Hoberski lěsny woheń tuchwilu južnje Berlina zachadźa. Płomjenja su so na 400 hektarow rozpřestrěli. 500 wobydlerjow třoch mjeńšich wsow pola Treuenbrietzena dyrbješe swoje domy wopušćić. Cyłkownje 600 wohnjowych wobornikow móžeše z pomocu ćežkeje techniki hač do dźensnišeho ranja tomu zadźěwać, zo płomjenja wsy docpěja. Wětřik je kur mjeztym hač do Berlina njesł. Njewšědne dimensije wohenja tež nazhonići wobornicy dotal hišće dožiwili njeběchu. Foto: dpa/Christian Pörschmann

Rozjimujadźěło policije

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Po dwělomnym postupowanju policije přećiwo žurnalistam sćelaka ZDF w Drježdźanach chcychu so sobudźěłaćerjo wusyłanja „Frontal 21“ dźensa z nawodnistwom policije w Drježdźanach zetkać. Policajska direkcija bě jich přeprosyła. Přiwšěm njebě jasne, hač so wobdźělnicy po tym k wuslědkam rozmołwy wupraja.

Při protestach w zwisku z wopytom zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) minjeny tydźeń w Drježdźanach bě so demonstrant werbalnje do žurna­listow dał a jim chłostajomny njeskutk wumjetował, dokelž běchu jeho filmo­wali. Na to policija žurnalistow kontrolo­waše a je jim tak dlěje hač poł hodźiny dźěło znjemóžniła. Pozdźišo so wukopa, zo je demonstrant sobudźěłaćer kraj­neho kriminalneho zarjada Sakskeje. Widejo wo podawku so w interneće spěšnje rozšěrjowaše a je mjeztym wšoněmsku debatu wo haćenju žurnalistiskeho dźěła přez policiju zbudźił.

Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) wčera w nutřkownym wuběrku krajneho sejma přilubi, podawk wobšěrnje wujasnić.

To a tamne (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Płunowy a borzdźidłowy pedal zaměnił je 76lětny w poruhrskim Bergkamenje. Z wotmachom jědźeše tuž ze swojim awtom do zahrodoweho centera, ale so na zbožo jeno snadnje zrani. 50lětnu žonu w centeru su lětace škleńčane črjopy tohorunja zranili. Muž bě při zaparkowanju před wobchodom pedalej zaměnił, do wukładneho wokna zrazył a hakle 25 metrow dale stejo wostał.

Kupnicoweho detektiwa při kradnjenju lepili su w badensko-württembergskim Breisachu. Přistajeny wobchoda bě jeho wobkedźbował, jako tworu z regala wza a do zaka tykny. Zapakowanje ćisny do wotpadkoweho bowa. Přiwołana policija muža kontrolowaše a namaka w jeho awće wjacore kradnjene wěcy. Detektiw, kiž ma padustwam poprawom zadźěwać, je prawdźepodobnje tež w dalšich wobchodach kradnył. Jemu hrozy pušćenje.

Wólbny bój z kubłanskej temu

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

„Wjedźemy wólbny bój z kubłanskej temu“, potwjerdźa předsyda towarstwa Pónaschemu Uwe Gutšmidt z widom na wólby Serbskeho sejma. Tema dótka so planowaneje noweje cyłkowneje šule z abiturnym schodźenkom w nošerstwje wokrjesa w Gołkojčanskim wjesnym dźělu Gogolowku-Haninym dworje (Klein Gaglow-Annahof).

Bórkowy (SN/at). Ćežki bě bój wo nowu cyłkownu šulu z abiturnym schodźenkom w juhozapadnym dźělu wokrjesa Sprjewa-Nysa. Mjeztym je kraj Braniborska předewzaću přizwolił. Stejnišćo w Gogolowku-Haninym dworje mjenuje wokrjesny sejmik w Baršću we wčera schwalenym wobzamknjenju „předstajomnu wariantu zwoprawdźenja“.

Dalše mjezsobne cła

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Washington/Peking (dpa/SN). Wikowanska zwada mjez USA a Chinu je nowy schodźenk eskalacije docpěła. Po tym zo bě Washington minjenu nóc dalše cła za twory z Chiny w hódnoće 16 miliardow wurow wukazał, je China dźensa tworam z USA cła w samsnej wysokosći napołožiła. China dyrbi „trěbny napřećiwny nadběh“ přewjesć, rěčnik wikowanskeho ministerstwa w Pekingu zdźěli. Nimo toho chce China Swětowu wikowansku organizaciju informować.

BUND chcył komisiju wopušćić

Berlin (dpa/SN). Hladajo na planowane pušćenje štomow přez energijoweho zastaraćela RWE w Hambachskim lěsu je wobswětoškitna organizacija BUND hrozyła, zo tak mjenowanu wuhlowu komisiju wopušći. Ta chcyše so dźensa znowa schadźować. BUND je ze swojim předsydu Hubertom Weigerom w gremiju zastupjeny. Mjeztym je RWE pušćenje štomow za rozšěrjenje brunicoweje jamy jako „nuznje trěbne“ zakitował.

