Podstupim (dpa/SN). Do jutřišeho wjerškoweho zetkanja ministerskich prezidentow zwjazkowych krajow z kanclerku Angelu Merkel (CDU) k přiběracym kóštam zastaranja ćěkancow sej bra­niborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) žada, azylowu politiku zasadnje změnić. „Politika ćěkancam napřećo je cyłostatna naležnosć, kotruž móžemy jeničce zhromadnje zmištrować, rjekny Dietmar Woidke powěsćerni dpa. Zwjazk měł so tuž strukturelnje na kóštach­ wobdźělić. Jeničce w Braniborskej su so kóšty za zastar­anje ćěkancow w tutym lěće hla­dajo na loni wjace hač podwojili. Kraj je za to lětsa hižo 198 milionow eurow wudał.­

Libyska plan UNO wotpokazuje

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:
Tripolis (dpa/SN). Mjezynarodnje připóznate libyske knježerstwo naćisk UNO za knježerstwo jednoty we hłuboko pa­čenym kraju wotpokazuje. Parlament w Tobruku je delegaciju kraja namołwjał, měrowe jednanja w marokkoskim Shkiraće hnydom wopušćić, kaž sekre­tariat prezidenta parlamenta zdźěli. Mjeztym štwórty naćisk UNO za „knježerstwo narodneje jednoty“ kritizuja, dokelž pječa znjepřećelenym islamistam wšelake lěpšiny skići. Libyska ma po smjerći dikta­tora Muammara al-Gaddafija dwě knježerstwje, swětne a mjezy­narodnje připóznate w Tobruku a islamistiske w sto­licy Tripolisu. Chaotiske poměry esktremisća za sebje znjewužiwaja.

Dźe wo komuny a pjenjezy

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN/K). W sakskej stolicy wotměwa Zwjazk městow a gmejnow dźensa a jutře swoju hłownu zhromadźiznu. Jeje najwažniša naležnosć je spochi wjetša rozdźělnosć nastupajo financnu móc komunow. Přitomnych wjac hač 1 000 delegatow zaběra so ze strukturnej słabosću chudych městow. „Hdyž dale a wjac komunow pjenježnych wuskosćow dla njemóže spomóžnje jednać a tak zwisk k powšitkownemu wuwiću zhubi, je komunalne samopostajowanje cyłkownje zesłabjene“, warnowaše dźensa prezident Zwjazka městow a gmejnow, wyši měšćanosta Nürnberga Ulrich Maly (SPD). Zwjazkowe knježerstwo měło­ komuny lětnje wo pjeć miliardow eurow wolóžić, kaž je to přilubiło.

Spytaja grjeksku krizu rozrisać

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Njenamaka-li so kompromis, hrozy krajej statny bankrot

Brüssel/Athen (dpa/SN/K). Nowy pospyt w prócowanjach za rozrisanje grjekskeje krizy: Němska kanclerka Angela Merkel (CDU) a francoski prezident François Hollande zetkataj so dźensa wječor w belgiskej stolicy na kromje wjerška EU–Łaćonska­ Amerika dalši raz z grjekskim premierom Alexisom Tsiprasom. Po móžnosći chcetaj z nim namakać kompromis we wadźeńcy z wěrićelemi jich žadanjow na Grjeksku dla. Athenske knježerstwo bě wčera w nocy nowe namjety za reformy předpołožiło, kotrež wšak Brüssel nima za dosahace. Pječa wostawaja wone za podatymi zaměrami, kotrež by Grjekska dyrbjała spjelnić, zo móhła swój budget saněrować.

Posrědkować započeli

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). W dotal njerozri­sanym tarifowym konflikće wokoło pěstowarnjow su dźensa w Drježdźanach posrědkować započeli. Spočatnje dojednachu so po informacijach dźěłarnistwa ver.di na časowy plan. Posrědkowarjej, bywši ministerski prezident Sakskeje Georg Milbradt (CDU) a něhdyši Hannoverski wyši měšćanosta Herbert Schmalstieg (SPD), zahajištaj na to dźěło po­srědkowanskeje komisije. W běhu dnja chcy­štaj zjawnosć informować. Ver.di žada­ sej za 240 000 přistajenych w ko­munalnych pěstowarnjach wyše mzdy. Dźěłodawarjo tole dotal wotpokazuja.

BDI wita wotprajenje

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazk němskeje industrije (BDI) je rozsud prezidenta Europskeho parlamenta Martina Schulza (SPD) witał, wothłosowanje wo transatlantiskim wikowanskim zrěčenju (TTIP) w parlamenće přestorčić. W zašłosći běchu Europskej uniji stajnje wumjetowali, zo kritiku chutnje njebjerje a zo njejsu jednanja transparentne, rjekny prezident BDI Ulrich Grillo dźensa w rańšim magacinje telewizijneho sćelaka ZDF. Tuž je ćim chwalobniše, zo so parlament nětko z 200 próstwami wo změnu zaběra a zo hakle potom k wothłosowanju wo TTIP dóńdźe. Razneje zwady wo škiće inwestorow dla bě prezident Europskeho parlamenta za wčera planowane wothłosowanje wo wikowanskim zrěčenju wotprajił. Kritikarjo sej žadaja, zo njewotwisni sudnicy we wobłuku zjawnych jednanjow posrědkuja. Wobsteji strach, zo móhli europscy inwestorojo w dotal planowanych priwatnych změrcowskich institucijach porno předewzaćam USA njelěp­šiny poćerpjeć. Nowy termin wothło­sowanja wo TTIP njeje hišće znaty.

Ludźo za Beckenbauera

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Wosomnaće procentow wobydlerjow Němskeje móhło sej Franza Beckenbauera jako noweho prezidenta swětoweho koparskeho zwjazka FIFA předstajić. To je wuslědk woprašowanja instituta Forsa w nadawku magacina Stern. Po tym je „kejžor“ w tymle dypku hišće woblubowaniši hač prezident němskeho koparskeho zwjazka DFB Wolfgang Niersbach abo šef UEFA Michel Platini (wobaj 13 procentow). Něhdyši sławny kopar Luis Figo docpě při woprašowanju dwanaće procentow. Zo Beckenbauer zastojnstwo přewozmje, pak njeje realistiske. Wón je tole wospjet wuzamknył. Wot lěta 2011 njeje tež hižo čłon eksekutiwneho komiteja FIFA. W lěće 2010 bě wón sobu rozsudźił, swětowe mišterstwa 2018 a 2022 Ruskej a Katarej spožčić.

To a tamne (10.06.15)

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Sławny orchestrowy nawoda James Last je njeboh. Hudźbnik zemrě wčera 86lětny w Floridźe (USA). To zdźěli dźensa­ w Berlinje wjelelětny zarjadowar jeho koncertow Semmel Concerts. James Last bě w kruhu swójbnych po krótkej, ćežkej chorosći wumrěł. Jako wunamakar „happy­ partysounda“ w bigband-­for­maće­ bě wón jedyn z najwuspěšnišich orchestrowych­ nawodow po wójnje. Miliony­ tačelow a CDjow je Last předał.

Krótke drěmnjenčko za wodźidłom traktora měješe wčera za 18lětneho w Vogtlandskim wokrjesu zahubne sćěhi. Sekundoweho spara dla wón do štoma prasny, kaž policija w Zwickauwje informuje. Při tym so mjez druhim tank traktora torhny, wolij a diesel wuběžeštej do přirowa. Wohnjowa wobora dyrbješe přijěć a jej zrumować. Nastatu wěcnu škodu trochuja na 20 000 eurow. Koče zbožo za traktorista bě, zo so njezrani.

Łužica (10.06.15)

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Tójšto listow ležo wostawa

Choćebuz (dpa/SN). Njewobmjezowany stawk přistajenych Němskeho pósta so tež na juhu Braniborskeje wuskutkuje. Tež w Choćebuskim centrumje za rozdźělowanje listow su dźěło złožili. Po informacijach dźěłarnistwa ver.di po wšej Braniborskej wšědnje něhdźe 3,5 milionow listow a pakćikow ležo wostawa. Minjene dny je so póstej poradźiło, z pomocu wupomocow a zastojnikow negatiwne wuskutki stawka wobmjezować. W tarifowym rozestajenju dźe wo dźěłowe wu­měnjenja za 140 000 přistajenych. Předewšěm pak wadźa so špatnišich mzdow w 49 nowozałoženych regionalnych towaršnosćach za rozdźělenje pakćikow dla. Tam přistajenych 6 000 ludźi njepłaća po tarifach­ pósta, ale po nišich tarifach.

Sobudźěłaćerjo protestowali

Za čłowjeske prawa

wutora, 09. junija 2015 spisane wot:

Berlin (B/SN). W němskej zwjazkowej CDU konstituowana dźěłowa skupina „přesćěhanje křesćanow“ je dźěl fachoweho wuběrka za wonkownu, wěstotnu a wuwićowu politiku kaž tež za čłowjeske prawa strony. Gremijej z 25 ludźimi přisłušeja zastupjerjo zwjazkoweje a krajneje CDU a eksperća na polu diskriminacije. Wón ma informować wo situaciji wohroženych a přesćěhanych křesćanow.

Partnerske cyrkwje wopytali

Hannover (B/SN). Delegacija rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej je so w Brazilskej a Argentinskej wo partnerskich cyrkwjach informowała. Fenomen rosćaceje sekularizacije na swěće dožiwjeja tež cyrkwje Južneje Ameriki, rjekny ewan­gelska biskopka za wukraj Petra Bosse-Huber w Hannoveru. Delegaciju nawjedowaše sakski biskop Jochen Bohl.

Znamjo ekumeny

nawěšk

nowostki LND