Ofensiwa přećiwo milicy IS zahajena

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
Bagdad (dpa/SN). Irakske wojerske jednotki su po informacijach knježerstwa započeli, wot teroristiskeje milicy Islamski stat (IS) kontrolowane kónčiny w zapadnej prowincy Al-Anbar wróćo zdobyć. Zasadźić chcedźa nimo jednotkow armeje tež wobrónjenych z kmjenow, kaž rěkaše. Njedawno wot IS zdobyte město Ramadi rěčnik knježerstwa při tym njemjenowaše. Dotal njemóža medije wobkrućić, zo je so ofensiwa woprawdźe zahajił­a. Minjene dny dóńdźe k raznej diskusiji­ wo stawje irakskeje armeje. Zakitowanski minister USA Ashton Carter wumjetowaše wojakam bojazliwosć, dokelž běchu před IS ćěkali, byrnjež sami wojersce sylniši byli. Kritika zbudźi w Iraku­ wulku rozhorjenosć.

Zbožopřeća dobyćerjej

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Andrzej Duda so při prezidentskich wólbach Pólskeje přesadźił

Waršawa (dpa/SN/K). Konserwatiwny opozicionelny politikar Andrzej Duda je wólby prezidenta w Pólskej dobył. Dźensa wozjewjeny kónčny wuslědk wupokazuje, zo dósta 43lětny Duda 51,5 procentow. Za dotalneho prezidenta Bronisława Komorowskeho wuprajichu so 48,4 procenty. Kaž Duda zdźěli, wustupi wón ze stro­ny Prawo a sprawnosć, kotraž bě jeho na­stajiła, dokelž chce „prezident wšěch Polakow być“.

Cameron chce hinašu EU

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
London (dpa/SN/K). Britiski ministerski prezident David Cameron a prezident komisije Europskeje unije Jean-Claude Juncker staj wčera wo městnje Wulkeje Britaniskeje w Europskej uniji rěčałoj. Při jeju jednanjach w Cameronowym wonkownym sydle dźěše wo reformy, kotrež maja so w EU do referenduma we Wulkej Britaniskej wo dalšim zwostaću w uniji přewjesć. Juncker bě zwólniwy wo tym wuradźować. K wothłosowanju ma najpozdźišo kónc lěta 2017 dóńć. Cameron sej naležnje žada, zo dyrbi so EU změnić. Šwórtk a pjatk zetka so britiski premier w tutej naležnosći z francoskim prezidentom Françoisom Hollandeom a z němskej kanclerku Angelu Merkel. Po tym porěči wón z tamnymi šefami statow a knježerstwow krajow EU.

Lěwica dobyła

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
Madrid (dpa/SN). Konserwatiwna Ludowa strona (PP) španiskeho ministerskeho prezidenta Mariana Rajoyja je při regionalnych a komunalnych wólbach bolostnu poražku poćerpjeła. Po najnowšich wólbnych wuslědkach drje wosta PP najsylniša politiska móc w kraju, dósta pak z runje 27 procentami hłosow wjace hač dźesać procentow mjenje hač 2011. Wulki­ dobyćer wólbow je lěwicarska strona Podemos (My to zamóžemy). Před dobrym lětom załožena strona docpě w stolicy Madridźe a w katalaniskej metropol­i Barcelonje překwapjace wuspěchi. We wjacorych kónčinach hrozy konserwatiwnym strach, zo jich lěwica z dotalneje wodźaceje róle wutłóči.

Zaso namjezne kontrole

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
Mnichow (dpa/SN). Bližaceho so wjerškoweho zetkanja načolnych wosobinow sydom wodźacych industrijnych krajow swěta w hornjobayerskim hrodźe Elmau wot dźensnišeho mjezy Němskeje zaso kontroluja. Hač do 15. junija dyrbja ludźo z tym ličić, zo jich tam kontrolow dla zadźerža, kaž rěčnik zwjazkoweje policije zdźěli, wobkrućejo rozprawy medijow. Kontrole njewotměwaja so prawidłownje, ale „fleksibelnje“. Zastojnicy zwjazkoweje policije koncentruja so předewšěm na mjezu k Awstriskej a Čěskej. Něhdźe 2 500 policistow ma zetkanje 7. a 8. junija zawěsćić. Dalšich 800 zastojnikow budźe dźěło zwjazkoweho kriminalneho zarjada podpěrować. Někotři policisća budu tež w alpinskich kónčinach wokoło hórskeho hotela po puću. Nimo toho chcedźa skupinu zastojnikow na 2 366 wysokej hórskej staciji njedaloko hotela zaměstnić. Kónčina wokoło konferencnišća je zaraćena. Organizacije za zacho- wanje čłowjeskich prawow kritizuja, zo zamołwići z wěstotnymi naprawami prawo­ na demonstracije blokuja.

Pomocnicy nuznje trěbni

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
Podstupim (dpa/SN). Braniborscy hosćencarjo pytaja zadwělnje za kmanymi sobudźěłaćerjemi. „Nam pobrachuja kucharjo, pomocni kucharjo, ale tež pinčnicy a wopłokowarjo“, zdźěli rěčnik Berlinsko-braniborskeje regionalneje direkcije agentury za dźěło Christian Henkes powěsćerni dpa. Městna hodźa so jeno ćežko wobsadźić, dokelž je lědma zajimcow. Wosebje začuwaja tole we wjesnych kónčinach, Henkes doda. Častodosć su dźěłowe městna ze zjawnymi wobchadnymi srědkami lědma docpějomne. Fachowje kwalifikowane mocy maja předewšěm w lěću hnydom dźěło, wšako tež piwowe zahrody a podobne hosćency stajnje za sobudźěłaćerjemi pytaja. Při naprašowanju Industrijneje a wikowanskeje komory so wukopa, zo ma 63 procentow wšěch hosćencow wulke problemy, swobodne městna z kmanymi ludźimi wobsadźić. Tole jewi so předewšěm we wo­kolinje Berlina. Němska stolica braniborske fachowe mocy dale jara přićahuje, štož načinja w druhich kónčinach nje­małe problemy.

To a tamne (26.05.15)

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Wopačneho jateho pušćili su na kupje Bali, dokelž běchu mjeno zaměnili. Muž šansu wužiwaše a so zminy, kaž nawoda jastwa nowinarjam napřećo přizna. Jedna so wo wikowarja drogow, kiž njeje strašny. Zastojnicy běchu mylnje wopačneho jateho do běrowa skazali. Mjeztym je tež jaty pušćeny, za kotrehož wukaz pušćenja poprawom płaćeše. Wón bě wjaceměsačnu jatbu kradnjenja dla wotsedźał­.

Połtřeća hodźiny je policija swjatki njedźelu w Mönchengladbachu tři žrěbjata přesćěhała, kotrež po měsće běhachu. Z wosom policajskimi awtami spytachu je popadnyć. Awta dyrbjachu so jim wu­winyć. Policija wjacore dróhi zaraći. Skónčnje móžachu žrěbjata na pastwu ćěrić­. Bilanca běchu dwě wobškodźenej policajskej awće a wjacore wottorhnjene špihele. Wobsedźer koni njebě znaty.

Łužica (26.05.15)

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Přećiwo zerzawemu błótu

Podstupim/Stara Darbnja (dpa/SN/ch). Wobydlerska iniciatiwa Starodarbnjanski jězor chce zapławjenju milionow tonow zerzaweho okeroweho błóta do jězora bywšeje wuhloweje jamy z peticiju w Braniborskim krajnym sejmje zadźěwać. Iniciatiwa je tuž dźensa peticiskemu wuběrkej wjacore tysacy podpismow přepo- dała. Srjedź apryla bě opozicija CDU a Zelenych z wotpowědnej próstwu na čerwjeno-čerwjenej knježerstwowej wjetšinje w krajnym sejmje zwrěšćiła. Z wodźiznow a rjedźenskich připrawow wody w Braniborskej wubagruja kóžde lěto wjace hač 70 000 tonow zerzaweho błóta z bywšich jamow. Kapacity k jeho skła­dowanju na deponijach po wozjewjenju ministra za hospodarstwo Albrechta Gerbera (SPD) njedosahaja. Łužiska a srjedźon­ěmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa tuž pruwuje, hač njehodźało so kóžde lěto něhdźe 200 000 kubiknych­ metrow błóta na dnje 70 metrow­ hłubokeho Starodarbnjanskeho jězora składować.

Inowaciski centrum wotewrjeny

Serbski lawreat

pjatk, 22. meje 2015 spisane wot:

Szczecin (SN/at). Serbski rozhłosownik Roman Nuk z MDR słuša k lawreatam lětušeho Němsko-pólskeho žurnalistiskeho myta Tadeusza Mazowieckeho, kotrež bu wčera wječor we wobłuku Němsko-pólskich medijowych dnjow w „Trafostaciji Sztuki“ w Szczecinje spožčene. Žurnalisća, kotřiž rozestajeja so z němsko-pólskimi naležnosćemi, zasłužeja sej wosebite připóznaće. To podšmórny wicemaršal wojewódstwa Zapadna Pomorska Tomasz ­Sobieraj jako hosćićel na wuznamjenjenskej gali.

Hromadźe z kolegomaj Tomaszom Sikoru z Pólskeje a Tomášom Kopeckým z Čěskeje bě Nuk w sćelaku Polskie Radio Wrocław wusyłany přinošk „Dowodiczek Osobisticzek, czyli Nowy Realizm Graniczny“ produkował. W srjedźišću steja podawizny wšědneho dnja w němsko-pólsko-čěskim krajowym třiróžku. Dźe wo nawuknjenje rěče susoda, lěkarske wopyty kaž tež wo dojězdźowanje abo nakupowanje přez hranicu.

To měješe jury za dobyćerske dźěło w kategoriji rozhłós. Lawdator Jürgen Hingst chwaleše, zo wuprudźa přinošk „šćipku Europy“.

Jedne z najspektakularnišich wubědźowanjow w Formuli 1 přihotuja tuchwilu w Monacu. Swjatki njedźelu w metropoli bohatych a rjanych zaso po wuskich hasach posmala. Při wčerawšim treningu je hižo k prěnim zražkam dóšło. Přiwšěm bě Lew­is Hamilton najspěšniši před Nicom Rossbergom a Sebastianom Vettelom. Felipe Massa (hlej wobraz) wobsadźi 10. městno. Foto: dpa/Abacapress

nawěšk

nowostki LND