Wustajeńca dopomina na kritiskeho wuměłca

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Heinz Auerswald so sobu za to zasadźa, zo by so dopomnjeće na Jürgena von Woyskeho ze žiwjenjom pjelniło. Doma w Tornowje ma wón mjez druhim pastelowy wobraz a keramikowe plastiki.  Foto: Andreas Kirschke Heinz Auerswald so sobu za to zasadźa, zo by so dopomnjeće na Jürgena von Woyskeho ze žiwjenjom pjelniło. Doma w Tornowje ma wón mjez druhim pastelowy wobraz a keramikowe plastiki. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Wosebita wustajeńca „Jürgen von Woyski – wuměłc našeho regiona“ je wot srjedy tohole tydźenja we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja widźeć. Załožba, kotraž je po wuměłcu pomjenowana, pokazuje w nowej přehladce wobrazy, małe plastiki a talerje rězbarja a molerja Jürgena von Woyskeho (1929–2000).

„Chcemy dopomnjeće na njeho ze žiwjenjom pjelnić, za jeho mnohostronske tworjenje sensibilizować a ludźi pohnuć, so z jeho twórbami bliže zaběrać“, podšmórny předsyda kuratorija załožby Jürgena von Woyskeho Heinz Auerswald. Mjez wustajenymi wobrazami wuhlada wopytowar motiw z křižerjemi a napohlady serbskich wsow. Na dalše wobrazy zapopadny wuměłc swoje zaćišće wo jězbach do Grjekskeje, hdźež je jeho bratr bydlił. We witrinach su keramiske a bronzowe plastiki kaž tež talerje widźeć. „Wězo móžemy w rumnosćach jenož jara mały přehlad wo tworjenju von Woyskeho pokazać. Přiwšěm so prócujemy, jeho wobšěrne skutkowanje wotbłyšćować“, praji Auers­wald. Bywšeho předsydu rady wokrjesa Wojerecy a pozdźišeho Wojerowskeho měšćanskeho radźi­ćela wjele z Jürgenom von Woyskim zwjazuje. „Wón bě jara žiwy, kreatiwny a kritiski duch, z kotrymž sy wuběrnje disku­tować móhł“, so Heinz Auerswald dopomina. Von Woyski je Wojerowske rězbarske sympozije sobu do žiwjenja zwołał a je nawjedował. Wjace hač 60 jeho twórbow dźensa zjawny wobraz Wojerec wobohaća.

Wobstajnje je so Jürgen von Woyski w swojich twórbach tež Serbam wěnował. Tak nastachu twórby kaž „Sedźaca Serbowka“ abo „Serbja pod torožom“. Na Woje­rowskim torhošću před starej radnicu steji Serbska studnja. W měšćanskim zwěrjencu je wuměłc wjacore motiwy ptačeho kwasa na wšelakore wašnje wužił. Samo za jedyn z mjeztym spotorhanych wysokodomow w měsće je von Woyski wobhrodźenja z motiwami serbskeje lipy wuměłsce wuhotował. Tež na tónle serbski dźěl jeho tworjenja ma wustajeńca we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja skedźbnjeć.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND