Wulka chwalba za poskitk šulerjow

Montag, 29. August 2016 geschrieben von:

Wojerecy (UH/SN). Ze swójbnym ­popoł- dnjom na zahrodźe Wojerowskeho Domowinskeho domu su sobotu ­z woblubowanej tradiciju Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ pokročowali. Jónu wob lěto w lěću přeproša předsydstwo župy hromadźe ze serbskej přiradu měšćanskeje rady na zabawne zetkanje. Regionalna rěčnica Christina Šołćina jako hłowna organizatorka kaž tež zamołwita města za serbske naležnosće Gabriela Linakowa­ a Werner Sroka so wjeselachu, zo je najebać hor­cotu nahladna ličba wopytowarjow­ přichwatała­.

Na pisanym měšćanskim swjedźenju we wendlandskim Lüchowje je so minjenu sobotu nimo dalšich ansamblow Ćišćanska rejwanska skupina předstajiła. Na jubilejnym programje składnostnje 40lětneho wobstaća ćělesa De Öwerpetters wobdźělištej so tež skupinje z Litawskeje a Nižozemskeje. Wjele ludźi sej jich přinoški wobhlada, wobdźiwujo pisanu narodnu drastu a krasne reje. Njedźelu wustupichu kulturne cyłki w muzeju-kulowcu Lübeln. Foto: Róža Domašcyna

To bě prawa městnosć

Montag, 22. August 2016 geschrieben von:
Janšojske towarstwa a wšitcy dalši pomocnicy su so jako dobri hosćićeljo Festiwala serbskeje kultury w Delnjej Łužicy wopokazali. Atmosfera bě přijomna, swójbna. Wulki swjedźenski ćah z nimale 50 wobrazami a pisane programy kulturnych ćělesow z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy dožiwić je so wudaniło. Rozsud předsydstwa župy Delnja Łužica za Janšojce njebě jenož tohodla prawy, dokelž su tamniši Domowinjenjo tónle swjatk namjetowali, ale dokelž je nawjes z wysokimi štomami idealne městno za swjedźenjowanje pod awgustowskim słóncom. Swjedźenska mila z Němsko-Serbskim domizniskim muzejom, cyrkwju a farskim statokom na jeje jednym kóncu a nawsu z wulkim jewišćom a Młynkec statokom na tamnym kóncu bě wuběrna. Škoda, zo njejsu na wulkich dróhach do Janšojc­ bóle za festiwal wabili, jenički stejak w Turjeju bě přemało mjez Choćebuzom a Janšojcami. Axel Arlt

Dobra nalada w miłej nocy

Montag, 22. August 2016 geschrieben von:

Serbske ewangelske towarstwo 12. dworowy swjedźeń wotměło

Wuježk (RLc/SN). „Wy wuhotujeće mjeztym najrjeńši swjedźeń w tutej kónčinje!“ Tajku chwalbu wězo kóždy zarjadowar rady słyši, tež Mato Krygaŕ a Serbske ewangelske towarstwo, kotrajž zhro­madnje wot lěta 2005 Pawlikec statok we Wuježku­ dwójce wob lěto k małemu ­centrumej kulturneho žiwjenja ewangelskeje serbskeje Hornjeje Łužicy wožiwjataj. Wjace hač sto ludźi wšitkich genera­cijow z Wuježka, Bukečanskeje wosady a z cyłeje Hornjeje Łužicy je so tam so­botu zetkało.

Zhromadnje sej z kolesami wulećeli

Mittwoch, 17. August 2016 geschrieben von:
Baćońska wosada a Domowinska skupina Haslow-Baćoń stej minjenu njedźelu zhromadny wulět z kolesami přewjedłoj. Hłownje organizowałoj běštaj jón Weronika a Jurij Korjenkec z Čornec. 30 wulětnikarjow poda so do směra na Delany, hdźež sej w Ralbicach pola Kupkec lód popřachu. Dalšu přestawku zapołožichu pozdźišo na kemšacej šćežce z Nowoslic do Róžanta. Z njeje wotbočichu do Sernjan, hdźež sej pola­ Hermanec mały nabožny muzej ze swjatymi křižemi wobhladachu. Pola Bizoldec­ w Haslowje dachu wulět ze słódnej wječerju wuklinčeć. Foto: Michał Law

Dobry staw přihotow zwěsćili

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:

Runje hakle je Kamjenska Domowinska župa „Michał Hórnik“ projekt wuspěšnje zakónčiła, to hotuje so na dalšej naročnej zarjadowani.

Nowa Wjeska (SN/JaW). Kamjenska župa je projektne dny za dźěći w Hornim Hajnku, kotrež je zhromadnje z Budyskej a Wojerowskej župu přewjedła, wuspěšnje zakónčiła. Wotpowědny pozitiwny bě rezimej regionalneje rěčnicy Ka­thariny Jurkoweje na wčerawšim wuradźowanju předsydstwa w Nowej Wjesce. „Mějachmy wšědnje něhdźe 40 do 50 dźěći. Zajimawe běchu rozmołwy z wučerjemi, a móžachmy so wo rěčnym stawje dźěći wobhonić“, rozłoži regionalna rěčnica. Zarjadowanje bě zdobom dobre wabjenje za župu a móhło styki k dalšim župam přisporić. Kritisce Jurkowa přispomni, zo njebu wo projektnych dnjach dosć rozprawjane. Wozjewja tuž hišće něšto w časopisu třěšneho zwjazka Naša Domowina, wona připowědźi.

Z domiznu a tradiciju zwjazany

Donnerstag, 11. August 2016 geschrieben von:

Na 15. Krabatowym swjedźenju poskića bohaty a wotměnjawy program

Kulow (SN/MWj). Njebudźe to jenož jedyn z najwjetšich, ale tež jedyn z najzajimawšich lětušich łužiskich kulturnych podawkow. 15. Krabatowy swjedźeń wotměje so wot jutřišeho do njedźele w Kulowje. Za njón su organizatorojo njewšědnje bohaty a wotměnjawy program zestajili, kotryž swědči wo tym, zo je swjedźeń z domiznu a tradiciju zwjazany.

Na zahajenju jutře, pjatk, wot 18 hodź. na torhošću wobdźěli so mjez druhim garda Uskokow ze Žumberakskeho re­giona, domizny Jana Šadowica. Pozdźišo přizamknjetej so modowa přehladka a nakupowanska nóc.

Znowa wulki narok na krónu

Mittwoch, 10. August 2016 geschrieben von:

Na žurli Hórnikoweho domu na Chróšćanskej farje je wjesne towarstwo Domizna­ wčera wječor započało lětušu krónu za žnjowy dźakny swjedźeń w Torgauwje wić.

Chrósćicy (JK/SN). Po tym zo běchu so Chróšćenjo loni wuspěšnje na wubědźowanju wo najrjeńšu žnjowu krónu Sakskeje w Sebnitzu wobdźělili, steja lětsa před nowym wužadanjom, hdyž póńdźe wot 13. do18. septembra w Torgauwje na sakskej krajnej domchowance wo najrjeńšu krónu lěta 2016.

Podawk historiskeho wuznama

Mittwoch, 10. August 2016 geschrieben von:

Na Njepilic statoku prěni słownik slepjanšćiny předstajili

Dieter

Redo je

nastaće

Slepjanskeho słownika sylnje spěchował.

Slepjanscy Serbja maja swój słownik. Minjeny pjatk su na Rownjanskim Njepilic statoku swjatočnje prezentowali nowostku „Kak to jo było – 1 000 Slěpjańskich słowow“. W lawdaciji wuzběhny wědomostnik Serbskeho instituta dr. Fabian Kaulfürst wažnosć publikacije. „Zwjetša wuchadźeja słowniki za wulke a zjawne rěče, mjenje za dialekty abo narěče. Runje tohodla je předležacy słownik wulkotna wěc, wšako su w nim prěni raz zhromadźene słowa regionalneje rěče.“

Zdobom hódnoćeše Kaulfürst prócowanja mnohich wobydlerjow Slepjanskeho regiona, kotřiž běchu na iniciatiwu towarstwa Njepilic dwór započeli zběrać wopřijeća w slepjanšćinje. Tak zrodźi so myslička, je w spisanej formje naslědnym generacijam zachować. To bě wužadanje a narok tež župje „Jakub Lorenc­Zalěski“. Župan Manfred Hermaš je so na tym polu wosebje angažował.

Załožba podpěru wotpokazała

Rěč, narěč abo regiolekt?

Mittwoch, 10. August 2016 geschrieben von:

Přewažny dźěl wopřijećow słownika slepjanšćiny su zezběrali čłonojo towarstwa Njepilic­ dwór, wosebje předsyda towarstwa Manfred Nikel a Dieter Redo. Dieter Redo wě so hišće derje na to dopomnić, kak so tehdy schadźowachu a słowa hromadźić započachu. Měsačnje jónu so wot lěta 2005 zetkachu, zo bychu za wěcownikami, kajkostnikami a słowjesami pytali. Su narěčeli woby­dlerjow wsow Slepjanskeho regiona. Dokelž pak so hižo telko njeserbowaše, bě ćežko, słowa namakać. Jako spomóžne wopoka­zachu so Slepjanske kantorki. Jich Slepjanske spěwy a aktiwity, namakać dalše a njeznate spěwy su pomhali, tójšto zabytych słowow zaso wotkryć a aktiwizować.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.