Z wotmołwu Gabriela njespokojom

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Zwjazkowy minister za hospodarstwo a energiju Sigmar Gabriel (SPD) njewidźi za gmejnje Slepo a Trjebin potrjebu jednanja. „Na naše přeprošenje so wón ani poćahował njeje, runje tak nic na nowe zakładne zrěčenje, na socialnje znjesliwe přesydlenje, na zawěsćenje našeju gmejnow a na dalše žiwjenske pla­nowanje našich wobydlerjow“, podšmórny Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Wón předčita wotmołwu hospodarskeho ministra na list wobeju gmejnow ze 16. apryla do Berlina.

W swojim spisu skedźbnja Sigmar Gabriel­ na wobzamknjenje zwjazkoweho knježerstwa 3. decembra. W nim dźe wo to, hač do 2020 kóžde lěto 22 mio. tonow wuhlikoweho dioksida zalutować. „Porno tomu bu loni dohromady 349 milionow tonow CO2 do powětra pušćene“, Gabriel pisa, „z toho njeje žane wohroženje brunicowych milinarnjow wučitajomne.“

Zadwělowani čakaja tući přiwuzni w běrowje chinskeho pućowanskeho předewzaća na informacije wo dóńće znjezboženych turistow, kotřiž běchu so póndźelu z wu­lětniskej łódźu na rěce Jangtse w centralnej Chinje podnurili. Na łódźi bě něhdźe 450 ludźi. Jeničce štyrnaćo katastrofu přežiwichu. Pomocnicy su dotal 19 ćěłow z wody wućahnyli. Pječa bě njejapki wichor łódź powróćił. Foto: dpa/Ding Ting

Wotstupa Blattera dla wolóženi

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:
Zürich (dpa/SN/K). Připowědźenje prezidenta FIFA Josepha Blattera, zo wón wotstupi, kwituja mnozy z wodychnjenjom. „Dobra powěsć to za swětowu kopańcu“, rjekny prezident ligi Reinhard Rauball. Šef DFB Wolfgang Niersbach praji: „Dospołnje prawy a trěbny to rozsud.“ Samo wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) je wolóženy: „Nowospočatk je trěbny, matej-li kopańca a zahoritosć za nju přežiwić.“ Što je Blattera naposledk pohnuło, něšto dnjow po swojim pjatym wuzwolenju tola kapitulować, wo tym so wjele spekuluje. Pječa ameriska tajna słužba FBI tež přećiwo njemu přepytuje, kaž New York Times a druhe medije USA rozprawjeja.

Přećiwny wjeršk G 7 zahajeny

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:
Mnichow (dpa/SN). Něšto dnjow do wjerškoweho zetkanja sydom wodźacych industrijnych krajow G 7 na bayerskim hrodźe Elmau su přećiwnicy zarjadowanja dźensa tak mjenowany přećiwny wjeršk zahajili. Na nim rozjimuja alternatiwy k tuchwilnym strukturam swěto­weho hospodarstwa. Hłownje woni wodźacym krajam wumjetuja, zo su sobuzamołwite za globalne krizy, chudobu a nuzu ćěkancow. Runočasnje natwa­rjeja přećiwnicy na łuce njedaloko Garmisch-Partenkirchena stanowe lěhwo, kotrež chcedźa jako zepěranišćo za protestne akcije wužiwać. Po zakazu tamnišeje komuny bě sudnistwo wčera zarjadowanju lěhwa přihłosowało.

Athen na židźanej nitce

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Grjekski premier Tsipras jedna w Brüsselu wo pućach z hłubokeje krizy

Athen/Brüssel (dpa/SN/K). Woda zadołženosće steji Grjekskej hač do šije. Zo ju njeby zadusyła, rěči grjekski ministerski prezident Alexis Tsipras w belgiskej stolicy dźensa wo tym, kak nadeńć puće z financneje krizy. Předewšěm jedna wón wo palacej naležnosći z prezidentom komisije Europskeje unije Jeanom-Claudeom Junckerom.

„Dźe wo wšitko“, titluje Athenska bulwarna nowina Ethnos prekernu situaciju. Wjele časa hižo njezbywa, móšeń je prózdna. Bjez dalšeje pjenježneje podpěry móhła Grjekska za někotre dny zbankrotować. W juniju samym dyrbi Athen nimale 1,6 miliardow eurow Mjezynarodnemu měnowemu fondsej (IWF) wróćić.

To a tamne (03.06.15)

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Kolesowarja na awtodróze zadźeržała je policija pola Nossena. Z Bołharskeje pochadźacy muž bě jězdnju wotlěwa doprawa přeprěčił. Při tym šmórny so jeho awto. Najebać to 50lětny na kromje dale jědźeše. Policistam wón rozłoži, zo je na wulěće do Mnichowa. Kolesowar dyrbi so nětko strašneho zasahnjenja do wobchada dla zamołwić.

Lěta dołho bjez jězbneje dowolnosće, bjez přizjewjenja a zawěsćenja swojeho awta bě muž w Bayerskej po puću. Wón drje sej mysleše, zo wšo to njetrjeba, hdyž jenož jara pomału jězdźi. Policisća běchu jeho awto při spěšnosći 20 km/h zadźerželi, a wone njebě ani přizjewjene ani zawěsćene. Muž twjerdźeše, so stajnje tak pomału jězdźi a tuž žane papjery nje­trjeba. Zastojnicy jeho powučichu: Jězbna­ dowolnosć hač do 6 km/h drje žana­ trěbna njeje, přizjewjenje a zawěsćenje jězdźidła pak přeco­.

Łužica (03.06.15)

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Za měsac zaso folklorna lawina

Choćebuz (dpa/SN/ch). Spočatk julija poćahnu zaso folklorne skupiny z cyłeho swěta po južnej Braniborskej. Na mjeztym 15. mjezynarodnu folklornu lawinu je so 300 rejwarjow a spěwarjow přizjewiło, zdźěli wčera wokrjes Sprjewja-Nysa. Zahajić chcedźa zarjadowanje 3. julija w Choćebuzu z paradu po nutřkownym měsće. Slěduja stacije w Baršću a Lubnjowje. Minjene lěta je stajnje něhdźe 3 000 wopytowarjow wjacednjowski rejwanski swjedźeń dožiwiło. Loni wobdźěli so wjace hač 400 spěwarjow a rejwarjow z krajow, kaž Ruskeje, Indoneskeje, Ukrainy a Čěskeje. Multikulturny festiwal podpěrujetej wokrjesaj Sprjewja-Nysa a Hornje Błóta-Łužica.

Profituja z darjenych pjenjez

Castro bamža zetkał

wutora, 02. junija 2015 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Statny prezident Kuby Raul Castro je so we Vatikanje z bamžom Franciskusom zetkał. Rozmołwa traješe hodźinu, štož je njewšědne. „Sym so swjatemu Wótcej za jeho přinošk k přibliženju Kuby a Zjednoćenych statow Ameriki dźakował“, Castro na kóncu rje­kny. Dalšej temje běštej dwudnjowski wopyt Kuby bamža w septembrje a ćežke połoženje cyrkwje w kraju samym.

Syn měšnika wuswjećeny

Hamburg (B/SN). Syna katolskeho fararja su kónc meje w Hamburgu na měš­nika wuswjećili. Jeho nan, skutkowacy hač do lěta 2000 jako ewangelski farar, je hromadźe ze swójbu ke katolskej cyrkwi přestupił. Studowaše na to katolsku teologiju a bu štyri lěta pozdźišo na měšnika wuswjećeny. Zmóžniła bě tónle přestup dušepastyrja wuwzaćna dowolnosć (dispens) bamža. Ewangelski farar bě w tym času woženjeny a měješe tři dźěći. Hinak je jeho syn nětkole jako katolski duchowny winowaty, po celibaće žiwy być.

Na woprawdźitosć reagować

Ze swjedźenskim zarjadowanjom swjećachu dźensa w Bajkonurje 60. róčnicu wobstaća tamnišeho swětnišćoweho dwór­nišća. Mjez wobdźělnikami běštaj tež zastupowacy ministerski prezident Ruskeje Dmitrij Rogozin a nawoda ruskeje swětni­šćoweje agentury Roskosmos Igor Komarow (wotlěwa). Bajkonur bě 1961 wuchadźišćo lěta prěnjeho čłowjeka, Jurja Gagarina, do swětnišća. 1978 lećeše wottam Sigmund Jähn jako prěni Němc do orbita. Foto: dpa/Sergej Mamontow

Pasažěrska łódź so podnuriła

wutora, 02. junija 2015 spisane wot:
Jianli (dpa/SN/K). Na rěce Jangtse je so pasažěrska łódź z wjac hač 450 ludźimi podnuriła. Po wšěm zdaću bě njejapki tornado łódź powróćił. Chinska statna telewizija zdźěla, zo su dotal dwanaće pućowacych wuchowali a pjeć ćěłow na­makali. Mjez wuchowanymi staj kapitan a šefinženjer, kotrejuž je policija zajała. Wonaj wudawataj, zo bě so łódź w běhu dweju mjeńšin podnuriła. Wjedrarnje wobkrućeja, zo zachadźachu za čas nje­zboža mócne wichoriska w srjedźnej Chinje­. Łódź „Hwězda orienta“ bě po puću z Nanjinga na wuchodźe kraja do Chongqinga na juhozapadźe. Wona wjezeše 406 pasažěrow, 47 čłonow wobsadki a pjeć sobudźěłaćerjow pućowanskich běrowow.

nawěšk

nowostki LND