Na sympoziju njeprawdu tematizowali

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:

Karlsruhe (SN/at). Na zhromadnym sympoziju stej Zwjazkowe sudnistwo (BGH) a Centralna rada Sintow a Romow wčera w Karlsruhe njeprawdu tematizowałoj, kotruž bě najwyše sudnistwo zwjazkoweje republiki etniskej mjeńšinje w powójnskim času načiniło. W zasadnym wusudźe ze 7. januara 1956 bě BGH wotpokazało, wot nacionalsocialistow přesćěhanych Sintow a Romow za nućene přesydlenje wotškódnić, a bě zwěsćiło, zo mějachu nacionalsocialisća „cyganow“ z prawom za „družinocuzych“ (artfremd). „Tak bě BGH na zakładźe komentarow nacijow na přikład wuwjedło, zo, njewobmjezowany okupaciski nahon cyganow kaž primitiwnych pračłowjekow charakterizuje‘.“ Takle rěka w nowinskej zdźělence centralneje rady. Mnozy z te­hdy wobdźělenych sudnikow běchu hižo w nacistiskej Němskej sudźili a su po Druhej swětowej wójnje do juristiskeje słužby młodeje republiki přešli.

PKK zamołwita njeje

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:
Istanbul (dpa/SN). Zakazana kurdiska dźěłaćerska strona PKK wotpokazuje zamołwitosć za žałostny atentat wčera w Ankarje ze znajmjeńša 28 mortwymi, rjekny jeje komander Cemil Bayık. Wón reaguje na turkowskeho ministerskeho prezidenta Ahmeta Davutoğluwa, kiž přisuwa grawoćiwy nadpad stronje PKK a jeje syriskej wotnožce YPG.

Łamk ze zańdźenosću

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:
Kijew (dpa/SN). We wobłuku demonstratiwneho łamka ze sowjetskej zańdźenosću je Ukraina wjace hač 170 městnych mjenow komunistiskeho pochada změniła. Wotpowědne postajenje parlamenta płaći wot dźensnišeho. Na přikład rěka město Artemiwsk w Donjeckowskim wobwodźe přichodnje zaso Bachmut, kaž do Oktoberskeje rewolucije 1917.

To a tamne (18.02.16)

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:

Po zdaću je pasant w parkowym domje Darmstadtskeho dźiwadła w nocy žonu rjejić słyšał a na to policiju alarmował. Ze stracha pak ćekny kaž policija rozprawja. Jeno z patrulju zwaži sej wróćo na městno pozdatneho njeskutka. Tam pak so wšitko wuswětli: W parkowym domje słyšiš wodnjo a w nocy z wótřerěčaka operowu hudźbu. Ariju spěwarki bě muž z rjejenjom žony zaměnił.

Přećiwo kandidatej za najwyše zastojnstwo thailandskeje hierarchije buddhi­zma, 90lětnemu mnichej, přepytuja ilegalneho dowožowanja oldtimerow dla. Wjacore hódnotne awta typa Mercedes Benz we wobsydstwje templa Somdet Chu­ang su dowožowali, bjez toho zo bychu dowožowanski popłatk zapłaćili. Tón móhł w Thailandskej wjackrótnu wičnu hódnotu jednoho we wukraju zhotowjeneho awta wučinjeć.

Łužica (18.02.16)

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:

Naša wjes ma přichod

Ramnow/Drježdźany (ch/SN). Dobyćerjej sakskeho krajneho wubědźowanja, Stangengrün a Wałtarjecy (Waltersdorf), wobdźělitej so lětsa na zwjazkowym wubědźowanju „Naša wjes ma přichod“. Ramnow, dobyćerska wjes krajneho wubědźowanja 2012, bu nominowana so na Europskim wjesnym wobnowjenskim myće 2016 wobdźělić. Jury zwjazkoweho wubědźowanja a mjezynarodna jury za Europske wjesne wobnowjenske myto chcetej sej w podlěću sakske wobdźělace so wsy wobhladać. Na kóncu jězby dobyćerjow zwjazkoweho wubědźowanja wozjewja, na europskej runinje najpozdźišo w juliju 2016.

Twórbje Wapplera wupožčili

Spěwar britiskeje band The Rolling Stones Mick Jagger je připosłucharjow wčerawšeho koncerta w Montevideju, stolicy Urugayja, zahorił. Kaž tamniše medije pisaja, su Rolling Stonesy prěni raz w tymle južnoameriskim kraju wustupili. Bě to we wobłuku turneje „America Latina Ole Tour 2016“. Foto: pa/Xinhua/Nicolas Celaya

Wočakuja postupy

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Komisija EU wočakuje wot wjerškoweho zetkanja statnych a knje­žerstwowych šefow jutře a pjatk jasne wuznaće, zo so hižo schwalene wobzamknjenja w prašenju ćěkancow dla spěšnje zwoprawdźa. Kaž dźensa z kruhow komisije w Berlinje rěkaše, płaći to za 160 000 ćěkancow, kotřiž maja so z Italskeje a Grjekskeje na kraje EU rozdźělić, runje tak kaž za lěpši škit wonkownych mjezow EU. Wažne nowe wobzamknjenja na wjeršku w Brüsselu žane njebudu, wšako su „róžkowe dypki“ jasne.

Nastupajo škit wonkownych mjezow dźe wo to, zo potrjechene kraje „přez swój sćin skoča“ a njeblokuja podpěru z druhich statow EU z pokiwom na prawa suwerenity. Tež za wonych 160 000 ćěkancow wočakuje komisija postupy.

Jacenjuk wostanje na stole

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Ukraina přiwšěm wot njewěstosćow potrjechena

Kijew (dpa/K/SN). Ukraina wostawa dale w krizy. Byrnjež samo prezident Petro Porošenko premiera Arsenija Jacenjuka naležnje k wotstupej namołwił, dokelž jeho knježerstwo mnohe trěbne nadawki njespjelnja a njeparujomne reformy nje- zwoprawdźa, tón na to njemysli, zastojnstwo złožić. Wčera je Jacenjuk w parlamenće přetrał wothłosowanje wo dowěrje. W najwyšej radźe hłosowaše jeno 194 zapósłancow přećiwo prozapadnemu politikarjej, za jeho powalenje by 226 hłosow trěbnych było. Na to je Strona wótčiny Julije Timošenko proeuropsku knježerstwowu koaliciju wopušćiła.

To a tamne (17.02.16)

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Dattel planuje jako prěnje město w Sewjerorynsko-Westfalskej zawjesć wosebity pěskowy časnik za krótkoparkowarjow. Wosom minutow, dołhož so pěsk sypota, móža měšćenjo bjez zapłaćenja parkować. Měšćanska rada je planej hižo přihłosowała. Pruwować pak hišće maja, hač pěskowy časnik za parkowanje porjad wo na­dróžnym wobchadźe njerani. Wšako móhli so njeměšćenjo diskriminowani čuć.

Eksport ruskeho narodneho napoja wódki je so loni hladajo na napjatosće mjez Moskwu a zapadom porno lětu 2014 wo wjace hač 40 procentow pomjeńšił. Ruscy producenća su 43,5 milionow litrow alkoholiskeho napoja za 112 milionow US-dolarow do wukraja předali, piše nowina Komersant, powołujo so na cło. Wičny eksperta Wadim Drobiz mjenuje politiske přičiny za stratu.

Łužica (17.02.16)

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Žadaja sej stejišćo

Wjelcej (ch/SN). Frakcija CDU/Zeleny přichod we Wjelčanskim měšćanskim parlamenće žada sej wot měšćanostki Birgit Zuchold (SPD) stejišćo k připowědźenym wotškódnjenskim płaćenjam wobydlerjam Wjelceje přez hórniski koncern Vattenfall. Wo wotpowědnej próstwje debatuja dźensa na posedźenju měšćanskich zapósłancow. Vattenfall chce po zwolenju brunicoweho plana za nowu wuhlowu jamu Wjelcej II domjacnosćam znajmjeńša 15 lět jako wotrunanje za wobćeženja přez wuhlowu jamu něhdźe 10 000 eurow přewostajić. Měšćanostka pak zapowědźi najebać wospjetne naprašowanja jasne wuprajenja wo stawje jednanjow, kritizuje Hannelore Wodtke (Zeleny přichod Wjelceje).

Swjeća róčnicu parka

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND