W přitomnosći biskopow Heinricha Timmereversa a dr. Carstena Rentzinga zahajichu wčera z ekumeniskej nutrnosću w Budyskej tachantskej cyrkwi wuměłstwowy projekt „Swětło pozbudźa“. Na 13 městnach w Budyšinje su nětko wuměłske instalacije Ludgera Hinsy (srjedźa) widźeć. Wón dari simultanej cyrkwi wosebity křiž, na kotrymž su Hermann Scheipers, dr. Marja Grólmusec, Bernhard Wensch a Alojs Andricki jako martrarjo a přećiwnicy nacionalsocializma zwobraznjeni. Foto: SN/Hanka Šěnec

Křiže maja město wobswětleć

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Wuměłski projekt w cyrkwjach a na dalšich městnach

Budyšin (UM/SN). Njewšědny křiž wuhladaja wopytowarjo nětko w Budyskej tachantskej cyrkwi. Wón wobsteji z pleksiškleńcy a je swojeje refleksije swětła dla jenož jako kontura před pozadkom wjelbowaneho wjercha spóznajomny. Fotografuješ-li transparentnu twórbu, błyšći so wona w najwšelakorišich barbach. „Křiže su w předstawje čłowjeka zapadneje Europy pochmurne a wohrožace. Wšako zwobraznjeja wone smjerć Jězusa Chrystusa“, wě Ludger Hinse. Wuměłc ze sewjerorynsko-westfalskeho­ Recklinghausena so hižo wjele lět z najwažnišim symbolom křesćanstwa zaběra a spyta jemu tež dalše woznamy spožčić. „Stawizny­ Jězusa dźě njekónča so z jeho smjerću na křižu. Po tym tola hišće něšto bě ...“

Jónu wob lěto prezentuja Kamjenske měšćanske zběrki pod hesłom „Wu- a předstajene“ swoje nowe zdobyte pokła­dy – předewšěm we wobłuku Lessin­gowych dnjow abo kóždolětnje we wotměnje wotměwacych so Lessingowych akcentow. Minjeny štwórtk, 28. februara, bě zaso raz tak daloko.

Synchronizacija nimale zdokonjana

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:
Nahrawanja serbskeje synchronizacije filma „Syn Winnetouwa“ su wotzamknjene. Tuchwilu stara so Michał Cyž wo tak mjenowanu postprodukciju. W Budyskim studiju­ kubłanskeho předewzaća Medijowa kompetenca za Saksku MeKoSax třiha a přirjaduje wón nowonastate zwukowe čary, prjedy hač je do hižo wobstejaceje akustiskeje kulisy zaměša. Poprawom planowanu premjeru filma kónc měrca w Chró­sćicach pak dyrbitaj Cyž kaž tež za rěčnu režiju zamołwita Michaela Hrjehorjowa z Rěčneho centruma WITAJ najskerje přesunyć, dokelž njejsu hišće wšitke prawniske detaile nastupajo jednotliwe hudźbne title dojednane. Foto: SN/Maćij Bulank

Hudźbny festiwal zahajeny

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Frankfurt nad Wódru (SN/at). Lětuši Hudźbny festiwal nad Wódru je so ze swje­dźenskim aktom minjeny pjatk w Frankfurće nad Wódru zahajił. Program wopřijima hač do 22. měrca wjace hač 20 koncertow a dalše zarjadowanja w dźewjeć němskich a pjeć pólskich městach.

Prěni hudźbny wjeršk bě sinfoniski koncert minjenu sobotu w Zielonej Górje, partnerskim měsće Choćebuza. Zaklinčeli su tam twórby Edvarda Elgara, Pjotra Iljiča Čajkowskeho, Czesława Grabowskeho a Ludwiga van Beethovena. Koncert wuhotowachu Zielonogórska filhar­monija, chór Šleskeje filharmonije a chór Szczecinskeje akademije wuměłstwa. Njedźelny zahajenski koncert w Frankfurtskej koncertowni „C. P. E. Bach“ steješe cyle w znamjenju pasiona po Mateju, předstajeny wot wulkeho chóra Spěwneje akademije a Braniborskeho statneho orchestra Frankfurt.

Europska uniwersita Viadrina je pól­ske wučbnicy wo starym němskim pismje wozjewiła.

Frankfurt nad Wódru/Słubice. Z wonym dwójnym wudaćom dóstawaja mnozy pólscy wužiwarjo archiwow pomocny kluč k zašłosći do rukow: Pod titlom „Dawne pismo niemieckie“ („Staroněmske pismo“) je na Europskej uniwersiće Viadrina Frankfurt nad Wódru pólska wučbnica wo hač dosrjedź 20. lětstotka rozšěrjenym němskim kurrentowym rukopisu wušła. Wudospołnjena je kniha z ekstra za to wuwitym zwučowanskim zešiwkom „Kurrenta“ za pisanje a čitanje pisma. Wobě wozjewjeni nastaštej na katedrje za pomnikowědu Viadriny w zhromadnym dźěle z Institutom za na­łožowane stawizny. Podpěru dóstachu tež ze stron­ pólskeho statneho archiwa w Po­znanju. Spěchowany bu projekt ze srědkami społnomócnjeneje zwjazkoweho knježerstwa za kulturu a medije kaž tež Regenburgskeje załožby Sanddorf.

Wuhotować jendźelske zahrody a parki je w hrabi Hermannje von Pückleru hłuboki zaćišć zawostajiło. To podšmórnyštaj diplomowaj historikarjej Christian Friedrich a Volkmar Herold z Choćebuza minjeny tydźeń na přednošku wo Pückleru w Delnjowujězdźanskej radnicy. Pře­prosyło bě na njón Spěchowanske to­warstwo Adelspädagogium-Dannenberghaus Uhyst, a wjac hač dwaceći zajimcow je přišło.

Něhdźe połsta ludźi je so minjenu sobotu w błótowskim Radušu na lětušim camprowanju wobdźěliło. Zhromadnje ćehnjechu woni po wsy, zběrajo pjenjezy, jeja a wšitko, štož jim ludźo dawachu. Hercy camprowarjow přewodźachu. Nałožk wućěrjenja zymy­ w Radušu 16. měrca ze zapustom oficialnje zakónča. Foto: Peter Becker

Porjedźenka

wutora, 05. měrca 2019 spisane wot:
We wudaću SN ze 26. februara je w rozprawje „Hibać so ... “ k zaměnjenju dóšło. Beata Nastickec bě drje jako socialna dźěłaćerka w Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja­ Grólmusec“ skutkowała. Mjeztym pak Edit Šurowa tele dźěło wukonja. Z jeje pomocu je Rěčny centrum WITAJ prózdninski poskitk we wjacezaměrowej hali „Slavia“ wuhotował. Awtor prosy wo wodaće za misnjenje. SN

Młodźi wědomostnicy we Łužicy

póndźela, 04. měrca 2019 spisane wot:

Serbski institut poskići zhromadnje z wjacorymi partnerami wědomostnemu dorostej znowa forumaj za nawjazanje stykow, wuměnu a diskusiju. Ćeži­šći stej sociologija a sorabistika.

Fulda/Budyšin (SN/bn). Sekcija krajina, agrarna a zežiwjenska sociologija Němskeje towaršnosće za sociologiju (DGS) a Serbski institut (SI) wuhotujetej w meji druhi raz dźěłarničku za młodych wědomostnikow. Třidnjowske zarjadowanje ma tomu słužić, „doktorandkam a doktorandam kaž tež młodym wědomostnikam, přihotowacym fachowu publikaciju, w přihódnej wokolinje a konstruktiwnej atmosferje ćežišćowe dźěło, nawjazanje stykow a wuměnu idejow zmóžnić“, kaž we wopisanju projekta rěka. Nimo „intensiwnych wědomostnych diskusijow“ wopřijima dźěłarnička tež „zhromadne aktiwity w regionje“. Po swójskim zajimje móža sej wobdźělnicy in­diwidualny program zestajeć.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND