Zasłužby wo naš lud hódnje počesćili

Donnerstag, 20. Oktober 2016 geschrieben von:

Lawreaća Myta Domowiny a Myta Domowiny za dorost su multiplikatorojo w narodnym dźěle

Wědu wo Serbach šěrić a k lěpšemu dorozumjenju mjez serbskimi, němskimi a wukrajnymi zajimcami přinošować. – Z přiběracej zwólniwosću sej přistajeni serbsku rěč přiswojeja a tak so tež němska zjawnosć za naležnosće našeho ludu sensibilizuje. – Z wulkim angažementom so lětsa za wobdźělenje Serbow na zjězdźe katolikow w Lipsku zasadźować. – Być jako městožupan wot 1991 konstanta w tehdy nowozałoženej zhromadnej župje Delnja Łužica. – Towarstwo twori ze zarjadowanjom „Jolka“ mjeztym instancu, kotraž na šěrokim kulturnym polu serbski dorost a na wosebite wašnje wuměnu mjez generacijemi spěchuje.

Stejišća zabrali

Donnerstag, 20. Oktober 2016 geschrieben von:

Wojerecy (SN/JaW). Prezidij Domowiny je wčera we Wojerecach wjacore stejišća wob­jednał. Mjez druhim dwě zbytnej k zwěsćenju přisłušnosće braniborskich komunow k serbskemu sydlenskemu rumej. Třěšny zwjazk potwjerdźi, zo „město Gólišyn (Golßen) a gmejna Delnje Błóta poprawnemu serbskemu sydlenskemu rumej přisłušatej. Mamy tuž zapodaće braniborskeje serbskeje rady, přisłušnosć pruwować, za woprawnjene“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik. Mjenowanej stejišći běštej zbytnej z cyłkownje 32, kotrež je župa Delnja Łužica zdźěłała.

Trójna „Sława“ k šěsćdźesaćinam

Donnerstag, 20. Oktober 2016 geschrieben von:
Wutrobne zbožopřeća z trójnej „Sławu“ k swojim šěsćdźesaćinam je Borbora Felberowa, wjelelětna nowinska rěčnica a wosobinska referentka předsydy Domowiny kaž tež předsydka Domowinskeje skupiny Komorow pola Rakec, dźensa w Budyšinje přijimała. Mjez gratulantami ze zarjada Domowiny, serbskich institucijow a towarstwow kaž tež medijowych partnerow, kotřiž dźakowachu so za spomóžne zhromadne dźěło, bě tež předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski. Foto: Janek Wowčer

Tež Taj Mahal w Agrje wopytali

Mittwoch, 19. Oktober 2016 geschrieben von:

Wot 11. oktobra přebywaše Smjerdźečanska rejwanska skupina zhromadnje z hudźbnikami na turneji w Indiskej. Dźensa připołdnju su so z New Delhija do Łužicy nawróćili.

Smjerdźaca/New Delhi (SN/JaW). Z njeličomnymi pisanymi zaćišćemi su so dźensa připołdnju čłonojo Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca a hudźbnicy Tomasz Nawka, Steffen Kostorž, Syman Handrik kaž tež Marta Hantušec a jeje bratr Jurij z indiskeho New Delhija do Łužicy nawróćili. To zdźěli dźensa čłon skupiny Stefan Cuška, kotryž bě so jako rejwar na jězbje wobdźělił.

Wot 11. oktobra běchu so rejwarki a rejwarjo kuklturneho ćělesa kaž tež hudźbnicy na mjezynarodnym folklornym a etniskim festiwalu w Indiskej wobdźělili. Woni zastupowachu tam Serbow a běchu tež wot Domowiny na njón delegowani. Serbscy kulturnicy běchu jedna z mnohich narodnych mjeńšinow z wšelakich krajow.

Porjedźenka

Freitag, 14. Oktober 2016 geschrieben von:
W rozprawje wo posedźenju předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica 12. oktobra je so zmylk jewił. Prawje je, zo kooperaciske dojednanje mjez Vattenfallom a Domowinu za lěto 2017 dale płaći. Prosymy wo wodaće za misnjenje. Redakcija SN

Zhromadnje sej zaspěwali a swjećili

Donnerstag, 13. Oktober 2016 geschrieben von:

Měšany chór z morawskeje Baški na wopyće pola partnerskeho chóra w Radworju był

Byrnjež lěto 2016 hišće nimo njebyło, je hižo nětko jasne: Wopyt měšaneho chóra z morawskeje Baški srjedź septembra je a wostanje Radworskej Meji sobu najwažniši lětuši podawk. Při tym ponowichu partnerstwo, kotrež traje mjeztym 32 lět.

Přihot wopyta chóra z Baški bě předewšěm za předsydstwo Meje naročny nadawk. Radworske spěwne ćěleso bě sej předewzało, wšitkich čěskich přećelow w swójbach zaměstnić, zo bychu nowe wosobinske styki nastali. Předsydka Angelika Häneltowa spěwarki a spěwarjow hižo na hłownej zhromadźiznje spočatk lěta prošeše, so doma za móžnosćemi rozhladować. Lisćina čěskich hosći wopřiješe na kóncu na wšě 32 mjenow.

Hosći w Radworju witali

Napjeće tuž w Radworju 9. septembra na bus z Čěskeje čakachu. Chórowy domicil Słodeńk bě přihotowany. Žony chóra běchu wšelake solotwje jako bifej spřihotowali. Mužojo wonka čakachu na signal, zo móža z grilowanjom započeć.

Direktor so předsydstwu předstajił

Mittwoch, 12. Oktober 2016 geschrieben von:

Choćebuz (HA/SN/). Na wčerawšim posedźenju předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica su jako hosća witali Jana Budarja, kiž bu za přichodne sydom lět jako nowy direktor Załožby za serbski lud powołany a kiž je 1. oktobra swoje nowe wažne zastojnstwo nastupił. Wón je so čłonam předsydstwa a hosćom předstajił a swoje předstawy wo dalšim dźěle serbskeje załožby rozłožił. „Mi je jara wažne, zo budźe dźěło załožby za cyłu zjawnosć přeco transparentne“, wón rjekny. „Moderne medije maja so lěpje za to wužiwać, serbsku rěč spěchować, hajić a do zjawnosće wjesć. To je mój wulki zaměr, wěm pak, zo budźe hišće dlěši čas trać, doniž je cil docpěty.“

Čłonojo předsydstwa wupřachu jemu wjele wuspěcha při dźěle a na puć do Budyšina podachu wšelake žadanja a wočakowanja. Delnja Łužica sej žada, zo serbska załožba při swojich rozsudach tež přeco hlada na wosebitosće w Delnjej Łužicy. Za dźěło Domowiny je wažne, zo so župam wupłaći pawšala, zo móža wažne Domowinske projekty za podpěrowanje serbskeje rěče a kultury spěchować.

Nałožkowe towarstwo swjećiło

Dienstag, 11. Oktober 2016 geschrieben von:

W přisłowje rěka, zo měł swjedźenje swjećić, kaž runje padnu. Tola tak jednorje so to Čornochołmčanske nałožkowe towarstwo Krabat ze swojim 25lětnym jubilejom zašłu sobotu w kulturnej bróžni Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna scyła njeměješe.

Čorny Chołmc (UH/SN). Dokelž běštej so dwě kulturnej skupinje, chór a rejwanska skupina, w decembru lěta 1991 k towarstwu zjednoćiłoj, njebě lochko, přihódny termin za jubilej namakać. Wšako bě so chór hižo w januaru 1966 załožił a je nětko 50 lět stary, dorostowa rejwanska skupina pak eksistuje hižo z lěta 1948. Tole bě předsydka towarstwa Monika Stoyan přitomnym na witanju hišće raz wuwědomiła. Wobmjezowanych městnow w bróžni dla, móžeše tam towarstwo sobotu jenož w małym kruhu, a to z wjesnymi towarstwami a prošenymi hosćimi kaž sponsorami a podpěraćelemi swoje 25lětne wobstaće swjećić.

Na festiwal do Indiskeje

Dienstag, 11. Oktober 2016 geschrieben von:
Dźensa rano je wotjěł bus ze Smjerdźacej rejwanskej skupinu na Drježdźanske lětanišćo. Wottam podaja so do indiskeho města Neu-Delhi na tam so hač do 19. oktobra wotměwacy mjezynarodny folklorny festiwal. Wčera wječor běchu nimale wšitcy dwacećo rejwarki a rejwarjo w Kulturnym domje. Do šěsć wulkich kófrow mějachu Łazowsku a Grodkowsku narodnu drastu a wšo dalše zapakować. Karolin Rječkec, Katka Pöpelec, Lydija Matikec a Stefanij Kupkec (wotlěwa) so na wukrajnu turneju wjesela. Foto: Alfons Handrik

Gratulacije k 65lětnym narodninam

Dienstag, 11. Oktober 2016 geschrieben von:
Bywši referent za kulturne naležnosće a wukraj w Domowinskim zarjedźe Jurij Łušćanski woswjeći minjenu sobotu swoje 65lětne narodniny. K tomu je jeho županka Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Jana Pětrowa dźensa překwapiła a wutrobnje gratulowała. Tež za čas wuměnka je Łušćanski na kulturnym a politiskim polu aktiwny. Tak je wón mjez druhim čłon zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a skutkuje jako přełožowar a basnik. Zdobom je wón předsyda Maćicy Serbskeje. Foto: SN/Maćij Bulank

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019