Wotum njedowěry přetrał

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Athen (dpa/SN). Grjekski ministerski prezident Alexis Tsipras wostanje w zastojnstwje. Parlament w Athenje je jemu wčera wječor dowěru wuprajił. Cyłkownje 151 zapósłancow hłosowaše za njeho, 148 přećiwo njemu, kaž prezidij parlamenta zdźěli. Tsipras bě prašenje dowěry hladajo na přiwótřacy so nutřkokrajny konflikt wo wujednany kompro- mis z Makedonskej stajił. Ta chce so přichodnje Sewjerna Makedonska mjenować. Za to je Tsipras přilubił, prócowanje kraja wo přistup k EU a NATO­ podpěrać.

Rekord kopjenjow zwěsćeny

Mnichow (dpa/SN). Awtomobilowy klub ADAC je loni rekord 745 000 kopjenjow wobchada na němskich awtodróhach registrował. To je přerěznje wjace hač 2 000 wob dźeń, tři procenty wjace hač 2017. Cyłkownu dołhosć haćenjow wobliči ADAC na 1,5 milionow kilometrow, pjeć procentow wjace hač lěto do toho. Rynk awtow by 38 króć wokoło swěta dosahał. Šoferojo dyrbjachu 459 000 hodźin čakać. 35 procentow wšitkich wobchadnych kopjenjow registrowachu w Sewjerorynsko-Westfalskej.

Ruska so njewobdźěli

Sobudźěłaćerce mjezynarodneho lětanišća Orlando na Floridźe wukładuja žiwidła za statnje­ přistajenych lětanišća. Tući njejsu zastajeneho etata USA dla hižo cyły měsac­ žanu mzdu dóstali. Tež na druhich městnach zastaruja sobudźěłaćerjow statnych zarjadnišćow mjeztym ze žiwidłami abo ćopłej jědźu. Foto: dpa/Paul Hennessy

Berlin (dpa/SN). Předsydka SPD a frakci­ska předsydka Andrea Nahles je před ćežkimi sćěhami njerjadowaneho wustupa Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije za dźěłopřijimarjow warnowała. To by wšěm wobdźělenym, zdźěla tež w Němskej, „hoberske straty“ wunjesło, wšako stej wobě hospodarstwje wusko splećenej. Nětko je britiske knježerstwo zamołwite chaotiskemu brexitej zadźěwać, rjekny Nahles w dźensnišim rańšim magacinje sćelaka ZDF. Dźensa chcyše so tež zwjazkowy sejm z brexitom zaběrać. Britiski parlament je wutoru wječor zrěčenje wo wustupje kraja z EU, kotrež bě premierministerka Theresa May z Brüsselom wujednała, z wjetšinu wotpokazał.

Spahn za nowu debatu wo financach hladanja

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn chce hladajo na spochi přiběrace kóšty hladanja zasadnu debatu wo přichodnym financowanju nastorčić. „Dyrbimy dokładnje pruwować, što móža swójby same zdokonjeć a hdźe trjebaja pomoc“, rjekny politikar CDU nowinarjam. Přepytowanje Bertelsmannoweje załožby bě wunjesło, zo přinošk k hladanskemu zawěsćenju dale přiběraceje ličby potrěbnych dla wot nětko­ 3,05 na 4,25 procentow rozrosće. Zastupowacy frakciski předsyda SPD Karl Lauterbach je w tym zwisku swoje ža­danje za „wobydlerskim zawěsćenjom“ wospjetował. Tam dyrbjeli tež zastojnicy a priwatnje zawěsćeni přinošować.

Torsten Mak: Nahladnosć wučerjow špatna

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Podstupim (SN/MkWj). Rada za serbske naležnosće Braniborskeje je na swojim wutornym posedźenju w Podstupimje bližace so nowowólby rady Załožby za serbski lud rozjimała. W tym zwisku běchu dotalnych čłonow prosyli, rozprawu wo swojej dźěławosći zapodać, kaž předsyda serbskeje rady Torsten Mak na naprašowanje našeho wječornika zdźěli. Rozprawy chcedźa wužiwać, zo bychu cyłkownje dwanaće kandidatkow/kandidatow za nowu załožbowu radu informowali, kotre nadawki na nich čakaja.

Dobra nalada w rjemjesle

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Pobrachowacych fachowcow dla maturantow za wukubłanje zdobyć

Drježdźany/Kamjenica (dpa/SN). Po wjele lět trajacej dobrej nutřkokrajnej konjunkturje z rekordnej ličbu dźěławych a dobrej konsumowej naladu liča sakscy rjemjeslnicy z dobrym lětom 2019. „Branše přesahujo su skazanske knihi w najwjace zawodach derje pjelnjene“, praji rěčnik Zwjazka sakskich rjemjeslnikow Frank Wetzel w Drježdźanach. „Ze zawodami na polu twarstwa a wutwara jako lokomotiwa konjunktury zdawaja so dobre wobroty tež w přichodnych měsacach zaručene.“ Předběh nadawkow w rjemjesle wučinja mjeztym po cyłym swobodnym staće přerěznje jědnaće tydźenjow. „Priwatni přetrjebarjo su wočiwidnje zwólniwi swoje pjenjezy za hódne rjemjeslniske wudźěłki wudać, město toho zo je bjez danje na lutowanske konto donjesu“, Frank Wetzel wuswětla. Sakske rjemjesło je w dobrym połoženju.

Firmy za wukraj zahorić

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Grünhainichen (dpa/SN). Sakska chce małe a srěnje předewzaća pohonjeć, zo so na mjezynarodne wiki zwaža. Za to planuje hospodarske ministerstwo lětsa wjace hač 150 aktiwitow we wjace hač 40 krajach, kaž wčera zdźěli. Mjez druhim steja informaciske a poradźowanske dny, jězby předewzaćelow a wobdźělenja na wikach na programje. W srjedźišću steja susodne kraje Pólska, Čěska, Awstriska a Šwicarska. Wone so wosebje derje za prěnje kročele eksporta na wukrajnych wikach hodźa. Hospodarski minister Martin Dulig (SPD) planuje jězby do Nižozemskeje, Danskeje a Estiskeje.

Tuchwilu so wosom procentow zawodow swobodneho stata we wukrajnym wikowanju angažuje, cyłoněmski přerězk wučinja jědnaće procentow. „Eksport wotkrywa přidatne wične potenciale a móže so za małe a srěnje firmy z motorom rozrosta stać“, rjekny Dulig wčera zastupnikam Wonkohospodarskeje iniciatiwy Sakskeje. Tak su lěta 2016 załoženu „ofensiwu internacionalizowanja“ hač do lěta 2020 podlěšili. Z njej móža zawody, kotrež njeběchu dotal we wukraju aktiwne, pjenježnje podpěrać.

Liča ze žołmu gripy

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Fachowcy z tym liča, zo bórze nowa žołma gripy w Němskej wudyri. Druhi tydźeń januara su dotal 1 260 wobkrućenych padow gripy Institutej Roberta Kocha zdźělili. To je najwjetša ličba sezony, kotraž bě so w oktobru zahajiła­ a w decembru přiwótřiła. Dotal je jědnaće ludźi na gripu zemrěło.

To a tamne (17.01.19)

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Chětro drohu pytansku akciju je mučny matroza před pobrjohom Awstralskeje zawinił. Na rybjacym kuteru bě so wón w schowanym kućiku spać lehnył. Dokelž tamni na to tukachu, zo je do morja padnył, zahajichu za nim poł dnja trajacu pytansku akciju, na kotrejž so wosom helikopterow a wjacore łódźe wobdźělichu. Hakle potom rybarjo swojeho kolegu pod powjazami ležaceho namakachu. Lochkomyslnosć móhła za namórnika drohe sćěhi měć: Jeničce słužba helikopterow płaćeše 157 000 eurow.

Pjany a bjez jězbneje dowolnosće je šofer awta w Berlinje do parkowaceho awta zrazył a na městnje njezboža dale pił. 39lětny bě w měšćanskim dźělu Rudow chětro dźiwnje jěł a tak zražku zawinił. Jako­ policija dojědźe, sedźeše muž na chódniku, piješe piwo a měješe w awće hišće dalše bleše chmjeloweje brěčki.

Warnuja před chaosom

srjeda, 16. januara 2019 spisane wot:

Strasbourg (dpa/SN). Po zwrěšćenym wothłosowanju wo zrěčenju mjez Londonom a Brüsselom wo wustupje Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije zhromadźenstwo warnuje, uniju bjez zrěčenja w chaosu wopušćić. Wšitcy měli nětko přichodne kročele Wulkeje Britaniske- je wočaknyć, rjekny wiceprezident komisije EU Frans Timmermans dźensa w Europskim parlamenće w Strasbourgu. Zapósłancy w Londonje su „deal“ wčera wječor njewočakowano jasnje ze 432 hłosami wotpokazali, jenož 202 zapósłancaj běštaj zrěčenju přihłosowałoj.

Lawinow dla wjele mortwych

Innsbruck (dpa/SN). W Awstriskej je w tutej zymje po dotalnych ličbach jědnaće ludźi w lawinach žiwjenje přisadźiło. To je dwójce telko kaž přerězk minjenych lět, zdźěla awstriski kuratorij za alpinsku wěstotu. Jeničce w Tirolu a Vorarlbergu zahiny wosom zymskich sportowcow w sněhowych masach. W awstriskim zwjazkowym kraju Steiermarce je po informacijach policije wčera muž při storkanju sněha žiwjenje přisadźił. Połdra­metrowska wějeńca bě so z třěchi pušćiła a 57lětneho zasypała.

Terorowy nadpad skónčeny

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND