Miłoćicy (bn/SN). Cyłkownje dźesać wuměłcow z Němskeje – mjez nimi Serbaj –, Čěskeje a Italskeje wobdźěla so na lětušej 11. mjezynarodnej rězbarskej dźěłarničce w Miłočanskej skale. Zawčerawšim oficialnje zahajene dwutydźenske zarjadowanje je zhromadny projekt Njebjelčanskeje gmejny a towarstwa Kamjenjak. Pod hołym njebjom a pod nawodom čěskeho kamjenjećesarja Roberta Algera wobdźěłuja socharki a socharjo ze wšelakorymi gratami łužiski zornowc, drjewo a metal. Rozdźělne materialije kombinować so při tym derje hodźi.

dale čitać…
srj., 23. awgusta 2017

Medijowe zdźělenki ze Serbskeho instituta drje prawidłownje njewuchadźeja, mjeztym pak tež žana žadnostka wjac njejsu. Najnowša je nětko powěsć, zo zahaja blog w interneće. Nastawki, eseje a historiske dokumenty maja tam zajim za sorabistiske slědźenje a regionalne stawizny budźić. Blog, wuwity w slědźerskim wobłuku „Poćahi a splećenja“ instituta, měri so tematisce na połoženje Łužicy mjez słowjanskim a němskim rěčnym rumom kaž tež mjez srjedźnej a wuchodnej Europu. Redaktoraj staj Annalena Schmidt a Friedrich Pollack. Zo so slědźenišćo dźeń a bóle zjawnosći přiwobroća, je tež hladajo na wažne zjawne připóznaće trěbne – samo w Serbach su tam hišće rezerwy. Nimo toho so profesionalne medijowe dźěło za zjawnu instituciju prosće słuša. Čakamy tuž jenož hišće na nowosć z instituta, zo skónčnje prawidłownje „news­letter-nowinki“ wudawa. Cordula Ratajczakowa

srj., 23. awgusta 2017

VFB Auerbach 1906 – FC Energija Choćebuz 0:4 (0:3)Zestawa hosći: Meyer – Starcew, Karbstein, Stein, Schlüter, Kruse (82. Gehrmann), Ziegenbein (65. Zimmermann), Viteritti (75. Geisler), Weidlich, De Freitas, MambaZe 4:0 pola VfB Auerbach su koparjo FC Energija Choćebuz tež štwórtu dypkowu hru noweje sezony w regionalnej lize z dobyćom zakónčili. Runočasnje rewanšowachu so za domjacu poražku 1:3, kotruž běchu přećiwo VFB Auerbachej před pjeć měsacami poćerpjeli. Hosćo z Vogtlanda wobarachu so njedźelu poł hodźiny. Hakle foul přećiwo Andrejej Starcewej w šěsnatce a na to slědowacy pokutny kop (29.) zahajištej wrotowu lawinu. Jědnatku přetwori Fabio Viteritti. Hišće do połčasa zwyšištaj Björn Ziegenbein (33.) a Streli Mamba (45.+3) na 3:0. Tak bě po 45 hratych mjeńšinach prašenje za dobyćerjom hižo wotmołwjene. Traješe pak přiwšěm hač do 86. min., zo třěli Mamba po wuběrnej přihrawce Felixa Geislera 4:0. Mamba lisćinu třělcow w regionalnej koparskej lize-sewjerowuchod ze šěsć wrotami naw ...

srj., 23. awgusta 2017

Z direktnym kandidatom a generalnym sekretarom sakskeje FDP Torstenom Herbstom w rozmołwjeKandidat FDP za Budyski wólbny wo- krjes 156 k lětušim wólbam zwjazkoweho sejma je Torsten Herbst. Dźensa 43lětny je w Drježdźanach a jendźelskim Liverpoolu diplomowe překupstwo studował. Wón je přistajeny komunikaciskeje poradźowarnje w Drježdźanach, hdźež zdobom bydli. Z FDP je hižo jara dołho zwjazany. Bjezposrědnje po politiskim přewróće bě – hišće jako šuler – młodźinsku organizaciju Liberalnych sobu załožił. Pozdźišo sta so jeje krajny předsyda. Dźensa je Herbst generalny sekretar sakskeje FDP.Što maće dotal za swoje najwažniše politiske dožiwjenje?T. Herbst: To bě bjezdwěla zaćah do Sakskeho krajneho sejma po wólbach lěta 2004. To bě wulki wuspěch za saksku FDP, jako bě po dźesać lětach zaso w parlamenće zastupjena. A wězo dyrbju w tym zwisku tež čas přewróta 1989 mjenować. Štóž je podawki časa a wosebje swojoraznu atmosferu w tehdyšej NDR dožiwił, tón ju nihdy njezabudźe.Što su Wam najwjet ...

srj., 23. awgusta 2017

Poskitk wučerjamBudyšin. Nowy poskitk Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „KuBiMoBil“ chcedźa jutře, štwórtk, wot 14 do 16 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe wšitkim zajimowanym wučerjam předstajić. Z projektom podpěruja šulerske jězby do dźiwadła, muzeja abo druheho kulturneho zarjadnišća w kulturnym rumje Hornja Łužica-Delnja Šleska hač do 60 procentow a zwjazuja je z přewodźacym pedagogiskim poskitkom. Jutřiše informaciske zarjadowanje móža sej wobdźěleni wučerjo jako dalekubłanje wobkrućić dać.Wobkuzłaca klasika zaklinčiMortkow. Dalši koncert we wobłuku rjada „Wobkuzłaca klasika“ wuhotuje Serbski ludowy ansambl pjatk, 25. awgusta, w 19.30 hodź. na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje. Tam zaklinča mjez druhim twórby Korle Awgusta Kocora, Detlefa Kobjele kaž tež Wolfganga Amadeusa Mozarta a Georga Friedricha Händela. Nowosć je, zo chór SLA sobu skutkuje. Tak móža mjez druhim twórbu Händela „Dixit­ Dominus“ prezentować.Z kosu syc wuknyć ...

srj., 23. awgusta 2017

Na ležownosći Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma w Budyšinje su dźensa nowe hrajkanišćo přepodali. Na dotal njewužiwanej­ skłoninje­ nastachu mjez druhim drjewjane platformy, krosnowanska wěža z třěchu a suwadło. Lětsa spočatk junija­ běchu hrajkanišćo­ twarić započeli. Wokrjes jako nošer je za nje 250 000 eurow nałožił. Foto: SN/Maćij Bulank

srj., 23. awgusta 2017

Hižo na lońšej hłownej zhromadźiznje nastajena strózba prognoza wuwića ratarskeho­ wobłuka Róžeńčanskeje Agrarneje akciskeje towaršnosće Sorabia je so na wčerawšej lětušej hłownej zhromadźiznje wobkrućiła.Nowoslicy (JK/SN). Předsydstwo kaž tež dohladowarska rada Sorabije AG bilan­cowaštej wčera financielnje njewuspěšne, přiwšěm pak nic njespokojace hospodarske lěto 2016. Pod smužku drje njemóžetej wobaj gremijej z negatiwnym wuslědkom Sorabije spokojom być. Dale niske płaćizny za mloko a njespokojace dochody ze zwičnjenja pólnych płodow su po hubjenym lěće 2015 tež loni znowa hospodarske ćeže wuskutkowali. Hačrunjež běchu 350 000 kilogramow mloka wjace hač w předchadźacym lěće předali, mějachu wo 196 000 eurow mjenje dochodow z toho.Mjenowane wuwiće pokazuje jara napjate hospodarske połoženje zawoda. Na­jebać to budu, a to předsyda Sorabije Matej Korjeńk w rozprawje wuzběhny, dale mloko produkować. Jeno z dale krutym programom, znižić kóšty a zwyšić efektiwitu, móže ratarski zawod tuch ...

srj., 23. awgusta 2017

Budyšin (LB/SN). Přećiwo planam sakskeho statneho ministerstwa za kultus, wutworić krajny zarjad za šulu a kubłanje, přiběra protest. Tole wujewi tež wčerawša diskusija wo naležnosći, na kotruž bě Sakski zwjazk wučerjow do Bu­dyskeho hotela „Best Western“ přeprosył. Mnozy wučerjo kaž tež wjacori zapó­słancy sakskeho sejma, wjesnjanosća hornjołužiskich komunow, krajni radźićeljo, nawodźa šulow a předsydźa zwjazkow a towarstwow běchu přišli.Po planach kultusa, kotrež předstaji předsyda Zwjazka sakskich wučerjow Jens Weichelt, chcedźa zamołwići wobstejace pjeć regionalnych wotnožkow Sakskeje kubłanskeje agentury zredukować na tři – a to w Kamjenicy, Drježdźanach a Lipsku. Z dotalneju wotnožkow w Zwickauwje a Budyšinje matej nastać referataj. Tak njezmějetej hižo žanu kompetencu­ rozsudźeć, tež w serbskich naležnosćach nic. Nowy zarjad ma 1. januara 2018 skutkować započeć.Plany kultusoweho ministerstwa su wčera wótrje kritizowali. Třo z ně­hdźe 70 přitomnych su žurlu z protesta dočasnje wo ...

srj., 23. awgusta 2017

Konjecy (SN/JaW). 26. dźeń Saksow změje dalši serbski programowy dypk. Serbski muski chór Delany pojědźe nětko tola do Lubija. Na wobdźělenje dojednachu so spěwarjo na swojej wčerawšej probje w Konječanskej Burskej stwě. Z programom 3. septembra připołdnju na jewišću Sakskeho krajneho sejma, hdźež budźe Serbowka Diana Fryčec-Grimmigowa moderěrować, wobdźěla so delanscy spěwarjo 25. króć na najwjetšim ludowym swjedźenju swobodneho stata. Zdobom pak předsydstwo towarstwa wčera připowědźi, zo wustupja Delenjo posledni króć we wobłuku Dnja Saksow.Po tym zo bě lětuši zarjadowar, město Lubij, jeničkimaj za swjatk přizjewjenymaj serbskimaj lajskimaj ćělesomaj – muskemu chórej Delany a Slepjanskemu folklornemu ansamblej – minjeny tydźeń (SN rozprawjachu) wotprajił, je jimaj nawodnica jednaćelnje Dnja Saksow Simone Schröder-Kalbas wustup na jewišću krajneho sejma poskićiła. Domowina jako čłonka kuratorija Dnja Saksow bě so „wuprošenja“ dla hóršiła. Slepjenjo su minjene dny doskónčnje wotprajili ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND