The Dunwich Horror z Budyšina (na foće) rěka band, kotraž je sobotu wječor w Budyskim Kamjentnym domje wubědźowanje BEAT 2016 dobyła. Druhe městno wobsadźi spěwytwórc Felix Herrmann, tohorunja ze sprjewineho města. Třeća najlěpša z cyłkownje­ dźewjeć na hudźbnym wubědźowanju wobdźělenych skupin bě AVIA z Drježdźan. Foto: SN/Maćij Bulank

Kruty termin spomóžny

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Wiki jutrownych jejkow w Nowej Łuce stajnje jedne z poslednich

Nowa Łuka (UH/SN). Hižo 25. raz pospochi je towarstwo k hajenju regionalneje kultury srjedźneje Łužicy kónc tydźenja srjedźołužiske wiki jutrownych jejkow w Nowołučanskim Wjesnym hotelu wuhotowało. Přihotować pomhali a sobu wobrubili su je Židźinski a Łazowski chór, dźěćace rejwanske skupiny a mnozy rjemjeslnicy.

Tónle jubilej swědči wo tym, zo su na swojim­ dotalnym puću hromadźe z partnerami­ wjele prawje činili, štož wšitkich akterow do cyłka wjaza, rjekny předsyda towarstwa Werner Bejma na wotewrjenju wikow. Po jeho słowach je so jako dobre wopokazało, zo běchu so wot wšeho spočatka na kónc tydźenja­ bołmončki jako kruty termin za tele zarjadowanje dojednali. Na to móža so debjerjo jutrownych jejkow runje tak nastajić kaž zajimowany publikum. Snano tež tohodla móža z wot­hłosom mjez wo­pytowarjemi kóžde lěto spokojom być, rjekny Werner Böhme.

Valentin Bjedrich do Kassela delegowany

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Wojerecy (SN/mwe). Sakske krajne wu­bědźowanje „Młodźina hudźi“ wotmě so lětsa we Wojerowskim Lessingowym a Foucaultowym gymnaziju, w kulturnej fabrice, we Łužiskej hali kaž tež w Domje Martina Luthera Kinga. Mjez 440 wobdźělnikami z cyłeho swobodneho stata běchu młodźi instrumentalisća a spěwrjo z Hornjeje Łužicy, mjez nimi tež Serbja­. K najlěpšim dorosćacym instrumentalistam Sakskeje słuša Valentin Bjedrich­ z Wěteńcy. 17lětny pianist a 16lětny kontrabasist Leopold Rucker z Drježdźan staj zhromadnje hrałoj. Jury delegowaše jeju na zwjazkowe wubě­dźowanje „Młodźina hudźi“, kotrež budźe wot 12. do 19. meje w Kasselu.

Reja, hudźba a historiske dožiwjenja

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Wosebje mnohostronski je program Serbskeho ludoweho ansambla k jutram. Za młódšich a staršich, wot rejwaneje bajki hač k načasnje wobdźěłanej folklorje wupřestrěja so wjerški na nowej žurli SLA. Prěni raz poskića tam wodźenja po Röhrscheidtowej bašće. Wone wotměja so ćichu sobotu a jutry pón­dźelu wot 13 do 15 hodź. a jutrowničku wot 13 do 17 hodź. přeco w połhodźinskim wotstawku.

Mnohich naprašowanjow dla předstaja ćichu sobotu w 16 hodź. wospjet lětuši ptačokwasny program. Stary nałožk, napjaty bój splahow a tójšto spěwow, rejow a hudźby su přikuski programa z pjera Jěwy-Marje Čornakec.

Typiske serbske instrumenty móža zajimcy jutrownu njedźelu wot 12.30 hodź. na Hrodźišku dožiwić. W programje „Wot dudow hač k tarakawje“ widźa a zhonja wopytowarjo wjele wo serbskich ludowych hudźbnych nastrojach.

50 000 ludźi wot lěta 2005 biblisku zahrodu Oberlichtenau wopytało

Woponaj pyšitej wokno při zachodźe do ekumeniskeje bibliskeje zahrody w Oberlichtenauwje. Za škleńcu tči chorhojčka Israela w kwětkowcu. „LPG 7. oktobra“ a „Rada gmejny“ čitaš we woponomaj. 7. oktobra zahaji so w bibliskej zahrodźe tež časowa pruha wo stawiznach židow. „Tón dźeń bě w lěće 3 761 do Chrystusa swět nastał. Tak znajmjeńša je to po generacijach dale date“, wuswětla Maik Förster, čestnohamtski jednaćel Křesćanskeho towarstwa Oberlichtenau pola Kamjenca. „Tež NDR su 7. oktobra 1949 załožili­ ... Bóh ma woprawdźe humor.“ Wot wotewrjenja bibliskeje zahrody w juniju 2005 bě tam dotal wjace hač 50 000 wopytowarjow ze wšeje Němskeje.

Samo z cyle nowymi tekstami

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

Z awtorom zběrki basnjow Benediktom Dyrlichom w rozmołwje

W Ludwigsburgskim nakładnistwje POP je wušła zběrka basnjow a krótkeje prozy Benedikta Dyrlicha z titulom „Surreale Umarmung“. Alfons Wićaz je so ze serbskim awtorom rozmołwjał.

Dwě lěće po zběrce „in der falle“ w samsnym nakładnistwje předleži nětko nowa „Surreale Umarmung“. Zwotkel bjerjeće mocy, tak produktiwny być?

B. Dyrlich: Inspiracije přińdźechu při rešeršach wokoło našeje maćerje a jeje pozadka w Drježdźanach. Zdobom inspiruja mje mnohe podawki we wopraw­dźitosći kaž tež poezija Jakuba Barta­Ćišinskeho, Jana Skale, Józefa Nowaka, Kita Lorenca a dalšich. Tole je mje pohnuło tworić. Tak nasta sep serbskorěčnych tekstow, kotrež tež Ludowemu nakła­dnistwu Domowiny předleža.

Što rozeznawa nowu zběrku wot knihi „in der falle“?

Młody delnjoserbski komponist Sebastian Elikowski-Winkler

Foto:

SN/Maćij Bulank

Historiske serbske zwukowe dokumenty do zjawnosće

Čitaš-li to, štož su serbscy spisowaćeljo, basnicy a dalši awtorojo něhdy napisali, da ći to wulke wjeselo wobradźa. Kak wulkotnje zamóža z našej bo­hatej rěču, hornjo- runje tak kaž z del­njoserbskej abo z tej ze Slepjanskeje kónčiny hrać. To je wulka pomoc tym, kotřiž tule rěč wuknu abo chcedźa so w njej wukmanić. Ale tež tym, kotřiž wšědnje z rěču dźěłaja –, žurnalistam, wučerjam a druhim – měło serbske pismowstwo wažny dźěłowy grat być. Hišće rjeńšo a wužitnišo wšak je, hdyž móžeš rěč sam słyšeć z huby literatow w originalu, hdyž słyšiš tež serbske powědanje a spěwanje ze stareho a staršeho časa. Při tym njeńdźe jenož wo bohaty słowo­skład a ludowosć našeje maćeršćiny, ale runje tak wo prawe wurjekowane.

Lisćiki wotnětka w bašće

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

Serbski ludowy ansambl ma nowu serwisowu rumnosć

Budyšin (SN/MWj). Hač za koncert zajutřišim we Łazu, za jedyn z jutrownych programow abo za baletny wječor spočatk apryla w Chrósćicach – zastupne lisćiki­ za předstajenja Serbskeho ludoweho ansambla dóstanu zajimcy wotnětka w jeho nowej serwisowej rumnosći. Wona nasta w zwisku ze saněrowanjom Röhrscheidtoweje bašty a je w jeje přizemju zaměstnjena.

Zachod nadeńdu wopytowarjo při Młynskich wrotach, hdyž du nimo SLA do směra na Michałsku cyrkej. Přez wulkomyslny foyer dóstanješ so do bašty, w kotrejž hosći mjez druhim sobudźěłaćerka Marita Forchowa wita. Wona předawa lisćiki za zarjadowanja SLA a wo nich informuje. Dale zhoniš wot njeje zajimawostki­ wo Serbach a wo serbskich institucijach. K wotpočnjenju přeproša kofejowy róžk, hdźež poskićeja kofejowe wariacije, a to wšo při serbskej hudźbje a we wosebitej historiskej atmosferje Röhrscheidtoweje bašty.

Za Běłowodźanskeho tworjaceho wuměłca a čłona ZSW Eberharda Petersa bě to wčera wječor wozbožacy wokomik: W twarjenju Sakskeho wyšeho zarjadniskeho sudnistwa na Budyskim hrodźe dožiwi wón mjez wjace hač 60 wopytowarjemi wotewrjenje wustajeńcy swojich twórbow.

Budyšin (AW/SN). „Tale prezentacija je za nas něšto nowe a zdobom wosebite, dokelž wuhotowachmy tajku scyła prěni króć zhromadnje ze Zwjazkom serbskich wuměłcow a Serbskim muzejom“, zwurazni na witanju wiceprezident sudnistwa dr. Matthias Grünberg. „To wučinja dobre susodstwo z našim zarjadnišćom“, reagowaše na to nawodnica Budyskeho Serbskeho muzeja Christina Boguszowa. Tež čłon předsydstwa ZSW Tomasz Nawka přitomnych serbsce a němsce powita. Wón přednjese baseń Bertolta Brechta „700 Intellektuelle beten einen Öltank an“. Při tym poćahowaše so na wobrazy a wuměłske objekty Petersa, zwuraznjace protest přećiwo ničenju łužiskeje krajiny.

Statisća znowa žro inscenacije

wutora, 15. měrca 2016 spisane wot:

Čorny Chołmc (UH/SN). Fanojo Kraba­towych swjedźenskich hrow – abo znajmjeńša ći, kotřiž su za jedne z lětušich zarjadowanjow pod hołym njebjom zastupny lisćik dóstali – smědźa so wjeselić. Horca faza za spektakl při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje je so započała. Tam wotmě so minjenu njedźelu casting statistow. Přetož tež za pjatu inscenaciju tohole razu wostanu swojemu hesłu „Wjes hraje dźiwadło“ swěrni. Nimale 80 lajskich dźiwadźelnikow a statistow budźe lětsa wobdźělenych, mjez nimi 15 dźěći.

„Wy sće žro našeje inscenacije a zaruka dalšeho wuspěcha Krabatowych swjedźenskich hrow“, rjekny hrajerjam Peter Siebecke z Drježdźanskeje zarjadowanskeje agentury. Wón wě, zo su wočakowanja publikuma lětsa znowa hoberske, wo čimž swědči razantnje spěšna předań lisćikow. Za dźesać zarjadowanjow běchu loni 1. septembra wšitke kartki w běhu 24 mjeńšin online předali.

nawěšk

nowostki LND