„Mnohe kónčiny su wěste“

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Nutřkowny minister namołwja Afghanow swoju domiznu njewopušćić

Berlin (dpa/K/SN). Zo by migracisku krizu zmištrowała, nałožuje Němska tójšto prócy. Wot najnowšeho dźe nic naposledk wo to, zo njebychu ludźo z někotrych krajow scyła wotešli abo so zaso do domizny nawróćili.

Tak je zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) skrótka Afghanistan wopytał. W Kabulu wón ludnosć naležnje napomni, w kraju wostać. „Němscy policisća a wojacy su dale w Afghanistanje, zo by so tam wěstota polěpšiła. A hdyž my wostanjemy, da směmy wočakować, zo Afghanojo tohorunja doma wostanu“, minister zwurazni. Nimo toho přilubi wón afghaniskemu knježerstwu financnu podpěru, zo móhli so wotpokazani požadarjo azyla do „wěstych kónčin“ kraja nawróćić. „Njetwjerdźu, zo je Afghanistan wěsty pochadny kraj“, de Maizière rozłoži, „tola mnohe jeho kónčiny su wěste, na přikład rjad prowincow na sewjeru kraja.“

Předwólby w Iowa

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:
Des Moines (dpa/K/SN). Prěnje předwólby do přichodnych wólbow prezidenta USA w nowembru su dźiw njewočakowano wušli. W Iowje doby pola republikanow texaski arcykonserwatiwny senator Ted Cruz před miliardarom Donaldom Trumpom. Pola demokratow je Hillary Clinton snadnje prěnja (49,9 procentow) před Vermontskim senatorom Berniejom Sandersom (49,6 proc.).

W Grjekskej stawkuja

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:
Athen (dpa/SN). W Grjekskej stawkuja dale přećiwo planowanej rentowej a dawkowej reformje. Dźensa zašlahachu rozhorjeni ratarjo zaso wažne dróhi a namjezne přechody, mjez druhim k Bołharskej a Turkowskej. Tam su rynki čaka- cych nakładnych awtow mjeztym hač do 13 kilometrow dołhe. Štwórtk chcedźa tež statni přistajeni, tankownicy a šoferojo taksijow stawkować, kaž zdźělichu.

Wjace bjezdźěłnych

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:
Nürnberg (dpa/SN). Ličba bjezdźěłnych w Němskej je w januaru wo 239 000 na nětko 2,92 milionow přiběrała. Je to najniši januarski staw po lěće 1991, kaž Zwjazkowa agentura za dźěło zdźěli. W samsnym měsacu loni bě 111 000 wjace bjezdźěłnych. Zymskeho wjedra dla běchu wjetšu ličbu wočakowali. Zo njeje hranica třoch milionow překročena, maja fachowcy za wuraz stabilneho hospodarstwa

To a tamne (02.02.16)

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Wulka hromada kaminoweho drjewa před hotelom na kupje Hermannswerder načinja wobsedźerjej hotela tójšto mjerzanja. Město Podstupim sej wot njeho žada, zo drjewo zrumuje. Za staplowanje drjewa je twarska dowolnosć trěbna, dokelž steji w přirodoškitnym pasmje, město argumentuje. Wobsedźer hotela njemóže so spodźiwnemu postupowanju města, wo čimž je samo telewizija rozprawjała, hižo smjeć. Mjeztym hroža jemu z jastwom, njedyrbjał-li pokutu 1 250 eurow staplowaneho drjewa dla zapłaćić.

Z kofejom a čajom je sławny ekskopar David Beckham w Londonje sanitetarku překwapił, kotraž z pacientom na kromje dróhi na chorobne awto čakaše. Beck­ham bě nimoducy strowił, so do awta sydnył a wotjěł. Dźesać mjeńšin pozdźišo pak so z horcymaj napojomaj nawróći. Tež za selfie měješe chwile.

Łužica (02.02.16)

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Krajny šulski zarjad rozpušćeny

Choćebuz (dpa/ch/SN). Braniborski minister za kubłanje Günter Baaske je wot swojeje předchadnicy Martiny Münch (wobaj SPD) wutworjeny krajny šulski zarjad zaso rozpušćił. Wot wčera­wšeho su dotalne wotnožki w Brandenburgu nad Habolu, Choćebuzu, Frankfurće nad Wódru a Neuruppinje samostatne statne šulske zarjady, praji rěčnik ministerstwa Florian Engels. Wone dóstanu přidatnje 24 sobudźěłaćerjow dotalneho šulskeho zarjada a su ministerstwu direktnje podrjadowane. Krajny sejm je zakoń w januaru schwalił. Baaske bě hižo loni w nalěću pobrachowace informacije ze stron krajneho šulskeho zarjada wo wupadźe wučbnych hodźin na braniborskich šulach kritizował a jeho rozpušćenje připowědźił. Něhdźe 1 500 šulerjow njeje žane połlětne wuswědčenja dóstało. Krótše słužbne puće maja nětko spěšniše rozsudy zmóžnić.

Njezbožu zadźěwał

Bjez wobsadki a tak tež bjez kontrole bliži so nakładna łódź Modern Express tuchwilu francoskemu pobrjohej Atlantiskeho oceana. Wobsadku 164 metrow dołheje łódźe běchu při wichorojtym wjedrje ewakuowali. Łódź transportuje wolij, drjewo a twar­ske mašiny. Dotal su wšitke pospyty, ju wuchować, zwrěšćili. Foto: dpa/ABACA

Seeehofer zakituje plan, Rusku wopytać

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:
Mnichow (dpa/K/SN). Bayerski premier Horst Seehofer ma wotpohlad, zetkać so tónle tydźeń z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom. To wšak so wšěm njelubi. Ze strony SPD dachu jemu wědźeć: „Wonkowna politika praktikuje so w Berlinje a nic w Mnichowje.“ Tež sotrowska CDU jeho k tomu pomina wuprawu do Moskwy wotprajić, dokelž móhło so to jako podpěra Putinoweje politiki zrozumić. W telewizijnym sćelaku ZDF je Seehofer wšu kritiku wotpokazał, prajo: „Nječinimy w Němskej žanu pódlansku wonkownu politiku.“ Po jeho słowach je spomóžne, z Ruskej rozmołwy wjesć. Bjez njeje so mnohe politiske palnišća njedadźa rozrisać. W delegaciji, kotraž so do Moskwy poda, budu tež wysokorjadni zastupnicy wjacorych wulkich zawodow Bayerskeje, kaž medije zhonichu.

De Maizière ćěkancow dla w Afghanistanje

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:
Kabul (dpa/SN). Zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Thomas de Maizière (CDU) bě dźensa na krótkowopy­će w Afghanistanje. W stolicy Kabulu zetka so wón z wodźacymi zastupnikami Afgha­nistana k politiskim rozmołwam. Najwažniša tema bě přiběraca ličba afghaniskich ćěkancow w Němskej. Loni běchu němske zarjady wjace hač 150 000 ćěkancow wottam zličili. Woni su po Syričanach druha najwjetša skupina migrantow. Jich ličba je minjeny čas raznje přiběrała. Lěta 2014 bě jeno 9 700 ludźi z Afghanistana w Němskej wo politiski azyl prosyło. De Maizière bě tole hižo loni w oktobru jako njeakceptabelne kritizował, pokazujo na přinošk němskich wojakow k měrej w Afghanistanje.

Na AfD sypa so kritika

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:

Wuprajenja nawodnych ludźi Alterna­tiwy za Němsku (AfD), zasadźić na hranicach přećiwo ćěkancam tež brónje, zbudźa powšitkownu rozhorjenosć a raznu kritiku.

Berlin (dpa/K/SN). „AfD je zaso jónu swoje prawe wobličo pokazała“, hódnoći wotpowědne žadanja jednaćel krajneje skupiny CSU w zwjazkowym sejmje Max Straubinger. „Tajke něšto zajědojća towaršnostnu klimu w Němskej a propaguje radikalnu zmyslenosć.“ Předsydka AfD Frauke Petry bě nowinje Mannheimer Morgen rjekła, policisća dyrbja ilegalnemu přechodej hranicow zadźěwać, je-li trjeba, z nałoženjom brónje. Tak steji to w zakonju.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND