Maš dobre wóčko za design a prawe začuće za rjane wuhotowanje? Horiš so za zwoprawdźenje kreatiwnych knižnych idejow? Da sy pola nas na prawym městnje.

Poskićamy wot 1.10.2022 abo ručež móžno
wotměnjawe dźěłowe městno jako 

knižny wuhotowar (m/ž/d)

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • zamołwitosć za wuhotowanje nakładnistwowych edicijow
 • wuhotowanje wabjenskich materialijow
 • realizacija swójskich wuhotowanskich namjetow
 • přidźěła w planowanskej fazy knižnych projektow
 • zhromadne dźěło ze swobodnymi wuhotowarjemi, ilustratorami a fotografami
 • wudźěłanje zrěčenjow za grafikarjow a ilustratorow
 • wobstajne wukmanjenje na fachowym polu

Tute kajkosće přinjeseš sobu:

 • wotzamknjeny studij we fachowym wobłuku, po móžnosći knižne wuhotowanje abo grafikowy design
 • jara dobre znajomosće na polu digitalneho wobdźěłanja fotow, typografije a grafiki
 • dobre wobknježenje serbskeje rěče a znajomosće serbskeje kultury
 • nazhonjenja na polu techniskeho přihota a sadźby ćišćerskich produktow
 • wobknježenje wuhotowanskich a grafiskich kompjuterowych programow Adobe Creative Cloud (wosebje Photoshop, InDesign a Illustrator) kaž tež wabjenskich formatow w interneće
 • w idealnym padźe tež znajomosće ćišćerskich technologijow kaž tež awtorskeho prawa
 • zwólniwosć, při crossmedialnym dalewuwiću nakładnistwa sobu skutkować

Što ći skićimy?

 • wulku swójsku zamołwitosć a wotměnjawe nadawki
 • mzdu po tarifje, 30 dnjow dowola wob lěto
 • dźěłowe městno w Budyšinje w přećelnym a nazhonitym teamje
 • fleksibelny dźěłowy čas kaž tež móžnosć mobilnje dźěłać
 • dołhodobnu perspektiwu a móžnosće dalšeho wukmanjenja a dalekubłanja

Dźěłowy wobjim wučinja 19,5 hodźin wob tydźeń, rozšěrjenje je perspektiwisce móžne.

Smy-li twój zajim zbudźili, požadaj so! Zapodaj nam swoje digitalne požadanske podłožki z dźěłowymi dokładami hač do 1. oktobra 2022 na e-mailowu adresu.

Maš-li prašenja zazwoń nas abo napisaj nam e-mailku.

telefon: 03591/577-241

Ludowe nakładnistwo Domowina
jednaćel Syman Pětr Cyž
Sukelnska 27
02625 Budyšin

nawěšk

nowostki LND