Rěč, narěč abo regiolekt?

Mittwoch, 10. August 2016 geschrieben von:

Přewažny dźěl wopřijećow słownika slepjanšćiny su zezběrali čłonojo towarstwa Njepilic­ dwór, wosebje předsyda towarstwa Manfred Nikel a Dieter Redo. Dieter Redo wě so hišće derje na to dopomnić, kak so tehdy schadźowachu a słowa hromadźić započachu. Měsačnje jónu so wot lěta 2005 zetkachu, zo bychu za wěcownikami, kajkostnikami a słowjesami pytali. Su narěčeli woby­dlerjow wsow Slepjanskeho regiona. Dokelž pak so hižo telko njeserbowaše, bě ćežko, słowa namakać. Jako spomóžne wopoka­zachu so Slepjanske kantorki. Jich Slepjanske spěwy a aktiwity, namakać dalše a njeznate spěwy su pomhali, tójšto zabytych słowow zaso wotkryć a aktiwizować.

Serbski festiwal w Janšojcach

Freitag, 05. August 2016 geschrieben von:

Před 25 lětami nasta župa Delnja Łužica po zjednoćenju župow Choćebuz, Gubin-Baršć, Kalawa-Lubin a Grodk. Hižo 70 lět dźěła Domowina w Braniborskej za zachowanje a zesylnjenje serbskeje rěče a kultury. Jubilejej stej dobry zakład, festiwal serbskeje kultury w Delnjej Łužicy organizować. A tón wotměje so 20. a 21. awgusta w Janšojcach.

Dujerska hudźba a „šćipaty“

Montag, 01. August 2016 geschrieben von:

Rowno (JoS/SN). Złokomorowscy dujerjo hudźachu k lětnjemu swjedźenjej na Njepilic statoku kaž něhdy na wjesnych swjedźenjach. A přichwatani hosćo, połni wočakowanjow, njebuchu přesła­pjeni.

Rownjanske towarstwo Njepilic dwór bě přeprosyło, dźak prajić wšitkim pomocnikam a podpěrarjam wokoło zarjadowanjow na statoku. Hač běchu to domjace swinjorězanje, dworowy swjedźeń, kermuša abo camprowanje, wotsamo so ani tam ničo njewjerći.

Wšitkim próstwam přihłosowali

Donnerstag, 28. Juli 2016 geschrieben von:

Braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu wočakuje wot Domowiny stejišćo nastupajo próstwy wo pruwowanje přisłušnosće k serbskemu sydlenskemu rumej.

Choćebuz (HA/SN). Oficialnje zapisany serbski sydlenski rum Braniborskeje budźe w přichodźe wjetši. 27 komunow we wokrjesach Sprjewja-Nysa, Hornje Błó­ta­Łužica a Dubja-Błóta kaž tež bjezwo­krje­sne město Choćebuz su so k tomu wu­znali.

Na zakładźe lěta 2014 nowelěrowa­neho Serbskeho zakonja Braniborskeje mějachu dalše komuny w historisce dwurěčnych kónčinach móžnosć, stajić próstwu wo pruwowanje přisłušnosće k serbskemu sydlenskemu rumej. Z cyłkownje 34 gmejnow a městow je ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu hač do kónca meje tajke próstwy dóstało. Mjez nimi su tež tak wažne města kaž Zły Komorow, Baršć a Gubin. W třoch padach – nastupajo gmejnu Łukojce kaž tež měsće Lubin a Kalawu – je pruwowanska procedura mjeztym wuspěšnje zakónčena.

Zajim překwapja

Freitag, 22. Juli 2016 geschrieben von:

Ze sakskim ministerskim prezidentom je Domowina dotal jednała, tež z braniborskim. To so słuša, wšako wupřestrěwa so serbski sydlenski rum po woběmaj zwjazkowymaj krajomaj. Bjezdwěla je adjektiw „historiski“ woprawnjeny, hdyž rěčimy wo wčerawšej rozmołwje Domowinskeje delegacije z čěskim premierom ­Bohuslavom Sobotku. Knježerstwowy šef susodneho kraja zajimuje so za naležnosće-starosće małeho ludu, kotryž je z Prahu a Čěskej hižo přez lětstotki zwjazany. Tajki zajim překwapja. Po zetkanjach ze Serbam přichilenymi parlamentownikami a senatorami minjene lěta je z wčerawšim dnjom nowa kwalita serbsko-čěskeje wzajomosće docpěta.

Wzajomosć budźemy tež trjebać, wšako su wo temje brunica, kotraž je hižo w Drježdźanach a Podstupimje rólu hrała, tež wčera w Praze rěčeli. Wuznamny po­dawk ma tuž swój pozadk. Axel Arlt

Nadźiju na serbsku rěč njespušćić

Mittwoch, 13. Juli 2016 geschrieben von:

Na małej swjatočnosći składnostnje „sławneho jubileja“ Wochožanskeje Domowinskeje skupiny předsyda Domowiny Dawid Statnik w swojich postrownych słowach wobžarowaše, zo njeje serbska rěč we wsy hižo prezentna. „Ale, štož wostanje, hdyž rěč dźe, je čłowjek. A tam, hdźež je čłowjek, móžeš wo stawiznach rěčeć. A hdźež su stawizny, je domizna“, Statnik mjez druhim rjekny. Takle dźa­kowaše so wón za wulki angažement sku­piny wosebje při hajenju serbskich nałožkow w holanskej kónčinje a wu­zběhny, zo tež Wochožanska drasta k tomu­ słuša. Předsyda Domowiny so nadźija, zo přidruži so jej snadź tež zaso rěč, kotruž móhli ludźo nawuknyć. „Sće-li na tym dypku, da smy hnydom na městnje a wam pomhamy – chcemy was pod­pěrać.“

Wochožanskej skupinje gratulowali

Mittwoch, 13. Juli 2016 geschrieben von:

Inga Nowakowa Domowinjanow 40 lět swěru nawjeduje – woni su kruta zepěra gmejny Hamor

Wochožanska Domowinska skupina móžeše minjenu sobotu na 70lětne wobstaće zhladować. Swjedźeń na farskej łuce bě dopokaz, zo je skupina tež dźensa w Hamorskej gmejnje jako cyłk připó­znata a zo sej mnozy jeje skutkowanje wulce waža. Hižo štyri lětdźesatki Inga Nowakowa dźensa 20 čłonow wopřijacy cyłk nawjeduje. Přeco bě jej runje tak kaž dźensa hibićiwe skupinske předsydstwo poboku.

Handicap jeho ženje njewottrašał

Dienstag, 12. Juli 2016 geschrieben von:

Pětr Bart je minjeny štwórtk 56lětny na prawdu Božu wotešoł. Smječkečan bě wot lěta 2007 předsyda Sportoweho towarstwa Marijina hwězda Pančicy-Kukow. Tójšto ludźom pak je wón tež za­přijeće, dokelž bě zańdźene 19 lět z cuzej wutrobu žiwy był.

Tónle handicap pak njeje jeho ženje ­wottrašał. Nawopak, Pětr Bart njeje ni­hdy swoje cile z wočow zhubił, ale je stajnje dopokazował, zo z krutej wolu a wutrajnosću něštožkuli w žiwjenju docpěješ. Zadźěwkow so njeboješe, je prosće za nowymi pućemi pytał. Tak je na přikład ze swojim zaměrnym jednanjom docpěł, zo su sanitarne připrawy w Pančičansko-Kukowskej sportowni skónčnje sporjadkowane. Dokelž njezamó gmejna wšitko sama financować, su Pětr Bart a mnozy dalši pomocnicy we wjacorych hodźinach nimale wšitko sami ponowili. Njeboćički je so za swoje sportowe towarstwo a jeho čłonow njesprócniwje zasadźał.

Skupina 70 lět a nadal aktiwna

Montag, 11. Juli 2016 geschrieben von:

Wochožanska Domowinska skupina swjećeše sobotu na farskej łuce 70lětne wobstaće. Witać móžeše předsydka Inga Nowakowa tam tež prěnjeho předsydu skupiny, 95lětneho Maksa Laduša.

Wochozy (SN/mwe). Něhdźe sto ludźi bě na swjatočne zarjadowanje přichwatało. Mjez nimi běchu předsyda Domowiny Dawid Statnik, regionalna rěčnica Zhorjelskeje župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ Diana Maticowa, Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) a Klětnjanski farar Daniel Jordanow z mandźelskej, Wochožanskej fararku Martinu Jordanowej. W swjedźenskej narěči spominaše Inga Nowakowa na spočatki skupinskeho žiwjenja a mjenowaše rjad čitanjow, ekskursijow, koncertow, swjedźenjow a dalšich zarjadowanjow, kotrež Domowinjenjo a hosćo dožiwichu.

Na korutanskim festiwalu byli

Montag, 11. Juli 2016 geschrieben von:
Smjerdźečanscy rejwarjo a wjacori hudźbnicy nawróćichu so wčera wječor z Ko­rutanskeje. W tamnišim Sankt Johannje im Rosental – Šentjanž v Rožu běchu so na mjezy­narodnym Tamburica-festiwalu wobdźělili. Bě to prěnja jězba cyłka do Awstriskeje. Młodźi Serbja zahorichu ludźi mjez druhim w słowjenskim Bledźe. Wjeršk festiwala bě sobotny program wšěch skupin w kulturnym a komunikaciskim centrumje Šentjanž v Rožu. Foto: Franciska Langec

Anzeige