Magdeburg (dpa/SN). Bywši hospodarski minister Saksko-Anhaltskeje Horst Rehberger je před hospodarskimi sćěhami kónca wudobywanja brunicy warnował. Klimopolitisce by so kónc zmilinjenja lědma wuskutkował, rjekny politikar FDP powěsćerni dpa w Magdeburgu. Po­trjechenym kónčinam předewšěm na wuchodźe Němskeje pak hrozy zničenje dźěłowych městnow a tak hospodarska a socialna katastrofa.

Swoje wobmyslenja je Horst Rehberger w lisće předsydam wuhloweje ko­mi­sije zwjazkoweho knježerstwa for­mulo­wał. Politikar bě wot lěta 1990 hač do 1993 a wot 2002 hač do 2006 hospodarski minister Saksko-Anhaltskeje. W spisu skedźbnja Rehberger na tójšto planowanych nowotwarow wuhlowych milinarnjow w Aziskej. Jeničce China a Indiska planujetej milinarnjowe kapacity wjace hač 800 gigawattow. Cyłkowna němska kapacita wučinja 21 gigawattow.

Trump wulku rozhorjenosć zbudźił

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:

Helsinki (dpa/SN). Po wjerškowym zetkanju z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom ma prezident USA Donald Trump ruce połnej dźěła, zo by kritikarjow w swojej domiznje zaso změrował. Mjeztym zo w Ruskej wustupowanje Trumpa chwala, zběha so w USA žołma rozhorjenosće, samo w rjadach Trumpowych republikanow. Jedyn z jeho najwjetšich podpěraćelow New Gingrich rěčeše wčera wječor wo najchutnišim zmylku prezidenta po přewzaću zastojnstwa před połtřeća lětom. Trump dyrbjał swoje wuprajenja wo tajnej słužbje USA hnydom korigować, sej Gingrich žadaše. Dalši politikarjo wopisowachu zadźerženje Trumpa ze słowami kaž „wohańbjace“, „blamabelne“, „přeradne“, „strašne“ abo „słabe“.

Wladimir Putin bě na nowinarskej konferency kóždežkuli nutřměšenje do wólbneho boja USA prěł. Najwjetšu rozhorjenosć bě Donald Trump zbudźił, jako informacije tajneje słužby USA w tym nastupanju do prašenja staješe. „Dowěrjam tajnej słužbje, dementi prezidenta Putina pak bě jara sylne a mócne.“

AfD chce klětu najsylniša być

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Sakska AfD chce so k wólbam krajneho sejma 2019 z naj­sylnišej politiskej mocu w swobodnym staće stać a móhła sej zhromadne knježerstwo z CDU předstajić. Je wažne, zo AfD z jasnym předskokom dobudźe, zo by koaliciske zrěčenje jeje rukopis měło, rjekny stronski předsyda Jörg Urban wčera­ w Drježdźanach. Stronski a knježerstwowy šef CDU Michael Kretschmer wšak bě koaliciju z AfD wospjet wuzam­k­nył. Při wólbach zwjazkoweho sejma 2017 bě AfD w Sakskej 27 procentow hłosow docpěła, CDU 26,9 proc. Po najnowšim woprašowanju k wólbam krajneho sejma by AfD ze 24 procentami za CDU z 32 proc. druha najsylniša móc była.

Sakscy zapósłancy AfD z krajneho a zwjaz­koweho sejma schadźowachu so njedawno w Berlinje, zo bychu swoje postu­powanje we woběmaj parlamentomaj lěpje wothłosowali. Wčera předsta­jichu woni k tomu dźesaćdypkowy program, kotryž tež wólbnobojowe temy wobsahuje. Tak chcedźa mjez druhim roz­hłosowy a telewizijny popłatk wotstronić, raznišo přećiwo kriminelnym po­stupować a mjezy Sakskeje lěpje škitać.

Stawk pola Amazon

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:
Lipsk (dpa/SN). Dźěłarnistwo ver.di je dźensniši akciski dźeń pola Amazon wužiło, sobudźěłaćerjow namołwjeć stawkować. Na tak mjenowany Primeday wočakowachu hač do 400 wobdźělnikow wob dźeń, dźěłarnistwo zdźěli. Jutře chcedźa dale stawkować. Tež w druhich městach, kaž w Bad Hersfeldźe, Werne a Koblenzu, su stawki planowali, runje tak kaž w Pólskej a Španiskej. Pozadk je wot lěta 2013 trajacy konflikt tarifoweho zrěčenja za wšitkich 13 000 přistajenych dla. Ameriski wikowar Amazon dotal wšitkežkuli jednanja wotpokazuje. Předewzaće je přeswědčene, zo móže tež bjez tarifo­weho zrěčenja fairny a zamołwity dźěłodawar być, kaž jeho rěčnica zdźěli.

To a tamne (17.07.18)

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:

Na třěše cyrkwje wisajo wostał je 16lětny ze swojim płujadłom za płachtako­wanje. Wohnjowa wobora dyrbješe jeho wuswobodźić. Młodostny so při misnjenym lěće w Mühlenbachu na noze zrani. Njesćerpny młodostny bě bjez kóždehožkuli nazhonjenja na tym polu při bliskim lěsu na prěni tajki paragliding startował. Po něhdźe 300 metrach pak so jeho płujadło w cyrkwinej třěše zapopadny a tomu zadźěwa, zo 16lětny na zemju padny.

Zamołwiteho za rumowanje kutlow (Pferdeäpfel) pytaja na kupje Hiddensee w Baltiskim morju. Tamniše kurowe zarjad­nistwo je wotpowědne dźěłowe městno wupisało. Na kupje je lědma awtow­, konjace zapřahi njejsu tuž ničo njewšědneho. Nowy sobudźěłaćer měł nimo přećelneho wustupowanja a techniskeho zrozumjenja zwólniwy być, zo tež kónc tydźenja a swjate dny dźěła.

Krajny biskop w Ruskej

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Krajny biskop Carsten Rentzing bě spočatk julija na kołojězbje po Ruskej. Wón přebywaše tam ze swo­jej sydomwosobowej delegaciju ze Sakskeje a wopyta Ewangelsko-luthersku cyrkej europska Ruska (ELKER) na wše­lakich městnach. Na programje ste­jachu Pětrohród, Moskwa, Orenburg na južnym Uralu a město Ufa. ELKER wobsteji wot lěta 1992 a je ze 170 wosadami a gmejskimi skupinami zjednoćena do jědnaće propstownjow. Tak je wona najsylniša regionalna cyrkej w Zwjazku Ewangelsko-lutherskeje cyrkwje w Ruskej, Ukrainy, Kazachstana a srjedźneje Azije.

Sakscy fararjo wupomhaja

W hladarnjach tarify přesadźić

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo chcyło přesadźić, zo sobudźěłaćerjow starownjow a hladarnjow přichodnje po tarifje płaća a powołanje tak atraktiwniše sčinja. To je minister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) dźensa připowědźił. „80 procentow wšitkich hladarnjow sta­rych­ njeje na tarif wjazanych, štož chcemy změnić“, rjekny Spahn w rańšim magacinje ZDF. Po jeho měnjenju „dyrbjał hladar 2 500 do 3 000 eurow zasłužić. To měło móžno być.“

Bomba dźesać ludźi moriła

Kabul (dpa/SN). Při sebjemordarskim nadpadźe na ministerstwo w afghaniskej stolicy Kabulu je dźensa znajmjeńša dźesa­ć ludźi žiwjenje přisadźiło. Atentatnik bě so před zachodom ministerstwa za wjesne wuwiće rozbuchnył, jako sobudźěłaćerjo po dźěle twarjenje wopu­šćichu. Dotal njeje nichtó zamołwitosć přewzał. Hakle 11. junija bě so sebjemordar před samsnym ministerstwom rozbuchnył a 13 ludźi sobu do smjerće storhnył. Tehdy bě so teroristiska milica Islamski stat k njeskutkej wuznała.

Wukubłuja posudźowarjow

Tusk: Amerika a EU spřećelenej

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). Prezident Rady EU Donald Tusk je so wuprajenjam prezidenta USA Donalda Trumpa kategorisce spje­ćował, po tym zo bě tón Europsku uniju „njepřećela“ mjenował. „Amerika a EU stej najlěpšej přećelej“, Tusk wčera twitterowaše. „Štóž něšto druheho twjerdźi, šěri­ wopačnosće.“ Trump bě w rozmołwje z ameriskim sćelakom CBS rjekł: „Myslu, zo je Europska unija njepřećel, hladajo na to, što nam we wikowanju načinja.“ Trump wopodstatni to z njefair­nymi wikowanskimi praktikami Europjanjow, a je w tym zwisku předewšěm Němsku nadběhował. Zwjazkowa republika nječini dosć za zakitowanje we wobłuku NATO, wón skoržeše. Runočasnje Němska w Ruskej energiju kupuje. Němska dawa miliony do kasow runje tych, před kotrymiž dyrbja USA ju škitać. Samsne wuprajenja bě Trump minjeny tydźeń na wjerškowym zetkanju NATO w Brüsselu stajnje zaso wospjetował.

Wjeršk w Chinje

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:
Peking (dpa/SN). Před pozadkom wikowanskeho konflikta mjez USA a Chinu je so dźensa w Pekingu kóždolětny wjeršk EU a Chiny zahajił. W srjedźišću wuradźowanjow wodźacych zastupnikow EU a nawodnistwa Chiny steja starosće hrožaceje wikowanskeje wójny dla, dlijace so jednanja nastupajo zrěčenje wo škiće mjezsobnych inwesticijow a žadanja EU za lěpšim přistupom k chinskim wikam. Tež reforma swětoweje wikowanskeje orga­nizacije steji na dnjowym porjedźe. Ćišć prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho njeměr zbudźace postupowanje Europsku uniju a Chinu zbližitej.

Trump a Putin so zetkałoj

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Helsinki (dpa/SN). W finskej stolicy Helsinkach staj so dźensa ruski prezident Wladimir Putin a prezident USA Donald Trump zetkałoj. W prezidentskim palasće chcyštaj politikarjej wo poměrje mjez krajomaj a wo mjezynarodnych kon­fliktach, kaž w Syriskej a na Ukrainje, rěčeć. Dopołdnja bě finski prezident Sauli Niinistö Donalda Trumpa a mandźelsku Melaniju witał. Trump dźakowaše so jemu za „fantastisku hospodliwosć“, mjenujo Finsku „wulkotny kraj“.

Poměr mjez atomowymaj mocomaj Ruskej a USA je napjaty. Tak je Amerika Ruskej sankcije napołožiła, dokelž ma rusku­ politiku na Ukrainje a w zwisku z kupu Krim za agresiwnu. Tež rólu Ruskeje w Syriskej je Donald Trump wospjet kritizował. Europska unija a NATO wobhladujetej zetkanje wobeju statnikow chětro skeptisce. Prezident USA steji pod wulkim nutřkopolitiskim ćišćom. Přećiwnicy Ruskeje so boja, zo móhł so wón Putinej přejara zbližić a toho politiku witać. To móhło ruskeho prezidenta pohonjeć a sylnić.

nawěšk

nowostki LND