Köln (dpa/SN). Do stronskeho zjězda Alternatiwy za Němsku (AfD) je so zapósłanc Europskeho parlamenta Hans-Olaf Henkel za to wuprajił, zo dyrbjał Bernd Lucke předsyda strony wostać. „Mam zaćišć, zo chce křidło wokoło Frauke Petry jenož haru činić a zo njeje seriozne“, rjekny Henkel dźensa w rańšim magacinje ARD, „hdyž chceš porjadnje wjesłować, móže to jenož jedyn činić.“ Zdobom wón namołwješe, zo měłoj so wobě křidle strony zjednoćić. Delegaća AfD chcedźa na kónctydźenskim wurjadnym zjězdźe w Essenje wo nawodnistwje strony rozsudźić. Dotal ju Bernd Lucke a Frauke Petry zhromadnje nawjedujetaj. Wobaj staj pak hižo dlěši čas dospołnje zwa­dźenaj.

Noworjadowanja za migrantow

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). Za derje integrowanych wukrajnikow polěpšene je prawo zwostaća w Němskej, na tamnej stronje pak su wótriše prawidła při wotsunjenju njewoprawnjenych imigrantow. Zwjazkowy sejm wobzamkny wčera wobšěrnu reformu zakonja wo přebytku. Wukrajnicy, dotal jeno ćerpjeni, smědźa dlěje w Němskej wostać, jeli rěč derje wobknježa a so sami zežiwjeja. Wosoby, kotrež nimaja žanych wuhladow dóstać dowolnosć za přebytk, maja so porno tomu spěšnišo wotsunyć. Kaž nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) w debaće rjekny, su tajke rjadowanja trěbne, zo by Němska móhła dale ludźi přijimować, kotřiž woprawdźe škit pytaja.

„Potom dyrbjał Tsipras hić“

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Europscy politikarjo Grjekow namołwjeja z „haj“ hłosować

Athen (dpa/SN). Europscy politikarjo su do debaty wo grjekske ludowe wothłosowanje k lutowanskej politice zasahnyli. Při tym za to wabja, zo Grjekojo žadanjam mjezynarodnych pjenjezydawarjow nastupajo lutowanje přihłosuja. Grjekske knježerstwo sej porno tomu přeje, zo wobydlerjo z jasnym „ně“ hłosuja. Hač so dwělomny referendum kaž planowane zajutřišim, njedźelu, scyła wotměje, chcyše zarjadniske sudnistwo kraja w běhu dnja rozsudźić. Wobydlerjej běštaj přećiwo referendumej skoržiłoj.

Komisar Europskeje unije za měnowe naležnosće Pierre Moscovici je Grjekow namołwił z „haj“ hłosować. „Bychu-li ludźo „ně“ prajili, bychu wšitke jednanja wo dalšu pjenježnu pomoc na dobro Grjekskeje wo wjele komplikowaniše byli“,­ Moscovici wčera w Brüsselu po­twjerdźi, „pozicija grjekskeho knježerstwa njeby z ,ně‘-hłosom wolerjow zesylnjena była, „skerje nawopak.“

Ruska šwika rozprawu

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:
Moskwa (dpa/SN/K). Nimale lěto po tym, zo bu nad wuchodnej Ukrainu malajziske pasažěrske lětadło MH17 wottřělene, wozjewichu nižozemscy přepytowarjo doskónčnu rozprawu, kotruž ma Ruska za dwělomnu. Přisłušna instanca Rosawiazija šwika, zo wobsahuje wjace prašenjow hač wotmołwow. „Naši specialisća maja na njej tójšto wustajeć“, praji jeje zastupnik. Ruske komentary a wudospołnjenja měli so do finalneje rozprawy zapřijeć. Prezident Wladimir Putin bě dpa njedawno rjekł, zo předleži jemu rozprawa, po kotrejž bu mašina wot rakety lětadła wotwobaraceho systema BUK trjechena, kotryž steješe na teritoriju, wot ukrainskeho wójska kontrolowanym.

To a tamne (03.07.15)

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Sam přeradźił je so plahowar marihuany w Hamburgu, jako po třěše běhaše. Starosćiwa susodka wołaše policiju, jako 26lětneho na dwuposchodowym domje w měšćanskim dźěle Billstedt wuhlada. Zastojnicy tukachu na planowane sebjemor­darstwo a přijědźechu ze šěsć awtami k by­dlenju muža. Tam namakachu ko­nopjowe rostliny a plahowanske nastronje. Što bě muž na třěše pytał, njewědźa.

Dosć bolostny kónc měješe wulět Kaliforničanki k skupinje delfinow před pobrjohom njedaloko Dana Point Harbora. Nadobo jedyn z delfinow na čołm skoči, runje na noze žony, při čimž sej wona wobě kulce złama. Delfin na čołmje panisce reagowaše. Mandźelski a dźěsć­i so na tamnym dźělu čołma chowachu. Přiwołana policija móžeše zwěrjo zaso do morja sćahnyć. Wšitcy běchu trawmatizowani, swójbni a delfin.

Łužica (03.07.15)

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Młodych designerow wabić

Zhorjelc (dpa/SN/ch). Město Zhorjelc dóstanje nowe europske modowe wurisanje. Kóžde lěto, prěni raz 23. apryla 2016, ma so Euro Fashion Award přewjesć. Městno zarjadowanja budźe wot lěta 2009 zawrjena Zhorjelska kupnica w młodźinskim stilu, hdźež su wšelke sceny za Hollywoodski film „Grand Budapest Hotel“ nahrawali. Nětko smědźa so tam młodźi profesionelni mjezynarodni designerojo wubědźować, kaž organiza­torojo wčera zdźělichu. Prěnje tři myta su ze 60 000 eurami dotěrowane. Jury je mjezynarodnje­ wobsadźena z modowymi profesorami a z Alexanderom Krennom, šefdesignerom Vivienny Westwood.

Dalši ABIchallenge přewjedli

Zbožownje pokazuje tale młoda žona zastupne lisćiki za 50. mjezynarodny filmowy festiwal Karlovych Varach, kotrež je wona dźensa w jednym z hotelow města kupić móhła. Na najwjetšim filmowym festiwalu Čěskeje republiki předstaja kónc tydźenja­ wjace hač dwěsćě nowoprodukcijow ze wšeho swěta. Foto: dpa/Pavel Němeček

Tsipras napominany

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN/K). Šef euroskupiny Jeroen Dijsselbloem je grjekskeho ministerskeho prezidenta Alexisa Tsiprasa napominał, wróćić wěrićelam płaćomne požčonki. Grjekske knježerstwo je to składnostnje podlěšenja tehdomnišeho pomocneho programa 20. februara přilubiło. Athen njeje Mjezynarodnemu měnowemu fondsej wutoru k terminej ratu 1,6 miliardow eurow přepokazał. Nimo­ toho Dijesselbloem Tsiprasej zdźěli, zo wobdźěła so próstwa grjekskeho knježerstwa wo 29 miliardow eurow pomocnych srědkow z wuchowneho krywa hakle po referendumje, kotryž ma so kónc tydźenja w Grjekskej wotměć. Hakle po tym chcedźa wo dalšim postu­powanju rozsudźić.

Koalicija so dojednała

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Łužiscy hórnicy wodychnu – škitarjo wobswěta wobzamknjenja kritizuja

Berlin (dpa/SN/K). Kontrowersnych prašenjow w naležnosći změny energije hižo njeje. Na nócnym zeńdźenju su so němska zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU), hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) a bayerski ministerski prezident Horst Seehofer (CSU) na rozrisanje w pakeće dojednali. Po nim je předwidźane, zawrěć hač do lěta 2020 brunicowe milinarnje z kapacitu 2,7 gigawattow, zo bychu so zaměry klimoweho škita docpěli. Kotre bloki to nastupa, pak njeje hišće wučinjene. Při wutwarje milinowodow ze sewjera na juh maja so w prěnim rjedźe kable pod zemju zasadźeć. Zo so nětko tola alternatiwny namjet zwoprawdźi, je wuspěch wobšěrneje prowuhloweje lobby w industriji, dźěłarnistwach a brunicowych krajach kaž Sakskej a Braniborskej.

NSA knježerstwo wobčušliła

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Předsyda přepytowanskeho wuběrka k čušlenju ameriskeje tajneje słužby NSA w Němskej Patrick Sensburg (CDU) z tym liči, zo nimo NSA tež druhe tajne słužby zwjazkowe knježerstwo wobčušleja. Tole rjekny Sensburg dźensa w rańšim magacinje ARD. Po informacijach wotkrywanskeje internetneje słužby Wikileaks je NSA nimo kanclerki Angele Merkel (CDU) tež wulke dźěle zwjazkoweho knježerstwa a druhich politikarjow wotposkała. Po najnowšich dokumentach zajimowachu so Američenjo za němsku měnowu a hospodarsku politiku. Wosebje potrjechene bě zwjazkowe hospodarske ministerstwo.

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND