7. wuměłstwowa awkcija na Wojerowskim hrodźe

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Załožba za wuměłstwo a kulturu Hornjeje Łužicy zarjaduje 28. nowembra 7. wuměłstwowu awkciju na Wojerowskim hrodźe. Wot jutřišeho móža sej zajimcy 116 twórbow 65 wobdźělenych wuměłcow wobhladać.

Digitalna biblija nimale hotowa

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Choćebuz (SN). Digitalizowanje delnjoserbskeje biblije pokročuje. To zdźěli dr. Fabian Kaulfürst z wotnožki Serbskeho instituta w Choćebuzu. Wot lońšeho přehladuje skupinka dobrowólnikow digitalnu wersiju poslednjeho cyłkowneho wudaća delnjoserbskeje biblije z lěta 1868. Lětsa w aprylu móžachu wozjewić, zo je Nowy zakoń přehladany. Mjeztym su tež Stary zakoń přešli, jenož apokryfiske knihi hišće pobrachuja. Zaměr skupinki je, digitalny wotpisk teksta tak překorigować, zo wón originalnej, ćišćanej předłoze dospołnje wotpowěduje.

Projekt digitalizacije delnjoserbskeje biblije zwoprawdźatej Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi a Serbski institut w kooperaciji. Pomocnicy su zwjetša z Choćebuza a wokolnych serbskich wsow, mjez nimi pak staj tež studentka z Lipska a přećel Serbow z Pólskeje. Jako mały dźak chcedźa sej čłonojo skupiny w adwenće do Budyšina wulećeć a sej mjez druhim Michałsku cyrkej wobhladać a koncert chóra 1. serbskeje kulturneje brigady wopytać.

Namibija w Budyskej bance

srjeda, 11. nowembera 2015 spisane wot:

Nowa wustajeńca serbskeho tworjaceho wuměłstwa, kotruž wot zašłeho štwórtka w Budyšinje pokazuja, steji pod hesłom „Ja sym“. Hłowny motiw kołowokoło wobrazow pak su skerje pjenjezy. To započina so hižo pola hosćićela wustajeńcy, Budyskeje Ludoweje banki na Hošic hasy.

Wuměłstwo w srjedźišću pjenježnistwa, na bance – znjese so to scyła? Hdyž tola při přewuskim wusměrjenju na wuspěch wuměłstwo – wšojedne kotreje družiny – často pod tym ćerpi. Přiwšěm, zwiska mjez wuměłstwom a pjenjezami je we wšěch časach było. W srjedźowěku a nowowěku sy jako wuměłc pak bohateho spěchowarja měł pak jako nimašnik wumrěł. A dźensa wuměłske twórby za zdźěla njepředstajomne płaćizny přesadźuja, kaž na přikład před třomi lětami wobraz „Der Schrei“ Edvarda Muncha za nimale 120 milionow dolarow.

Banka je prawy partner

Na pogromowu nóc dopominali

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:
Pjeć kopolakow na róžku Dr. Arnošta Mukoweje a Kurta Pchalekoweje hasy w Budyšinje skedźbnja na tehdy tam bydlacu židowsku swójbu Sabath. Na jich dóńt su wčera składnostnje pogromoweje nocy 9. nowembra 1938 spěwajo a modlo so dopominali. Mać Elsu Sabath kaž tež dźowce Alice a Käthe běchu před 77 lětami po měsće ćěrili a wšitke tři w Auschwitzu zamordowali. Farar Johannes Probst namołwješe k česćownemu wobchadźenju ze wšěmi tu bydlacymi ludźimi. Foto: SN/Maćij Bulank

Chóraj Budyšin a Łužyca zahoriłoj

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Kopicu najwšelakorišich poskitkow kulturneho razu sy kónc tydźenja wu­žiwać móhł. Nahladna ličba zajimcow je so wčera za spěwne popołdnjo na Haslowskej Bizoldec žurli rozsudźiła.

Haslow (AW/SN). Wokřewjacy kermušny koncert z chóromaj Budyšin a Łužyca je wčera pola Bizoldec w Haslowje wjace hač 60 připosłucharjow dožiwiło. Po lońšim wustupje w Choćebuzu a na přeprošenje Zwjazka serbskich wuměłcow koncertowaštej nětko wobě ćělesy w Hornjej Łužicy w dalšim zhromadnym programje. Tón skićeše pisany wěnc serbskich spěwow – nowočasnych a ludowych – kaž tež pěsnje susodnych słowjanskich ludow a z dalšich krajow.

Počesća serbsku stawiznarku

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:
Budyšin (Šo/SN). Stawiznarka Trudla Malinkowa ze Serbskeho instituta dóstanje lětuše myto Concordia Historical Instituta­ w missouriskim Saint Louisu za swoje slědźenja wo serbskim fararju Janu Kilianu. Concordia Historical Institute wěnuje so přeslědźenju a hajenju historiskeho­ namrěwstwa Lutherskeje cyrkwje – Missouriskeje synody w USA. Ewangelski duchowny Jan Kilian nawjedowaše 1854 skupinu něhdźe 600 serbskich wupućowarjow, kotřiž nańdźechu w Serbinje, blisko texaskeje stolicy Austina, nowu domiznu. Hišće w 1920tych lětach wotměwachu so tam serbske bohosłužby. Hač do dźensnišeho pěstuja někotři tamniši wobydlerjo serbske nałožki a wudźeržuja mnohostronske poćahi do Łužicy.­ Trudlu Malinkowu, kotraž je tež knihu wo serbskich wupućowarjach do zamórskich krajow napisała, počesća 12. nowembra w Saint Louisu za zběrnik studijow „Jan Kilian (1811–1884) – pastor, poet, emigrant“. Dwurěčny, němsko-jendźelski zwjazk bazuje na mjezynarodnej konferency Serbskeho instituta.

Tři myta za film z Chorwatskeje

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Tak kaž hižo často na Choćebuskim festiwalu wuchodoeuropskeho filma je sej tež na 25. jubilejnym wot 3. do 8. nowembra film z Chorwatskeje prěnje myto wudobył.

Na swjatočnym zarjadowanju sobotu wječor w měšćanskej hali su wuznamjenili film „Připołdniše słónco“ chorwatskeho režisera Dalibora Matanića – a to hnydom trójce. Jako najlěpši mjez dwanaćomi produkcijemi dósta wón 25 000 eurow a škleńčanu figuru Lubina. Nastał bě film w słowjensko-serbiskej koope­raciji. Tihanu Lazović, kotraž měješe hłownu rólu, počesćichu jako najlěpšu hrajerku festiwala. W pasku „Připołdniše słónco“ předstajeja serbisko-chorwatsku lubosć, kotraž ćerpi pod politiskimi a wójnskimi wobstejnosćemi w krajach tehdyšeje Juhosłowjanskeje. Publikum měješe přinošk „Siska Deluxe“ ze Słowjenskeje za najlěpši.

9. 11. – Historiski dźeń

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

W stawiznach Němskeje drje njeje druheho termina, kiž ma tajki wuznam kaž 9. nowember. Najwjace ludźi w našim kraju zwjazuje z nim spektakularne powalenje Berlinskeje murje 1989 jako wjeršk měrniweje rewolucije a jako dźeń radosće.

Jako přewšo struchły dźeń porno tomu wostanje 9. nowember 1938 w pomjatku. Tón dźeń docpě přesćěhanje němskich židow swój dotalny wjeršk. Po smjertnym atentaće na němskeho diplomata w Parisu inscenowachu němscy nacionalsocialisća tak mjenowanu kristalowu nóc. Po wšěm kraju zapusćachu nacije židowske wobchody a bydlenja a zapalachu synagogi. Sta židow při tym morichu.

9. nowember je pak tež dźeń załoženja Weimarskeje republiki. Tehdy wuwoła Philipp Scheidemann (SPD) z woknom Berlinskeho Reichstaga „Němsku republiku“. Něšto hodźin pozdźišo proklamowaše lěwicar Karl Liebknecht na balkonje Berlinskeho hrodu Swobodnu socialistisku republiku Němsku.

9. nowembra 1923 spyta Hitler ze swojimi přiwisnikami w Mnichowje prěni króć z pučom móc na so storhnyć. SN

Chce k akceptancy SKI přinošować

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:
Serbska kulturna informacija Lodka w Choćebuzu, zaměstnjena w tamnišim Serbskim domje na Augusta Bebelowej, spjelnja wažne nadawki za prezencu Serbow w delnjołužiskej metropoli. Mjez druhim zastaruje wobydlerjow a hosći z informacijemi kołowokoło zarjadowanjow k serbskim temam abo ze serbskim wobsahom. Nowa sobudźěłaćerka Sandra Mählojc chce w swojim dźěle k akceptancy Lodki w Choćebuzu a wokolinje přinošować. Michael Helbig

Chrósćicy (KJu/SN). Přihot hłowneje wólbneje zhromadźizny bě ćežišćo wčerawšeho wuradźowanja předsydstwa župy „Michał Hórnik“ w Chrósćicach. Na „hłownu“, kotruž přewjedu pjatk, 13. nowembra, na Wotrowskej starej šuli, wočakuja cyłkownje 50 delegatow. Na njej wuzwola zdobom nowe župne předsydstwo. Prěnje namjety za čłonow hižo předleža. Přiwšěm pak pytaja w regionalnym zwjazku Domowiny dale zwólniwych, kotřiž chcyli w gremiju sobu skutkować, zo by dźěławosć Kamjenskeje župy zaručena była. Zdobom skedźbnichu wčera hišće raz na to, zo dóstanu delegaća župneje hłowneje zhromadźizny swoje delegatne podłožki hakle na zhroma­dźiznje we Wotrowje.

nawěšk

nowostki LND