Za sobudźěło so dźakował

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:

Serbske ewangelske towarstwo swoje dźěło pozitiwnje bilancowało

Trochu njezwučene městno wšak to bě, kotrež bě sej Serbske ewangelske towarstwo za swoju lětušu hłownu a wólbnu zhromadźiznu wupytało: hórski hosćenc na Čornobohu. Přiwšěm ma twarjenje samo serbski pozadk: Stajnje zaso běchu so serbske towarstwa tule schadźowali a tam wjerški swojeho towaršnostneho žiwjenja swjećili. Takle znajmjeńša wopodstatni to Arnd Zoba z Bukec přitomnym, wšako su Čornobóh na jeho namjet wuzwolili.

Měrćin Wirth, předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa (SET), poda rozprawu wo dźěławosći minjeneho lěta. Wón zdźěli, zo ma SET tuchwilu 43 čłonow. Tydźeń do hłowneje zhromadźizny dósta wón próstwu knjenje Marki Maćijoweje wo přistup k towarstwu.

300 lět Sorabija

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:

Lipsk (SN). Wot wčerawšeje wutory poskića Sorabija Lipsk zastupne lisćiki za swjedźeń 300. róčnicy swojeho wobstaća. Wo tym informuje předsydka studentskeho towarstwa Franciska Grajcarekec w nowinskej zdźělence. Swjećić budu w měsće nad Plesnu sobotu, 10. decembra. Kartka płaći 45 eurow, za studentow 25. Wona wopřijima wobdźělenje na přednoškach a kulturnym programje kaž tež wobjed, kofej a wječer. Napoje ma kóždy ze swójskeho zaka płaćić.

Kartki móža sej zajimcy pod adresu z poda­ćom mjena a přeća městna rezerwować. Plan městnow a blidow je internetnje pod https://sorabijalipsk.wordpress.com přistupny. Tam je tež postupowanje rezerwowanja lisćikow rozłožene. Dalša móžnosć, sej tajki zawěsćić, je na schadźowance 19. nowembra w Budyšinje.

10. decembra w 10.30 hodź. zahaja jubilej z ekumeniskej Božej słužbu w Mikławšowej cyrkwi. Swjatk z wobjedom, přednoškami a kulturnymi přinoškami budźe na žurli hosćenca Ring-Café. Wječor su reje z kapałomaj Con-takt a Roy de Roy kaž tež z DJjom.

Lutki „potajnosć“ wuplapotali

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:

Hory (UH/SN). Wopytowarjam mjeztym 36. běrnoweho bala minjenu sobotu na Horach wobradźi tónle wječor lóštnu hudźbu dujerskeje kapały Horjany, originelnu zabawu, tójšto wjesela, někotre hry a wězo cyle wosebitu wjesnu stawi­zničku. Na tónle programowy dypk stajni hosćo z Horow, Židźinoho a Noweje Łuki kóžde lěto z wosebitej wćipnotu čakaja. Wšako maja čłonojo tradiciskeho towarstwa Halštrowska Hola ze swojim předsydu Dietmarom Koarkom mjeztym dobre nazhonjenja, kak móža serbske nałožki zabawnje předstajić a při tym tež tu abo tamnu wjesnu bladu žortnje sobu zapřijeć. Dalša tradicija po někotrych rejkach a dwurěčnym witanju stej kwasna poliwka a chrěn z howjazym mjasom.

Namjetej přihłosowali

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:

Domowina nowy naćisk šulskeho zakonja wita, SŠT jón wotpokazuje

Budyšin (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny nowy naćisk sakskeho šulskeho zakonja, kotryž stej CDU a SPD třěšnemu zwjazkej předpołožiłoj, wita a je jemu jednohłósnje přihłosowało. Wšitcy štyrnaćo přitomni čłonojo běchu jón minjenu sobotu wotžohnowali. Rada za serbske naležnosće Sakskeje bě to hižo do toho činiła, kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik zdźěli.

Naćisk wopřijima mjez druhim wšelke změny we wjacorych paragrafach, w kotrychž dźe tež wo serbske zajimy. Dołho diskutowane bu mjez Serbami a statnymi instancami, koho měli zamołwići stata přichodnje w serbskich naležnosćach kubłanja słyšeć. Po namjeće CDU a SPD dyrbja instancy zastupnistwo Serbow słyšeć. To rěka, zo maja z Domowinu rěčeć, wšako je wona zastupnica zajimow Serbow. Dotal dyrbjachu w tychle na­ležnosćach Serbske šulske towarstwo jako fachowe a nadregionalne towarstwo konsultować. Njezadźiwa tuž, zo SŠT formulaciju wotpokazuje.

Nowy referent a digitalizacija

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Budyski Domowinski zarjad změje wot klětušeho 1. januara noweho referenta za hospodarstwo a infrastrukturu.

Budyšin (SN/JaW). Pětr Brězan budźe nowy referent Domowiny za hospodarstwo a infrastrukturu w Budyskim zarjedźe třěšneho zwjazka. To je zwjazkowe předsydstwo na swojim sobotnym wuradźowanju we hłownym Serbskim domje w nje­zjawnym dźělu rozsudźiło. Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik informowaše, bě so cyłkownje pjeć zajimcow wo městno prócowało. 33lětny Smječkečan, skutkowacy tuchwilu w Smochčanskim Domje biskopa Bena, přewozmje městno Marka Kowarja. Tón wšak ma wot noweho lěta jako hłowny jednaćel třěšneho zwjazka skutkować.

Womłodźa zarjadnistwo

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:
Třěšny zwjazk změje wot noweho lěta tež noweho referenta za hospodarstwo a infrastrukturu. Jara mje zwjesela, zo sćěhuje Domowina tak žadanje, zo ma so womłodźić. A młody tón „nowy“ w zarjedźe, Pětr Brězan­ ze Smječkec, tež je. Wón je 33lětny a maćernorěčny Serb. Derje­ wukubłany na polu hospodarstwa nimo toho je, wšako bě sej w studiju na Drježdźanskej priwatnej šuli HOGA trěbnu wědu zawodneho hospodarstwa přiswojił a tež w tym wobłuku dźěłał. Derje, zo Domowina swoje­ zarjadnistwo krok po kroku wo­młodźa a młodym Serbam, dalokož móžno, dźěło skići. Z Pětrom Brězanom změje po Dawidźe Statniku, Clemensu Škodźe, Katharinje Jurkowej, Kati Liznarjec a Rejzce Wałdźic – zo bych jenož někotrych młodych mjenował – dalši młody Serb a wotpowědnje wukubłany fachowc, kiž je tež jedyn z tych, kotřiž so domoj nawróća, dźěło w Domowinje. Janek Wowčer

Štyri lětdźesatki sekretarka Domowiny była

Freitag, 04. November 2016 geschrieben von:

Na Budyskim Tuchorju rozžohnowachu so dźensa popołdnju swójbni, přećeljo, Domowinjenjo, bywši kolegojo a bywše koleginy z wjelelětnej sekretarku w zwjazkowym sekretariaće narodneje organizacije Lizku Grósowej. Po žarowanskej swjatočnosći, na kotrejž hódnoćeše rěčnik Lotar Koban žiwjenje a powołanske skutkowanje njeboćičkeje, bu jeje popjelnica na znatym Budyskim po­hrjebnišću pochowana.

Ze žabjacym kralom na Hubertusowym swjedźenju

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Njebjelčicy (HS/SN). Hakle dźensa drje je wopomnjenski dźeń swjateho Hubertusa. Na wjacorych městnach pak su hižo minjeny kónc tydźenja z wosebitym nyš­porom na škitneho patrona hajnikow dopominali. Skerje swětneho razu je wopomnjenje, kotrež Njebjelčanske domizniske a kulturne towarstwo wot lěta 2008 kóžde lěto ze swojim Hubertusowym swjedźenjom wuhotuje. To je zdobom kónclětne zarjadowanje towarstwa, na kotrež sej mjeztym tež swójbnych a přećelow přeprošeja.

Wo wobnowjenju serbskich pomnikow

Mittwoch, 02. November 2016 geschrieben von:

Budyšin (ML/SN). Pančičanka Trudla Kuringowa pokročuje ze slědźenjom wo narodnonabožnych pomnikach w župje „Michał Hórnik“, a to w Ralbičanskej wosadźe. Jeje mandźelski Alfons ju při tym podpěruje a je so lětsa z tutymi pomnikami w Konjecach, Šunowje, Smjerdźacej a we Łazku zaběrał. Wobšěrnje so wobaj z wobsydnikami swjatych křižow rozmołwjataj, material wo nich zběrataj, je fotografujetaj a wo wšěm dokumentaciju zestajataj. Wo tym porěča Alfons Kuring wčera na zeńdźenju pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje w Budyšinje.

John Petrik rozprawješe wo dalšich lětušich aktiwitach, kaž wo wotkryću wopomnjenskeje tafle za kěrlušerja a fararja Jana Kiliana w Delanach (Döhlen). W Košnojcach (Koschendorf) pola Drjowka wotkrychu dwurěčny pomnik za tam 13. meje 1889 rodźeneho serbskeho krajinoweho mo­lerja a portretista Alfreda Janika, kiž bě 18. septembra 1968 zemrěł.

Nowy předsyda wuzwoleny

Dienstag, 01. November 2016 geschrieben von:

Serbske ewangelske towarstwo ma noweho předsydu. Do tohole zastojnstwa wuzwolichu na swojej wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje 47lětneho Mata Krygarja.

Čornobóh (SN/MkWj). Něhdźe 40 čłonow a přećelow ewangelskeho towarstwa je wčera popołdnju do hórskeho hosćenca na Čornobohu přišło. W swójbnej atmosferje słyšachu tam rozprawu dotalneho předsydy Měrćina Wirtha, kiž bě zastojnstwo 22 lět swěru wukonjał. Wón wšak bě hižo do wólbneje zhromadźizny signalizował, zo by sej po telko lětach młódšeho předsydu za naslědnika přał. Za noweho čłona předsydstwa wu­zwolichu Stefana Cušku z Budyšina. Předsydstwu přisłušeja nimo nawody hišće Měrćin Wirth, Günter Wjenk, dr. Günter Holder, Arnd Zoba kaž tež serbski superintendent Jan Malink. Towarstwo ma tuchwilu 43 čłonow.

Anzeige