Rejwarjo SFAW pytaja dorost

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Wudwor (SN/bn). Serbski fol­klor­ny ansamb­l Wudwor (SFAW) pyta tuchwi­lu za nowymi čłonami, kotřiž chcedźa přichodnu dorostowu rejwansku skupinu wutworić. Dotalny młodźinski cyłk „je takrjec postupił a je nětko naše­ hłowne ćěleso“, rozłožuje předsyda SFAW Stanij Handrik. Změna bě trěbna, dokelž „je so předsydstwo hižo loni na­zymu rozsu­dźiło, rejwansku skupinu rozpušćić. Přičina toho bě, zo njebě mnohim­ rejwarkam a rejwarjam wjace móžno, prawidłownje na probach so wobdźělić – pak, dokelž su mjeztym studenća w zdalenych městach, na wukubłanju abo, a to njeměnju zacpějnje, su pro­sće přestari za skupinu. Njemóžeš dźě wot 22lětneho wočakować, zo z třinaćelětnej partnerku rejuje. Nic jenož starobneho rozdźěla dla, poriki měli wšak so tež někak po wul­kosći hromadźe hodźeć.“ Přiwšěm njeje „tajka fluktuacija za nas ničo wosebiteho. Skerje na te wašnje naš ansambl wobstajnje wobno­wja­my. To pak njepłaći za našich hercow a za našich spěwarjow Přezpólnych.“

Hordosć na korjenje budźić

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Hosćićeljo Serbskeho ewangelskeho domizniskeho dnja so přihotuja

Bluń (AK/SN). Jědnaty Serbski ewangelski domizniski dźeń Wojerowskeho regiona budźe 17. junija w Blunju, a to w cyrkwi kaž tež w swjedźenskim stanje. „Tón kónc tydźenja wotměja Blunjenjo swój wjesny swjedźeń. Njedźela steji cyle w znamjenju serbskeho domizniskeho dnja“, podšmórnje farar Heinrich Koch, zastupowacy superintendent cyrkwinskeho kruha šleska Hornja Łužica. Nimo toho je wón čłon serbskeho ewangelskeho dźěłoweho kruha, kotryž domizniski dźeń přihotuje. Zapřijeći su Blunjanska wjesna rada, wosadna cyrkwinska rada, towarstwa, chóry a dalši.

Zaměr je wobdźělnikow we wěrje sylnić, hordosć na jich serbske korjenje we Wojerowskim regionje budźić a jim zmužitosć do přichoda posrědkować.

Podpěra trěbna

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:
Kelko prócy nałožuja tam, hdźež lědma hišće serbsce rěča, wuhotować napisy dwurěčne, móža wopytowarjo zwěsćić w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Tak steja tež prašenja w kwisu wo Krabaće, pod so napisane, we woběmaj rěčomaj. Wučerki wšak namjetuja, za serbšćinu wuknjacych prašenja jenož w serbskej rěči poskićeć. To chce jednaćel Krabatoweho młyna Tobias Čižik nětko najspěšnišo zwoprawdźić. Ćešo porno tomu budźe sporjedźeć prawopisne njedostatki. Za to trjebaja tam podpěru. Hdźe pak ju namakaja? Poprawom w institucijach, kaž w Serbskim instituće, Rěčnym centrumje WITAJ a Ludowym nakładni­stwje Domowina. To dyrbjeli towarstwa a zarjadnišća w serbskim rěčnym rumje zhonić. A pomhać dyrbjało sobudźěłaćerjam mjenowanych a dalšich serbskich ­institucijow wšědna samozrozumliwosć być. Milenka Rječcyna

W Kubšiskej gmejnje

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:
Nic gmejna Bukecy, kaž w rozprawje wo wuradźowanju pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje (wudaće SN ze 14. meje) mylnje rěka, ale Kubšiska chce hišće lětsa pomjatnu taflu za Korlu Bohuwěra Šěcu w Rachlowje wotkryć. Prawje je, zo je to iniciatiwa Domowinskeje skupiny Rachlow/Mješicy, wohnjoweje wobory Rachlow a gmejny Kubšicy, do kotrejež wjes tež słuša. Na to skedźbnja dr. Ludwig Ela z Rachlowa pod Čornobohom.

Rostliny měnjeli a kupowali

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:

Mjeztym třeća bursa rostlin je minjenu njedźelu syłu zajimcow do Miłočanskeje skały při Krabatowym kamjenju přiwabiła. Mnozy wužiwachu zdobom składnosć, tež nazhonjenja wuměnjeć.

Miłoćicy (SN/MiR). Towarstwo Kamjenjak je po wuspěšnymaj prěnimaj zarjadowanjomaj loni a předloni dalši króć na rostlinsku bursu přeprosyło. Tak přichwatachu njedźelu popołdnju do Miłočanskeje skały ludźo z wokoliny kaž tež z dalšich kónčin. Mjez poskićerjemi běchu tuž zahrodkarjo ze wsy, ale tež z Nowoslic, Kulowa a samo Narća.

Spočatnje witaše čłon Kamjenjaka Thomas Noack na přednošk wo permakulturje. W tym zwisku sej přitomni wuwědomichu, zo su wysoke hrjadki (Hochbeete), kotrež maja mnozy přijomneho wobhospodarjenja dla w swojej zahrodce, dźěl mjenowaneje kultury. „Permakulturu mjenuja někotři tuž tež lěnje zahrodkarjenje. Štóž pak so tomu wašnju plahowanja rostlin wěnuje, spěšnje pytnje, zo wone wužaduje“, fachowc podšmórny.

Premjera za Gretu Schulzojc

Dienstag, 15. Mai 2018 geschrieben von:
Na 1. wěžowy swjedźeń při „Ćežkej horje“ přeprosy Towarstwo za hórnistwowy turizm­ Wjelcej minjenu sobotu na měšćansku kromu Běłeje Wody. Nimo wšelakich kulturnych poskićenjow je tež Serbski folklorny ansambl Slepo mały program předstajił.­ Swój premjerny wustup měješe při tym hakle dwanaćelětna Greta Schulzojc­ (druha wotlěwa) z Baršća na dudach. Dale hudźachu Melanie Kotisekec na wul­kich huslach, Frank Hermaš na trompeće, Wolfgang Kotisek na dudach a Emi­ Panašec na małych huslach (wotprawa). Foto nasta na platformje wuhlad­neje wěže, zwotkelž maš wuhlad na hižo rekultiwowane přestrjenje Wochožan­skeje brunicoweje jamy hač k Hamorskej milinarni. Foto: Joachim Rjela

Dalše pomniki narodowcam

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:

Row městopředsydy Domowiny, rěčespytnika a fararja Bogumiła Šwjele (1873–1948) na Choćebuskim sewjernym pohrjebnišću je ponowjeny. 17. meje chcedźa tam přidatu taflu swjatočnje wotkryć. Tak zwoprawdźi so lětuši druhi pomnikowy projekt, zdźěli sobu­dźěłaćer Załožby za serbski lud John Petrik minjenu wutoru na zeńdźenju pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje.

Budyšin (ML/SN). Prěni lětuši pomnik bu 28. apryla w lěsu pola Łomska za wot Gestapo zamordowaneho pólskeho nućenca Stanisława Błażejczuka w přitomnosći 150 Polakow ze Żarow, Serbow a Němcow na ekumeniskej nutrnosći wotkryty. Wo złóstnistwje nacijow nalěto 1942 je Trudla Malinkowa dokumentaciju spisała, kotraž je zhromadnje z powědančkom Marje Kubašec „Row w serbskej holi“ trojorěčnje w LND wušła. Awtorka přednošowaše wo tym tež pólskim wobdźělnikam nutrnosće. Serbske Nowiny wo emocionalnje jara skutkownym podawku rozprawjachu.

Zhromadnosć je jej wažny element skutkowanja

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:

W Nowej Jaseńcy je Monika Cyžowa wčera 65. narodniny swjećiła. W Serbach znata je wona mjez druhim jako wjele­lětna předsydka Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP). ­Nimale runje tak dołho zastupuje swoje towarstwo w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny.

Jako załoži horstka horliwcow-předewzaćelow 1997 swoje towarstwo w Chrósćicach, wuzwolichu sej Moniku Cyžowu za předsydku. W krutej prawidłownosći čłonojo ZSRP jej tele zastojnstwo kaž tež tamne w zwjazkowym předsyd­stwje zas a zaso dowěrjachu. Měnjachu, zo „nima firmu nawjedować“, a móže so tohodla lěpje hač mnozy druzy wo nawod towarstwa starać.

Na prěnim zhromadnym wulkim zarjadowanju ZSRP w Chróšćanskej „Jednoće“ ze Serbskim ludowym ansamblom citowachu baseń Jakuba Barta-Ćišinskeho „Lećće z časom“ a Jurja Brězanowu „My to mamy w ruce“. To bě spomóžny započatk, wšako zwurazništej basni na swoje wašnje programatiku zwjazka rjemjeslnikow a předewzaćelow.

Nadźijeja so podpěry gmejny

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Z mnohostronskimi, originelnymi zarjadowanjemi chce spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Łaz kulturne žiwjenje regiona dale wobohaćić. „Naš najnuzniši nadawk wostanje nowych čłonow zdobyć“, podšmórny předsyda Reinhardt Schneider srjedu na hłownej zhromadźiznje towarstwa z 41 čłonami.

Łaz (AK/SN). W rozprawje wo zdokonjanym dźěle w minjenymaj lětomaj skedźbni Reinhardt Schneider na předźěłanu trajnu ekspoziciju „Domizniske stawizny Łazowskeje gmejny“. Loni wotewrjena wjedźe wona po Domje Zejlerja a Smolerja, po wučbnej šćežce „Stacije žiwjenja Handrija Zejlerja“ kaž tež do cyrkwje. Dalši wjeršk bě składnostnje lětušeho serbskeho wječorka poswjećene napo­dobnjenje originalneje połpostawy Zejlerja z lěta 1931. Intensiwnje wobswětliło je towarstwo wotměnjate stawizny Zejlerjoweho pomnika při torhošću.

Wědomje dale njesć

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:
Bjezdwěla je Łazowske spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja ­a Smolerja swětłownja serbskeje kultury wuchodnje Wojerec. To je 41 čłonow wopřijacy cyłk srjedu na swojej hłownej zhromadźiznje znowa nazornje dopokazał. Za trajne skutkowanje na tajkim niwowje pak trjebaš angažowanych podpěraćelow. A tajkich přez nóc njenamakaš. Woni rostu ze swojimi nadawkami w to­war­stwje samym. Sobustawstwo je najwažniše žórło, zo by so dźěłakmane předsydstwo do přichoda zaručiło. Atraktiwne dźěło móže hišće zwonkastejacym dobre wabjenje być, sam do towarstwa zastupić a so tam sobu angažować. Hdyž je předsyda Reinhardt Schneider we Łazu pod­šmórnył, zo „wostanje naš nanajnuzniši nadawk nowych čłonow zdobyć“, da dźe jemu wo přichod cyłka. Nowych čłonow zdobyć zdobom rěka młódšu generaciju zapřijeć, kotraž wědomje za serbsku rěč a kulturu w regionje dale njese. Axel Arlt

Anzeige