Mjenje pjenjez

Dienstag, 29. Mai 2018 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Župa Delnja Łužica chce lětsa něhdźe 35 projektow serbskich towarstwow, Domowinskich skupin a serbskich institucijow w Delnjej Łužicy z pjenjezami energijoweho koncerna LEAG spěchować. To je předsydstwo župy njedawno wobzamknyło.

Mjez druhim chcedźa Domowinskej skupinje Cazow pomhać we wsy wuhotować wopomnišćo za delnjoserbsku basnicu a publicistku Marjanu Domaškojc, Bórkowska šula „Mina Witkojc“ ma přiražku za swoju dźiwadłowu skupinu dó­stać­. Podpěrać chcedźa z pjenjezami tohorunja towarstwo w Skjarbošcu. Wone chce delnjoserbskemu spisowaćelej a publicistej Kitej Šwjeli, kiž bě zdobom wudawaćel Bramborskeho Serbskeho Casnika, pomnik stajić. Delnjoserbski sekstet dóstanje za wudaće CDje z delnjoserbskej pop-hudźbu přiražku.

Zhromadnje rejwali a spěwali

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:

Na drastowym balu so na młodźinske lěta dopominali

Ćisk (JT/SN). Mjeztym hižo sedmy Ćišćanski drastowy bal zahajichu sobotu na žurli tamnišeho hosćenca „Zeleny wěnc“ tradicionelnje ze zaćahom porow a z polonezu, za kotruž je lětsa znowa Helga Hansch choreografiju zestajiła. Do toho bě Waltraud Hartmannowa w mjenje předsydstwa Serbskeje rejwanskeje skupiny Ćisk wopytowarjow serbsce a němsce witała. „Ze zhromadnymi rejemi chcemy swoju zwjazanosć z domiznu zwuraznić“, rjekny wona něhdźe sto hosćom. Nimo mnohich Ćišćanow běchu tohorunja zastupjerjo Židźinskeje drastoweje skupiny, Nowoměšćanskeho drastoweho towarstwa kaž tež domizniskeho a drastoweho towarstwa z błótowskich Bórkowow přijěli. Woni postarachu so wo pisanu měšeńcu regionalneje narodneje drasty.

Prjedy hač Łužiscy dujerscy muzikanća z Wjelceje k rejam zahudźichu, pokazachu Ćišćenjo nowej reji po choreografiji Helgi Hansch. Mjez nimaj zakantori Měrćin Herrman „Hanka, budź wjesoła“, a wšitcy lóštnje sobu spěwachu.

Pospyt wujednanja zwrěšćił

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:

Ličba delnjoserbskich starostow dale woteběra. Po zetkanju swojeje rady mi­nje­ny pjatk w Choćebuzu, na kotrymž wobdźělichu so tež čłonojo iniciatiwy za Serbski sejm, je zastupowacy delnjoserbski rěčnik rady Měto Cerna swoje dalše sobudźěło złožił, Fryco Libo z Mosta da je wotpočować.

Choćebuz (SN/at). Zajimowani Delnjo­serbja, kotřiž běchu pjatk do Choćebuskeho Serbskeho domu přišli, nadźijachu so wujednanja mjez hornjoserbskimi a delnjoserbskimi starostami. Nowinska zdźě­lenka rěčnika rady starostow dr. Hartmuta Leipnera po Rownjanskim zetkanju gremija w měrcu bě krizu wuskutkowała. Wona měješe swój wjeršk w tym, zo iniciatiwa za Serbski sejm Leipnera z rady starostow wuzamkny. To nochcychu sej delnjoserbscy starosća lubić dać. Tak bě minjeny pjatk rěč wo rehabilitaciji wuzamknjeneho na jednej stronje a wot trěbneho zawołwjenja na tamnej.

Wobraz přichoda Serbam wužitny

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:

Budyska župa a jeje towarstwa kaž tež dalši serbscy zajimcy přihotuja so zaměrnje na forum, kotryž budźe 4. junija w Serbskim domje. Tema je zjawny proces zdźěłanja „dalšeho wusměrjenja Budyšina“.

Budyšin (SN/mwe). Temowy forum dźens za tydźeń na žurli Budyskeho Serbskeho domu rěka „Mnohostronske město“ (kultura a Serbja).

Regionalna rěčnica Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Katja Liznarjec Serbskim Nowinam praji, zo ma wona zjawny proces zdźěłanja „wobraza přichoda Budyšina“ hač do lěta 2030 za trěbny. Wšako je to zdobom zakład dalšeho wuwića serbstwa. Tež ­Domowina ma swój program znajmjeńša hač do lěta 2025. „Budyska župa a jeje towarstwa proces sobu přewodźeja a so na jeho wuwiću wobdźěleja“, Katja Liznarjec podšmórnje.

Sorabija Lipsk ma nowe předsydstwo

Freitag, 25. Mai 2018 geschrieben von:

Swoju druhu hłownu a wólbnu zhromadźiznu po zapisanju jako towarstwo w lěće 2016 wotměchu čłonojo Lipšćanskeje Sorabije zawčerawšim w Centrifuze, klubowni serbskeho internata.

Lipsk (ddy/SN). Zawěrno bohata bě projektowa rozprawa cyłka, skedźbnjaca na wuspěšne zarjadowanja, kaž běchu to na přikład chodojtypalenje, mejemjetanje a studentske póstnicy. Wone swědča wo strowym towarstwowym žiwjenju Sorabičanow w Lipsku.

