To a tamne (21.05.15)

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Legenda je žiwa: Wopomnjenska tafla dopomina wot wčerawšeho na prěni koncert Joe Cockera (1944-2014) w Drježdźanach. Sławny rockowy hudźbnik bě 2. junija 1988 na łuce njedaloko koparskeho stadiona wustupił a wjace hač 85 000 fanow přiwabił. Łuku, na kotrejž bě wón koncertował, Drježdźanjenjo hišće dźensa „Cockerwiese“ mjenuja. Přichodnje ma wona oficialnje tak rěkać. Cocker by wčera, 20. meje, swoje 71. narodniny swjećił.

Jehnjo z bordela wuswobodźiła je Mnichowska policija. Něhdźe tři tydźenje stare jehnjo žiworješe w stwě prostitutki, kaž policija zdźěli. Dokelž bě 25lětna minjeny čas wospjet zakoń wo plahowanju skotu raniła, wzachu zastojnicy skoćo sobu na stražu. Tam je sobudźěłaćerjo zwěrjatownje wotewzachu. Čehodla bě prostitutka jehnjo při sebi měła, njewědźa.

Łužica (21.05.15)

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Hórnicy wotewru wustajeńcu

Lauchhammer (dpa/SN/ch). Techniske hobry z hórnistwa budu wot 30. meje w Lauchhammeru widźeć. Na terenje bywšeje koksownje nastaja bagry, pasowe wlečaki a róšty, zdźěli wčera krajny zwjazk Braniborska-Berlin hórniskich a hětowniskich towarstwow. „Dźěl nastrojow so w minjenych 20 lětach hišće wužiwaše“, praji předsyda Hans-Jürgen Schmidt. Mały muzej pod hołym njebjom natwarja při tak mjenowanych biowěžach, je to pod škitom pomnikow stejaca bywša wopłóčkowa připrawa bywšeje koksownje. K wotewrjenju tak mjenowaneho reliktoweho parka organizuje towarstwo zdobom 1. krajne zetkanje hórnikow w Braniborskej-Berlinje. Na nje wočakuja něhdźe 120 wobdźělnikow w tradicionalnej drasće, mjez nimi towarstwa ze Sakskeje. Organizacija bu lěta 2002 załožena. Jej přisłuša 15 towarstwow z Braniborskeje a Berlina.

Pokročuja stawk

Z primitiwnymi srědkami spytaja ludźo w Nepalu swoje domy stabilizować, zo njebychu so sypnyli. Njedawne zemjerženje z 8 500 smjertnymi woporami je njeličomne domy zničiło. Přeco hišće dyrbja tysacy pod hołym njebjom abo w stanach žiworić, wšako hrozy kóždy čas nowe rženje. Mjezynarodna pomoc do wšitkich kónčin njedochadźa. Foto: dpa/Harish Tyagi

Němska ma problem

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN/K). Wukrajnym šoferam nakładnych awtow při přejězdźe Němskeje tohorunja minimalnu mzdu płaćić načinja zwjazkowemu knježerstwu problem. Komisija EU zahaji dźensa proceduru přećiwo Němskej zranjenja zrěčenjow EU dla. Štož Němska chce, je „njepoměrne wobmjezowanje swobody posłužbow a swobodneho wobchada two- row“, rěka k tomu z Brüssela. Němske instan­cy­ maja nětko dwaj měsacaj čas, na list Komisije EU wotmołwić. Přede­wšěm Pólska a Čěska stej přećiwo nało­žowanju minimalneje mzdy za swojich šoferow. Po protestach susodneju krajow bě zwjazkowe knježerstwo hižo w januaru přizwoliło, zo ryzy transitne jězby z minimalneje mzdy wupadnu.

Železniski wobchad wotpočuje

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

GdL znowa stawkuje a načinja wšědnje škody 100 milionow

Berlin/Lipsk (dpa/SN/K). Na kolijach železnicy je po cyłej Němskej w dalokej měrje „wotpočink“. Po tym zo běchu lokomotiwnicy dźěłarnistwa GdL hižo wčera mašiny tworowych ćahow stejo wostajili, su w nocy 2 hodź. tež lokomotiwnicy wosoboweho wobchada dźěło złožili. Ma so za to, zo wupadnjetej dwě třećinje wšěch dalnoćahow a hač do 85 procentow regionalnych ćahow. Hdy so stawk skónči, je tónkróć wotewrjene.

Iran chce pomhać

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Teheran (dpa/SN). Iran je „ke kóždej pomocy“ zwólniwy, zo móhła so terorowa milica Islamski stat (IS) w zapadnym Iraku zadźeržeć. To je tež přičina wopyta iranskeho zakitowanskeho ministra Hus­seina Dehghana w Bagdadźe, hdźež tuchwilu ze swojim irakskim kolegu jedna. Tole zdźěla iranske wonkowne ministerstwo. Hač so Iran tež na wojerskich zasadźenjach přećiwo IS wobdźěli, no­chcychu rjec. Iran dotal po oficialnych informa­cijach jeničce z wojerskimi poradźowarjemi bój přećiwo IS podpěruje. Mjeztym pak je znate, zo kraj wusko z irakskej armeju a z kurdiskimi wojowarjemi hro­madźe dźěła, dokelž maja sunnitiski IS tež za wohroženje šiitiskeho Irana. Dotal njeje so poradźiło, IS wojersce pobić.

Wukaz wróćo wzał

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Tel Aviv (dpa/SN). Israelski ministerski prezident Benjamin Netanjahu je wukaz zběhnył, po kotrymž njesmědźachu Palestinjenjo w Kraju zapadnje Jordana samsne busy wužiwać kaž Israelčenjo. Tole zdźěleja israelske medije. Postajenje, kotrež měješe najprjedy raz tři měsacy płaćić, běchu raznje kritizowali. W knježerstwje zastupjena strona radikalnych sydlerjow bě wukaz přesadźiła.

Dowolnosć cofnjena

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Seoul (dpa/SN). Generalny sekretar UNO Ban Ki Moon njesmě do Sewjerneje Koreje přijěć. Knježerstwo w Phönjangu je wotpowědnu dowolnosć zaso cofnyło, kaž Ban informowaše. Wón je tuchwilu na wopyće w Južnej Koreji a chcyše sej jónkrótny industrijny park Kaesong na mjezy wobeju krajow wobhladać, w kotrymž sewjerno- a južnokorejske předewzaća zhromadnje dźěłaja.

Łódź zběhnyć dać

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Rom (dpa/SN). Wrak podnurjeneje łódźe ćěkancow w Srjedźnym morju chcedźa zběhnyć dać. „Wšón swět měł widźeć, što je so tule stało“, rjekny italski ministerski prezident Matteo Renzi wčera w telewiziji. Akcija płaći něhdźe 20 milionow eurow. Čołm ze sta ćěkancami bě so srjedź apryla podnurił. W nim je hač do 600 ćěłow. Marina­ bě z roboterom wrak přeslědźiła a „grawoćiwe wobrazy“ sposrědkowała.

To a tamne (20.05.15)

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

So sam zjebał je wobšudnik w Münsteru, jako nochcyše taksišofera zapłaćić. 19lětny bě so minjenu nóc na wěste městno dowjezć dał. Tam wottorhny durje awta a ćekny. Při tym zaby na swoju móšnju. Šofer namaka w njej wupokaz jebaka a informowaše policiju. Ta je so mjeztym pola 19lětneho přizjewiła.

Homoseksualne amplowe mužiki a lesbiske amplowe žony maja k lětušemu Christopher Street Day 11. julija w Mnichowje ludźom přez puć pomhać. Tole je tamniši wokrjesny wuběrk wčera přećiwo hłosam CDU wobzamknył, kaž rěčnik radnicy zdźěli. Wosebite škleńčane taflički płaća něhdźe 10 000 eurow a su stajnje zaso wužiwajomne. Akcija ma jasny signal přećiwo hidźe na homoseksualnych a za pisanu a wjelestronsku zhromadnosć być. Iniciatiwu za tutón akciju běchu Zeleni w měšćanskej radźe nastorčili.

nawěšk

nowostki LND