Premjera za Gretu Schulzojc

Dienstag, 15. Mai 2018 geschrieben von:
Na 1. wěžowy swjedźeń při „Ćežkej horje“ přeprosy Towarstwo za hórnistwowy turizm­ Wjelcej minjenu sobotu na měšćansku kromu Běłeje Wody. Nimo wšelakich kulturnych poskićenjow je tež Serbski folklorny ansambl Slepo mały program předstajił.­ Swój premjerny wustup měješe při tym hakle dwanaćelětna Greta Schulzojc­ (druha wotlěwa) z Baršća na dudach. Dale hudźachu Melanie Kotisekec na wul­kich huslach, Frank Hermaš na trompeće, Wolfgang Kotisek na dudach a Emi­ Panašec na małych huslach (wotprawa). Foto nasta na platformje wuhlad­neje wěže, zwotkelž maš wuhlad na hižo rekultiwowane přestrjenje Wochožan­skeje brunicoweje jamy hač k Hamorskej milinarni. Foto: Joachim Rjela

Zhromadnosć je jej wažny element skutkowanja

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:

W Nowej Jaseńcy je Monika Cyžowa wčera 65. narodniny swjećiła. W Serbach znata je wona mjez druhim jako wjele­lětna předsydka Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP). ­Nimale runje tak dołho zastupuje swoje towarstwo w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny.

Jako załoži horstka horliwcow-předewzaćelow 1997 swoje towarstwo w Chrósćicach, wuzwolichu sej Moniku Cyžowu za předsydku. W krutej prawidłownosći čłonojo ZSRP jej tele zastojnstwo kaž tež tamne w zwjazkowym předsyd­stwje zas a zaso dowěrjachu. Měnjachu, zo „nima firmu nawjedować“, a móže so tohodla lěpje hač mnozy druzy wo nawod towarstwa starać.

Na prěnim zhromadnym wulkim zarjadowanju ZSRP w Chróšćanskej „Jednoće“ ze Serbskim ludowym ansamblom citowachu baseń Jakuba Barta-Ćišinskeho „Lećće z časom“ a Jurja Brězanowu „My to mamy w ruce“. To bě spomóžny započatk, wšako zwurazništej basni na swoje wašnje programatiku zwjazka rjemjeslnikow a předewzaćelow.

Dalše pomniki narodowcam

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:

Row městopředsydy Domowiny, rěčespytnika a fararja Bogumiła Šwjele (1873–1948) na Choćebuskim sewjernym pohrjebnišću je ponowjeny. 17. meje chcedźa tam přidatu taflu swjatočnje wotkryć. Tak zwoprawdźi so lětuši druhi pomnikowy projekt, zdźěli sobu­dźěłaćer Załožby za serbski lud John Petrik minjenu wutoru na zeńdźenju pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje.

Budyšin (ML/SN). Prěni lětuši pomnik bu 28. apryla w lěsu pola Łomska za wot Gestapo zamordowaneho pólskeho nućenca Stanisława Błażejczuka w přitomnosći 150 Polakow ze Żarow, Serbow a Němcow na ekumeniskej nutrnosći wotkryty. Wo złóstnistwje nacijow nalěto 1942 je Trudla Malinkowa dokumentaciju spisała, kotraž je zhromadnje z powědančkom Marje Kubašec „Row w serbskej holi“ trojorěčnje w LND wušła. Awtorka přednošowaše wo tym tež pólskim wobdźělnikam nutrnosće. Serbske Nowiny wo emocionalnje jara skutkownym podawku rozprawjachu.

Delanske starožitnosće widźeli

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:
Domowinska skupina Pančicy-Kukow je sej zawčerawšim zdźěla z kolesami do Konječanskeho muzeja Jakuba Šołty (srjedźa) wulećała. Něhdźe 30 ludźi, mjez nimi młode swójby z dźěćimi, sej tam wobhladachu, kotre starožitnosće z ratarstwa, ale tež z domjaceje nadoby zašłych lětdźesatkow bě Konječan zezběrał. Wosebje starši wopytowarjo wědźachu so dopomnić, zo tón abo tamny nastroj hišće sami doma wužiwachu. Na dompuću pozastachu w Nowej Wjesce, hdźež při praženej kołbasce a słódnej kapce hišće bjesadowachu. Foto: Marian Wjeńka

Wědomje dale njesć

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:
Bjezdwěla je Łazowske spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja ­a Smolerja swětłownja serbskeje kultury wuchodnje Wojerec. To je 41 čłonow wopřijacy cyłk srjedu na swojej hłownej zhromadźiznje znowa nazornje dopokazał. Za trajne skutkowanje na tajkim niwowje pak trjebaš angažowanych podpěraćelow. A tajkich přez nóc njenamakaš. Woni rostu ze swojimi nadawkami w to­war­stwje samym. Sobustawstwo je najwažniše žórło, zo by so dźěłakmane předsydstwo do přichoda zaručiło. Atraktiwne dźěło móže hišće zwonkastejacym dobre wabjenje być, sam do towarstwa zastupić a so tam sobu angažować. Hdyž je předsyda Reinhardt Schneider we Łazu pod­šmórnył, zo „wostanje naš nanajnuzniši nadawk nowych čłonow zdobyć“, da dźe jemu wo přichod cyłka. Nowych čłonow zdobyć zdobom rěka młódšu generaciju zapřijeć, kotraž wědomje za serbsku rěč a kulturu w regionje dale njese. Axel Arlt

Nadźijeja so podpěry gmejny

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Z mnohostronskimi, originelnymi zarjadowanjemi chce spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Łaz kulturne žiwjenje regiona dale wobohaćić. „Naš najnuzniši nadawk wostanje nowych čłonow zdobyć“, podšmórny předsyda Reinhardt Schneider srjedu na hłownej zhromadźiznje towarstwa z 41 čłonami.

Łaz (AK/SN). W rozprawje wo zdokonjanym dźěle w minjenymaj lětomaj skedźbni Reinhardt Schneider na předźěłanu trajnu ekspoziciju „Domizniske stawizny Łazowskeje gmejny“. Loni wotewrjena wjedźe wona po Domje Zejlerja a Smolerja, po wučbnej šćežce „Stacije žiwjenja Handrija Zejlerja“ kaž tež do cyrkwje. Dalši wjeršk bě składnostnje lětušeho serbskeho wječorka poswjećene napo­dobnjenje originalneje połpostawy Zejlerja z lěta 1931. Intensiwnje wobswětliło je towarstwo wotměnjate stawizny Zejlerjoweho pomnika při torhošću.

Nowe směrnicy a dotalna praksa

Dienstag, 08. Mai 2018 geschrieben von:

Spěchowanske směrnicy Załožby za serb­ski lud buchu loni w aprylu přiměrjene. Zo su z wida Maśicy Serbskeje móžnosće podpěry nastupajo serbske kulturne pomniki w jednym dypku nětko nimale wuzamknjene, běše tema na njedawnej hłownej zhromadźiznje.

Poslednju njedźelu jutrownika docpě Róžeń­­čanow njewočakowana a chětro zrudna powěsć, zo je bywši nawoda dobrowólneje wohnjoweje wobory, něhdyši wjesnjan a wjelelětny křižer Frank Pjech na prawdu Božu wotešoł.

Po dopołdnišej Božej mši bě sej Frank z motorskim hišće kusk wujěł a chcyše wot připołdnja na beneficnym koncerće we Łazku pomhać. We wsy nad Klóšterskej wodu njeboćički mjenujcy hižo dlěje bydleše, dokelž buštaj wobaj Pjechec swójbnej domaj w Róžeńće – tón Pjechec staršeju a Frankowy – předatej. Tola do Łazka so Frank hižo njenawróći. Mjez Póckowami a Biskopicami prasny ze swojim motorskim z dotal njeznateje přičiny do bóčneje planki a hišće na městnje njezboža wudycha.

Zajimawa přehladka wo Maśicy Serbskej

Donnerstag, 03. Mai 2018 geschrieben von:

Choćebuz (SN/at). Maśica Serbska wo­bohaća 25. róčnicu swojeho nowozało­ženja z přehladku „Maśica Serbska mjez tra­diciju a modernu“. Zajimowany wopytowar zhoni wo załoženju delnjoserbskeho wotrjada Maćicy Serbskeje w lěće 1880 runje tak kaž wo jeje skutkowanju w štwórćlětstotku 1993–2018. Třinaće taflow­ je tematisce rozrjadowane. Mjez druhim su wšitcy předsydźa Maśicy naličeni a wu­znam towarstwa za kubłanje wjesneje ludnosće derje předstajeny. Teksty­ su hłownje w němskej rěči, dokelž chcedźa z njej tež mnohich němskich zajim­cow docpěć, kaž předsyda Maśicy Serbskeje dr. Pětš Šurman rjekny.

Łušćanski: „Što je potom naša župa?“

Donnerstag, 03. Mai 2018 geschrieben von:

Namjet Křesćana Korjeńka na hłownej wólbnej zhromadźiznje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ 9. měrca, hač njeměli regionalny zwjazk na „Serbski kraj“ přemjenować, zbudźi w serbskej zjawnosći diskusiju. Tež na wuradźowanju zwjazkoweho předsydstwa bě to tema.

Budyšin (SN/JaW). Pisomnu rozprawu wo skutkowanju Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ předstajištaj minjeny pjatk čłonam zwjazkoweho předsydstwa w Budyšinje regionalna rěčnica za Budyski region Katja Liznarjec a čłon župneho předsydstwa Jurij Łušćanski. Při tej składnosći witaše předsyda Domowiny Katju Liznarjec z maćerneho dowola wróćo do zarjada. Ju bě zašłej lěće Sonja Hrjehorjowa derje zastupowała.

Anzeige