W zwisku z postupowacej digitalizaciju wobkedźbujemy změny w zwučenosćach našich recipientow. Zo bychmy tutym wuwićam wotpowědowali a naše žurnalistiske poskitki nimo ćišćaneho wudaća tež na crossmedialnym polu dale wuwiwali, pytamy k 1. januarej 2023

šefredaktora (m/ž/d)

redakcije Serbskich Nowin w Budyšinje.

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • hłowna wobsahowa zamołwitosć za Serbske Nowiny
 • nawod redakcije a zamołwitosć za wuwiwanje personala
 • dalše profilowanje Serbskich Nowin w ćišćanej a digitalnej formje
 • wuwiwanje nowych informatiwnych kaž tež zabawnych formatow za wozjewjenje w socialnych syćach, wosebje wusměrjene na młode serbske čitarstwo
 • wutwar redakcije přesahowaceho zhromadneho dźěła we wobłuku nowiny a časopisy
 • aktiwne dorostowe dźěło a wutwar zwiska k dopisowarjam
 • budgetowa zamołwitosć w swojim wobłuku

Tute kajkosće přinjeseš sobu:

 • wysokošulske wotzamknjenje, w idealnym padźe na polu žurnalizma abo medijow
 • wotpowědne wjelelětne powołanske nazhonjenja
 • hłuboko sahace znajomosće modernych medijowych konceptow
 • jara dobre pisomne a ertne wobknježenje hornjoserbskeje a němskeje rěče
 • zamóžnosć strategiskeho a dołhodobneho planowanja
 • dopokazanu kompetencu nawjedowanja
 • sylnje wuwitu zamóžnosć, w teamje dźěłać a zaměrnje komunikować
 • jara dobre znajomosće serbskeje kultury a serbskich stawiznow
 • zrozumjenje za zawodnohospodarske myslenje a jednanje
 • swójska iniciatiwa, dobre organizatoriske kmanosće, samostatna dźěławosć, fleksibelnosć w zasadźenju, spušćomna poćežomnosć

Što ći skićimy?

 • atraktiwnu móžnosć, Serbske Nowiny jako wodźacy serbski medij w ćišćanej kaž tež digitalnej formje, wosebje w socialnych syćach, po swójskich idejach a předstawach dale wuwiwać
 • wotměnjawe dźěłowe městno w přećelnym a nazhonitym teamje
 • móžnosće dalšeho wukmanjenja kompetencow
 • połne přistajenje, mzdu po tarifje, 30 dnjow dowola wob lěto, fleksibelny dźěłowy čas kaž tež móžnosć k mobilnemu dźěłu

Wobsadźenje tuteje pozicije je najprjedy raz na pjeć lět wobmjezowane z móžnosću podlěšenja. Po dorozumjenju je zahajenje dźěła k druhemu terminej móžne. Smy-li twój zajim zbudźili, potom požadaj so hač do 31. awgusta 2022.

Wjeselimy so na twoje digitalne požadanske podłožki ze žiwjenjoběhom, wuswědčenjemi kaž tež prěnimi koncepcionelnymi předstawami wo dalšim wuwiću Serbskich Nowin.

Maš-li prašenja, zazwoń nas pod tel.: 03591/577-241 abo napisaj nam e-mailku na

 

Ludowe nakładnistwo Domowina

jednaćel Syman Pětr Cyž

Sukelnska 27

02625 Budyšin

 

nawěšk

nowostki LND