To a tamne (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Slepa dowěra nawigaciskemu nastrojej je šoferej 40 tonow ćežkeho nakładneho awta tójšto mjerzanja wunjesła. Njedaloko sewjerorynsko-westfalskeho Hagena wón po wuskej lěsnej šćežce błudźeše, doniž tčacy njewosta. Při tym sej tež hišće dieselowy tank roztorha. Poprawom wšak chcyše do cyle hinašeho Hagena, kaž wón policistam rjekny. Z toho pak tak spěšnje ničo njebudźe: awto skóncowane, diesel w lěsnej pódźe, chłostanka a zličbowanka za rumowanje awta – to budźe drohe.

Čas je wotběžał: W Kaliforniskej njeje hrajer lota swoje dobyće 63 milionow dolarow wotewzał. To je najwjetše njewotewzate dobyće w stawiznach loterije zwjazkoweho stata USA, kaž sćelak NBC rozprawja. Pjenjezy maja so nětko na dobro šulow w kraju wužiwać. Los bu 8. awgusta 2015 kupjeny. Wčera wječor bě čas 180 dnjow čakanja na dobyćerja nimo.

Łužica (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Planuja poradźowanski centrum

Zhorjelc (dpa/ch/SN). W Zhorjelskim Senckenbergskim muzeju za přirodowědu nastanje cyłozwjazkowe dokumentaciske a poradźowanske stejnišćo za wjelka. Nowy centrum ma zamołwite krajne zarjady přichodnje kołowokoło wjelka poradźować, kaž zwjazkowe wobswětowe ministerstwo piše. Planowane je, zo so tam tež daty wo wjelkach po cyłej Němskej zběraja a wuhódnoća. Wo tym bě hižo Sächsische Zeitung rozprawjała. Wědomostnicy w měsće nad Nysu dóstanu potajkim nadawk, kóždežkuli wustupowanje wjelkow registrować. Přichodnu srjedu chce wobswětowe ministerstwo projekt w Berlinje předstajić. Wjelki su so po swojim wutupjenju před 150 lětami před něhdźe połdra lětdźesatkom zaso we Łužicy zadomjeć započeli a so nětko po cyłej Němskej rozšěrjeja.

Plan wudospołnjeny

Sankcije złahodnić

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

W prócowanju po polěpšenje poměra Němskeje k Ruskej před pozadkom wójny w Syriskej a krizy ćěkancow je wopyt Horsta Seehofera w Moskwje prěni krok do noweho směra.

Moskwa (dpa/K/SN). Bayerski ministerski prezident Horst Seehofer je składnostnje swojeho wopyta Moskwy za to wustupował, „w přewidnym času“ złaho- dnić sankcije přećiwo Ruskej. Činić měli to „z wjacorymi kročelemi abo z jednej kročelu“, rjekny nawodny politikar CSU krótko do swojeho wotlěta.

Steinmeier w Riadźe Syriskeje dla jednał

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:
Riad (dpa/K/SN). Němski wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) ma za to, zo je režim syriskeho knježićela Bashara al-Assada hłownje na tym wina, zo su měrowe rozmołwy za Syrisku přestorčili. Wojerska ofensiwa pola Aleppa a njezwólniwosć Assadoweho režima, pušćić do wobkrućenych městow a wsow humanitarnu pomoc, stej rozmołwy poćežowałoj. To rjekny Steinmeier na wopyće Sawdi-Arabskeje w stolicy Riadźe. Do toho bě w Teheranje iranskeho prezidenta Hassana Rohanija na wopyt zwjazkoweje republik přeprosył. Zdobom wón Rohanija k tomu napomni, w konflikće Syriskeje dla zastawać skutkownišu rólu. Wčera w Genfje planowanu měrowu konferencu su mjeztym na 25. februar přestorčili. Fronty mjez wobdźělnikami su dale přewšo sprostnjene.

Sejm nadpady na žurnalistow zasudźa

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Drježdźany (SN/MkWj). Sakski krajny sejm nadpady na žurnalistow raznje zasudźa. Na wčerawšej debaće su zastupnicy wšitkich frakcijow hanjenja, wohrožowanja a namóc přećiwo zastupnikam medijow wotpokazali. „Hranica je dawno překročena“, rjekny zapósłanča Lěwicy Kerstin Köditz. Skućićeljo z namocu jenož njehroža, ale ju mjeztym dawno hižo nałožuja – z pjasćemi, kamjenjemi, popjerjowym sprayjom abo pyrotechniku. Köditz naliči w tym zwisku za lěto 2015 cyłkownje 26 padow, hdźež buchu žurna- lisća nadběhowani. Třećina z toho sta so po jeje informacijach na demonstracijach antiislamskeho a přećiwo wukrajnikam měrjaceho so hibanja Pegida a jeho wotnožkow. „Hladajo na swobodu medijow je Sakska na niwow wuwićoweho kraja spadnyła“, Köditz zwurazni, dawajo knježerstwu sobuwinu. Wšako bě wone tele wuwiće přepozdźe spóznało.

