Na wuprawje we Waliziskej

Montag, 12. Dezember 2016 geschrieben von:

Delegacija Serbow je so wčera na studijnu jězbu do Waliziskeje podała. Chcedźa so tam mjez druhim wobhonić, kak Walizojo swoju mjeńšinowu rěč zachowuja.

Cardiff (SN/MiR). „Chcemy-li swoje wočakowanja a diskusije minjenych lět k zachowanju a rewitalizaciji hornjoserbšćiny a delnjoserbšćiny chutnje zwoprawdźić, dyrbimy sej plan naprawow zdźěłać“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik, kiž delegaciju nawjeduje. Wuprawa ma wuměnje nazhonjenjow mjez Serbami a Walizami słužić. A z njeje, tak so wobdźělnicy nadźijeja, dóstanu woni inspiraciju, kak móhli mjenowany plan naprawow wobohaćić.

Mjez wobdźělnikami wuprawy su dalši zastupjerjo Domowiny kaž tež direktor Załožby za serbski lud Jan Budar, dr. Madlena Norbergowa z Rěčneho centruma WITAJ, dr. Fabian Jacobs ze Serbskeho instituta, zastupjerka intendanta za serbske dźiwadło w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Madleńka Šołćic, Měto Nowak z ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu w Braniborskej a nawodnica Budyskeho studija MDR Bogna Korjeńkowa.

Z mytowanskej swjatočnosću je so minjeny pjatk wubědźowanje „Krabat – pisaj, basni, moluj“ za dźěći 2. do 4. lětnika a „Krabat 2.0“ za młodostnych na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja skónčiło.

Budyšin (SN/CoR). Dorost postaješe minjeny pjatk čiłu atmosferu na połnej žurli muzeja. „Kóždy je dobyćer, wšako smy zhromadnje něšto zdokonjeli“, dźakowaše so předsyda Domowiny Dawid Statnik wšitkim, kotřiž běchu so na kreatiwnym wubědźowanju kołowokoło serbskeho kuzłarja wobdźělili. Třěšny zwjazk bě je składnostnje 100. posmjertnych narodnin Jurja Brězana zhromadnje ze župami Michał Hórnik Kamjenc, Jan Arnošt Smoler Budyšin a Handrij Zejler Wojerecy wupisał. Kuzłać ma tež něšto z wědu činić, rozjasni direktorka Serbskeho muzeja Christina Boguszowa zakładnu mysličku dźěćom, a „wěda je móc, z kotrejž móžeš swět na dobro přeměnić“.

Analyzu „Pěsničkow“ předpołožił

Freitag, 09. Dezember 2016 geschrieben von:

Sekcija hudźba Maćicy Serbskeje a Towarstwo za staru serbsku ludowu hudźbu stej wčera do Budyskeho Serbskeho domu přeprosyłoj. Rozjimali su tam analyzu Smolerjowych „Pěsničkow“, kotruž bě publicist, nakładnik a předsyda sekcije Měrko Šołta předpołožił.

Budyšin (SN/CoR). Poslednje zarjadowanje Smolerjoweho lěta bě zdobom započatk noweje doby rozestajenja z najwažnišej twórbu Jana Arnošta Smolerja (1816 –1884). Škoda tuž, zo njeje přewjele ludźi wčera wažny wokomik dožiwiło, kak nimale 175 lět po wozjewjenju „biblije serbskeho wozrodźenja“ – kaž Měrko Šołta 1841/1843 wušłu zběrku „Pjesnički hornych a delnych Łužiskich Serbow“ mjenowaše – Serbja započinaja z nowym kritiskim widom na nju hladać.

Wot mytosa k realiće

Freitag, 09. Dezember 2016 geschrieben von:
Narodny mytos dekonstruować a kritisce na njón hladać je přeco bolostny proces – ale trěbny. Lěpje je, zo sam pomnik z po­desta sćehnješ, hač na to čakaš, zo ći pak na hłowu padnje pak so w zabyću zhubi. Měrko Šołta je wčera tajki proces zahajił, předpołožiwši prěnju kritisku analyzu Smolerjowych „Pěsničkow“. Wopomnjenske lěto wuznamneho serbskeho prócowarja kónči so tuž po njeličomnych hódnoćenjach z nowozapočatkom – to je snano wjace, hač móhli wočakować. Štóž so nětko boji, zo ničo ze Smolerjoweho wu­znama njezbudźe, so myli. Njeńdźe wo demontažu, ale wo to, sej strózby wid wróćo zdobyć. Tež bajki Grimmec bratrow njejsu ryzy ludowe bajki, zběrane na hessenskich wsach. Zwjetša běchu wone francoskeho pochada, kaž je germanistika zwěsćiła. Tuž do dźěła zdar! A štó wě, što při znowawotkryću „Pěsničkow“ zajimawe namakamy. Cordula Ratajczakowa

Wuspěšne lěto

Dienstag, 06. Dezember 2016 geschrieben von:

Kulow (SH/SN). Towarstwo katolskich Serbow w Kulowje Bratrowstwo je minjeny pjatk dźěławosć lěta bilancowało. Kaž rozprawješe čłon Jan Čěpic, je chór towarstwa pod nawodom dirigenta Franka Čórlicha 17 króć ze swojimi pěsnjemi kemše, wšelake swjedźenje a jubileje, kaž slěborny měšniski jubilej w Radworju, wobrubił. Dźiwadłowa skupina towarstwa žněješe wulki wuspěch z hru „Hdyž kokula woła“. Tuchwilu přihotuje nowy kruch Jana­ Aleksandera Fredra „Jědźk a lěnjuch“, kotryž je zdobom dar k 25lětnemu wobstaću skupiny. Premjera ma być 14. januara na lětnym swjedźenju w Bratrowstwa w Sulšecach.

Nimo aktiwitow spěwarjow a dźiwadźelnikow je cyłk mnohe dalše zarjadowanja organizował, mjez druhim zetkanje swójbow. Młodostni wobdźělichu so na rejwanskim kursu a młodym maćerjam pokazachu, kak so prawje narodnu drastu hotuja. Pjatk na Kulowskej Bosćanowej žurli je Bukečan Marko Grojlich swoju słuchoknihu „Wjesni šibałcy“ předstajił. Bratrowčenjo jemu při šalce kofeja abo horceho wina a skibce wosuška rady připosłuchachu.

Na adwentničce ZSW spisowaćela počesćili

Dienstag, 06. Dezember 2016 geschrieben von:

Hórki (AW/SN). Adwentnička, na kotruž bě hišće hač do apryla skutkowace předsydstwo Zwjazka serbskich wuměłcow swojich čłonow a předsydstwo Hórčanskeho wjesneho towarstwa Při skale minjeny pjatk do tamnišeho sportoweho domu přeprosyło, měješe něšto wose­biteho. Za nju bě Koło serbskich spiso­waćelow pod nawodom Benedikta Dyrlicha přihotowało počesćenje spisowaćela Jurja­ Kocha składnostnje jeho 80. narodnin. Tak słyšeše po zahajenju programa z dudakom Tomaszom Nawku wjace hač 30 přitomnych wo jubilarje reportažowy portret Alfonsa Wićaza; Jěwa Marja Čornakec čitaše z powědančka „Zabych ći něšto rjec“ a Dorothea Šołćina předstaji Kochowy skečowy manuskript „Rěčespytnikaj“, kotryž bě wón před wjele lě­tami za serbsku kabaretnu skupinu spisał. Benedikt Dyrlich recitowaše jeho basnje, Cosima, Tomasz a Bosćan Naw­kec čitachu wurězki z Kochoweho scenarija za film wo Smolerju, Křesćan Krawc přednjese swójsku recensiju k hrě „Lijeńca“, prof.

K podpěrje so wuznali

Montag, 05. Dezember 2016 geschrieben von:

Domowina a energijowy koncern LEAG lětnu rozmołwu wotměłoj

Rowno (SN/JaW). Předewzaće Łužiska energija hórnistwo AG a Łužiska energija milinarnje AG (LEAG) wuznawa so k zamołwitosći napřećo serbskej ludnosći we Łužicy. To wobkrućichu zastupnicy zawoda minjeny pjatk na Rownjanskim Njepilic statoku. Tam běchu so naslědnicy Vattenfalla a Domowina k lětnemu wuradźowanju zešli, kaž ze zhromadneje nowinskeje zdźělenki wuchadźa. „Tež za lěto 2017 wostanje zrěčenje, kotrež běštej Vattenfall a třěšny zwjazk serbskich towarstwow lěta 2007 prěni raz podpisałoj, zakład zhromadneho dźěła. LEAG podpěruje klětu dale serbske wobydlerstwo w brunicowym regionje při zachowanju a wuwiwanju socialneje a etniskeje identity“, rěka w zdźělence.

Adwentnička bě zawčerawšim lětuše poslednje zarjadowanje Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow. W „Starej hospodźe“ do­žiwi něhdźe 50 skupinarjow program dźěći a młodostnych Šołćic a Krawcec swójby z adwentnymi a hodownymi pěsnjemi kaž tež z instrumentalnymi štučkami. Smolerjec kniharnja je wuběr serbskich knihow poskićiła. Po zhromadnej wječeri knježeše čiła­ serbska bjesada, při kotrejž zrodźichu tež někotre ideje za přichodne skupinske dźěło. Foto: Marian Wjeńka

Dobre čestnohamtske dźěło

Donnerstag, 01. Dezember 2016 geschrieben von:

Na rozprawu wo dźěławosći ZSW zhladowane

Předsydstwo Zwjazka serbskich wuměłcow pokaza w swojej rozprawje na hłownej wólbnej zhromadźiznje 18. nowembra w Haslowje na dwulětne dźěło. Wobćežne bě, zo dyrbješe ZSW kóždolětnje wotnowa městno koordinatorki zaručić. Załožba za serbski lud je za to 60 procentow kóštow kryła. Tamne 40 procentow dyrbješe předsydstwo ZSW zarunać.

Tójšto projektow přewjedli

Při wšěm pytanju za sponsorami – ZSW je w zašłymaj lětomaj 47 043,08 eurow nazběrał – móžachu 40 wjetšich a mjeńšich projektow přewjesć. Wusahowacej běštej loni a lětsa 37. a 38. mjezynarodny swjedźeń poezije. Z nimaj bě so poradźiło, dóstać přistup do Drježdźanskeju literarneho domu wile Augustin a gymnazija swjateho Bena. Tam basnicy lětsa znowa wustupichu, prezentujo serbsku kulturu a literaturu.

Z diskusije na hłownej a wólbnej zhromadźiznje Zwjazka serbskich wuměłcow 18. nowembra w Haslowje:

Po rozprawje předsydstwa a rozprawach předsydow kołow spisowaćelow, two­rjacych wuměłcow a hudźbnikow wuwi so na hłownej wólbnej zhromadźiznje Zwjazka serbskich wuměłcow diskusija. Jako prěni bě so Jan Bělk, kiž chcyše za noweho předsydu ZSW kandidować, słowa jimał. Wón mjez druhim namjetowaše, zo měł so ZSW dale womłodźić, zo njebychu „za 15 lět zhromadźiznu zwjazka w Chróšćanskej starowni“ wotměć trjebali. Zdobom so hudźbnik a zastupjer ZSW w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny prašeše, hač je ZSW scyła hišće trěbny? Jeho měnjenje k tomu rěkaše, zo je zwjazk předewšěm trěbny za komunikaciju mjez wuměłcami a za mjezsobnu zamołwitu dowěru. Trěbne su dale młódša generacija a ideja zhromadnosće kaž tež diskusija wo tym, za čo zhromadnosć trjebamy.

Anzeige