Kónc za halogenowe lampy

Na wupředatej koncertnej žurli Zhorjelskeje piwarnje Landskron je wčera mjezynarodnje znaty irsko-ameriski spěwar Michael Patrick Kelly koncertował. Při tym předstaji wón mjez druhim swój najnowši album. Mjez wopytowarjemi bě tež skupina młodostnych z Róžanta. Pater Paulus Maria Tautz, hłowny organizator njedawneho Gig-festiwala w Róžeńće, bě jim zastupne lisćiki jako dźak za pilne sobudźěło při přihotach a přewjedźenju festiwala wobstarał. Foto: Andreas Nowak

Wuchadźišćo porno lětu 2014 njezměnjene

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Wojerec/Budyšin (SN/at). Delegaća zjězda sakskeje Lěwicy rozsudźa sobotu we Wojerecach wo procedurje k nominaciji krajneje lisćiny strony za klětuše wólby sakskeho sejma. Při tym maja znowa naležnosć na blidźe, z kotrejž dyrbjachu so hižo w aprylu 2014 zaběrać: zaměstnjenje wot Serbskeje Lěwicy namjetowaneje wosoby na wjele lubjacym lisćinowym městnje. Ta chcyše zaručić, zo přisłuša po wólbach Serb abo Serbowka frakciji Lěwicy. Zjězd njeje namjet serbskich lěwicarjow tehdy sćěhował.

Po swojim na to zawjedźenym pruwowanju krajna změrcowska komisija strony poruči, zo Serbska Lěwica, wustawkowa komisija a dźěłowa skupina wólby zhromadnje spomóžny puć namakaja, zo bychu mjeńšinowe prawa při nastajenju kandidatow za krajne wólby w Sakskej zaručili. K tomu njeje dóšło a połoženje zdawa so nimale samsne kaž 2014.

Ministerka žada sej wujasnjenje

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Zwjazkowa justicna ministerka Katarina Barley (SPD) je sej po wozjewjenju brizantnych nadrobnosćow w zwisku z postupowanjom policije přećiwo reporteram sćelaka ZDF na kromje prawicarskopopulistiskeje demonstracije w Drježdźanach spěšne a dokładne wujasnjenje žadała. „Podawki su přičina so starosćić a zamołwići w Sakskej měli je wobšěrnje wujasnić“, rjekny politikarka powěsćerni dpa. Do toho bu znate, zo bě wjele kritizowane zasadźenje policije přećiwo žurnalistam sobudźěłaćer sakskeho kriminalneho zarjada zawinił, kiž bě so we wólnym času na demonstraciji přećiwo islamej a wukrajnikam měrjaceho so hibanja Pegida wobdźělił. Muž bě team ZDF werbalnje nadběhował a so filmowanju wobarał. Na to policisća reporterow kontrolowachu a su jim tak najebać protest dlěje hač poł hodźiny dźěło znjemóžnili.

Tež serbske wobsahi zapřijate

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Wjesne kónčiny tworja jedne ćežišćo strategije sakskeho knježerstwa

Drježdźany/Budyšin (SN/BŠe). Nimo městow tež wjesne kónčiny k dobremu wuwiću Sakskeje přinošuja. Runje wone su wažny region, wšako bydli tam połojca ludźi zwjazkoweho kraja, kotřiž maja mnohe talenty, ideje a so angažuja. Tež předewzaća z wjele dźěłowymi městnami su na wsach zasydlene. To su firmy, kaž na přikład Trumpf we Wjazońcy. Zo měli potenciale wjesnych kónčin dale spěchować, je tuž bytostne.

Minjeny tydźeń je sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) strategiju za wuwiće wjesnych kónčin pod hesłom „Wšelakorosć dožiwić – Přichod zawěsćić“ w Limbachu-Oberfrohnje předstajił. 143 stron wopřijacy dokument wopisuje najwšelakoriše ćežišća.

Digitalizacija a wutwar spěšneho interneta stej wažnej faktoraj wuspěšneje dźěławosće. Mjez cyłkownje 13 wokrjesami Sakskeje zaběra Budyski tuchwilu 8. městno, hdźež je spěšnosć 50 megabitow na sekundu zaručena. Wulki zaměr swobodneho stata je, zo ma kóžda wjes přistup k spěšnemu internetej dóstać.

To a tamne (23.08.18)

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Z konjom do železnicy zalězł je muž w awstriskim Bad Mitterndorfje, zo by někotre stacije sobu jěł. Wotjěć pak lokomotiwnik nochcyše. Muž a „Frieda“ dyrbještaj tuž zaso wulězć. Železnica na to skedźbni, zo je transport koni w ćahu ­„samozrozumliwje“ zakazany. Kurioznu ­wabjensku akciju za konjacy dwór bě něchtó filmował a do interneta stajił.

Z mopedom do předawarnje zajěła je žona w durinskim Blankensteinje. Wona přijědźe z rolerom přez hłowny zachod, hrabny sej kwěćel a wobchod přez hłowny zachod zaso wopušći. Na zbožo njebě we wobchodźe wjele ludźi a njebu nichtó wohroženy. Žona móžeše spočatnje ćeknyć. Policisća pak ju pozdźišo w bayerskim Lichtenbergu nańdźechu, po tym zo bě tam z mopedom padnyła. Po wšěm zdaću steješe 25lětna pakostnica pod wliwom alkohola a drogow.

nawěšk

nowostki LND