Krućiše rjadowanja

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Požadarjo azyla w Němskej maja z krućišimi naprawami ličić. Zwjazkowe knježerstwo je wčera po dołhich mjezystronskich rozestajenjach azylowy paket II wobzamknyło. Jadro naprawow je wutworić wosebite přijimarnje, w kotrychž próstwy pomoc pytacych bjez wuhlada na přebytk spěšnje wobdźěłaja. Za někotre skupiny ćěkancow su wobmjezowanja za naslědny přićah přiwuznych předwidźane. Kaž hižo připowědźene, su Marokko, Algerisku a Tunezisku jako wěste pochadne kraje zastopnjowali. Politikarjo opozicije a organizacije za čłowjeske prawa wobzamknjene rozsudy knježerstwa kritizuja. Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) rěči w tym zwisku wo „wažnym signalu požadarjam azyla a němskemu wobydlerstwu“.

Za wjace pomocy

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:
London (dpa/SN). Bjezposrědnje do zahajenja tak mjenowaneje konferency dawarjow za wopory syriskeje wobydlerskeje wójny w Londonje je jim britiske knježerstwo přidatnu pomoc 1,6 miliardow eurow připrajiło. Kaž premier David Cameron rozjasni, maja so pomocne pjenjezy za Syrisku a wokolny region w lětach 2016 do 2020 zasadźić. Na konferency zastupjerjow z wjac hač 70 krajow swěta je tež němska kanclerka Angela Merkel (CDU). Wona ma přidatnu pomoc Němskeje we wobjimje 500 milionow eurow sobu. Z tej sumu rozrosće němski podźěl konferency dawarjow na cyłkownje 2,3 miliardy eurow. Po trochowanju UNO by swětowa zhromadnosć dyrbjała wjace hač sydom miliardow eurow nałožić, zo by woporam wójny skutkownje pomhać móhła.

To a tamne (04.02.16)

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Wjace hač 10 000 eurow je sobudźěłaćer Erfurtskeho měšćanskeho zawoda namakał, jako wurumowaše kontejner za spěrawe wotpadki. „Pjenjezy słušeja staršemu porikej. Mandźelskaj běštaj stary čapor z bydlenja wurumować dałoj, dokelž ćehnjetaj k dźěćom do druheho města“, zdźěli wčera policija. Wobaj staj staršej hač 80 lět a„staj pjenjezy prawdźepodobnje zabyłoj“. 28lětnemu namakaćerjej přisteji nětko myto třoch procentow.

Ani dwě lěće stara holčka je a ma hižo njewšědnu wutrajnosć: 23 měsacow stara Kiara Belle Kit je w płuwarni w Malajziji nimale dwěsćě metrow płuwała a tak narodny rekord w swojej starobnej skupinje nastajiła. Holčka trjebaše za čaru 25 mjeńšin a 38 sekundow. Dotalny rekord bě 30 měsacow stara holca lěta 2003 nastajiła. Wona pak je tehdy jenož połsta metrow płuwajo zmištrowała.

Łužica (04.02.16)

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Hišće swobodne městna

Grodk (ch/SN). W braniborskim měsće Grodku budu w nowym šulskim połlěće a wot přichodneje póndźele na hudźbnej a wuměłstwowej šuli wokrjesa Sprjewja-Nysa hišće někotre městna swobodne, předewšěm w předmjetach violoncello, klarineta a saksofon. Za dźěći je najlěpša staroba, wukubłanje zahajić, pjeć lět. Wězo smědźa tež dorosćeni swoje snano hižo kusk zasypane kmanosće z pomocu hudźbnych pedagogow wožiwić. Přeco póndźelu w 16 hodź. a štwórtk w 15.30 hodź. poskićeja stajnje 45 mjeńšin trajace probowe šulske hodźiny. Tež zajimcy za reje w starobje wosom do dźesać lět smědźa so póndźelu w 17.15 hodź. w hudźbnej šuli do rejwanskeje skupiny integrować dać.

Přejězdny wobchad zawrjeny

Žane dopóznaća nadběhow dla

srjeda, 03. februara 2016 spisane wot:

Dotal njeje policija maskěrowanych skućićelow wuslědźiła, kotřiž běchu w septembrje a oktobrje 2014 serbskich młodostnych w Šunowje a druhdźe na rejach nadběhowali.

Budyšin (SN/mwe). Z naprašowanja Serbskich Nowin na Zhorjelsku policajsku direkciju wuchadźa, zo njejsu zastojnicy dotal nikoho z tych lepili, kotřiž běchu w zašłosći serbskim młodostnym z bijeńcu hrozyli, jich z wudmami zranili, serbske napisy na wjesnych taflach w Ralbicach a druhdźe přemórali a před hižo dlěšim časom w katolskich Serbach křiže wonječesćili.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND