Wočakuja wujasnjenje Maaßena

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Po dwělomnych wuprajenjach Hansa-Georga Maaßena k rozměram přećiwo wukrajnikam měrjacych so namócnosćow w Kamjenicy nadźija so zwjazkowe knježerstwo wot nawody zwjazkoweho zarjada za wustawoškit wujasnjenja. Zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Horst Seehofer (CSU) wočakowaše w běhu dnja wot Maaßena po swójskich informacijach wopodstatnjenje za jeho tezy. Kaž je Maaßen nowinarjam rjekł, nima wón žanych spušćomnych informacijow, zo bě w Kamjenicy k honjeńcam na wukrajnikow dóšło. Wotpowědny widejo, kotryž to w interneće dokumentuje, móhł falšowany być. Maaßen rěčeše wo „zaměrnych wopačnych informacijach“. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) jeho słowa wotpokazała.

Demonstracija po smjerći muža

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Köthen (dpa/SN). Po zwadźe mjez wjacorymi mužemi w saksko-anhaltskim Kö­thenje a po smjerći 22lětneho wobydlerja města chcyštaj nutřkowny minister Holger Stahlknecht a justicna ministerka Anne-Marie Keding (wobaj CDU) w běhu dnja dalše nadrobosće wozjewić. Sobotu wječor je policija dweju muži z Afghanistana zajała. Wumjetuja jimaj ranjenje ćěła ze smjertnym wukóncom. Hižo wčera zamołwići zdźělichu, zo bě 22lětny z Köthena na zaprajenje wutroby zemrěł a nic na sćěhi rozestajenja.

Najebać to wobdźěli so wčera něhdźe 2 500 ludźi na demonstraciji, ke kotrejž běchu prawicarske skupiny namołwjeli. Hladajo na nazhonjenja w Kamjenicy, hdźež bě k namócnosćam dóšło, bě policija přihotowana, po tym zo běchu přidatne mocy z Delnjeje Sakskeje a Berlina přijěli. Zarjadowanje bě z městnami agresiwne, jako wobdźělnicy přećiwo wukrajnikam měrjace so parole wołachu. Nimo toho buchu wjacore wosoby nadběhowane, kotrež demonstraciju z mobilnym telefonom filmowachu. Policija spěšnje zakroči. Něhdźe 200 wosobow je so k přećiwnej demonstraciji zhromadźiło.

Załoža zhromadny institut

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Mjezu překročacy projekt Viadriny a Poznańskeje uniwersity

Frankfurt n.W./Słubice (RD/SN). Europska uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru a Uniwersita Adama Mickiewicza w Poznanju chcetej klětu mjezu překročace kubłanišćo a slědźenišćo załožić, kotrež ma so z wužadanjemi digitalizacije towaršnosće a hospodarstwa zaběrać. To stej uniwersiće kónc tydźenja zdźěliłoj. Minjene lěta běštej wobě wo załoženju zhromadneje fakulty jako jónkrótne mjezu překročace bilateralne wysokošulske kubłanišćo jednałoj.

Planowana jendźelskorěčna institucija „European New School for Digital Studies“ změje swoje hłowne sydło w Słubicach, susodnym měsće Frankfurta. Prěnich studentow móhli w zymskim semestrje 2019/2020 přiwzać. Poskićeć chcedźa studijny směr „Master of digital Entrepreneurship“. Perspektiwisce planuja dalše studijne směry. Zdobom chcedźa atraktiwny uniwersitny wobswět wutworić, kiž studowacych runje tak kaž doktorandki a doktorandow tež slědźerki a slědźerjow přiwabja, wuchadźa ze zdźělenki wysokošulskeju kubłanišćow.

To a tamne (10.09.18)

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Něhdźe 200 wowcow je minjeny pjatk cyłu hodźinu wažnu awtodróhu A 7 w Delnjej Sakskej do wobeju směrow haćiło. Skoćata běchu so mjez wotbóčkomaj Northeim a Echte na jězdnju dóstali, a zawinowachu tam wobchadny chaos. Wobchad bě nachwilnje dospołnje lemjeny. Spočatnje běchu wjacore starše jehnjata na A 7 běželi, byrnjež tomu pastyrjej a wjacore psy zadźěwać spytali. Skónčnje bě cyłe stadło na awtodróze. Hakle po hodźinje běchu wowcy zaso na swojim městnje, na pastwje.

Zetkanje čerwjenowłosatych ze wšeje Europy zakónči so wčera w Hamburgu z wulkim skupinskim fotom. Něhdźe 200 ludźi bě so tam zhromadźiło. Zarjadowar „Redhead days“ chce w prěnim rjedźe předsudki wotstronić, kotrež ludźo přeco hišće maja, a pokazać, kak njewažne wonkowne kajkosće su.

Znowa pjenjezy za digitalizaciju

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Berlin (SN/at). Załožba za serbski lud změje po wšěm zdaću klětu dalše pjenjezy, zo móže naprawy k spěchowanju serbskeje rěče w digitalnych medijach podpěrać. W naćisku zwjazkoweho etata 2019 je za to znowa 273 000 eurow předwidźanych. Wo tym informuje Caren Lay, Budyska zapósłanča a zastupowaca předsydka frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje. „Wjeselu so, zo su naše naprašowanja a namjety w etatnych jednanjach k tomu dowjedli“, wuzběhny Lay we wčera wušłej nowinskej zdźělence w zwisku z wozjewjenjom etatoweho naćiska zwjazkoweho knježerstwa.

