ZJAWNE WUPISANJE

 

Horiš so za serbske kulturne žiwjenje a stawizny? Wobsedźiš organizatoriski talent a pytaš nowe a wotměnjawe wužadanje z wysokej swójskej zamołwitosću?

Da sy pola nas na prawym městnje.

 
Pytamy će wot 1.5.2023 abo ručež móžno jako

zamołwita redaktorka Rozhlada (m/ž/d)

 
 

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • hłowna wobsahowa zamołwitosć za kulturny časopis Rozhlad

 • redakciske dźěło wot wuwiwanja hač k hotowemu časopisej

 • planowanje, organizowanje a koordinowanje přinoškow a wuhotowanja za měsačne wuchadźenje časopisa zhromadnje z eksternymi a internymi partnerami

 • prawidłowne zhromadne dźěło ze swobodnymi awtorami a awtorkami

 • dalewuwiwanje wobsahoweje strategije a jeje přesadźenje w ćišćanej kaž tež digitalnej formje

 
 

Tele kmanosće wot tebje wočakujemy:

 • wotzamknjeny wysokošulski studij na polu duchownych wědomosćow, wuměłstwa abo přirunajomne nazhonjenja na polu medijow abo kultury

 • jara dobre znajomosće serbskeje kultury, literatury a serbskich stawiznow

 • jara dobre pisomne a ertne znajomosće hornjoserbskeje, dobre znajomosće dalšeje słowjanskeje rěče kaž tež jendźelšćiny

 • dobre znajomosće redakciskeho dźěła a awtorskich prawow

 • zawodnohospodarske myslenje a jednanje

 • swójsku iniciatiwu, dobre organizatoriske kmanosće, dźěłaš samostatnje a sy fleksibelna/y

 • zwólniwosć, při crossmedialnym dalewuwiću nakładnistwa sobu skutkować

 

Što ći skićimy?

 • dźěłowe městno w Budyšinje kaž tež móžnosć mobilneho dźěła

 • atraktiwnu mzdu a hač do 30 dnjow dowola wob lěto

 • fleksibelny dźěłowy čas

 • dołhodobnu perspektiwu a přiležnosć, so dale kubłać

 

Tydźenski časowy dźěłowy wobjim je 30 hodźin. Po dorěčenju móžemy tutón tež přiměrić. Tež za tak mjenowane dźělenje městna (job sharing) smy wotewrjeni.

 

Smy-li twój zajim zbudźili, požadaj so hač do 02.04.2023 pola nas. Wjeselimy so na twoje digitalne požadanske podłožki z prěnimi koncepcionelnymi předstawami wo dalšim wuwiću Rozhlada.

 

Při prašenjach nas zazwoń abo napisaj mejlku.

 

telefon: 03591/577-241

 

Ludowe nakładnistwo Domowina

jednaćel Syman Pětr Cyž

Sukelnska 27

02625 Budyšin

 

 

 

nawěšk

nowostki LND