Maš dobre wóčko za design a prawe začuće za putacy wabjenski tekst?
Horiš so za zwoprawdźenje kreatiwnych wabjenskich idejow? Da sy pola nas na prawym městnje.

Pytamy će ručež móžno jako

marketingoweho managera (m/ž/d)

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • wuwiće marketingoweje strategije za nakładnistwo kaž tež za zwičnjenje našich knižnych wudaćow a dalšich poskitkow
 • koncepcija kreatiwnych wabjenskich kampagnow a zamołwitosć za jich přewjedźenje
 • wuběr a wuwiće na rozdźělne zaměrowe skupiny wusměrjenych wabjenskich naprawow (online, offline, zarjadowanja)
 • redakcionelne hladanje a dalewuwiće webstrony a poskitkow w socialnych syćach
 • sobudźěło při strategiskich projektach

Tute kajkosće přinjeseš sobu:

  • wobknježiš hornjoserbšćinu a němčinu ertnje kaž tež pisomnje
  • maš wysokošulske wotzamknjenje abo přirunajomne nazhonjenja na polu marketinga
  • maš znajmjeńša tři lěta praktiskich nazhonjenjow na polu operatiwneho marketinga, idealnje tež projektoweho managementa a organizowanja zarjadowanjow
 • maš wulki zajim na dźěle w medijowym swěće
 • zapřijeća kaž SEO, CMS abo customer journey ći njejsu cuze
 • wobknježiš programy Office pakćika kaž tež zakładne wobdźěłanje fotow a grafikow
 • w idealnym padźe rady fotografuješ a zamóžeš krótke wideja a grafiki zhotowjeć
 • dźěłaš rady samostatnje a maš wjeselo na wobchadźe a komunikaciju z ludźimi
 • wobsedźiš jězbnu dowolnosć klasy B

Što ći skićimy?

 • zamołwitu a wotměnjawu poziciju w Serbach
 • atraktiwnu móžnosć, marketingowe wusměrjenje a natwar digitalneje komunikacije po swójskich idejach a předstawach wobwliwować a dale wuwiwać
 • dźěłowe městno w Budyšinje w přećelnym a nazhonitym teamje
 • mzdu po tarifje, hač do 30 dnjow dowola wob lěto
 • fleksibelny dźěłowy čas kaž tež móžnosć mobilneho dźěła

Dźěłowy wobjim wučinja 19,5 hodźin wob tydźeń, rozšěrjenje je perspektiwisce móžne.

Wjeselimy so na twoje digitalne požadanske podłožki kaž tež přikłady dotalnych dźěłowych wukonow.

Při prašenjach nas zazwoń abo napisaj mejlku.

telefon: 03591/577-241

Ludowe nakładnistwo Domowina

jednaćel Syman Pětr Cyž

Sukelnska 27

02625 Budyšin

słowo lěta 2020

nawěšk