Tajke financowanje hižo raz bě. „Z aktualnym zrěčenjom wo spěchowanju serbskeho ludu pak je so wone zhubiło. Zmylk je zwjazkowe knježerstwo na naš ćišć skorigowało“, rjekny Caren Lay, kotraž zdobom namjetuje, za čo hodźeli so nowe srědki wužiwać. „Měli na přikład spěchować, zo su internetne prezency institucijow, komunow a towarstwow ze serbskeho sydlenskeho ruma přeco dwurěčnje němsce a serbsce wuhotowane. Wažne je, zo móža Serbja online-poskitki tež w swojej maćeršćinje wužiwać.“

Warren: Trumpa wotsadźić

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Po anonymnym nowinskim komentarje sobudźěłaćerja knježerstwa USA w New York Times wo dźěle prezidenta USA Donalda Trumpa je demokratiska senatorka Elizabeth Warren namjetowała, 25. přidawk wustawy nałožować a prezidenta wotsadźić. „Hdyž wysokorjadni sobudźěłaćerjo knježerstwa měnja, zo njeje prezident kmany swoje dźěło wukonjeć, dyrbjeli woni 25. přidawk nałožować“, rjekny Warren. Přidawk rjaduje, zo w padźe njekmanosće wice­prezident prezidentstwo přewozmje.

Pytaja za kompromisom

Teheran (dpa/SN). Społnomócnjeny iranskeho knježerstwa za Syrisku Hussein Dshaberi-Ansari je přeswědčeny, zo na wurjadnej konferency k Syriskej w Teheranje nastupajo wojerski nadpad na syriske wulkoměsto Idlib kompromis wujednaja. Syriske knježerstwo chce poslednje zepěranišćo zběžkarjow w kraju nadběhować. To pak by wěstotu něhdźe třoch milionow ciwilistow wohrozyło, kotřiž w regionje bydla.

Žada sej zetkanje AfD dla

Maaßen: Žane informacije

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Prezident zwjazkoweho zarjada za wustawoškit Hans-Georg Maaßen dwěluje, zo je na demonstracijach prawicarjow w Kamjenicy woprawdźe k honjeńcam na wukrajnikow dóšło. Wustawoškit nima „žane spušćomne informacije, zo su so tajke honjeńcy woprawdźe wotměli“, rjekny wón nowinje Bild. Internetny widejo, kotryž tajke podawki pječa dokumentuje, móhł sfalšowany być, Maaßen tuka. Zapřijeće „honjeńca“ bě zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) wužiwała runje tak kaž jeje nowinski rěčnik. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) bě so tomu w swojej knježerstwowej deklaraciji stajał: „Njebě žaneje honjeńcy.“

Sakska po Kamjenicy wobškodźena

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) je přeswědčeny, zo je Sakska jako hospodarske městno po podawkach w Kamjenicy škodu ­poćerpjeła. „Njetrjebamy dołho disku­tować: Tu je škoda nastała“, rjekny Dulig powěsćerni dpa. Mjez sakskimi předewzaćemi, slědźenskimi institutami a uniwersitami je njewěstosć čujomna. Saksojo pak móhli so wo to starać, zo z toho žana trajna škoda njenastanje. „Chcu, zo so na kraj wuwijemy, wo kotrymž rěka: Hej, ći su 2018 něšto zrozumili. Tam móžeš studować, wukubłanje zahajić, dźěłać, slědźić a inwestować. Mamy sami w ruce, zo to funguje.“ Po morjenju muža w Kamjenicy bě tam k namócnosćam dóšło.

Swjeća najebać špatne žně

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Podstupim (dpa/SN). Najebać špatne žně suchoty a pobrachowaceho dešća dla nochcedźa tež lětsa w Braniborskej tradicionalny wjesny a žnjowy swjedźeń pa­rować. „Runje w tajkej ćežkej situaciji trjebaja ratarjo wjele podpěry a připóznaća“, měni minister za ratarstwo Jörg Vogelsänger (SPD). Jutře a njedźelu chcedźa w Nowej Cali we wokrjesu Wódra-Sprjewja swjećić: ze swjedźenskim ćahom, regionalnymi wikami, přehladku techniki, z wuznamjenjenjom najrjeńšeje žnjoweje króny a z wuzwolenjom žnjoweje kralowny. Na to wočakuja 15 000 do 20 000 wopytowarjow, kaž zarjadowarjo informuja. Nowa Cala swjeći tuchwilu załoženje klóštra cisterciensow před 750 lětami a jeho njedawne wožiwjenje.

Mireille Mathieu čestna doktorka

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:
Moskwa (ČŽ/K). Prestižna Moskowska Statna akademija humanitarnych studijow je swětoznatej francoskej šansonetce Mireille Mathieu čestny doktorat spožčiła. Wuznamjenjenje Mathieu z titulom doctora honoris causa wopodstatnja kubłanišćo z „fenomenalnym hudźbnym talentom“ spěwarki, kotraž je ze swojej karjeru „wuznamny wliw na młodźinu“ wukonjała. „Sława Ruskej! Sława Francoskej! Tale gesta napjelnja mje z hordosću“, Mireille Mathieu na kóncu swojeho dźakneho přednoška ju sławjacym studentam zwurazni. Mjeztym 72lětna šansonetka w Ruskej poměrnje často koncertuje. Znata a popularna bě wona tam hižo za čas Sowjetskeho zwjazka była. Lětsa w měrcu je Statny institut ruskeje rěče A. S. Puškina Mireille Mathieu za „wulkopósłanču ruskeje rěče“ pomjenował, hódnoćo na te wašnje jeje podźěl na šěrjenju rušćiny kaž scyła za popularizaciju ruskeje kultury na swěće. Lěta 2010 wuznamjeni tehdyši ruski prezident Dmitrij Mjedwjedew francosku wuměłču z wysokim statnym rjadom za jeje přinošk k rozwiću francosko-ruskich kulturnych poćahow.

nawěšk

nowostki LND