Budyšin (SN/bn). „Tydźeń intensiwneho dźěła“, kaž wobdźělnicy němsko-pólskeho prózdninskeho projekta „Kumšt zhromadnje žiwy być“ minjene dny wopisowachu, zakónči so z wuspěšnymaj prezentacijomaj předwčerawšim w Budyskim Kamjentnym domje a wčera w lokalu małozahrodkoweho towarstwa Friedensfreunde w Allendowej štwórći sprjewineho města. Dohromady 20 młodostnych a młodych dorosćenych, po­chadźacych z městow a wokoliny Budy­šina a Jelenie Góry, běchu za nje we wobłuku dźěłarničkow „film a animacija“, „grafito“ kaž tež „hudźba“ wideja, wul­ko­formatne wudźěłki tworjaceho wuměłstwa a hodźace so zynki wuwiwali a zwo­prawdźili.

dale čitać…
póndź., 15. awgusta 2022

Kamjenc (SN/MaC). W rjedźe „Pišćele w pjećich“ w Kamjenskej Marijnej cyrkwi zahra minjenu sobotu młody serbski hudźbnik, organist a komponist Feliks Brojer twórby serbskich a dalšich komponistow, kotřiž so ze serbskej hudźbu zaběraja. K lětušim 200. narodninam Korle Awgusta Kocora je Feliks Brojer do swojeho koncertneho programa zapřijał trans­kripciji dweju chórow z oratorija „Israelowa zrudoba a tróšt“ a wot młodeho ameriskeho komponista Carsona Coomana prapremjeru tak mjenowaneho Sorbian Prelude „Rjana Łužica“. W nim cituje Cooman we wšelakorych fasetach melodiju našeje hymny přijomnje lochko a napadnje bjez patosa.Dale zaklinčachu Jana Pawoła Nagelowe „Wariacije na serbsku Jurjowu legendu“ kaž tež „Serbska fantazija“ wot Thorstena Benedikta Schwarteho a swójska kompozicija Brojera – třidźělna „Serbska pišćelowa sonata“ na česć zbóžneho Alojsa Andrickeho.

póndź., 15. awgusta 2022

Tež w Róžeńće změja bičwolejbulistki a bičwolejbulisća na poslednjej staciji bičwolejbuloweje tury hrajnišćo abo samo hrajnišći na trawniku. W Hórkach dyrbjachu tajke tež hižo natwarić, dokelž je tura chětro woblubowana. Kapacita startowych městnow je stajnje wučerpana. Tež dźensa hraja zaso wot wječora w šesćich. Wo ćělne derjeměće postara so Róžeńčanska młodźina, wo trěbnu swěcu Róžeńčanska dobrowólna wohnjowa wobora. Foto: Konstantin Hrjehor

póndź., 15. awgusta 2022

Na jednym z mjeńšich kěrchowow we Wienje na pohrjebnišću Matzleinsdorf kroča hladajo na njehladane rowy po nowych pućach. Tamniši zarjadnik Walter Pois poskića rowy za plahowanje zeleniny a kwětkow. Tak rostu na něhdźe dwaceći rowach, kotrež zarjadnik za 75 eurow wob lěto zajimcam wotnaja, mjez druhim tomaty, kulirabij abo tež chilije. Kaž Walter Pois wuswětli, zo naprašowanje přiběra. Foto: dpa/Matthias Röder

póndź., 15. awgusta 2022

Smjerdźaca (aha/SN). Po třoch lětach bě skónčnje zaso móžno wubědźowanje wohnjowych woborow na arealu „Stadiona při dźiwjej rěce“ w Smjerdźacej přewjesć. Wosebity wjeršk su sej kameradojo, hłownaj iniciatoraj běštaj Marcel Rječka a Marcel Narćik, wumyslili. Přewjedźeny oldtimerowy korso ze 26 wobdźělenymi traktorami, trawusyčakami a zdźěla samotwarjenymi ratarskimi mašinami, hač na jednoho wobdźělnika z Łazka wšitcy ze Smjerdźaceje, zbudźi wobdźiwanje. Hač traktor typa Deutz z lěta 1974 abo Belorusaj so tute kaž wšě dalše hišće wužiwaja.

póndź., 15. awgusta 2022

Hač w Sakskej Šwicy, w Harzu abo w Berlinskim Grunewaldźe, wšudźe ­lěsne wohenje wulke škody zawinuja a kónčinu zniča. Ćim wažniše je, ­wohenje spěšnje spóznać, tak zo móhli wjetšim škodam zadźěwać. Projekt ­lěsnych stražnikow Zhorjelskeho ­wokrjesa móhł wupuć być.Zhorjelc (SN/BŠe). Tež w Zhorjelskim wo­krjesu su lěsne płoniny, hdźež je strach lěsnych wohenjow jara wulki. Předewšěm potrjechi to Hornjołužiske wojerske zwučowanišćo južnje Běłeje Wody. Hladajo na přiběrace horce lěća je wažne, strachi spěšnje spóznać a wupřestrěwanju wohenjow zadźěwać. Pomhać móža při tym nowe techniske móžnosće mobilneje škričkoweje generacije 5G. Hižo w lěće 2020 su w Zhorjelcu za to ideje zběrali a koncept zdźěłali. Wosebite přestrjenje chcedźa tam z trutami kontrolować, lěsne wohenje spóznać a wotpowědne rozsudy w nuzowych situacijach tworić. Ćežišćo projekta je potajkim wosebity lěsny monitoring z nowej techniku, při čimž chcedźa tež sensory zasadźeć. Tajke móhli njewšědne daty wo temperaturje abo wo ...

póndź., 15. awgusta 2022

Prěni raz zarjadowachu w Radworskim klubje swjedźenski kónc tydźenjaRadwor (SN/pdź). Pod projektnym titulom „Zaso něšto lós w Radworju!!!“ wudoby sej tamniši młodźinski klub loni myto we wysokosći 5 000 eurow simulplus-fondsa „Čiń sobu“ w kategoriji žiwa dwurěčnosć. Z tutymi fenkami Radworska młodźina wulki són. Hižo jako woswjećichu 2018 swoju sobotnu party składnostnje 10lětneho wobstaća wonkowneje bary na łuce před młodźinskim klubom, zrodźichu mysličku zarjadować wulki barowy festiwal přez cyły kónc tydźenja. W zašłych třoch dnjach tutón dołhodobny projekt skónčnje zwoprawdźichu.Za to Radworska młodźina hižo cyły tydźeń pilnje wšitko přihotowaše. Na łuce direktnje před baru natwarichu wulki stan z parketom-rejowanišćom a jewišćom. Dale klub wotnutřka přetwarichu, zo by słužił młodźinje zdźěla jako skład, wopytowarjam pak zdźěla tež jako druhi mały floor. Před wysokim žiwym płotom, kotryž klubowu łuku wot płoniny před Radworskim hrodom dźěli, nastajichu piwowy wóz a dalši mjeńši sta ...

nawěšk

nowostki LND