Na swojim pućowanskim dnju wopytachu šulerjo Worklečanskeje wyšeje šule „Michał­ Hórnik“ dźensa Budyšin. Wosebje zajimowaše jich dźěławosć wjacorych serbskich institucijow a medijow. Tak wopytachu mjez druhim studijo Serbskeho rozhłosa kaž tež redakciju našeho wječornika. Šefredaktor SN jim rozłoži, kak na­stawa, a zbliži jim někotre zasady žurnalizma. Foto: SN/Maćij Bulank

Wadźitej sowo předsydstwo

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Na zwjazkowym stronskim zjězdźe Alternatiwy za Němsku (AfD) spočatk julija chce kopředsydka Frauke Petry přećiwo załožerjej strony Berndej Lucke kandidować. „Lucke pě­stuje awtoritarne wašnje nawjedowanja a nima zmužitosć, wšón spektrum poli­tiskich temow zjawnosći předstajić“, rjekny Petry Mnichowskim nowinarjam. Tak su ju jeje přiwisnicy pohonjowali, signal sadźić a přećiwo Luckemu nastupić, wona rjekny. Po dotalnym planowanju ma so stronski zjězd 4. a 5. julija w Essenje wotměć. W AfD howri hižo tydźenje dołho zwada wo kurs strony. Lucke zastupuje liberalno-konserwatiwne křidło, Petry porno tomu narodno-konserwatiwne.

Přećiwo pomocy při sebjemorjenju

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Prezident zwjazkoweje lěkarskeje komory Frank Ulrich Montgomery lěkarsku pomoc při sebjemorjenju na smjerć chorych pacientow wotpoka­zu­je. „Pacient njeměł přez ruku lěkarja ze­mrěć, ale z pomocu lěkarja do smjerće přewodźany być“, rjekny Montgomery dźensa w rańšim magacinje ARD. Wón wupraji so tak jasnje přećiwo namjetej skupiny zapósłancow koalicije CDU a SPD, kotryž chcychu dźensa předstajić. Parlamentownicy­ wokoło zapósłanca CDU w zwjazkowym sejmje Petera Hintzy a Karla Lauterbacha (SPD) chcyli zmóžnić, zo lěkarjo na smjerć chorym pacientam, kotřiž k tomu hišće ekstremnje ćerpja, při dobrowólnym suicidźe pomhaja.

Hektiske aktiwity

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:
Athen (dpa/SN/K). Dźeń do napjeće wočakowaneho schadźowanja financnych ministrow eurokrajow traja prócowanja wo posrědkowanje w grjekskej krizy zadołženja. Awstriski zwjazkowy kancler Werner Faymann (SPÖ) zetka so w Athenje z premierom Grjekskeje Alexisom Tsiprasom. Za swoju naležnosć je so wón do toho z prezidentom komisije EU Jeanom-Claudeom Junckerom dokładnje dorěčał. W Berlinje poinformowa šef zarjada kanclerki Peter Altmaier dopołdnja budgetowy wuběrk internje wo stawje jednanjow z Athenom. W Frankfurće nad Mohanom wuradźowaše tohorunja za zawrjenymi durjemi prezidij Europskeje centralneje banki wo tym, nuzowe kre­dity za Grjeksku podlěšić.

Hrozy-li dalša zymna wójna?

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Wobě stronje z brónjemi strašnje wrjeskotatej

Brüssel/Moskwa (dpa/SN/K). Spirala hroženja z brónjemi so bohužel hižo zaso chětro wjerći. Najprjedy zakitowanske ministerstwo USA připowědźi, zo ma wotmysł, do baltiskich a někotrych wuchodoeuropskich krajow kaž do Pólskeje pósłać ćežke brónje, na čož z Moskwy rěka, zo ma Ruska 40 raketow noweho typa, po słowach prezidenta Putina imunych za kóždyžkuli raketowy wotwobaranski system.

To zaso zapad rozčerći. Ameriski wonkowny minister John Kerry warnuje před spadom do noweje zymneje wójny. „Tajku kročel wróćo nichtó nochce“, wón rjekny. Generalny sekretar NATO Jens Stoltenberg pak Moskwu raznje přima, dokelž so nuklearnje wobrónja. „Nuklearny wrjeskot Ruskeje je njewoprawnjeny, destabilizowacy a strašny“, rjekny Stoltenberg po wopyće prezidenta komisije EU Jeana-Claudea Junckera. Nastupajo ruske plany wón dale praji: „My wotmołwjamy. Tohodla zwyša NATO swoju prezencu na wuchodnym dźělu zwjazkarskeho teritorija.“

Dźeń a mjenje dochodow stata

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:
Athen (dpa/SN). Dawkowe dochody Grjekskeje su po informacijach financnych nowin w prěnich pjeć měsacach wo 1,7 miliardow eurow niše byli hač wočakowane. Hłowna přičina je połoženje grjekskeho hospodarstwa, kotrež so faktisce wjace njehiba. Nimo toho tójšto ludźi swoje dawki njepłaći abo to wotstorkuje. Dochody stata z wjacehódnotoweho dawka dramatisce woteběraja, dokelž ludźo tak mało kaž móžno kupuja. Wo­sebje napjate je połoženje za statne předewzaća, kaž milinowe DEI. Wobydlerjo dołža předewzaću nimale dwě miliardźe eurow. Tójšto Grjekow njemóže bjez­dźěłnosće dla zličbowanki za wodu, milinu­ a telefon hižo zapłaćić.

Loni wjele kradnyli

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:
Köln (dpa/SN). Paduši a njesprawni sobudźěłaćerjo su wikowanskim předewzaćam loni wjacore miliardy eurow škody načinili, štož maja ludźo přez wyše płaći­zny znjesć. Tole wuchadźa z přepytowanja wikowanskeho slědźenskeho instituta EHI, kotrež dźensa w Kölnje předstajichu. Lońše straty wučinjeja 3,9 miliardow eurow. Předewšěm profesionalnje organi­zowane kradnjenje we wobchodach wi­kowarjow starosći. Stat zhubja tak miliony eurow nadhódnotoweho dawka. Wosebje rady kradnu paduši mjeńše, ale drohe artikle, kaž parfim abo telefony.

To a tamne (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Padušne wróny su w japanskim měsće Matsue zasadźenje policije zawinili. Tamniši wobydlerjo běchu so na policajskim rewěrje stajnje zaso hóršili, dokelž něchtó woknotrějaki parkowacych awtow kóncuje, kaž nowiny rozprawjeja. Na to zasadźi policija na wšě 50 zastojnikow, zo bychu mysteriozne njeskutki wujasnili. Z pomocu nastajenych kamerow woni zwěsćichu, zo wróny gumi trějakow rady za twar swojich hnězdow wužiwaja.

Je tortu debić rjemjesło abo wuměłstwo? Wo tym jednachu dźensa na Lübeckskim hamtskim sudnistwje. Město bě tortowej designerce chłostanku napołožiło, dokelž wona rjemjesło konditora wukonja, byrnjež na lisćinje rjemjeslnikow zapisana njebyła. Žona pak ma so za wuměłču a chłostanku wotpokaza. Nětko dyrbi sudnistwo rozsudźić.

Łužica (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Rogeński hród restawrowany

Choćebuz (dpa/SN/ch). Wjacore rumnosće Rogeńskeho hrodu w Choćebuzu su restawrowane. Su to přijimowanska stwa, Módry salon a spanski kabinet, kaž piše załožba Wjercha Pückleroweho muzeja Rogeński park a hród. Wot dźensnišeje srjedy su rumnosće tež wopytowarjam zaso přistupne. Na Rogeńskim hrodźe je Hermann von Pückler (1785–1871) w starobje bydlił. Ekscentriski wuhotowar zahrodow a wužiwar žiwjenja bě kołowokoło hrodu něhdźe 600 hektarow wulki park připrawić dał. Tež w Mužakowje koncipowaše wón hoberski krajinowy park. Wot lěta 2004 słuša tón k swětowemu kulturnemu namrěwstwu UNESCO. W Rogeńskim parku je Pückler tež pochowany.

Žadyn dorost baćonow

Katyrny so zetkaja

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Torgau (B/SN). Sakske město Torgau pyta po cyłej Němskej za žónskimi z před­mjenom Katyrna. Wone maja so po přeću měšćanskeho zarjadnistwa zetkać na 6. dnju Katyrny w tutym měsće re­nesansy. 4. julija dopomina so ze swje­dźenjom na skutkowanje Katyrny z Bora (1499–1552), mandźelskeje reformatora Martina Luthera. Katyrny dóstanu tón dźeń wodźenje po měsće a swobodny zastup do wustajency „Luther a wjerchojo“.

Storča na hranicy

Berlin (B/SN). Přiběraceje ličby ćěkancow dla wołaja tafle w Němskej alarm. Trje­ba­ja wjace žiwidłow a pjenježnych darow, „hewak tafle a čestnohamtscy sobudźěłaćerjo na swoje hranicy storča“, rjekny předsyda Zwjazka Němske tafle Jochen Brühl. Tuchwilu pyta wjace hač 100 000 ćěkancow pomoc při tafli.

Modlić so za islamski swět

nawěšk

nowostki LND