny, bu samsny dźeń wustajeńca wotewrjena. Hudźbny kwartet serbskich studentow wobrubi ju ze serbskimi a słowjanskimi ludowymi spěwami, za kotrež žněješe wutrobny aplaws. Pozdźišo informowaše čłon towarstwa přećelow Serbow Pro Lusatia prof. Piotr Pałys młodostnych wo skutkowanju Jana Skale a wo mjezsobnych stykach.

Na zetkanju k přihotam wšosokołskeho zlěta w Praze

Montag, 25. September 2017 geschrieben von:

Děčín (mfu/SN). W přihotach na XVI. wšoskołski zlět 2018 w Praze pobyštaj čłonaj předsydstwa Serbskeho Sokoła, starosta Milan Funka a Józef Šwon njedawno na přepodaću stafety Serbskeho Sokoła w Děčínje. Přeprosyła bě Česka obec sokolska (ČOS). Na zetkanju, kotrež wotmě so w bliskosći pomnika załožerja sokołskeho hibanja Miroslava Tyrša, při hrodźe a na Děčínskim campje, wobdźělichu so zastupjerjo wšitkich sewjeročěskich župow Sokoła.

Dagmar Toncarová, městopředsydka ČOS, je hosći z Budyšina witała a dźakowaše so Milanej Funce, kiž postrowi hosći, přećelow a čłonow Čěskeho Sokoła. Wón wupřa jim wuspěch za zbywacy přihot klětušeho swětoweho sokołskeho zetkanja w čěskej stolicy.

Přepodata stafeta Serbskeho Sokoła, wot Józefa Šwona zhotowjena, wobsa­howaše wšelakore spisy wo sportowych wjerškach a aktiwitach Serbskeho So­koła w tu- a wukraju. Wosebity zajim zbudźi kniha „Europeada 2012“.

„Přećiwo namjetej ničo nimam“

Mittwoch, 20. September 2017 geschrieben von:

W šěsć fachowych wuběrkach chce Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobsahowe dźěło po 18. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka serbskich župow a towarstwow zmištrować. Dospołnje wobsadźene pak wone hišće njejsu, w jednym padźe je samo městno nawody dotal njewobsadźene.

Hospodarski přichod Łužicy tež tema Serbow

Montag, 18. September 2017 geschrieben von:

Domowina budźe so dokładnišo ze strukturnym wuwićom we Łužicy zaběrać. K tomu zarjaduje klětu konferencu, kaž je jeje zwjazkowe předsydstwo nětko jednohłósnje wobzamknyło.

Konferenca wo strukturnym wuwiću

Mittwoch, 13. September 2017 geschrieben von:

Budyšin/Chrósćicy (SN/at). W tuchwilnych dźěłowych směrnicach je sej Domowina předewzała, znowa so zaběrać z prašenjom „Serbja a brunica – Kak dale?“ a k tomu brunicowu konferencu zwjazkoweho předsydstwa wotměć. Wotpohlad wostanje samsny, tematiku pak chcedźa aktualneho wuwića dla přiměrić. Tohodla wuradźuje Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na swojim posedźenju pjatk w Chrósćicach wo nadawku nastupajo přihot konferency k strukturnemu wuwiću we Łužicy. Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik našemu wječornikej rjekny, měł wuběrk zwjazkoweho předsydstwa za hospodarstwo a infrastrukturu konferencu za lěto 2018 přihotować. Domowina so prócuje, zdobyć za nju přisłušneju statneju sekretarow braniborskeho a sakskeho hospodarskeho ministerstwa Hendrika Fischera a dr. Hartmuta Mangolda. Trěbnej konsultaciji stej hižo terminowanej, wšako je serbski sydlenski rum wot přichodneho strukturneho wuwića w Hornjej a Delnjej Łužicy najwšelakorišo potrjecheny.

Młodźinska přirada so zesylnja

Dienstag, 12. September 2017 geschrieben von:
Serbska młodźinska přirada ma dalšeju noweju čłonow. Katka Pöpelec (srjedźa) je zastupjerkomaj Radworskeho a Njebjelčanskeho młodźinskeho kluba Antoniji Wjeselic (nalěwo) a Leji Šefrichec minjeny štwórtk wopismo jako symbol přiwzaća přepodała. Nowej zastupjerce podpisaštej statut, w kotrymž su dźěłowe směrnicy přirady defi­nowane. Gremijej přisłuša mjeztym jědnaće serbskich młodźinskich cyłkow, kaž kubłanska referentka za młodźinu Rejzka Krügerowa zdźěli. Foto: Clemens Škoda

Maja konkretne předstawy

Dienstag, 12. September 2017 geschrieben von:
Choćebuz (SN/at). Na wólbnym forumje Domowiny wčera wječor w Choćebuskim Serbskim domje su so direktni kandidaća za wólbny wokrjes 64 (Choćebuz/Sprjewja-Nysa) Birgit Kaufhold (Lěwica), Ulrich Freese (SPD), dr. Klaus-Peter Schulze (CDU), Jeff Staudacher (FDP), Wolfgang Renner (Zeleni), Helene Spring-Räumschüssel (AfD) a kandidat-jednotliwc Helmut Fleisch­hauer zwólniwi wuprajili, europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack podpěrać, mjenujo za to konkretne předstawy. Nimale­ 40 zajimcow słyšeše poziciju požadarjow nastupajo wot mjeńšinoweje rady poručeny plan naprawow za škit a spěchowanje awtochtonych ludowych skupin zwjazkoweho knježerstwa kaž tež k nowelěrowanju zakonja wo změnje mjeńšinowych mjenow, štož měło Serbowkam zmóžnić swoje mjeno serbsce do personalnych dokumentow zapisać dać. Hłownje zwěsćena přezjednosć nastupajo serbske temy w kompleksu k strukturnej změnje we Łužicy hižo njebě, tu jewjachu so bóle stronske pozicije.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi