„Sym Serb a w Domowinje“

Mittwoch, 23. März 2016 geschrieben von:

Tele słowa w nadpismje słyšachu delegaća a hosćo 25. hłowneje zhromadźizny Domowinskeje župy Delnja Łužica w Źiwizach (Siewisch) we wokrjesu Sprjewja-Nysa z erta tamnišeho krajneho rady Haralda­ Altekrügera (CDU). To bě jasne a zjawne wuznaće k serbskosći a k tomu w serbskej rěči. Potwjerdźił je to z tym, zo běše jeho wowka w serbskej burskej drasće chodźiła a zo bě wona hišće serbsce rěčała. Za to dósta wón sylny přiklesk.

Harald Altekrüger njeje so na hłownej zhromadźiznje jenož jako hósć a komunalny politikar wobdźělił, ale zdobom jako delegat. Wšako je wón čłon Spěchowanskeho towarstwa za Drjowkowsku Serbsku tkalčernju, kotrež słuša do župy Delnja Łužica. Z cyłkownje 2 282 čłonow župy, kotřiž přisłušeja 40 Domowinskim skupinam a 22 towarstwam, stej něhdźe dwě třećinje doma we wokrjesu Sprjewja-Nysa, štož je wulka towaršnostna móc, wón podšmórny a přistaji, zo by so někotrežkuli zjednoćenstwo wjeseliło, by-li telko čłonow měło.

Zhromadny projekt lubi wuspěch

Mittwoch, 23. März 2016 geschrieben von:

Budyšin (AW/SN). Prapremjera 5. sinfonije „Stalingrad“ serbskeho komponista Hinca Roja 15. apryla we wulkopósłan- stwje Ruskeje federacije w Berlinje lubi wuspěch. Tole zwěsćichu wčera na posedźenju předsydstwa Zwjazka serbskich wuměłcow, jako hódnoćachu staw přihotow zhromadneho projekta ZSW a SLA. Tak so orchester SLA z hudźbnikami Delnjošleskeje filharmonije z Jelenjeje Góry intensiwnje na tónle kulturny podawk přihotuje. Wočakuja tam něhdźe 400 hosći – Serbow a Němcow z Łužicy, Berlina a dalšich kónčin. Po koncerće přeprosy ruski wulkopósłanc na přijeće.

Zhromadnje spěwali a w kinje byli

Dienstag, 22. März 2016 geschrieben von:

Zhorjelc/Budyšin. Čłonojo chóra Budyšin běchu wot minjeneho pjatka hač do njedźele­ w Zhorjelcu. Na zwučowanskim kóncu tydźenja su so intensiwnje přihotowali na 25. jubilej Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow kaž tež na wubědźowanje Sakskeho chóroweho zwjazka. Dirigent Michał Janca přihotowaše spěwarjow chóra tak na wjerškaj, kotrejž čakatej na nich w přichodnych tydźenjach­ pózdnjeho nalěća.

Wulkotne wuměnjenja mějachu chórisća zaso w Zhorjelskej putniskej hospodźe, kotruž angažowani sobudźěłaćerjo křesćanskeho towarstwa młodych ludźi wobhospodarjeja. Tak móžachu w dźělenych hłosowych skupinach zwučować a wječory wězo tež za zhromadnosć a spěwanje žortneho razu wužiwać.

Derje do noweho lěta startowali

Freitag, 18. März 2016 geschrieben von:

Domowinska župa „Michał Hórnik“ je derje do noweho lěta startowała a hižo dwaj projektaj wuspěšnje přewjedła. Zajim za njej dale přiběra, čehoždla su so za rozsudźili projektaj dale wjesć.

Zetkanje MENS

Donnerstag, 17. März 2016 geschrieben von:

Pécs (SN/ap). „Open society – wotewrjena towaršnosć“ je tema lětušeho jutrow­neho seminara Młodźiny europskich narodnych mjeńšin (MENS). Młodźinska organizacija Němcow w Madźarskej (GJU) wuhotuje jón wot 19. do 25. měrca w juhomadźarskim Pécsu. Rěč a wjacerěčnosć kaž tež politiske wobdźělenje młodźiny su temy, z kotrymiž chcedźa so zajimcy mjeńšin zaběrać.

W pjeć dźěłarničkach poskića temy kaž žurnalizm a online-kampanje kaž tež e-participaciju, kotraž wopřijima internetne wobdźělenje młodostnych na politice. Dalše wobłuki su motiwaciske metody, aktiwizowanje čestnohamtskich čłonow a wjacerěčnosć.

Młodźinske towarstwo Pawk budźe Serbow na zetkanju zastupować a chce so z tradicijemi a identitu Madźarskich Němcow zeznajomić. „Mje zajimuja struktury, institucije kaž tež statna podpěra hóstneje mjeńšiny. We workshopje žurnalizma chcu nawuknyć wjetše kampanje­ planować“, praji 20lětny čłon Pawka, Jakub Wowčer z Radworja. Hłowna­ zhromadźizna MENS wotměje so 24. měrca we wobłuku seminara.

Chcedźa lětsa jubilej swjećić

Mittwoch, 16. März 2016 geschrieben von:

Konjecy (SN/CoR). Dohromady jědnaće króć su čłonojo Serbskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy kriminalnu komediju „Wumrěć njedawa, ćeta“ předstajili, a to z přewšo wulkim wothłosom. Hač na premjerje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe loni 7. nowembra abo 28. februara w Haslowje, přeco bě žurla derje pjelnjena. „Smy spokojom a nadźijamy toho tež za našich přihladowarjow“, předsydka skupiny Regina Šołćina powěda, „někotři su naše předstajenje dwójce a druhdy samo trójce wopytali, to nas wězo tohorunja česći.“ Tři razy su němskorěčnym přihladowarjam simultany přełožk poskićili, štož „su woni dźakownje přijimali“.

Dalše dźěłarnički trěbne

Dienstag, 15. März 2016 geschrieben von:

Chrósćicy (KJu/SN). Nazhonita serbska hotowarniča Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa je wčera žonam woblěkanje katolskeje swjedźenskeje drasty rozłožiła. Při tym jenož wo tym njerěčeše, ale so ju tež sama zhotowa. Na dźěłarničku přeprosyła bě Kamjenska župa na Chróšćansku faru, a 15 młodostnych a žonow je přišło. Hance Kubašowej běchu hotowarniči Bobora Markowa a Betina Wjeselina kaž tež młoda hotwańča Katrin Matkec poboku. Tež wone dawachu zajimčam pokiwy. Tak njeńdźeše jenož wo wšelakore móžnosće zdrasćenja, ale tež wo to, kak najlěpje włosy kruće do měcy dóstanješ abo hdźe móžeš sej „serbsku brošu“ kupić. Holcy a žony so na to w skupinkach same w hotowanju wuspytachu. Hotwańče jim pomhachu a přeradźichu tež najwšelakoriše triki, kak so najlěpje drasćiš, na čo maš dźiwać a što měło so snano trochu přešić.

Pančicy-Kukow (BW/SN). Kaž bě sej to Domowinska skupina Pančicy-Kukow w swojim lětnym planje předewzała, je ně­hdźe dźesać čłonow zawčerawšim teren wokoło pomnika Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju wurjedźiło. Hłownje woni lisćo a spadane hałžki zhrabachu a nakładowachu je na připowěšak, kotryž bě gmejna­ přewostajiła. Tež pućik hač k pomnikej je zaso čisty. Hišće do jutrow maja so při pomniku nowe kwětki nasadźeć, tak zo skići městno potom hišće rjeńši napohlad a wo tym swědči, zo sej Serbja w Pančicach-Kukowje wotkazanje sławneho serbskeho basnika dale waža. Přezjedni sej sobotu wšitcy běchu, zo je nětko za hladanje pomnika Ćišinskeho spomóžne rozrisanje mjez Domowinskej skupinu, Šulu Ćišinskeho, dźěłarnjemi za zbrašenych swj. Michała a klóštrom Marijinej hwězdu namakane. Tež na nowym mosćiku nad Młynskej hrjebju so hižo dźěła.

Dalše sydom lět

Montag, 14. März 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Dr. Beata Brězanowa budźe Rěčny centrum WITAJ dalše sydom lět nawjedować. To je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na swojim sobotnym posedźenju w Budyšinje w njezjawnym dźělu rozsudźiło. Do podlěšenja zrěčenja poda dr. Brězanowa rozprawu wo dźěławosći RCW zašłych sydom lět.

Sobotu je zwjazkowe předsydstwo tež 18. hłownu zhromadźiznu třěšneho zwjazka zwołało. Wona wotměje so 25. měrca 2017 we Wojerecach. Je to zdobom wólbna zhromadźizna, na kotrejž wola delegaća nowe zwjazkowe předsydstwo, noweho předsydu abo předsydku a městopředsydow Domowiny kaž tež čłonow rewizijneho a změrcowskeho wuběrka, zdźěla zarjad Domowiny.

Rozestajeli su so čłonojo zwjazkoweho předsydstwa w njezjawnym dźělu posedźenja z dalšim cyłodnjowskim skutkowanjom předsydy Domowiny. Woni 18. hłownej zhromadźiznje poruča, pokročować z praksu, zo předsyda cyłodnjowsce skutkuje. Zakład bě dobre hódnoćenje jeho dotalneje cyłodnjowskeje dźěławosće a dokelž ma Domowina stajne skutkowanje na politiskim polu za trěbne.

Ze słowjanskich žórłow čerpał

Donnerstag, 10. März 2016 geschrieben von:

Wo swjedźenskej akademiji Maćicy Serbskeje na česć Jana Arnošta Smolerja

Swjedźenska akademija, wuhotowana wot Maćicy Serbskeje składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja minjenu sobotu w Budyskim Serbskim mu­zeju, je přitomnym wuwědomiła, kak běchu dožiwjenja w słowjanskich krajach a spomóžne styki do nich žiwjenje a skutkowanje wuznamneho wótčinca wobwliwowali. Předsyda Domowiny Dawid Statnik měješe w swojim witanju fakt tychle Smolerjowych poćahow za korjenje dźensnišich zwiskow Domowiny w Federalistiskej uniji europskich narodnych mjeńšin a w mjeńšinowej radźe. Referentce stej to mjez druhim konkretnje na jednanju Smolerja zwobrazniłoj: Marka Cyžowa hladajo na wuwiće serbskeje hudźby a Trudla Malinkowa z wuskutkami na Smolerjec swójbu.

Nastork z čěskeho Turnova

Anzeige