Hordosć na korjenje budźić

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Hosćićeljo Serbskeho ewangelskeho domizniskeho dnja so přihotuja

Bluń (AK/SN). Jědnaty Serbski ewangelski domizniski dźeń Wojerowskeho regiona budźe 17. junija w Blunju, a to w cyrkwi kaž tež w swjedźenskim stanje. „Tón kónc tydźenja wotměja Blunjenjo swój wjesny swjedźeń. Njedźela steji cyle w znamjenju serbskeho domizniskeho dnja“, podšmórnje farar Heinrich Koch, zastupowacy superintendent cyrkwinskeho kruha šleska Hornja Łužica. Nimo toho je wón čłon serbskeho ewangelskeho dźěłoweho kruha, kotryž domizniski dźeń přihotuje. Zapřijeći su Blunjanska wjesna rada, wosadna cyrkwinska rada, towarstwa, chóry a dalši.

Zaměr je wobdźělnikow we wěrje sylnić, hordosć na jich serbske korjenje we Wojerowskim regionje budźić a jim zmužitosć do přichoda posrědkować.

Rejwarjo SFAW pytaja dorost

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Wudwor (SN/bn). Serbski fol­klor­ny ansamb­l Wudwor (SFAW) pyta tuchwi­lu za nowymi čłonami, kotřiž chcedźa přichodnu dorostowu rejwansku skupinu wutworić. Dotalny młodźinski cyłk „je takrjec postupił a je nětko naše­ hłowne ćěleso“, rozłožuje předsyda SFAW Stanij Handrik. Změna bě trěbna, dokelž „je so předsydstwo hižo loni na­zymu rozsu­dźiło, rejwansku skupinu rozpušćić. Přičina toho bě, zo njebě mnohim­ rejwarkam a rejwarjam wjace móžno, prawidłownje na probach so wobdźělić – pak, dokelž su mjeztym studenća w zdalenych městach, na wukubłanju abo, a to njeměnju zacpějnje, su pro­sće přestari za skupinu. Njemóžeš dźě wot 22lětneho wočakować, zo z třinaćelětnej partnerku rejuje. Nic jenož starobneho rozdźěla dla, poriki měli wšak so tež někak po wul­kosći hromadźe hodźeć.“ Přiwšěm njeje „tajka fluktuacija za nas ničo wosebiteho. Skerje na te wašnje naš ansambl wobstajnje wobno­wja­my. To pak njepłaći za našich hercow a za našich spěwarjow Přezpólnych.“

Rostliny měnjeli a kupowali

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:

Mjeztym třeća bursa rostlin je minjenu njedźelu syłu zajimcow do Miłočanskeje skały při Krabatowym kamjenju přiwabiła. Mnozy wužiwachu zdobom składnosć, tež nazhonjenja wuměnjeć.

Miłoćicy (SN/MiR). Towarstwo Kamjenjak je po wuspěšnymaj prěnimaj zarjadowanjomaj loni a předloni dalši króć na rostlinsku bursu přeprosyło. Tak přichwatachu njedźelu popołdnju do Miłočanskeje skały ludźo z wokoliny kaž tež z dalšich kónčin. Mjez poskićerjemi běchu tuž zahrodkarjo ze wsy, ale tež z Nowoslic, Kulowa a samo Narća.

Spočatnje witaše čłon Kamjenjaka Thomas Noack na přednošk wo permakulturje. W tym zwisku sej přitomni wuwědomichu, zo su wysoke hrjadki (Hochbeete), kotrež maja mnozy přijomneho wobhospodarjenja dla w swojej zahrodce, dźěl mjenowaneje kultury. „Permakulturu mjenuja někotři tuž tež lěnje zahrodkarjenje. Štóž pak so tomu wašnju plahowanja rostlin wěnuje, spěšnje pytnje, zo wone wužaduje“, fachowc podšmórny.

W Kubšiskej gmejnje

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:
Nic gmejna Bukecy, kaž w rozprawje wo wuradźowanju pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje (wudaće SN ze 14. meje) mylnje rěka, ale Kubšiska chce hišće lětsa pomjatnu taflu za Korlu Bohuwěra Šěcu w Rachlowje wotkryć. Prawje je, zo je to iniciatiwa Domowinskeje skupiny Rachlow/Mješicy, wohnjoweje wobory Rachlow a gmejny Kubšicy, do kotrejež wjes tež słuša. Na to skedźbnja dr. Ludwig Ela z Rachlowa pod Čornobohom.

Podpěra trěbna

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:
Kelko prócy nałožuja tam, hdźež lědma hišće serbsce rěča, wuhotować napisy dwurěčne, móža wopytowarjo zwěsćić w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Tak steja tež prašenja w kwisu wo Krabaće, pod so napisane, we woběmaj rěčomaj. Wučerki wšak namjetuja, za serbšćinu wuknjacych prašenja jenož w serbskej rěči poskićeć. To chce jednaćel Krabatoweho młyna Tobias Čižik nětko najspěšnišo zwoprawdźić. Ćešo porno tomu budźe sporjedźeć prawopisne njedostatki. Za to trjebaja tam podpěru. Hdźe pak ju namakaja? Poprawom w institucijach, kaž w Serbskim instituće, Rěčnym centrumje WITAJ a Ludowym nakładni­stwje Domowina. To dyrbjeli towarstwa a zarjadnišća w serbskim rěčnym rumje zhonić. A pomhać dyrbjało sobudźěłaćerjam mjenowanych a dalšich serbskich ­institucijow wšědna samozrozumliwosć być. Milenka Rječcyna

Anzeige