Koncept za wuchod trěbny

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Składnostnje wopyta zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) dźensa we Wjazońčanskim předewzaću Trumpf žada sej sakska SPD wobšěrny koncept za wuchod Němskeje. „Wot 50 wyšich zarjadow Zwjazka su jeničce tři we wuchodnej Němskej“, po­twjerdźi społnomócnjeny za wuchod a sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD). Trěbnych je wjace slědźenskich institucijow a wukubłanskich stejnišćow, kaž na přikład zwjazkoweje policije, w strukturnosłabych regionach.

Wulku nadźiju hižo nimaja

Genuwa (dpa/SN). Druhi dźeń po sypnjenju mosta w Genuwje z něhdźe štyrceći mortwymi nimaja hižo žanu wulku nadźiju, přežiwjencow nańć, zdźěli italski minister za nutřkowne naležnosće a wicešef knježerstwa Matteo Salvini. Za oficialnje 39 woporow je w Italskej za sobotu statne žarowanje postajene. Wčera je knježerstwo nuzowy staw za přistawne město wuwołało a pjeć milionow eurow nuzoweje pomocy přewostajiło.

Trump Brennanej status sćazał

Liča z kritiku

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski financny minister Matthias Haß (CDU) ma při předstajenju naćiska dwójneho etata dźensa z raznej kritiku opozicije ličić. Zastupjerjo Lěwicy, AfD, Zelenych a bjezfrakciscy zapósłancy wokoło bywšeje politikarki AfD Frauke Petry su hižo wčera masiwnje reagowali. Tak je w systemje wjele pjenjez předwidźanych, njejsu pak žane inowatiwne wuchadźišća, praji šef frakcije Lěwicy w krajnym sejmje Rico Gebhardt. Zeleni rěča samo wo „wólbnobojowym etaće“. Naćisk za lěće 2019 a 2020 předwidźi wudawki 20,1 a 20,6 miliardow eurow. Telko pjenjez njeje sakske knježerstwo hišće nihdy wudało.

Ratarjam pomhać

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Hladajo na tydźenje trajacu suchotu w mnohich kónčinach Němskeje ma so plahowarjam skotu pomhać, zo bychu dosć picy za zymu měli. Wotpowědne postajenje je zwjazkowy kabinet wčera w Berlinje wobzamknył. Tak móža ratarjo přichodnje přestrjenje bóle wužiwać, hdźež su poprawom wobmjezowanja wobswětoškita dla. Na mnohich blakach njeje móžno trawu dwójce abo trójce syc, čehoždla je dale a mjenje picy. Zwjazkowa ratarska mi­nisterka ­Julia Klöckner (CDU) wšak skedźbni na to, zo hakle wo financnych pomocnych srědkach rozsudźi, hdyž doskónčna žnjowa bilanca předleži. Tomu najskerje přichodny tydźeń tak budźe.

Sakska znowa najlěpša w kubłanju

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Mjeztym 13. raz za sobu Sakska kubłanski monitor nawjeduje. Přirunajo z lětom 2017 je so swobodny stat samo trochu polěpšił, zdźěli wčera sakske kultusowe ministerstwo w Drježdźanach. Studija Kölnskeho Instituta za němske hospodarstwo w nadawku iniciatiwy Nowe socialne wične hospodarstwo je dwanaće kónčin po­sudźowało. Zakład tajkeje ewaluacije twori 90 indikatorow kubłanskich systemow w zwjazkowych krajach.

W najwjace přepytowanych wobłukach docpěwa Sakska predikat „jara ­derje“. Wosebje derje wotrěznje wona w kategorijomaj spěchowanska infrastruktura a zadźěwanje kubłanskeje ­chudoby. Słabosće wujewjeja so porno tomu we wobłuku digitalizacija. Kritiku zbudźa tež njewurunana starobna struktura wu­čerjow. W šulskim lěće 2015/ 2016 bě 36 procentow wučerjow staršich hač 55 lět.

Změna ma so poradźić

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Šefina SPD Andrea Nahles wčera Delnju Łužicu wopytała

Wjelcej (dpa/mih/SN). Předsydka strony SPD Andrea Nahles bě wčera we Wjelcej, zo by so tam wo strukturnej změnje we Łužicy wobhoniła. „Chcu skónčnje raz poradźenu strukturnu změnu tworić“, rjekny Nahles na zetkanju z wjesnjanostami, předewzaćelemi a wobydlerjemi delnjołužiskeho městačka. Po jeje słowach njebu w zašłosći na hłuboko sahace změny spěšnje dosć reagowane. We Łužicy je móžno modelowy region wu­tworić a pokazać, kak móže strukturna změna wuspěšna być. Mjeztym je Zwjazk brunicowu komisiju zasadźił, kotraž ma datum za kónc zmilinjenja na zakładźe brunicy postajić a alternatiwy za zhubjene dźěłowe městna namakać.

Andrea Nahles namjetowaše wčera wosebity wobchadny plan, z kotrymž móhli projekty za železnisku syć abo dróhi doprědka sćahnyć. Zwjazk njeměł to komunam samym přewostajić. Šefinje SPD je wědome, zo njeje Łužica přirunajo z brunicowymi regionami na zapadźe Němskeje kmana alternatiwne dźěłowe městna poskićeć.

To a tamne (16.08.18)

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Romantiski wječor pod hwězdami skónči so tele dny z hodźiny trajacej wuchowanskej akciju. 20lětny bě w Grabenje-Neudorfje blisko Karlsruhe w nocy do powětroweho šachta šule padnył. Wón bě ze swojej přećelku na třěchu šule zalězł, zo byštaj wottam hwězdy wobkedźbowałoj. Po wšěm zdaću pak so ­jimaj wostudźeše a tak zalězeštaj do po­wětroweho šachta šule. Młodźenc so wobsuny a padny šěsć metrow hłuboko do šachta. Přećelka spyta jeho najprjedy sama wuswobodźić, dyrbješe pak wohnjowu woboru zawołać, kotraž romantikarja hakle narano ze šachta dósta.

Poprawom chcyše muž jeno swoju mokru drastu sušić, je pak při tym hnydom cyłu łakańcu zničił. 57lětny bě zmoknył a sej schow pytał. Mokru drastu so zeslěka a chcyše ju z wohenjom sušić. Zapali sej tuž smólnicu. Płomjenja pak přeskočichu spěšnje na drastu a łakańcu a wšitko spalichu. Nahi muž so na zbožo nje­zrani, wohnjowa wobora pak měješe swoju lubu nuzu tomu zadźěwać, zo so woheń na bliske kukuricnišćo rozpřestrěje.

„Mojeho syna njedóstanjeće!“

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:

Namjet, winowatostnu słužbu zawjesć, zbudźa rozdźělne měnjenja

Budyšin/Smječkecy (SN/JaW). Namjet, zawjesć winowatostnu słužbu podobnje wojerskej winowatosći, maja wjacori fachowcy na polu socialnistwa a wjacori serbscy politikarjo za dobry nastork. Je pak­ tež napřećiwnych měnjenjow.

Zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a Marko Šiman (wobaj CDU) namjet witataj a rjeknyštaj to tež minjeny štwórtk na kromje swojeje kolesowarskeje tury po wólbnymaj wokrjesomaj. „Młodostni zběraja nazhonjenja w hinašich wobłukach žiwjenja“, měni Alojs Mikławšk. Marko Šiman ma za najwjetši brach, zo njemóže młoda generacija mjez šulu, wukubłanjom a pozdźišim žiwjenjom něšto dospołnje hinaše zeznać. „Ciwilna słužba bě mnohim šansa, hinak na žiwjenje zhladować. A wójsko je mnohe charaktery skrućiło. To ­pobrachuje. Wo wojerstwje móžemy diskutować, kaž chcemy, ciwilna słužba je njeparujomna“, Šiman podšmórny.

Wjesne kónčiny ćežišćo

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:

Limbach-Oberfrohna (dpa/SN). Pod hesłom „Wšelakorosć dožiwić – Přichod zawěsćić“, chcyše knježerstwo Sakskeje dźensa w Limbachu-Oberfrohnje strategiju za kónčiny na wsach rozłožić. „Swobodny stat je jenož tak wulki, kaž su to jeho města a wsy. A te su tak wšelakore kaž temy, z kotrymiž so ludźo tam zaběraja“, zwurazni sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) do předstajenja. Tohodla je sakske knježerstwo wjesne kónčiny jako ćežišćo postajiło.

Komunam pobrachuja pjenjezy

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Mnohe šule Němskeje su w špatnym twarskim stawje. Gmejnam a městam pak pobrachuja pjenjezy, njedostatki wotstronić. Spěchowanska banka KfW trochuje trěbne inwesticije na nimale 48 miliardow eurow. Předewšěm we wjetšich komunach klaca. Kreditny institut KfW pak zdobom rozprawja, zo faluje po cyłym Zwjazku 7,6 miliardow eurow za dźěćace dnjowe přebywanišća. Tak wučinja cyłkowna inwesticiska suma kubłanskeho wobłuka wjac hač 55 miliardow eurow.

Turkowska reaguje

Centrumaj ćěkancowtež w Sakskej

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Po Bayerskej zarjaduja nětko tež w Sakskej tak mjenowane kótwicowe centrumy. W Drježdźanach planuja dwě tajkej stejnišći, hdźež ma po 500 do 750 ćěkancach přebywać. „Kótwicowe centrumy njejsu za mnje žane nowe institucije“, rjekny sakski minister za nutřkowne naležnosće Roland Wöller (CDU) wčera w krajnej stolicy. ­Zaměr su krótše jednanja azyla dla a prawnisko­wěstotne rozsudy. Poprawom chcyše Sakska centrumy hač do 1 500 městnow zarjadować. Fachowcy pak to hrožacych konfliktow dla kritizowachu. Zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU), bydlacy w bayerskim Ingolstadće, wobžaruje, zo so tamne zwjazkowe kraje, předewšěm pod nawodom SPD, nastupajo tajke domy dlija.

Dotal 42 smjertnych woporow našli

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:
Genuwa/Rom (dpa/SN). Zapósłancy italskeho knježerstwa maja priwatneho wobhospodarjerja awtodróhow za winika hrózbneho njezboža w Genuwje, hdźež je so wčera awtodróhowy móst sypnył. Přećiwo předewzaću Autostrade per l’Italia je hižo prawniske jednanje zahajene. Wone ma licencu za dróhu wotedać a pokutu 150 milionow eurow płaćić. To zdźěli dźensa italski wobchadny minister Danilo Toninelli. Tež italski wiceministerski prezident Luigi Di Maio předewzaće za tragediju zasudźa.

nawěšk

nowostki LND