Prěnje terminy hižo jasne

Freitag, 29. Januar 2016 geschrieben von:

Chrósćicy (KJu/SN). Na swojej wčerawšej prěnjej zhromadźiznje w nowym lěće je předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ zarjadowanja a projekty, kotrež bě sej do dźěłoweho plana zapisało, skonkretizowało a terminy postajiło.

Tak planuje župa hižo za 28. februar prěni wjeršk. Zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ přeprošuje wona dźěći, starši, dźědow a wowki na mjeztym 6. swójbnu schadźowanku do Chróšćanskeje „Jednoty“. Tam chcedźa nimo popołdnja ze serbskim kuzłarjom tež paslenske a sportowe zaběry, čitanski stan, krosnowanje a rejwanje, strowe zežiwjenje kaž tež zabawu z wu­knjenskimi a kompjuterowymi hrami skićić. Starši móža při kofeju a tykancu bjesadować. Zežiwjenska poradźowarka Rafaela Wićazowa wěnuje so k temje „Strowa snědań“.

W měrcu wotměje župa dźěłarničku za młode žony a holcy „Kak so sama katolsku narodnu drastu woblěkam“. Tuchwilu župa hišće wo konkretnym terminje jedna. Ručež budźe tón jasny, jón tež na facebookowej stronje župy wozjewja.

Čas bjez předsydy wužitny był

Mittwoch, 27. Januar 2016 geschrieben von:

Po štyrjoch lětach přestawki ma Domowinska skupina Pančicy-Kukow zaso předsydu. Na hłownej zhromadźiznje minjenu srjedu su skupinarjo Pětra Korjeńka do zastojnstwa wuzwolili. Před pjeć lětami bě so Kukowčan do skupinskeho předsydstwa wolić dał a chcyše najprjedy raz počuchać, kotre struktury w předsydstwje knježa a štó ma kotre nadawki zmištrować. Mjeztym je sej 65lětny dobry přehlad stworił a zwěri sej nawodnistwo přewzać. „Hdyž widźu, kak je Beno Paška funkciju wjele lět tak derje wukonjał, mam wěsty respekt před nadawkom. Nětko chcu jeho dźěło w dobrej kwaliće dale wjesć“, praji Korjeńk.

Z nowym předsydu na čole

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (BW/SN). Po štyrjoch lětach bjez nawody ma Domowinska skupina Pančicy-Kukow z Pětrom Korjeńkom zaso předsydu. Jeho, dalšeju dotalneju čłonow předsydstwa Marju Ošikowu a Pětra Šołtu kaž tež nowych čłonow Marianu Koklic, Wóršu Rabec a Mariana Wjeńku wuzwoli něhdźe 30 skupinarjow wčera na swojej hłownej zhromadźiznje do předsydstwa.

W rozprawje rysowaše Pětr Korjeńk aktiwity skupiny z 90 čłonami w zašłym lěće. Mjez druhim so poradźi, hladanje pomnika Jakuba-Barta Ćišinskeho w Lipju pisomnje w formje zrěčenja zrjadować. Tak je zaručene, zo staraja so nimo čłonow Domowinskeje skupiny tež Šula Ćišinskeho, dźěłarnje za zbrašenych swj. Michała a klóšter Marijina hwězda wo teren w Lipju. Tam planuja lětsa do jutrow a w juniju rjedźenskej akciji. Kaž Alfons Kuring informowaše, su tež nastupajo přichod wopomnišća Ćišinskeho w šuli na dobrym puću. Štóž chce sej muzej wobhladać, dóstanje za to kluč pola nawodnicy šule abo w gmejnskim zarjedźe.

Hotuja so na 20. róčnicu załoženja

Mittwoch, 20. Januar 2016 geschrieben von:

Slepo (SN/at). „Towarstwo Serbski kulturny turizm wobsteji lětsa 20 lět. Na dotalne skutkowanje zhladujemy we wobłuku hłowneje zhromadźizny 29. februara“, rjekny jeho předsyda Marko Kowar po posedźenju předsydstwa wčera w Slepom. Přihot hłowneje zhromadźizny steješe tuž w srjedźišću wuradźowanja.

Jako dalši wobłuk mjenowaše Marko Kowar hłowne dypki lětušeho dźěłoweho plana. Tak chcedźa turistisko-politiske dźěło z Domowinu a z turistiskimaj zwjazkomaj Braniborskeje a Sakskeje dale wjesć. Tuchwilu 27 čłonam towarstwa je nimo toho tradicionalne dalekubłanje wažne. Loni wopytachu wulětne cile na sewjeru wokrjesa Sprjewja-Nysa. Lětsa nazymu chcedźa sona puć k Bjerwałdskemu jězorej a do Rěčic nastajić.

Hlada optimistisce do přichoda

Mittwoch, 20. Januar 2016 geschrieben von:

Jeho mać nawjeduje Kulowske towarstwo Bratrowstwo a zdobom tamnišu dźiwa­dłowu skupinu, jeho bratr je aktualnu hru „Hdyž kokula woła“ do serbšćiny přełožił. Tak so poprawom njedźiwaš, zo je tež Matej Hrjehor swój puć na lajske jewišćo namakał. Swójbnym tradicijam wućeknyć njezda so w Serbach lochko być. „Jako je mać rjekła, zo trjeba hišća młodeho hrajerja, dach so přeswědčić“, so Matej směje. Swój wuspěšny debit měješe w róli wotročka Měrćina na premjerje 9. januara w delnich Sulšecach. Nazhonjenja bě hižo w dźiwadłowej skupinje Ralbičanskeje šule zběrał.

Pěskečan z nuklemi wuspěšny

Dienstag, 19. Januar 2016 geschrieben von:

Hižo dlěje hač 30 lět Achim Weclich w Pěskecach rasowe nukle plahuje. Za swoje­ štyrinohače je njeličomne pokale­ dóstał. Najwjetši wuspěch pak žněješe­ wón hakle njedawno.

Pěskecy (HS/SN). Swój dotal najwjetši wuspěch jako plahowar rasowych nukli je njedawno Achim Weclich z Pěskec swjećił. Na zwjazkowej přehladce w Kasselu wubědźi sej předsyda Njebjelčanskeho towarstwa plahowarjow rasowych nuklow titul němskeho wicemištra. Zakład jeho wulkeho hobbyja twori jeho staršiski dom, jako je z nanom na mnohe wustajeńcy jězdźił a sej doma kmanosće plahowanja nukli, kokošow a kačkow přiswojił. Po tym zo bě sej w Pěskecach dom natwarił, přistupi 1985 Chróšćanskemu towarstwu plahowarjow nukli, lěto pozdźišo pak załoži z dalšimi zajimcami Njebjelčanske towarstwo. Wědu staršich plahowarjow a z knihow je runjewon do so srěbał, a wuspěchi jeho dale pohonjachu.

Sokoł stara so wo fanowy blok

Montag, 18. Januar 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Štóž chcył na Europeadu 2016 jěć, dóstanje pomoc wot Serbskeho Sokoła. Wo tym informuje Domowinski zarjad. Józef Šwon ze Serbskeho Sokoła chce so wo to starać, zo móhło wjele přiwisnikow Serbskeju koparskeju wubrankow do Južneho Tirola jěć. „Naš cil je znajmjeńša 200 serbskich fanow do Južneho Tirola přinjesć. Čim wjace našim holcam a hólcam přijuska, ćim spěšnišo wone/woni za bulom honja“, je hibićiwy organizator přeswědčeny. Tak pyta wón tučasnje za móžnymi kwartěrami blisko hrajnišćow našeju mustwow. Zdobom chce na prašenja fanow – hdźe, što a kak – telefonisce wotmołwić. Zhromadnje ze Šmitec wozydłownistwom zestaji přidatny poskitk wot 19. do 26. junija 2016 za fanow, kotřiž chcyli sej tam z busom dojěć. Dokładne informacije Sokoł bórze wozjewi.

Zajimcy docpěja Józefa Šwona telefonisce pod čisłom 03591/41602. Móžna je tež e-mail na Claudiju Knoblochec w Domowinskim zarjedźe pod: .

Přihotuja swjedźeń serbskeje kultury

Freitag, 15. Januar 2016 geschrieben von:

Choćebuz (HA/SN). Domowinska župa Delnja Łužica, kotraž wobsteji mjeztym 25 lět, přewjedźe swoju lětušu hłownu zhromadźiznu 18. měrca. Tole je předsydstwo župy na lětušim prěnim posedźenju wčera w Choćebuzu wobzamknyło. Zetkać chcedźa so delegaća 42 Domowinskich skupin, towarstwow a zjednoćenstwow tónkróć w Źiwizach (Siewisch). Tale wjes we wokrjesu Sprjewja-Nysa přisłuša městu Drjowkej, hdźež so wo to prócuja serbske tradicije a nałožki wožiwić a zachować.

Čłonojo předsydstwa wobhonichu so wčera tež wo přihotach swjedźenja serbskeje kultury, kotryž wotměje so 20. a 21. awgusta w Janšojcach. Z nim chcedźa 25lětne­ wobstaće župy Delnja Łužica a 70. róčnicu znowazałoženja Domowiny w Delnjej Łužicy woswjećić.

Marcus Kóńcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny a městožupan, rozprawješe wo zetkanju zastupnikow Domowiny a Rady za serbske naležnosće Braniborskeje ze zastupnikami knježerstwa w Podstupimje. Tam dźěše hłownje wo planowanu wokrjesnu reformu. Zastupnik knježerstwa je wulke wobmyslenja Domowiny a serbskeje rady akceptował.

Wupisaja městno

Donnerstag, 14. Januar 2016 geschrieben von:

Wojerecy (SN/JaW). Městno jednaćela Domowiny chce třěšny zwjazk prawje bórze wupisać. Tole je prezidij Zwjazkoweho předsystwa Domowiny wčera we Wojerecach wobzamknył. „Městno ma so 1. januara 2017 znowa wobsadźić. Zrěčenje z dotalnym jednaćelom Bjarnatom Cyžom kónc lěta wuběži“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik na naprašowanje SN. Třěšny zwjazk serbskich towarstwow městno hižo nětkole wupisa, dokelž chce tak „wšitkim zajicam zmóžnić, woměrje wo tym rozmyslować a so přizjewić“. Zwjazkowe předsydstwo bě prezidijej nadawk dało, wupisanje přihotować. Wo naslědnistwje Bjarnata Cyža pak najwyši gremij mjez hłownymaj zhromadźiznomaj rozsudźi.

Přihotowali su čłonojo prezidija wčera tohorunja přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa, kotrež budźe 30. januara w Choćebuzu. Zaběrali su so tež z ponowjenjom loga třěšneho zwjazka. Tak wotpowěduje zarjad Domowiny namjetej, wustupowanje ze znamješkom Domowiny w listach, digitalnych medijach a prezentacijach (corporated identity) pruwować a je zjednotnić.

„Smolerka“ Ruth Thiemannowa 75 lět

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:

Kóždy ma swoje dopomnjenki. Z Ruth Thiemannowej wjazam dopomnjenki na swoje powołanske započatki. Hdy poprawom­ bě prěni seminar kritikarjow w Minakałskim hrodźe? Je to dyrbjało něhdźe na spočatku 80tych lět być. Te­hdy zetkawachu so w Minakale młodźi a nazhonići kulturnicy, kotřiž čujachu so powołani so z literaturu zaběrać, słyšachu přednoški a diskutowachu pod nawodom docenta dr. Walfrieda Hartingera wo nowych basnjach a powědančkach a wo tym, kak wo literaturje pisać. Mjez nimi bě swěrna organizatorka seminarow Ruth Thiemannowa. Jónu wosrjedź nocy, nimale wšitcy běchu hižo we łožu, mje wona do dźěła w lektoraće nawabi a bě potom pjeć lět jako nawjedowaca lektorka moja šefowka. Načasnu literaturu lektorizować bě mój nowy nadawk. Dyrbjach so tež z basnjemi zaběrać: „Ty budźeš wotnětka lektorka Róže Domašcyneje.“ Wot toho časa so pomału z basnjemi spřećelich. Ruth slědowaše moje dźěło jako lektorka z kedźbliwymi prašenjemi, do kotrychž swoje wobmyslenja zadrasći.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.