To a tamne (13.04.15)

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Z kolijow wuskočiła je tramwajka w pólskim měsće Łódźi, z kotrejž bě statny prezident Bronisław Komorowski runje po puću na wólbnobojowe zarja­dowanje. „Někotři drje nětko tukaja, zo jedna so wo sabotažu“, žortowaše libe­ralnokonserwatiwny politikar w sćelaku TVP. Stražnicy pólskeho prezidenta na to k busej přewodźachu. Při njezbožu so nichtó njezrani.

Štyri lěta po tsunamiju je wrak japanskeho rybarskeho čołma pobrjóh USA docpěł. W nim nańdźechu sudobjo ze žiwymi makrelemi, kotrež běchu japanscy rybarjo do katastrofy popadnyli. Tsunami bě 11. měrca 2011 čołm sobu stor­hnył. Wot toho časa bě wona 8 000 kilometrow hač k pobrjohej stata Oregon po pu­ću. Ryby přepodadźa akwarijej.

Łužica (13.04.15)

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Spěchuja sportowcow

Połčnica (SN/ch). Sakski statny sekretar dr. Michael Wilhelm je sportowemu towarstwu HSV 1923 Połčnica zdźělenku wo spěchowanju něhdźe 61 400 eurow přepodał. Ze srědkami ma so mjez dru­him­ twar připrawy za dalokoskok, wy­sokoskok a wysokoskok z tyčku w Stadionje Hempelowa hasa podpěrać. Pjenjezy maja so tež do přetwara płoniny z kumštneje maćizny zasadźić. Z planowanymi naprawami polěpša so za Połčničanskich sportowcow wuměnjenja trening­a a wubědźowanjow. Tež dźěći měšćanskich dźěćacych zarjadnišćow smědźa sportowu připrawu wužiwać.

Alarm zběhnjeny

Na zaměstnjenju požadarjow azyla w kwartěrach z wjace hač sto městnami so Budyska wobydlerska iniciatiwa Greenpark postorkuje. Wčera je wona přećiwo tomu protestowała.

Budyšin (CS/SN). Nimale sto ludźi zetka so nawječor před Budyskim krajnoradnym zarjadom na Dwórnišćowej. Protestowachu tam přećiwo tomu, zo so w domje za požadarjow azyla Greenpark 260 abo samo hišće wjace potrěbnych zaměstni. Na hesłowym transparenće woni zwuraznichu, zo njejsu přećiwo azylowemu domej, ličba tam zaměstnjenych pak měła so na maksimalnje sto wobmjezować. W narěči předsyda wobydlerskeje iniciatiwy Christian Haase wozjewi, zo namołwja w aprylu kóždy štwórtk k demonstraciji. To chcedźa tak dołho prak­tikować, doniž njebudźe krajny rada Michael Harig (CDU) skónčnje zwólniwy, so z wobydlerjemi rozmołwjeć.

Jarosław Kaczyński, nawoda pólskeje opziciskeje strony Prawo a sprawnosć a dwójnik něhdyšeho statneho prezidenta Lecha Kaczyńskeho, je dźensa składnostnje 5. róčnicy lětadłoweje katastrofy pola Smolenska před prezidentskim palastom we Warša­wje kwěćel połožił. 10. apryla 2010 bě Lech Kaczyński z man­dźel­skej Mariju­ a ze 94 dalšimi wosobami smjertnje znjezbožił. Foto: dpa/Jakub Kamiński

Wjacori mortwipři nadpadźe talibanow

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:
Kabul (dpa/SN). Při sebjemordarskim nad­padźe talibanow na konwoj NATO we wuchodoafghaniskej prowincnej stolicy Dshalalabadźe su wjacore wosoby zahinyli. Atentatnik storhny znajmjeńša štyrjoch ciwilistow sobu do smjerće, 13 ludźi so zrani. Wo móžnych wukrajnych woporach žane informacije njepředležachu. Talibanojo su atentat mjeztym při­znali. Hakle srjedu běchu woni ameri­ske­ho wojaka morili. Wčera nadpadnychu talibanojo w uniformach afghaniskeje armeje sudnistwo w sewjeroafghaniskim Masar-i-Sharifje. Tam je poslednje ze­pěranišćo Zwjazkoweje wobory. Pólne lěhwo­ němskich wojakow leži zwonka města.­

Israelej dalši podnurjak dowoleny

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa wěstotna rada je eksport dalšeho němskeho podnurjaka do Israela dowoliła. Tole wuchadźa z wotpowědneje informacije hospodarskemu wuběrkej zwjazkoweho sejma, kaž medije rozprawjeja. Je to pjaty z cyłkownje šěsć podnurjakow, kotrež bě Němska Israelej přilubiła. Łódźe, kotrež z němskich dawkowych srědkow financuja, su z raketami wuhotowane a zamóža tež atomowe brónje transportować. Štwórtu łódź bě loni předewzaće Thyssen-Krupp w Kielu israelskej marinje přepodało. Wěstotna rada je dale přizwoliła, přewostajić 336 nakładnych awtow algeriskemu wójsku kaž tež wojerske nastroje­ a narunanki Indiskej.

Lěhwo ćěkancow trjeba pomoc

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:
New York/Damaskus (dpa/SN/K). Lěhwo ćěkancow Jarmuk južnje syriskeje stolicy Damaskusa, kotrehož je so njedawno teroristiska milica Islamski stat IS zmócniła, wuwiwa so po słowach generalneho sekretara UNO Bana Ki-moona k „lěhwu smjerće. W syriskim hororu je Jarmuk najhórša hela“, zwurazni Ban na njewšědnje drastiske wašnje. Situacija w lěhwje dyrbi so nanajspěšnišo zestabilizować, sej wón žada. Tež Mjezyna­rodny komitej Čerwjeneho křiža IKRK pomina z naležnym apelom k huma­nitarnej pomocy za lěhwo palestinskich ćěkancow. Ludźo w nim trjebaja nuznje wodu, cy­robizny­ a medicinske zastaranje. Wjele dźesatkow­ ćěkancow je hižo zahłódniło, kaž komitej zdźěla.

Wěrnosći snano kročel bliže

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Pólska wopomina 5. róčnicu lětadłoweje katastrofy pola Smolenska

Waršawa (JBR/SN). Pólska wopomina dźensa pjatu róčnicu lětadłoweje katastrofy pola Smolenska, při kotrejž bě 10. apryla 2010 pólski statny prezident Lech Kaczyński ze swojej mandźelskej a 94 dalšimi wosobinami towaršnosće žiwjenje přisadźił. Hladajo na přičiny nje­zboža zda so kraj wěrnosći kročel bliže być, dźakowano žurnalistam.

Šmórnu-li Kubu z lisćiny?

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:
Washington (dpa/SN/K). Knježerstwo USA ma wotpohlad, na namjet demokratiskeho senatora Bena Cardina Kubu šmórnyć z lisćiny podpěraćelow teroristow. Tole je wonkowne ministerstwo po dlěšim pruwowanju doporučiło. Naprawa by była wažna kročel při zahajenym procesu přibližowanja USA k socialistiskemu karibiskemu statej. Na lisćinje podpěraćelow teroristow steja tuchwilu nimo Kuby Iran, Syriska a Sudan. Prezident USA Barack Obama a statny šef Kuby­ Raúl Castro­ běštaj w decembru njenadźicy­ kónc dlěje hač 50 lět trajaceje lodowej­e doby mjez woběmaj krajomaj připo­wědźiłoj. Na Ameriskim wjeršku dźensa a jutře w Panama-měsće so wonaj prěni raz wosobinsce zetkataj.

To a tamne (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Stres a hněw namócnje přewinyć – tajki serwis poskićeja wot spočatka měrca tež w Mnichowje. Prěni projekt tohole razu wobsteji hižo w Halle nad Solawu. We wosebitych rumnosćach móža ludźo za wěsty popłatk wuhotowanje běrowa abo bydlenja rozbić. W Mnichowje su předewšěm běrowy prašane, kaž jich wobhospodarjer zdźěla. Fachowcy maja swoje dwěle. Woni radźa, za přičinami hněwa pytać a problem měrniwje rozrisać.

Z awtom do parkoweho hata starownje zajěła je 78lětna žona w Krefeldźe. Při wuparkowanju stupi wona z tajkej mocu na pedal płuna, zo awto přez kerčinu a ławku zajědźe, doniž w haće stejo njewosta. Při tym hišće dalše awto wobškodźi. Žonu móžachu wuswobodźić. Wona klučiki awta nětko dobrowólnje woteda.

nawěšk

nowostki LND