Wčera tydźenja rozžohnowa so syła přewodźerjow na Rownjanskim pohrjebnišću ze znatym Delnjoserbom Pawołom Šenkarjom, kiž bě 15. měrca na Wěrikec statoku we wsy zemrěł. Fararka Antje Schröcke ze Slepoho je na žarowanskej swjatočnosći porěčała. Z wudowu-spisowaćelku Rožu Šenkarjowej, synom Mirom a dalšimi swójbnymi su wjelelětnemu zamołwitemu redaktorej Noweho Casnika a 2. sekretarej Choćebuskeje župy tež mnozy Domowinjenjo z Rownoho a wot druhdźe poslednje božemje prajili.

Předsydstwo skonstituowane

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:

Budyšin (Łu/SN). Nowe předsydstwo Maćicy Serbskeje je so wčera w Budyšinje pod nawodom noweho předsydy Jurja Łušćanskeho skonstituowało a nadawki rozdźěliło. Za městopředsydku wu­zwo­lichu dr. Anju Pohončowu, kaž Jurij Łušćanski zdźěli. Dr. Pohončowa stara so dale wo internetnu prezentaciju towarstwa. Nowa čłonka předsydstwa, dr. Ines Kellerowa, je zamołwita za dorostowe myta Maćicy Serbskeje. Dalši nowy čłon prof. dr. Dietrich Šołta dźěli sej z předsydu Maćicy sekciju za wukraj.

Wuhódnoćili su na wčerawšim posedźenju swjedźenske zarjadowanje na česć Jana Arnošta Smolerja składnostnje jeho 200. narodnin. Wone běše wuspěšne a jubilejej wotpowědowace. Rěčachu tež wo dalšich předewzaćach a na kotre wašnje chcyli naprašowanjam a přećam, kotrež towarstwu dóńdu, wotpowědować. Dojednali su so tohorunja na terminy dalšich posedźenjow. Předsyda Maśicy Serbskeje dr. Pětš Šurman zdźěli, zo wotměja w Delnjej Łužicy 20. meje swoju wólbnu zhromadźiznu.

Mytowane twórby nětko wustajene

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:

Wojerecy (WS/SN). Na přeprošenje přirady za serbske naležnosće města Wojerec je minjenu póndźelu 33 šulerjow 4. lětnika Zakładneje šule při Hodlerju „Handrij Zejler“ do Wojerowskeho Domowinskeho domu přišło. Čłonojo přirady chcychu zhonić, kak je wot njeje nastorčene molowanske wubědźowanje 4. lětnikow zakładnych šulow města pod motom „Ze žiwjenja Serbow we Wojerecach“ wušło. Werner Sroka, městopředsyda přirady a iniciator akcije, wupraji šulerjam Handrija Zejlerjoweje šule dźak a připóznaće, dokelž běchu woni jeničcy z města, kotřiž so scyła wobdźělichu. Kóždemu wobdźělnikej přepoda Sroka připóznawanske wopismo.

„Sym Serb a w Domowinje“

Mittwoch, 23. März 2016 geschrieben von:

Tele słowa w nadpismje słyšachu delegaća a hosćo 25. hłowneje zhromadźizny Domowinskeje župy Delnja Łužica w Źiwizach (Siewisch) we wokrjesu Sprjewja-Nysa z erta tamnišeho krajneho rady Haralda­ Altekrügera (CDU). To bě jasne a zjawne wuznaće k serbskosći a k tomu w serbskej rěči. Potwjerdźił je to z tym, zo běše jeho wowka w serbskej burskej drasće chodźiła a zo bě wona hišće serbsce rěčała. Za to dósta wón sylny přiklesk.

Harald Altekrüger njeje so na hłownej zhromadźiznje jenož jako hósć a komunalny politikar wobdźělił, ale zdobom jako delegat. Wšako je wón čłon Spěchowanskeho towarstwa za Drjowkowsku Serbsku tkalčernju, kotrež słuša do župy Delnja Łužica. Z cyłkownje 2 282 čłonow župy, kotřiž přisłušeja 40 Domowinskim skupinam a 22 towarstwam, stej něhdźe dwě třećinje doma we wokrjesu Sprjewja-Nysa, štož je wulka towaršnostna móc, wón podšmórny a přistaji, zo by so někotrežkuli zjednoćenstwo wjeseliło, by-li telko čłonow měło.

Zhromadny projekt lubi wuspěch

Mittwoch, 23. März 2016 geschrieben von:

Budyšin (AW/SN). Prapremjera 5. sinfonije „Stalingrad“ serbskeho komponista Hinca Roja 15. apryla we wulkopósłan- stwje Ruskeje federacije w Berlinje lubi wuspěch. Tole zwěsćichu wčera na posedźenju předsydstwa Zwjazka serbskich wuměłcow, jako hódnoćachu staw přihotow zhromadneho projekta ZSW a SLA. Tak so orchester SLA z hudźbnikami Delnjošleskeje filharmonije z Jelenjeje Góry intensiwnje na tónle kulturny podawk přihotuje. Wočakuja tam něhdźe 400 hosći – Serbow a Němcow z Łužicy, Berlina a dalšich kónčin. Po koncerće přeprosy ruski wulkopósłanc na přijeće.

Zhromadnje spěwali a w kinje byli

Dienstag, 22. März 2016 geschrieben von:

Zhorjelc/Budyšin. Čłonojo chóra Budyšin běchu wot minjeneho pjatka hač do njedźele­ w Zhorjelcu. Na zwučowanskim kóncu tydźenja su so intensiwnje přihotowali na 25. jubilej Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow kaž tež na wubědźowanje Sakskeho chóroweho zwjazka. Dirigent Michał Janca přihotowaše spěwarjow chóra tak na wjerškaj, kotrejž čakatej na nich w přichodnych tydźenjach­ pózdnjeho nalěća.

Wulkotne wuměnjenja mějachu chórisća zaso w Zhorjelskej putniskej hospodźe, kotruž angažowani sobudźěłaćerjo křesćanskeho towarstwa młodych ludźi wobhospodarjeja. Tak móžachu w dźělenych hłosowych skupinach zwučować a wječory wězo tež za zhromadnosć a spěwanje žortneho razu wužiwać.

Derje do noweho lěta startowali

Freitag, 18. März 2016 geschrieben von:

Domowinska župa „Michał Hórnik“ je derje do noweho lěta startowała a hižo dwaj projektaj wuspěšnje přewjedła. Zajim za njej dale přiběra, čehoždla su so za rozsudźili projektaj dale wjesć.

Zetkanje MENS

Donnerstag, 17. März 2016 geschrieben von:

Pécs (SN/ap). „Open society – wotewrjena towaršnosć“ je tema lětušeho jutrow­neho seminara Młodźiny europskich narodnych mjeńšin (MENS). Młodźinska organizacija Němcow w Madźarskej (GJU) wuhotuje jón wot 19. do 25. měrca w juhomadźarskim Pécsu. Rěč a wjacerěčnosć kaž tež politiske wobdźělenje młodźiny su temy, z kotrymiž chcedźa so zajimcy mjeńšin zaběrać.

W pjeć dźěłarničkach poskića temy kaž žurnalizm a online-kampanje kaž tež e-participaciju, kotraž wopřijima internetne wobdźělenje młodostnych na politice. Dalše wobłuki su motiwaciske metody, aktiwizowanje čestnohamtskich čłonow a wjacerěčnosć.

Młodźinske towarstwo Pawk budźe Serbow na zetkanju zastupować a chce so z tradicijemi a identitu Madźarskich Němcow zeznajomić. „Mje zajimuja struktury, institucije kaž tež statna podpěra hóstneje mjeńšiny. We workshopje žurnalizma chcu nawuknyć wjetše kampanje­ planować“, praji 20lětny čłon Pawka, Jakub Wowčer z Radworja. Hłowna­ zhromadźizna MENS wotměje so 24. měrca we wobłuku seminara.

Chcedźa lětsa jubilej swjećić

Mittwoch, 16. März 2016 geschrieben von:

Konjecy (SN/CoR). Dohromady jědnaće króć su čłonojo Serbskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy kriminalnu komediju „Wumrěć njedawa, ćeta“ předstajili, a to z přewšo wulkim wothłosom. Hač na premjerje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe loni 7. nowembra abo 28. februara w Haslowje, přeco bě žurla derje pjelnjena. „Smy spokojom a nadźijamy toho tež za našich přihladowarjow“, předsydka skupiny Regina Šołćina powěda, „někotři su naše předstajenje dwójce a druhdy samo trójce wopytali, to nas wězo tohorunja česći.“ Tři razy su němskorěčnym přihladowarjam simultany přełožk poskićili, štož „su woni dźakownje přijimali“.

Dalše dźěłarnički trěbne

Dienstag, 15. März 2016 geschrieben von:

Chrósćicy (KJu/SN). Nazhonita serbska hotowarniča Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa je wčera žonam woblěkanje katolskeje swjedźenskeje drasty rozłožiła. Při tym jenož wo tym njerěčeše, ale so ju tež sama zhotowa. Na dźěłarničku přeprosyła bě Kamjenska župa na Chróšćansku faru, a 15 młodostnych a žonow je přišło. Hance Kubašowej běchu hotowarniči Bobora Markowa a Betina Wjeselina kaž tež młoda hotwańča Katrin Matkec poboku. Tež wone dawachu zajimčam pokiwy. Tak njeńdźeše jenož wo wšelakore móžnosće zdrasćenja, ale tež wo to, kak najlěpje włosy kruće do měcy dóstanješ abo hdźe móžeš sej „serbsku brošu“ kupić. Holcy a žony so na to w skupinkach same w hotowanju wuspytachu. Hotwańče jim pomhachu a přeradźichu tež najwšelakoriše triki, kak so najlěpje drasćiš, na čo maš dźiwać a što měło so snano trochu přešić.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.