Chce swoje měnjenje zapřijeć

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

W dźesać wosobow wopřijacym předsyd- stwje župy „Michał Hórnik“ je Rafael Wjacławk z 19 lětami najmłódši čłon. Po zakładnej­ a srjedźnej šuli w Pančicach-Kukowje a we Worklecach je wón na Budyskim­ Serbskim gymnaziju ma­turował a da so nětko w Budyskim za­wodźe Edding na mechatronikarja wu­kubłać. W ródnej wsy Wotrowje spěwa wón w cyrkwinskim chórje a angažuje so w młodźinskim klubje. W nim stara so tuchwilu wo financy. Dokelž pak dotalny předsyda Maćij Wróbl kónc lěta swoje zastojnstwo złoži, chce Wjacławk za tule funkciju kandidować. Bjez dźiwa, zo je jeho terminowa protyčka hižo nětko často derje pjelnjena.

Nowowuzwolenemu předsydstwu Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ přisłušeja Marhata Deleńkowa, Rafael Wjacławk, Hańžka Deleńkowa, Katharina Jurkowa, Zala Cyžowa, Clemens Škoda, Jürgen Njek, Měrko Šmit, Trudla Kuringowa, Michaelis Korjeńkowa­ a Jana Hiccyna (wotlěwa). Foto: Feliks Haza

Sobotu, 7. nowembra, měješe dźiwadłowy kruch lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy „Wumrěć njedawa, ćeta“ w režiji Petry-Marije Bulankec-Wenceloweje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe swoju premjeru.

Syła Delanow steješe tón wječor na jewišću. Anita (Regina Kurjatowa) je sej na swoje narodniny črjódku hosći přeprosyła. Mjez nimi běše ćeta Frieda (Regina Šołćina) z Čorneho lěsa z mužom Otom (Pawoł Janca). Tež turkowska susodka Ajša­ (Kerstin Mauwowa) bě na swjedźeń přišła. Zawjedliweho turkowskeho rakija dla ma mandźelski Anity Theo (Rajmund Čórlich) na narodninach chětro ćerpjeć. Nic naposledk tež lěkarki na mopedźe (Angelika Šěnowa) dla. A k tomu hišće wjesny pólcaj Dubik (Markus Šołta) přichwata, kiž so do studentki skótneje mediciny Rezi (Viktorije Žurec) zahlada.

Kontrowersnje diskutowali

Montag, 23. November 2015 geschrieben von:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je stejišćo k zaměstnjenju ćěkancow zabrało.­ Zdobom je wobzamknyło, wutworić­ „serbsku rěčnu radu“.

Towarstwo swj. Filomeny potrěbnym znowa pomha

Donnerstag, 19. November 2015 geschrieben von:

Smjerdźaca (aha/SN). Jako předsyda Towarstwa swj. Filomeny Gerat Róbl před někotrymi lětami připadnje dr. Milenu Valevu zezna, kotraž bydli mjeztym 17 lět w Němskej a na uniwersitomaj w Niederrheinje a Nürnbergu wuči, přeprosy wona Smjerdźečana do swojeje bołharskeje domizny. Gerat Róbl dojědźe sej z njej do Razgrada blisko rumunskeje hranicy, hdźež so wo nuzy ludźi w měsće z 33 000 wobydlerjemi přeswědči. Lětsa je tomu štwórty raz, zo Towarstwo swj. Filomeny z pakćikowej akciju dźěći w tamnišich syrotownjach a nuzu tradace swójby hody zwjesela.

Zo bychu wobešli korupciju a zo statne instancy rozdźělenje darow kontro­luja, załožichu tam loni Towarstwo Odyseja, kotrehož čłonaj staj tež dr. Milena Valeva a Gerat Róbl. Towarstwo, mjeztym z wunoška lońšeho Łazkowskeho beneficneho koncerta z transporterami wuhotowane, stražuje nad sprawnym rozdźělenjom darow. Tak je zaručene, zo móža so tam dźěći na wjace hač 30 městnach z pomocy z Łužicy wjeselić.

Domowina wupraja so za pomoc ćěkancam

Donnerstag, 19. November 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny chce na swojim jutřišim wuradźowanju w Budyšinje mjez druhim chětro aktualnu azylowu temu načeć. Dokładnje chcedźa stejišćo třěšneho zwjazka k tomu wothłosować a schwalić.

W naćisku wobzamknjenja wupraja so Zwjazk Łužiskich Serbow cyle jasnje za pomoc ćěkancam. „Jako Serbja smy hordźi na swoju tradicionalnu hospodliwosć a rólu jako kulturny a rěčny móst mjez ludami. Tohodla je za ćěkancow tež městno na serbskich a dwurěčnych wsach“, rěka w naćisku stejišća. Zdobom wupraja so třěšny zwjazk za decentralne zaměstnjenje požadarjow azyla a přeje sej wot wšitkich wobydlerjow kaž tež komunalnych politikarjow wotewrjenosć a zo bychu nachwilnych abo nowych sobuwobydlerjow bjez předsudkow witali. Wot krajneje a zwjazkoweje politiki pak wočakuje Domowina jasne praktiske signale za hodźace so koncepty integracije mjez druhim we wobłukomaj rěč a dźěłowe wiki.

Ze serbskim princowskim porom

Montag, 16. November 2015 geschrieben von:

Kóžde lěto znowa je wulke potajnstwo, štó drje budźe nowy princ Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa. Po wšěm zdaću jenož dwajo wo tym wěstaj. Tuž bě napjatosć sobotu wulka, jako noweho princa předstajichu.

Njebjelčicy (HS/SN). Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo ma znowa serbski princowski por. Na zarjadowanju sobotu w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ předstajichu Maćija Cyža z Wěteńcy jako noweho princa. Hromadźe z mandźelskej Hertu Delanowej naslědujetaj wonaj Andreasa III. z Młónčikowych łukow a jeho princesnu Dianu I. Jako Maćij II. z Wěteńčaniskeje powjedźe nowy princ karnewalowe towarstwo po 46. sezonje.

Njewučerpany potencial wužiwać

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) porěči we wobłuku počesćenja Jana Arnošta Smolerja. To je wón je wčera na posedźenju Budyskeho župneho předsydstwa přilubił.

Budyšin (kl/SN). Přeprošenje na wuradźowanje z předsydstwom Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ staj Budyskaj wyši měšćanosta Alexander Ahrens a měšćanosta za hospodarstwo, kubłanje a socialne dr. Robert Böhmer (njestronjanaj) wčera do Serbskeho domu sćěhowałoj. Županka Jana Pětrowa skedźbni na to, zo měł kóždy sobudźěłaćer města dwurěčnosć wot spočatka wobkedźbować, hdyž projekty přihotuje a přewjeduje.

Přitomni rozjimachu wopomnjenske zarjadowanje na česć 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja. Jako nošerka jeho mjena wuhotuje Budyska župa 3. měrca 2016 počesćenje při Smolerjowym pomniku na Lubijskej dróze w Budyšinje. Kulturnje wobrubić budźe zarjadowanje 1. serbska kulturna brigada. Alexander Ahrens přilubi na zarjadowanju porěčeć.

Zhromadny list reformy dla

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Choćebuz (HA/SN). Rada za serbske naležnosće Braniborskeje a Domowina chcetej nětko aktiwnje zapřimnyć do di­skusije wo předwidźanej strukturnej a wokrjesnej reformje w Kraju Braniborskej. Wobě instancy pósćeletej w přichodnych dnjach do Podstupima wotpowědny list braniborskemu ministrej za nutřkowne naležnosće Karlej-Heinzej Schröterej (SPD). Předsydstwo župy Delnja Łužica­ je so na swojim wčerawšim wu­radźowanju w Choćebuzu ze spisom zaběrało.

Hotuja so na 500. róčnicu reformacije

Donnerstag, 12. November 2015 geschrieben von:

Za dwě lěće swjećimy 500. róčnicu reformacije. Martin Luther bě ju z wozjewjenjom 95 tezow přećiwo njedostatkam w tehdyšej cyrkwi 31. oktobra 1517 we Wittenbergu zahajił. Jubilej wuznamneho historiskeho podawka je tež za Serbow wažna naležnosć. Sćěhi žadanja reformatora za Božu słužbu w maćernej rěči běchu, zo je naš lud swoje pismowstwo dóstał, ječitać a pisać nawuknył. Ewangelscy Serbja su tuž hižo w přihotach reformaciskeho jubileja na swojim lětušim cyrkwinskim dnju w Bukecach, na farje w Slepom a na namši 31. oktobra w Janšojcach Lutherowe lipy sadźeli. Štom za reformatora su w septembru tež wobdźělnicy tradicionalneje wuprawy Serbskeho busa we Wittenbergu sadźili.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.