Łužica (25.08.15)

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Spěchowanje za wysoku šulu

Žitawa (SN/ch). Wysoka šula Žitawa/Zhorjelc dóstanje nětko 52 000 eurow, zo by wobdźělenje ludźi z chroniskimi chorosćemi abo zbrašenych na kubłanju polěpšiła. Cyłkownje dóstanu sakske wysoke šule za tón zaměr tele dny něhdźe dwaj milionaj eurow, klětu změja samsnu sumu k dispoziciji. „Wobdźělenje na kubłanju je wažny stołp inkluzije“, praji hornjołužiski zapósłanc SPD w krajnym sejmje Thomas Baum wčera w nowinskim wozjewjenju. „Wjeselu so, zo tež naše wysokošulske stejnišćo z tychle přidatnych srěd­kow profituje.“ 14 wysokich šulow kaž tež Sakska powołanska akademija smědźa pjenjezy za poradźowanja a dalekubłanja, za polěpšenu software abo za techniske rozrisanja za zbrašenych nałožić.

Ćěkancy na hromakowym dworje

Pytaja za nowym knježerstwom

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Athen (dpa/SN). W Grjekskej připowědźeja so dočasne nowowólby. Po wot­stupje ministerskeho prezidenta Alexisa Tsiprasa­ ma předsyda konserwatiwneje strony Nea Dimokratia Evangelos Meimarakis hač do dźensa wječora chwile nowe knježerstwo wutworić. Njedyrbjało-li so jemu to poradźić, dóstanje šef wotpačeneje skupiny lěwicarjow strony Syriza Panagiotis Lafazanis samsny nadawk. Wobkedźbowarjo njewočakuja, zo rozmołwy wobeju politikarjow woprawdźe k wutworjenju noweho knježerstwa dowjedu. Přiwšěm chcetaj wobaj přewostajeny čas jednanjow hač do kónca wužiwać, kaž rěkaše. Móžny termin nowowólbow by 20. september był.

Armeja zasadźena

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Beirut (dpa/SN). Po namócnych protestach wotpadkoweje krizy dla jednotki libanonskeje­ armeje wot wčerawšeho po stolicy Beiruće patruljuja. Po informacijach medijow je wójsko mjeztym wjacore naměsta wobsadźiło, zo by nowym demonstracijam zadźěwało. Při zražkach z demonstrantami zasadźi policija sobotu a wčera sylzopłun a wodomjetaki. Demonstranća běchu njedaloko knježerstwoweho palasta kamjenje a praskotaki na zastojnikow mjetali. Wuchadźišćo namócnosćow je wotpadkowa kriza. Wot julija so w Beiruće wotpadki kopja, dokelž bě město přepjelnjenu deponiju zawrěć dało. Protesty su so mjeztym tež na dalše dźěle kraja rozpřestrěli.

Nawal ćěkancow přiběra

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Wicekancler Sigmar Gabriel krawalny sakski Heidenau wopytał

Berlin/Skopje (dpa/SN/K). Dźiwajo na spochi rozměrniši nawal ćěkancow zeńdźetej so němska kanclerka Angela Merkel (CDU) a francoski prezident François Hollande dźensa w Berlinje k wurjadnemu wuradźowanju. Kaž z Parisa zdźělichu, chcetaj wonaj „nowe impulsy“ dać za zhromadnu europsku wotmołwu na krizu ćěkancow dla. Komisar EU Jean-Claude Juncker je staty zhromadźenstwa namołwił, dojednać so na lisćinu wěstych pochadnych krajow. Je njelogiske, zo chcedźa staty Balkana Europskej uniji přistupić, jako wěste pak njejsu zastopnjowane.

Zetkaja so Ukrainy dla

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Kijew/Berlin (dpa/SN/K). Ukrainski prezident Petro Porošenko je so k Dnjej njewotwisnosće něhdyšeje sowjetskeje re­publiki słowa jimał a před strachom móžneho ruskeho nadpada warnował. Ruska ma po jeho słowach 50 000 wojakow při ukrainskich hranicach zaměstnjenych. Popołdnju wobdźěli so Porošenko w Berlinje na zetkanju kanclerki Angele Merkel (CDU) a francoskeho prezidenta Françoisa Hollandea, kotrajž chcyłoj prócowanja wo měrliwe rozrisanje krizy Ukrainy dla z nowymi impulsami wožiwić. Na wuchodnej Ukrainje je znowa k třěleńcam mjez Kijewskim wójskom a proruskimi mocami dochadźało. Jedyn wojak bu morjeny­, wjacori zranjeni.

Templ zničeny

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Palmyra (dpa/SN). Teroristiska milica Islamski stat (IS) je w srjedźosyriskim měsće Palmyrje něhdźe 2 000 lět stary templ Baal Shamin zničiła. Kaž nawjedowacy syriski archeologa Mamun Abdulkarim němskej powěsćerni dpa wobkrući, su ekstremisća wuznamny twar rozbuchnyli. Derje zdźeržane twarske powostanki z prěnjeho lětstotka po Chrystusu słušeja k swětowemu kulturnemu herbstwu UNESCO. Templ Baal Shamin je jedyn z najwažnišich twarjenjow historiskeho kompleksa. Minjeny tydźeń su ekstremisća IS něhdyšeho hłowneho archeologu Palmyry Khaleda Asaada zjawnje wotprawili, dokelž bě po jich měnjenju přiboham hołdował a syriski statny režim podpěrał. Před stami přihladowarjow su jemu hłowu wotćeli.

Po přewróće wjele wuskutkowała

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

W Berlinje swjeći dźensa něhdyša „pósłanča Serbow w Bonnje“, wučerka a publicistka Wórša Dahmsowa-Meškankec, wosomdźesaćiny. Jubilarka bě so w Zdźěri swójbje wučerja a zasłužbneho narodneho prócowarja Jana Meškanka narodźiła. W Lipsku studowaše wona slawistiku a sport, zalubowa so tam do studenta ludoweho hospodarstwa Hansa J. Dahmsa z Göttingena a poda so ze swojim přichodnym mandźelskim do Šwedskeje. Po tym wučerješe w zapadnej Němskej, a jeje mandźelski bě ministerialny rada w zarjedźe zwjazkoweho kanclera.

To a tamne (24.08.15)

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Přez swoju rubiznu zakopnył je so paduch njedaloko Ludwigsburga. 23lětny bě we wobchodźe piwowej tyzy zapłaćił. W cholowach pak měješe dalše žiwidła schowane, kaž policija zdźěli. Přistajenaj wobchoda běštaj tole wobkedźbowałoj a dźěštaj za paduchom. Wón ćekny, při čimž so jemu pokradnjene wěcy z cholowow sunychu, na čož so zakopny a padny. Nawoda wobchoda wo­piteho a wo­baraceho so muža kruće dźeržeše, doniž policija njedojědźe.

Z 20 000 eurami pjelnjenu nohajcu je porik na něhdyšim nakładnym dwórnišću w Kamjenicy namakał. Spočatnje wuhladaštaj papjerjane pjenjezy při kolijach, pozdźišo wołmjanu nohajcu z pjenjezami. Porik namakanku policiji přepoda. Ta je sej wěsta, zo bě nichtó na něhdyšim dwórnišću čapor ilegalnje wot­kładował a z njej mylnje tež nohajcu.

Łužica (24.08.15)

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Maja zaso pjaty lětnik

Wodowe Hendrichecy (dpa/SN/ch). Prěni króć po lětach ma wyša šula we Wodowych Hendrichecach wot dźensnišeho zaso 5. lětnik. Přizjewiło je so za njón 25 šulerjow. Za wutworjenje rja­downje bě dwaceći přizjewjenjow trěbne. Wot lěta 2012 do 2014 běchu starši protestnu wučbu z čestnohamtskimi wučerjemi sami organizowali, starajo so jako šulscy rebelojo z Wodowych Hendrichec wo wulku kedźbnosć. Město je so wuspěšnje zawrjenju kubłanišća wobarało a je přećiwo planej šulskeje syće wokrjesa skoržiło.

Historiske adresowe knižki

Zhorjelc (SN/ch). Domizniscy a swójbni slědźerjo maja w Zhorjelcu wuhlad na spěšny­ wuslědk swojich slědźenjow. Jenički klik z myšku dosaha, a hižo móža w historiskich adresowych knižkach města listować. Lisćiny buchu digitalizo­wane a do interneta stajene. Dotal dyrbjachu sej zajimcy w Hornjołužiskej bibliotece­ za wědomosće mikrofilmy z adresowymi­ datami wobhladać. Nětko su wšitke Zhorjelske adresowe knižki wot lěta 1850 do 1950 digitalnje k dispoziciji. Přistup k datam je darmotny.

Swobodne wukubłanske městna

Na předwječoru dźensnišeho Dnja Hornjeje Łužicy su wčera wječor w Budyskim Kamjentnym domje přewjedli druhi spěšnošachowy turněr. 15lětny Heiner Thiersch bě jedyn z wobdźělnikow. Hižo štyri lěta zaběra so wón pola towarstwa Kamjentneho domu z naročnym myslenskim sportom. Foto: SN/ Maćij Bulank

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND