Ruska swjeći hody – Putin wjes překwapił

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:
Moskwa (dpa/K/SN). Prawosławni wěriwi swjeća po cyłym swěće wotpowědnje julianskemu­ kalendrej dźensa hody. W Moskwje, kotrejž Rusojo jeje wulkeho nabožinskeho wuznama dla „třeći Rom“ rěkaja, je so na nócnych kemšach ně­hdźe milion ludźi wobdźělił, piše dpa. W katedrali Chrysta­ Wumóžnika swjećeše w přitomnosći ministerskeho prezidenta Dmitrija Mjedwjedewa Božu słužbu patriarch Kyril. Prezident Wladimir Putin překwapi ze swojej přitomnosću wjes Turginowo w Twjerskim regionje. W cyrkwi zapali wón swěčku a na hodownej Božej mši wobdźěli so hromadźe z dźěćimi, kotrež budu přichodnje we wsy do nowonatwarjeneje cyrkwinskeje šule chodźić.

Tilich-pućowar

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Skutkuje lětsa jako prezident Zwjazkoweje rady

Drježdźany/Berlin (dpa/K/SN). Skutkowanje jako prezident Zwjazkoweje rady wunjese sakskemu ministerskemu pre­zidentej Stanisławej Tilichej (CDU) lětsa přewšo bohaty program pućowanjow do wukraja. „K dobremu zwukej słuša, zo w tejle funkciji wopytaš Francosku a Pólsku, ale tež beneluxske staty“, zwurazni wón tele dny napřećo powěsćerni dpa. Kruće předwidźanej stej dale wiziće Singapura kaž tohorunja Južneje Koreje.

Dotal 16 podhladnych muži wuslědźili

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:
Köln (dpa/SN). Po namócnosćach napřećo žonam silwestersku nóc w Kölnje je ličba zapodatych skóržbow na 121 rozrostła. Policija wuslědźi dotal 16 podhladnych, kotřiž móhli z njeskutkami něšto činić měć, zdźěli rěčnik policije medijam. Najwjetši dźěl podhladnych drje dotal z mjenom njeznaja, jich mjezwoča su pak na fotach a widejach spóznajomne. Pola štwórćiny přizjewjenych njeskutkow wopory informuja, zo běchu je tež splažnje wobćežowali. W dwěmaj pa­domaj rěča samo wo wumocowanju. Swědcy­ kaž tež wopory po namócnosćach rozprawjachu, zo jedna so pola skućićelow zwjetša wo ludźi sewjero­afriskeho a arabskeho pochada. Silwester w nocy běchu so w Kölnje mjeńše skupiny muži tworili, kotřiž žony wurubjachu a seksuelnje wobćežowachu. Policija bě z tym wočiwidnje přećežena.

To a tamne (07.01.16)

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Nahi muž na balkonje bydlenja w Bad Hersfeldźe je starosćiweho wobydlerja pohnuł policiju wołać. Zastojnikam wón rozprawješe, zo je naheho muža wuhladał, kiž bě zymy dla hižo cyle čerwjeny. Na jeho wołanje wšak njebě reagował. Hač bě so mylnje wuzamknył abo hač bě to něchtó druhi činił, swědka tohorunja zajimowaše. Policisća móžachu problem spěšnje rozrisać: Muž na balkonje bě wulka klanka z wukładneho wokna, kotruž běše wobsedźer tam wotstajił.

Nimale cyłu tonu palenca su paduši w badensko-württembergskim Lahru spakosćili. Po tym zo běchu wčera wječor běrow spediciskeje firmy přeborkali, zadobychu so do składu, hdźež bě paleta z 834 kilogramami palenca za transport spřihotowana. Tu paduši wězo rady sobu wzachu. „Runje hakle běchu hody. To drje je něchtó hižo zaso něšto k piću trjebał“, rěka w policajskej rozprawje.

Łužica (07.01.16)

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Wěstotny koncept za karnewal

Choćebuz (dpa/ch/SN). Po nadpadach cwólbow muži na žony w Kölnje ma so tež wěstotny koncept za karnewalowy centrum Choćebuz zdźěłać. Wěstotne naprawy so w dorěčenju z policiju a ze zarjadowarjom, karnewalowym zwjazkom Łužica, wobstajnje aktualizuja, zdźěli­ wčera rěčnik města. Karnewal w Choćebuzu z dźesaćitysacami přihladowarjemi je najwjetši wuchodoněmski póstniski spektakl. Zarjadowar je namołwjeny, wjetšu ličbu swójskich dohladowarjow přewostajić. Tež policija a wohnjowa wobora budźetej prezentnej.

Smalerjo dochody wunjesli

Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je dźensa w Drježdźanskej statnej kencliji hwězdnych spěwarjow z biskopstwa Drježdźany-Mišno witał. Jako kralojo zdrasćene přinjesechu jemu dźěći wjesołe poselstwo naroda Jězusa, žohnowachu sydło knježerstwa a přewjedźechu zběrku za nuzu ćerpjace dźěći na swěće. Při tym pobychu tež w běrowje ministerskeho prezidenta. Foto: dpa/Arno Burgi

Kalifat połojcu teritorija zhubił

srjeda, 06. januara 2016 spisane wot:
Washington (dpa/K/SN). Teroristiska milica Islamski stat (IS) je bjezmała połojcu teritorija zaso zhubiła, kotryž bě něhdy wobsedźała. Tole rjekny wurjadny pósłanc Brett McGurk, kiž je w nadawku prezidenta USA Baracka Obamy zamołwity za bój přećiwo IS, žurnalistam. W běhu dobreho lěta je IS přišoł wo wjace hač 40 procentow krajiny wot njeho wuwołaneho kalifata w Iraku a Syriskej. McGurk ma za to, zo zhubi IS hišće dalše teritorije. Wyšk ameriskeho wójska Steve Warren na Twitteru piše, njepřećel je zesłabnył a nětko jenož defensiwnje operuje. Wot zašłeje meje njeje sej IS hižo žaneje dalše pódy zdobyć móhł. Nawopak, w minjenym času je nahladne dźěle zaso zhubił.

Pjöngjang ma pječa wodźikowu bombu

srjeda, 06. januara 2016 spisane wot:
Pjöngjang (dpa/SN). Mjezynarodnje izolowana Sewjerna Koreja je po swójskich informacijach prěni króć wodźikowu (Wasserstoff) bombu wuspěšnje wupruwowała. Statne medije dźensa chwalachu, zo je atomowa móc komunistiskeje re­publiki tak „wyši schodźenk“ docpěła. Susodnej krajej Južna Koreja a Japanska reagowaštej rozhorjenej, připowědźejo razniše sankcije přećiwo režimej mócnarja Kima Jong Una. Bjezstrašnostna rada UNO chcyše so hišće dźensa k wurjadnemu posedźenju zeńć. Japanski ministerski pre­zident Shinzo Abe rěčeše wo „chutnym wohroženju“. Přiwšěm jewja so tež dwě­lowace hłosy, hač ma Sewjerna­ Koreja woprawdźe­ wodźikowu bombu.

Dźeń a wjace žonow skorži

srjeda, 06. januara 2016 spisane wot:
Köln (dpa/SN). Po namócnosćach přećiwo žonam w silwesterskej nocy so dźeń a wjace žonow pola Kölnskeje policije přizjewja. Mjeztym předleži wjace hač sto skóržbow, rěčnica policije dźensa zdźěli. Tři štwórćiny žonow skorža splažnych njeskutkow dla. Policija je žony přesłyšowała­ a ma nětko jasniši wobraz wo woprawdźitych podawkach. Skućićelow dotal žanych zwěsćiła njeje, dokelž je jara ćežko jim njeskutk dopokazać, štož leži předewšěm na wulkej ličbje wobdźělenych. Po informacijach policije bě so něhdźe tysac muži na naměsće před hłownym dwórnišćom zhromadźiło. W mjeńšich skupinach su woni žony wobkružili, wobćežowali, wurubjeli a na intimnych blakach přimali.

Kontrowersa mjez CSU a CDU

srjeda, 06. januara 2016 spisane wot:

Gabriel wumjetuje stronomaj naštykowanje paniki

Wildbad Kreuth/Berlin/Praha (dpa/K/SN). Tradicionelnje na Třoch kralow je bayerska CSU dźensa we Wildbach Kreuthu do klawsury šła, zo by so zaměrnje na nowe lěto nastajiła. Schadźowanje lubi napjatosć, kontrowersnych pozicijow křesćanskeju stron-sotrow nastupajo maksimalnu ličbu přiwzaća ćěkancow dla. Šef CSU Horst Seehofer rěči naležnje za jeje wobmjezowanje, šefina CDU a kanclerka Angela Merkel porno tomu zasadnje žanu tajku nochce, twjerdźo: „Zdokonjamy to.“ Zo by swoju wěc přesadźiła, wobdźěli so wo­na wosobinsce na klawsurje, piše dpa. To da horce diskusije wočakować.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND