Grjekska „haj“ prajiła

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Nětko su financni ministrojo europasma na rjedźe

Athen/Brüssel (dpa/SN/K). Dlěje hač 24 hodźin je grjekski parlament wo wu měnjenjach za třeći pomocny paket 86 miliardow eurow horco diskutował, doniž njewupraji so wjetšina zapósłancow za to, zwoprawdźić za poskićenu pomoc rigorozne naprawy lutowanja.

Ministerski prezident Alexis Tsipras bě naležnje napominał, zrěčenje z wěrićelemi schwalić, zo móhli „přežiwjenje kraja“ zawěsćić. 222 zapósłancow je reformowemu programej přihłosowało, 64 jón wotpokazało a jědnaćo so hłosa wzdali. Znowa je premier Tsipras za schwalenje žadanych naprawow podpěru opozicije trjebał. Dokelž pak wón znowa wjetšinu hłosow ze swójskeho lěhwa Syrizy dóstał njebě, je prawdźepodobne, zo staji wón k datej składnosći prašenje dowěry. Z kruhow knježerstwa je słyšeć, zo móhło so to wokoło 20. awgusta stać – tón dźeń dyrbi Grjekska Europskej centralnej bance (EZB) 3,2 miliardy eurow wróćić.

Diplomatija 2.0

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:
Havanna (dpa/SN). Nimale tři tydźenje po wožiwjenju bilateralnych poćahow mjez USA a Kubu wotewrje Amerika po 54 lětach zaso pósłanstwo w socialistiskej Kubje. Wonkowny minister USA John Kerry poda so jako prěni šefdiplomat USA po 1945 do stolicy Havanny. Swjatočnosć wotměchu dźens popoł­dnju, při čimž wupowěsnychu na dworje pósłanstwa chorhoj USA. Něhdyšej arcynjepřećelej staj po lětdźesatkach zymneje ignorancy 20. julija zaso diplomatiske a mjezystatne poćahi nawjazałoj. Kuba je swoje pósłanstwo we Washingtonje hižo tón dźeń wotewrěła.

Sintojo a Romojo na wopyće

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:
Delegacija Zwjazka němskich Sintow a Romow z Badensko-Württembergskeje je hač do njedźele z hosćom we Łužicy. Zeznajomić chcedźa so woni předewšěm z aktualnym połoženjom kaž tež ze stawiznami Serbow. Dźensa wopytachu wjacore serbske institucije, mjez druhim Domowinu, Rěčny centrum WITAJ kaž tež Ludowe nakładnistwo Domowina. Nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa (naprawo) rozprawješe jim mjez druhim wo dźěławosći a nadawkach rěčneho centruma. Foto: SN/Maćij Bulank

To a tamne (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Bobry su w Ruskej koporowe kable Transsibirskeje železnicy překusali a tak wěstotny system železniskeje čary zdźěla skóncowali. Po tym zo bě awtomatiske blokěrowanje wupadnyło, zdźělichu to železnicarjo policiji. Wěstotne mocy zwěsćichu bobry jako skućićelow a škodu zwuporjedźachu. Pola Transsib bě to prěni tajki pad. W Kaliningradźe běchu bobry loni štom překusali, kotryž padny na milinowód železnicy a jón roztorha.

Połsta lět je muž w Bayerskej bjez jězbneje dowolnosće z awtom jězdźił, bjez njezboža. Hakle wčera při wobchadnej kontroli so wukopa, zo je 68lětny bjez „papjerow“ po puću. Zastojnikam wón powědaše, zo njebě z 18 lětami pruwowanje wobstał a započa na to bjez dowolnosće jězdźić. Policija pósła jeho na městno sobujěduceho, a přećel muža měješe dale jěć.

Łužica (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Twarja nowy centrum

Großschweidnitz (SN/ch). Přichodny tydźeń je zaryw z łopaću za twar gerontopsychiatriskeho centruma při chorowni w Großschweidnitzu. Z nowotwarom wutworja tam wuměnjenjam časa wotpowědne lěkowanja pacientow z psychiskimi mylenjemi. Hač do kónca lěta 2017 maja mjez druhim dwě zawrjenej staciji za chcyćiwych, jedna zawrjena stacija za psychisce chorych staršich ludźi kaž tež dnjowa klinika ze stajnje 20 łožemi nastać. Twar płaći 23 milionow eurow. Chorownja w Großschweidnitzu chce přichodnje předewšěm alkoholizm a jeho naslědne chorosće lěkować.

Wuměłstwo z namakankow

Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) a zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) staj so dźensa na wopyće prěnjopřijimarnje w Eisenhüttenstadće z ćěkancami rozmołwjałoj. Tam a w přizamknjenych dźělach lěhwa bydli tuchwilu 2 100 ludźi, 400 z nich w stanach. Foto: dpa/Patrick Pleul

Skutkuje pomoc?

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:

Berlin/Drježdźany (dpa/SN). Wo stawje zaměstnjenja ćěkancow su so dźensa na wjacorych městnach zwjazkowi politikarjo wobhonili. Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) informowaše so hromadźe z braniborskim ministerskim prezidentom Dietmarom Woidku (SPD) w Eisenhüttenstadtskej prěnjopřijimarni požadarjow azyla wo dźěle přistajenych a wo zaćišćach požadarjow. Politikarjej staj so tež z ćěkancami rozmołwjałoj. Zwjazkowa ministerka za zakitowanje Ursula von der Leyen (CDU) zajimowaše so w Allgäuju za zaměstnjenjom ćěkancow w kasernach. W Sonthofenje je Zwjazkowa wobora dźěl kaserny migrantam přewostajiła.

Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) wobhladuje temu azyl a zaměstnjenje ćěkancow jako najwažniši nadawk sakskeho knježerstwa. Ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) nochce wot nazymy hižo žanych požadarjow azyla w stanach zaměstnić dać.

Grjekska zaso raz na rozpuću

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:

Němski zwjazkowy sejm so snano wutoru zeńdźe

Athen (dpa/SN/K). Zaso jónu steji Grjekska na rozpuću. Parlament ma wo třećim pomocnym a lutowanskim programje debatować a wothłosować. Dyrbjał-li ­wotum negatiwnje wuńć, móhło bjeze wšeho k nowólbam dóńć. Kóždy hłós je tuž prašany.

Předwidźane je wothłosowanje dźensa na pózdnim popołdnju. Wuzamknjene wšak njeje, zo dóńdźe k tomu hakle jutře w zažnych rańšich hodźinach. Kak wotum wupadnje, je absolutnje njewěste. Lěwe křidło Syrizy, knježaceje strony ministerskeho prezidenta Alexisa Tsiprasa, je hižo připowědźiło, zo rjeknje kaž dotal tež tónkróć „ně“. Dyrbjała-li rata přihłosowanja z lěhwa knježerstwa pod kritiskej hódnotu 120 hłosow wostać, měło so z dočasnymi nowowólbami ličić. Móžno wězo je, zo znowa opozicija premierej Tsiprasej trěbnu wjetšinu zawěsći.

Bomby na IS

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:
Washington (dpa/SN). Prěni raz su wojerske lětadła USA w Turkowskej startowali, zo bychu stejnišća teroristiskeje milicy Islamski stat (IS) w Syriskej nadběhowali. Mašiny wotlećachu ze zepěranišća Incirlik. Po zasakłych jednanjach bě Turkowska Američanam wužiwanje zepěranišća dowoliła. Po informacijach ze zakitowanskeho ministerstwa USA jewja so prěnje wuspěchi w boju přećiwo IS. Wjacorych wjednikow teroristow su hižo morili a postupowanje IS čujomnje haćili, praji něhdyši šef generalneho staba wójska USA Ray Odierno.

Žałostna katastrofa

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:
Tianjin (dpa/SN/K). W sewjerochinskim wulkoměsće Tianjin je k žałostnemu rozbuchej dóšło, při kotrymž je znajmjeńša 44 ludźi zahinyło a nic mjenje hač 500 zranjenja poćerpjeło. Mócna eksplozija sta so w tworowym přistawje milionoweje metropole w składźe za chemiske produkty. Dźěle přistawa su skóncowane. Dwanaće wobornikow je při hašenju wohenja žiwjenje přisadźiło.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND