Sonda pluto docpěła

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:
Washington (dpa/SN). Sonda ameriskeho swětnišćoweho zarjada NASA „New Horizons“ je planet Pluto docpěła a tole z wotpowědnym signalom wobkrućiła. W kontrolnej staciji wudyrištej na to wysk a přiklesk. Je to prěni zemski nastroj, kotryž je hdy Pluto docpěł. 700 milionow dolarow drohu misiju maja fachowcy za wažny měznik swětnišćoweho slědźenja. Sonda bě w januaru 2006 wotlećała.

Zeman skeptiski

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Čěskemu prezidentej Milošej Zemanej je kriza w Grjekskej zadźěwk,­ w swojim kraju euro zawjesć. „Potom dyrbjała Čěska republika dołh Grjekskeje sobu płaćić, štož njemóžemy čěskim dawkipłaćerjam nabrěmjenić“, zdźěli rěčnik­ Zemana. Tón ma wustup Grjekskeje z europasma mjeztym za „rozumne rozrisanje“. Čěska chcyła euro najzašo w lěće 2020 zawjesć.

Gauck namołwja

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:
Galway (dpa/SN). Zwjazkowy prezident je na wobydlerjow Europy naležnje apelował, wudobyća europskeje integracije přećiwo prawicarskim a lěwicarskim populistam­ zakitować. Zdobom sej wón žada, hladajo na spochi přiběracu ličbu ćěkancow wobkedźbować, zo so čłowjeske prawa w Europje dodźerža. „Po tym budu nas a Europu sudźić“, rjekny Gauck na uniwersiće w irskim Galwayju.

SSowc zasudźeny

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:
Lüneburg (dpa/SN). Něhdyšeho SSowca w Auschwitzu Oskara Grüninga je Lüneburgske krajne sudnistwo k štyrjom lětam jastwa zasudźiło. Sudnistwo měješe za dopokazane, zo je Grüning při morjenju 300 000 ludźi sobu pomhał. Hač je chorowaty 94lětny hišće strowotnisce kmany jatbu nastupić, chcedźa pruwować, ručež je wusud płaćiwy. Statne rěčnistwo bě sej třiapołlětne jastwo žadało. Prawiznicy Grüninga sej žadachu jeho pušćić. Gröning bě w procesu moralisku sobuwinu na holocausće přiznał. „Knihownik Auschwitza“ mjenowany bě pjenjezy a drohoćinki zawlečenych ličił a Berlinskej SS posrědkował. Wospjet měješe tež słužbu na „rampje“, hdźež běchu nowych jatych rozrjadowali: do dźěłakmanych a do tych, kotrychž su hnydom do płunowych komorow słali.

To a tamne (15.07.15)

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:

Bjez chłostanja wostanu w Kaliforniskej přichodnje ći, kotrymž je trawnik wuschnył. Guwerner stat USA je zakoń podpisał, kotryž komunam zakazuje tajke chłostanja wuprajić. Dotal běchu w někotrych kónčinach kraja wobydlerjam zanjechanych a njerjanych zahrodow dla pjenježne pokuty napołožili. Guwerner je nětko wukazał, wo 25 procentow mjenje wody přetrjebać. Kaliforniska ćerpi hižo něšto lět wulkeje suchoty dla.

Pozdatny pokład piratow před pobrjohom Madagaskara njeeksistuje. Tole su fachowcy UNESCO zwěsćili. Namakana 50 kilogramow ćežka dula slěbra je we woprawdźitosći wołojowy blok k poćežowanju. Pozdatny wrak piratoweje łódźe je so jako dźěl skóncowaneho dźěla přistawa wukopał. Mustwo ameriskeho slědźerja Barryja Clifforda bě namakanku w juniju wulce prezentowało.

Łužica (15.07.15)

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:

Proces so nachila

Choćebuzu (dpa/SN/ch). Po pašowanju nimale sydom milionow njezacłowjenych cigaretow z Pólskeje do Braniborskeje so Choćebuski proces přećiwo 36lětnemu mužej dawkoweho potajerstwa dla nachila. Dźensa připołdnju přednjesechu pledoajejej, kaž krajne sudnistwo­ zdźěla. Statne rěčnistwo wobskorženemu wumjetuje, zo je cyłkownu dawkowu škodu něhdźe 1,5 milionow eurow zawinił. Wot lěta 2011 do 2012 je z Pólskeje pochadźacy jako hłowa pašowanskeje cwólby transporty sobu organizował. Wobskorženy wšak wumje­towanja prěje.

Hrajnišćo za krimi

Bamž chudych wopytał

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:

Južna Amerika (B/SN). W Ekuadorje, na prěnjej staciji swojeho pućowanja, je so bamž Franciskus z tamnišim prezidentom Raphaelom Correa zetkał. Tón prošeše swjateho wótca wo podpěru w boju přećiwo chudobje a swojeje hospodarskeje politiki. Opozicija a škitarjo wobswěta wočakowachu wot njeho jasne steji­šćo k swobodźe měnjenja a ke škitej dešćoweho lěsa.

W Boliwiskej metropoli Santa Cruz de la­ Sierra swjećeše bamž z třomi milionami wěriwych Božu mšu pod hołym njebjom. Wěnował je so tež wuwołanym jastwam Palmasola, hdźež žiwori 5 300 jatych. W Paraguayskim Asunciónje zetka so z najchudšimi wobydlerjemi měšćanskeho dźěla, kotryž steješe njedawno hišće pod wodu.

Na wulkej Božej mši w parku Nu-Guazu běchu mjez třomi milionami putnikow 300 000 z Argentinskeje. Před woł­­ta­rjom běše wosebity sektor za zastupjerjow narodnych mjeńšin a indianskich ludowych skupin rezerwowany. Jich prošeše wo wodaće za njeskutki zašłosće, kotrež bě jim katolska cyrkej načiniła.

Zrěčenje wotzamknyli

W francoskej stolicy Parisu su dźensa z paradu „Dźeń Bastille“ woswjećili. Lětadła wójska zwobraznichu nad centrumom barby francoskeje chorhoje. 14. julija 1789 běchu wobydlerjo města hidźenu twjerdźiznu Bastille zdobyli a tak francosku rewoluciju zahajili. Mjez wobdźělnikami parady bě tež tuta jednotka z Mexika. Prezident Mexika bě oficialny hósć najwjetšeho francoskeho swjatka. Foto: dpa/Michel Euler

Z Iranom so dojednali

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:
Wien (dpa/SN). Lěta trajaca zwada z Iranom wo toho atomowy program je po wobćežnych jednanjach skónčena. Kraje UNO z prawom na weto kaž tež Němska su so z Iranom we wažnym prašenju zniženja jadrowych kapacitow islamskeje republiki dojednali, kaž dźensa we Wienje zdźělichu. Iran je zwólniwy, swój atomowy program raznje redukować. Za to wšelake mjezynarodne sankcije přećiwo Iranej zběhnu. Tež 36 lět trajacy konflikt mjez Iranom a USA je skónčeny. Hłownje chcychu tomu zadźěwać, zo móhł Iran swójsku atomowu bombu twarić. Israelska wonkowna ministerka Zipi Chotoveli je dojednanje z Iranom mjeztym „historisku kapitulaciju“ mjenowała. W Israelu su přeswědčeni, zo Iran atomowu bombu twari, zo móhł Israel zničić.

Gabriel zrěčenje ze Chinu podpisał

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:
Peking (dpa/SN). Němska a China chcetej při wutwarje inowatiwnych indu­stri­jow a při digitalizowanju produkciskich rjećazow wušo hromadźe dźěłać. Wotpowědne zrěčenje je hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) dźensa při zaha­jenju swojeho dwudnjoweho wopyta z chinskim ministrom za industriju Miaom Weiom podpisał. China so hižo dlěši čas wo wuše hospodarske styki z Němskej při wuwiću „Industrije 4.0“ prócuje, kaž splećenje produkcije na wšelakich městnosćach a krajach mjenuja. Wobmyslenja maja předewzaća hišće w prašenju wě­stoty datow a spěšnosće chinskeho interneta. Gabriela přewodźa wysokorjadna delegacija němskich předewzaćow.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND