Na Templowej horje w Jerusalemskim starym měsće je tež dźensa zaso k rozestajenjam mjez protestowacymi Palestinjanami a israelskej policiju dóšło. Arabscy wobydlerjo so tomu wobaraja, zo smědźa židźa do přewšo sensibelneje kónčiny. Składnostnje židowskeho nowolětneho swjedźenja w Jerusalemje běchu to zamołwići židam dowolili. Palestinjenjo čuja so prowokowani. Foto: dpa/Tsafrir Abayov

Paris (dpa/SN). Francoski prezident François Hollande chce z wojerskimi lěta­dłami zepěranišća teroristiskeje milicy Islamski stat (IS) w Syriskej nadběhować. „Smy z wuskušowanskimi lětadłami pruwowali, hač su tam nalěty trěbne“, Hollande wčera w Parisu rjekny, „měnimy, zo je to trjeba.“ Francoska bě před tydźenjomaj prěnje wuskušowanske lěta­dła nad Syriskej zasadźiła, zo by móžne objekty wuslědźiła. Zasadźenje francoskich pozemskich wojakow prezident dotal wuzamkuje. Francoska so hižo we wobłuku mjezynarodneje koalicije z dowolnosću irakskeho knježerstwa na nalětach přećiwo IS w Iraku wobdźěla. Na teritoriju Syriskeje dotal operowała njeje.

Tsipras wulku koaliciju wuzamkuje

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:
Athen (dpa/SN). Něšto dnjow do wólbow grjekskeho parlamenta přichodnu njedźelu staj so hłownaj kontrahentaj wčera direktnemu telewizijnemu duelej stajiłoj. Diskusiju mjez lěwicarskim něhdyšim ministerskim prezidentom Alexisom Tsiprasom a předsydu konserwatiwneje strony Evangelosom Meimarakisom po wšěm kraju originalnje wusyłachu. Hnydom na spočatku debaty Tsipras móžnu wulku koaliciju swojeje strony Syriza z konserwatiwnymi wuzamkny. Tole by „njepřirodna kooperacija była. Pak změjemy doprědkarske pak konserwatiwne knježerstwo“, wón zwurazni. Meimarakis wšak porno tomu wulku koaliciju njewuzamkuje.

Rěča wo pomocy ratarjam

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:
Luxemburg (dpa/SN/K). Ratarscy ministrojo krajow Europskeje unije wuradźuja nětko w luxemburgskej stolicy dwaj dnjej wo aktualnych problemach. Dźensa zaběrachu so z prašenjom, kak plahowarjam dejkow pomhać, kotrymž tuchwilna kriza mloka dla njemałe starosće načinja. Při tym dźěše wo nadrobnosće nastupajo pomocny program 500 milionow eurow, kotryž je EU wobzamknyła. Jutře rozjimuja wobdźělnicy přidatne naprawy­ za plahowarjow dejkow kaž tež za producentow swinjaceho a howjazeho mjasa. Francoska sej žada, do mlokowych wikow sylnišo zasahować. Němski ratarski minister Christian Schmidt (CSU) so tomu dotal spjećuje.

Žane europske dojednanje

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

W Madźarskej hrozy jastwo za ilegalny přestup hranicy

Brüssel/Berlin/Budapest (dpa/SN/K). Kriza ćěkancow dla politikarjow runjewon honi. Wčera běchu so nutřkowni ministrojo krajow Europskeje unije wurjadnje schadźowali, zo bychu wuradźowali, kak 160 000 migrantow rozdźělić. Po zeńdźenju němski nutřkowny minis­ter Thomas de Maizière (CDU) rjekny, zo docpě so jeno „zasadne dojednanje“ a zo so na přichodnym schadźowanju 8. oktobra dale wo tym jedna. Přećiwo zawjazowacej kwoće, kajkuž komisija EU namjetuje, wobaraja so hłownje wuchodoeuropske čłonske staty Čěska, Słowakska, Pólska a Madźarska, kotrež mjenuje de Maizière „njesolidarnu mjeńšinu“. Dojednali su so wčera wo wěstych pochadnych krajach a wo čakanskich pasmach za ćěkancow z Grjekskeje.

Sankcije přećiwo Ruskej podlěšene

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Brüssel (dpa/SN). Europska unija je trajaceho konflikta na wuchodźe Ukrainy dla sankcije přećiwo dowěrnikam ruskeho prezidenta Wladimira Putina a přiwisnikam proruskich separatistow podlěšiła. Po tym je 149 wosobam hač do 15. měrca 2016 zakazane, do statow Europskeje unije jěć. Potrjechenym wumjetuja, zo su krizu na Ukrainje naškarali.

Mjeztym dochadźeja nowe informacije wo ranjenju přiměra na wuchodźe kraja, kotryž płaći wot 1. septembra. Při tym staj ukrainskaj wojakaj žiwjenje přisadźiłoj. Proruscy separatisća ukrainskemu wójsku wumjetuja, zo su přiměr wokoło Luhanska ranili.

To a tamne (15.09.15)

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Hrajkowe pistole, kotrež su prawym brónjam přewšo podobne, su w sewjerorynsko-westfalskim Tönnisvorsće zasadźenje policije zawinili. Do to běštaj so hólcaj w starobje dwanaće a 14 lět w awće dźěda a wowki z nowymi pistolemi hrajkałoj. Nimojěducy šofer zawoła policiju, dokelž měješe to za wohroženje. Dokelž awto tež hišće před banku parkowaše, přijědźechu hnydom wjacore policajske awta. Bórze so wukopa, zo jedna so jenož wo hrajki. Přiwšěm njesmědźa so w zjawnosći wužiwać. Dźěd a wowka staj zastojnikam pistole, kotrež běštaj wnučkomaj na hermanku kupiłoj, sobu dałoj.

Něhdyši zwjazkowy kancler Helmut Schmidt (SPD) njetrjeba po měnjenju swojeho lěkarja kurić přestać. „Njech dale pacha. Nima zmysła, jemu ze 96 lětami kurjenje wotwučić“, lěkar nowinarjam rjekny. Schmidta běchu před tydźenjomaj zatykaneje žiły dla operowali.

Łužica (15.09.15)

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Wowcy lěpje škitać

Rěčicy (dpa/SN/ch). Wjelki su minjene štyri tydźenje w Budyskim wokrjesu w 16 padach wowcy nadpadnyli. „Wjetšina skoćatow je mortwa, někotre su zranjene“, rozkładźe wčera rěčnica kontaktneho běrowa Wjelči region Łužica w Rěčicach. W jednym padźe su třinaće wowcow naraz zakusali. Potrjechena je kón­čina wokoło Bóšic, Rakec a Kulowa. Nadpady přirjaduja Róžeńčanskej wjelčej črjódźe. W někotrych padach je wjelk samo­ elektriski płót přeskočił. Kon­taktny běrow tuž namołwja, zo měli so płoty přidatnje z pjerchotatym banćikom zawěsćić, kotryž ma so hač do 30 centimetrow wysoko kruće nad płotom sćahnyć. Material hodźi so w Rěčičanskim běrowje darmotnje wupožčić.

Na probu bydlić

Něhdźe 80 towarstwow regiona je so sobotu w Choćebuskej Sprjewinej łućinje prezentowało. We wobłuku mjeztym 13. dnja towarstwow wopytowarjow na najwšelakoriše wašnje zabawjachu. Čłonki domizniskeho towarstwa Depsk-Škodow Marita Zech, Helga Hammer, Janete Götze a Simone Brellentin (wotlěwa) poskićowachu samopječene plincy. Foto: Michel Helbig

Wuradźuja wo złóstnistwach

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:
Genf (dpa/SN/K). Rada UNO za čłowjeske prawa wotměwa wot dźensnišeho w Genfje swoje 30. schadźowanje. Hłowne temy tři njedźele trajaceho zetkanja su wójna w Syriskej a wot njeje wuskutkowana žołma ćěkancow kaž tež potłóčowanje čłowjeskosće w Sewjernej Ko­reji. Gremijej předleža rozprawy neutralnych přepytowarjow, kotřiž šwikaja złóstnistwa na čłowjeskosći w tychle a dalšich krajach. W Syriskej je spochi ćešo, nadeńć něhdźe hišće wućek před hižo štyri lěta trajacej wójnu. Nawodnistwu Sewjerneje Koreje wumjetuja, zo je zamołwite za masowe mordarstwa. Rada UNO budźe so tež z połoženjom na Ukrainje, w Somaliji a Sudanje zaběrać.

nawěšk

nowostki LND