NATO namołwja Ukrainu k reformam

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). NATO žada sej wot Ukrainy jako reakciju na swoju wojersku podpěru widźomne reformy. „Ukraina dyrbi swój podźěl spjelnić. Reformy su při tym njewobeńdźomne“, rjekny generalny sekretar NATO Jens Stoltenberg dźensa w Brüsselu k rozmołwam zakitowanskich ministrow čłonskich statow wojerskeho zwjazka ze zastupnikami z Kijewa. Trěbne su zasadne napinanja, wón potwjerdźi. Knježerstwu w Moskwje Stoltenberg­ wumjetowaše, zo konflikt na wuchodźe Ukrainy aktiwnje wobwliwuje. „Ruska separatistow dale z wukubłarjemi, brónjemi a wojakami zasta­ruje.“ NATO podpěruje Ukrainu z wojer­skimi poradźowarjemi kaž tež pjenježnje we wobłuku nawjedowanja, komunika­ciskich systemow, logistiki a wotwo­ba­ranja hackerowych nadpadow.

Cyłe koło zetkanjow

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN/K). Instancy, dawace Grjekskej pjenjezy, dźens znowa spytaja dojednać so z Athenom wo pakeće reformow a lutowanja. W komisiji EU wuradźuja jeje prezident Jean-Claude Juncker, šefina IWF Christine Lagarde, šef Europskeje centralneje banki Mario Draghi a šef euroskupiny Jeroen Dijsselbloem z grjekskim ministerskim prezidentom Alexisom Tsiprasom wo tym, kak krizu zadołženja rozrisać. Paket reformow je wuměnjenje za to, zo móhli Grjekskej dotal­ blokowane pomocne srědki 7,2 miliardow eurow wupłaćić a tak statnemu bankrotej zadźěwać. Diplomaća EU wu­dawaja, zo je donětka snadne přibliženje. Po připołdnju zetkachu so w Brüsselu financni ministrojo eurokrajow. Popołdnju schadźowaše so znowa wjeršk EU.

Ratarjo chcyli wjace zrozumjenja

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Erfurt (dpa/SN). Na zjězdźe ratarjow Němskeje w Erfurće chcedźa burja wo wjace zrozumjenja ludnosće za swoje dźě­ło wabić. Stajna kritika ratarjow přiběrajcy dušinje poćežuje a jich boli, rje­kny prezident zwjazka Joachim Rukwied. Na druhim dnju zjězda steješe tuž dźensa diskusija ratarjow ze zastupnikami po­litiki na programje. Na njej chcychu wuradźować, kak móhli zrozumjenje mjez ratarjemi a towaršnosću polěpšić. Nimo toho chcyše zwjazkowy ratarski minister Christian Schmidt (CDU) k 600 delegatam zjězda rěčeć. Ze swojim zjězdom burja­ dopokazuja, „zo so towaršnostnej debaće njewuwinu“, Schmidt do zjězda rjekny, namołwjejo do wobšěrneho dialoga we wobłuku zežiwjenja a ratarstwa.

Queen dale po puću

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Němska zwjesela so tele dny wopyta monarchowki. Britiska kralowna Elizabeth II. je pjaty raz na wiziće zwjazkoweje republiki. Wšudźe, hdźež so zjawnje jewi, ju syły ludnosće wutrobnje a přećelnje witaja.

Maas: Žane zrozumjenje

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Freital (dpa/SN). Zwjazkowy justicny minister Heiko Maas (SPD) je agresiwne wustupowanje­ demonstrantow přećiwo ćěkancam w Freitalu raznje kritizował. „Starosće a wobmyslenja měli so w dialogu rozrisać. Štóž pak hidu na wukrajnikow šěri, tomu dyrbimy so do puća stajić“, rjekny Maas dźensa w Berlinje. Namołwy k namocy přećiwo ćěkancam njejsu scyła akceptabelne. Wčera wječor běchu so třeći wječor za sobu přećiwnicy domu požadarjow azyla před něhdyšim hotelom w Freitalu zhromadźili, zo bychu wótře přećiwo zaměstnjenju ćěkancow w domje protestowali. Něhdźe 80 demonstrantow dom škitaše. Policija wobě lěhwje dźěleše. K zražkam njedóńdźe.

Milica IS Kobane znowa nadběhuje

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Kobane (dpa/SN). Teroristiska milica Islamski stat (IS) je so znowa do sewjerosyriskeho města Kobane zadobyła. Minjenu nóc je we wšelakich měšćanskich dźělach k ćežkim wojowanjam mjez kurdiskimi jednotkami a ekstremistami dóšło, kaž syriska wobkedźbowarnja za čłowjeske prawa zdźěla. Při wojowanjach su dźesatki ludźi žiwjenje přisadźili. IS bě wot Kurdow wobydlene město loni hižo raz nadpadnyła a wulke dźěle wobsadźiła. Z pomocu nalětow mjezynarodneje koalicije a kurdiskich wojowarjow mó­žachu po měsacy trajacych bojach wo­jowarjow IS wutłóčić. W januaru 2015 Kobane doskónčnje wuswobodźichu. Minjene tydźenje běchu so prěni wobydlerjo do roztřělaneho města wróćili.

To a tamne (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Paket z 13 žiwymi hadami je awstralska policija sćazała. Pašowanje reptilijow bě so při rutinowej kontroli w mjezynarodnej rozdźělerni pósta w Melbournje wukopało. Paket pochadźeše z Indoneskeje. Kaž awstralski ratarski zarjad zdźěli, su hady morili.

Zo by swojeho njepřijomneho něhdy­šeho lubowarja skónčnje wotbyła, je žona­ z Delnjeje Sakskeje zhromadnje z mandźelskim krawne mordarstwo inscenowała. Wona lehny so na špundowanje, da so z kečupom namazać a fotografować. Foto pósła něhdyšemu lubowarjej, kiž ju hižo dlěje z mejlkami a intimnymi fotami přesćěhowaše, dokelž chcyše so wjećić. Jako muž foto wuhlada, alarmowaše policiju, kotraž „wopor a skućićela“ žiweju namaka.

Łužica (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Inowaciski centrum zahaji dźěło

Podstupim/Choćebuz (SN/ch). Inowaciski centrum Moderna industrija Braniborska na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow (BTU) započnje w juliju dźěłać. Tak nastanje nowy­ kontaktny a poradźowanski běrow za małe a srjedźostawske předewzaća, kotrež chcedźa wužadanjam přiběraceho splećenja produkcije z informaciskimi technologijemi wotpowědować. Braniborska je kraj srjedźneho stawa. Nimale 95 procentow zawodow w předźěłacym přemysle su małe a srjedźne předewzaća. W inowaciskim centrumje dóstanu wone radu a podpěru ekspertow z wědomosće a slědźenja.

Rozsudźa wo spěchowanju

Torsten Mak předsyda rady

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Nowa Rada za serbske naležnosće Brani­borskeje je so wčera w Podstupimje skonstituowała. Prěni raz běchu tam serbsku radu po nowym modusu listowych wólbow wuzwolili.

Zwjazkowy prezident Joachim Gauck je dźensa w Berlinje britisku kralownu Elizabeth II. a jeje mandźelskeho, princa Philipa, witał. Hósć z Londona postrowi tež před hrodom Bellevue čakacych ludźi. Na to podaštaj so kralowna a jeje mandźelski z čołmom po Sprjewi ke kanclerskemu zarjadej, hdźež jeju zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) powita. Foto: dpa/Markus Schreiber

nawěšk

nowostki LND