Samonadrěte pjerjo požadane

Dienstag, 07. Februar 2017 geschrieben von:
Hdyž kaž nětko prawa zymička knježi, sej čłowjek w nocy tołste poslešćo z husacym pjerjom chwali. Tole wědźa tež na Rownjanskim Njepilic statoku, hdźež su tele dny wjacore razy zhromadnje pjerjo drěli. Dokelž su tajke poslešća a hłowaki jara požadane, maja tam tež stajnje potencielnych woteběrarjow. Pjerjo dodawaja wobydlerjo z Rownoho a wokolnych wsow, wšako na mnohich statokach hišće husy za swójsku potrjebu plahuja. A kaž so to za prawe pjerjodrěće słuša, mějachu sej žony wjele powědać­ a tak někotružkuli wjesnu nowosć zhonichu. Foto: Jost Schmidtchen

Dźeń Saksoww Lubiju wabi

Mittwoch, 01. Februar 2017 geschrieben von:

Lubij (SN/CoR). Šěsć lět po Dnju Saksow w Kamjencu wotměje so najwjetši ludowy a towarstwowy swjedźeń swobodneho stata lětsa zaso we Łužicy, a to pod hesłom „Mit Volldampf nach Löbau“ wot 1. do 3. septembra w Lubiju.

Tež Serbam skići 26. dźeń Saksow znowa składnosć, serbsku kulturu a rěč wjetšej­ zjawnosći předstajić. Na internetnej stronje www.tagdersachsen2017.de je mjeztym móžno so direktnje přizjewić. Kaž Domowina zdźěli, móže so towarstwo, kotrež so hač do 1. měrca přizjewi, tež wo spěchowanje za jězbne kóšty požadać­. Při prašenjach móža so zajimcy w Domowinskim zarjedźe w Budyšinje pola Clemensa Škody telefonisce pod čisłom­ 03591/550 208 abo tež přez mejlku na adresu wobhonić. Jasne hižo je, zo so muski chór Delany kaž hižo w minjenych lětach zaso na Dnju Saksow wobdźěli. To su čłonojo njedawno na hłownej zhromadźiznje wobzamknyli.

Loni wopyta 300 000 ludźi Dźeń Saksow w Limbachu-Oberfrohnje.

Přeliberalnje njewustupować

Mittwoch, 01. Februar 2017 geschrieben von:

Jan Nuk žada sej serbšćinu jako pruwowanski předmjet

Choćebuz (SN/JaW). Přihoty na hłownu a wólbnu zhromadźiznu Domowiny 25. měrca we Wojerecach z połnej paru běža. Kaž zarjad třěšneho zwjazka zdźěli, dochadźeja prawidłownje namjety kandidatow za wólby zwjazkoweho předsydstwa a dalšich gremijow. „Dotal je so 19 ludźi zwólniwych wuprajiło za nowe zwjazkowe předsydstwo kandidować“, zwura­zni nowinska rěčnica Borbora Felberowa w zdźělence. Za zastojnstwo předsydy je tuchwilu jenož dotalny předsyda Dawid Statnik namjetowany.

Wjacore cyłki podpěru přilubili

Dienstag, 31. Januar 2017 geschrieben von:

Chrósćicy (AW/SN). Zwjazk serbskich wuměłcow (ZSW) dóstanje při wuhotowanju 39. mjezynarodneho swjedźenja serbskeje poezije podpěru wjacorych cyłkow. Tak su Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU), regionalna rěčnica Domowiny Katharina Jurkowa, předsydka Hórčanskeho wjesneho towarstwa „Při skale“ Marlies Młynkowa a nawoda Serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ Měrko Šmit na njedawnym zetkanju w Chrósćicach, na kotrež bě předsyda přihotowanskeho wuběrka swjedźenja Benedikt Dyrlich přeprosył, pomoc přilubili.

Lětuši swjatk poezije w nošerstwje ZSW je wěnowany stotym posmjertnym narodninam serbskeho basnika Jurja Chěžki a wotměje so wot 10. do 13. awgusta. „Ze swjedźenjom ma so wuznam poeta Jurja Chěžki wuzběhnyć a jeho literarne tworjenje zjawnosći hódnje spřistupnić“, zwurazni Dyrlich. Toho­dla zawjazachu so přitomni sobu přewjesć wabjensku akciju za zarjadowanja w Kamjenskej župje a předewšěm w Chróšćanskej gmejnje.

Bjez zbliženja njeńdźe

Montag, 30. Januar 2017 geschrieben von:
Na wuradźowanjach Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny słyšiš nimo chutnych politiskich rozmyslowanjow tež tón abo tamny žort. Tak bě to tež minjenu sobotu w Choćebuzu. Diskusija wo noweli sak­skeho šulskeho zakonja pak njebě žortna. Na jednym boku spyta předsyda Domo­winy za wuslědk wabić, z kotrymž móhli wšitcy wobdźěleni, předewšěm Domowina a Serbske šulske towarstwo, žiwi być a na tamnej stronje třělachu „hardlinerojo“ kaž Jan Nuk a Monika Cyžowa přećiwo tomu. Prašam so, što poprawom chcemy: Wuslědk na dobro serbstwa abo tola njepře­zjednosć a zwadu, štož wšak stajnje kritizujemy? Runje w politice měli tež ke kompromisam zwólniwi być a w zmysle naležnosće jednać. Namołwa woběmaj strono- maj tuž rěka so zbližić a zhromadny wuslědk nańć. To pak bjez kompromisow a zbli­ženja njeńdźe. Tuž měło tež dowolene być, wo bywšich wobzamknjenjach hišće raz rozmyslować. Janek Wowčer

Plan skupiny steji

Freitag, 27. Januar 2017 geschrieben von:

Budyšin (Łu/SN). Lětuši plan Domowinskeje skupiny „Budyšin město“ je wobzamknjeny. Financy za njón su zawěsćene, rozprawješe wčera financnica Helga Walterowa. Čłonojo skupiny su na swojej hłownej a zdobom wólbnej zhromadźiznje w Serbskim domje rozprawje předsydki Hilže Nukoweje wo minjenej dźěławosći přihłosowali. Zdobom přiwzachu dweju noweju čłonow do skupiny, kotraž ma jich nětko 22. Ćežki nadawk měješe Borbora Šołćina, kotraž nawjedowaše wólby noweho předsydstwa. Dotalna předsydka a financnica njejstej hižo za zastojnstwo kandidowałoj. Tež po dlěšej diskusiji so kandidat/ka za předsydu/ předsydku njenańdźe. Domowinska skupina chce tuž župne předsydstwo wo podpěru, kmótřistwo prosyć.

Starši čłonojo budu dźěławosć po swojich mocach podpěrać, dokelž nochcedźa serbsku zhromadnosć parować. Na ptačokwasnym kofeju su Hilžu Nukowu, kotraž bě skupinu 15 lět swěru a spušćomnje jako předsydka nawjedowała, a financnicu Helgu Walterowu rozžohno­wali. Přitomni so jimaj za čestnohamtske woporniwe dźěło dźakowachu.

Młodźina so zajimuje

Freitag, 27. Januar 2017 geschrieben von:
W Domowinskej župje „Michał Hórnik“ Kamjenc jara derje běži. Tole nazhonich na wčerawšej zhromadźiznje tamnišeho předsydstwa w Chrósćicach. Kaž Katha­rina Jurkowa zdźěli, je čłonstwo župy dale rostło. Mjez nowačkami je tójšto mło­dostnych, štož zwjesela. Přiběrace ličby čłonstwa tež wuskutkuja, zo ma župa na Hłownu­ zhromadźiznu Domowiny w měrcu do Wojerec wjac delegatow słać hač hewak, cyłkownje 23. Tych pak dyrbiš najprjedy namakać, štož bě dotal stajnje bój. W tejle naležnosći pak je Kamjenska župa mjeztym skerje wuwzaće. Kaž Jur­kowa wčera wuzběhny, njeje hišće ženje tak spěšnje delegatow za „hłownu“ hromadźe měła. A najrjeńše je, zo je nimale połojca z nich młodźina! Nětko njech hišće něchtó praji, zo so młodźina za narodne a čestnohamtske dźěło njezajimuje. Ka­mjenska župa pokazuje, kak to dźe. Prima!­ Janek Wowčer

Naročny nadawk

Donnerstag, 26. Januar 2017 geschrieben von:
Wohrožene rěčne rumy zachować, to maja w Budyskej župje „Jan Arnošt Smoler“ za wažny nadawk serbskich cyłkow na wsy. Tam móžeš serbsku bjesadu jenož pěstować,­ su-li rěčnicy a su-li dale młodźi. Tajku spomóžnu měšeńcu młódšich a staršich matej ju na přikład Jasčanske towarstwo Bjesada a w Kamjenskej župje Domowinska skupina Pančicy-Kukow. Wosebje w narańšich a sewjerowuchodnych kónčinach Budyskeho wokrjesa pak je to wužadanje, kotrež někotrehožkuli dźensa hižo skoro přenapina a župje tohodla tójšto hłowybolenja načinja. Županka Jana Pětrowa je na wutornej wuměnje myslow ze zastupjerjemi Domowinskich skupin a towarstwow naležnosć tematizowała. Chcedźa nětko z młodymi serbskimi swójbami rěčeć, byrnjež jich w ewangelskich kónčinach přewjele njebyło. Su sej tuž naročny nadawk stajili, zo bychu něšto polěpšili. Axel Arlt

Nukničanska jolka wjac hač zymski swjedźeń

Donnerstag, 26. Januar 2017 geschrieben von:

Jolka-swjedźeń přiwabja lěto wob lěto syły ludźi. Zabawne a žortne programowe dypki, kotrež njejsu jenož na wjesne temy wusměrjene, žněja přeco zaso jara dobry wothłós.

Něšto za ćěło a dušu

Runje tak dobre kaž kulturny poskitk je gastronomiske zastaranje hosći wječora. Jedne swinjo ma so kóždolětnje woprować a k tomu někotre swinjace brjuchi, zo bychu rěznicy wokoło Rudija Brězana dosć krupjanych a całtowych kołbasow, ale tež połćik spřihotowali. Na tajkim jolka-wječoru so tójšto zjě. Dwanaće pokrutow chlěba z Chróšćanskeje pjekarnje kraja pilni pomocnicy na pomazki a nawarja k tomu tójšto puntow kisykała Worklečanskeho Wałdźic rěznistwa. Wšo to poskićeja hižo wot 18 hodź. – tym zbliska a zdaloka přichwatanym stajnym hosćom runje tak kaž wćipnym nowačkam. A činja to mjeztym lěta za moderatne płaćizny.

Bilanca a wuhlad

Donnerstag, 26. Januar 2017 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Něhdźe 40 čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow je so wčera na swojej hłownej zhromadźiznje w twarjenju wohnjoweje wobory wobdźěliło. W rozprawje dopominaše předsyda Pětr Korjenk na to, zo běchu runje tón dźeń před 71 lětami Domowinsku­ skupinu Klóšter załožili, w kotrejež tradiciji dźensniša skupina steji. Jej je loni wosom nowych čłonow přistupiło, tak zo wopřijima nětko 96 sobustawow. Lońše wjerški běchu přednoškaj Fabiana Kaulfürsta a Leńki Andersoweje, wopyt dźiwadłoweho předstajenja „Jakni mužojo“ a skupinski wulět do Delnjeje Łužicy. Cyłkownje 17 čłonow je so na rjedźenskimaj akcijomaj při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho wobdźěliło. Za lětsa předewzachu sej mjez druhim přednoškaj Moniki Gerdesoweje a Clemensa Bejmaka, kolesowanski wulět do Hornjeho Hajnka, wuprawu do Lipska a dwoje rjedźenje při pomniku w Lipju.

Skupinarjo wobhladachu sej wčera film Alfonsa a Trudle Kuringec wo přihotach na ptači kwas w Chróšćanskej pěstowarni, kotryž bě lěta 2005 za němske zakładne šule Budyskeho wokrjesa nastał.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi