Na kermuši w stolicy pobyli

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:

Delegacija wjace hač 40 Serbow – spěwarjo­ muskeho chóra Delany z mandźelskimi – poby zawčerawšim, sobotu, na běłorusko-serbskej kermuši w Berlinje. Nastork k zetkanju dał bě Aleksej Žbanow, pósłanstwowy rada a přećel Serbow.

Berlin (KřK/SN). Jako prěnje wobhladachu sej Delenjo z busa zajimawostki stolicy, kotrež­ rozłoži jim Cyril Pjech, eme­ritowany farar a předsyda skupiny Berlinskich Serbow. Popołdnju podachu so k sociokulturnemu centrumej „Ratz-Fatz“ do Treptowa. Připowědźena bě kermušna bjesada ze zhromadnym spěwanjom, raz z běłoruskeje, raz ze serbskeje strony. Před zachodom witaše Serbow wabjenje trochu hinašeho razu: „Belorussischer und sorbischer Liederabend“ z běłoruskim kwasom a blinami, k tomu reklama­ w interneće z motiwami serbskeje narodneje drasty, přewzata wot listowych znam­kow z NDRskeho časa. Do kultur­neje­ rumnosće zetkawanskeho centruma, normalnje za 30 do 40 ludźi mysleneje, dyrbjachu cyłkownje 80 zajimcow zaměstnić.

Młodostnym za projekt stejo přikleskowali

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:

Zły Komorow (SN/CoR). Druhdy samo profijam słowa pobrachuja. „Předstajenje bě tak přemóžace, zo tež tři dny pozdźišo njewěm, kak móžu je wopisać“, rjekny referentka za medijowe dźěło Złokomoroskeho Noweho jewišća Christiane Freitag-Pittasch dźensa SN. Telko pak je wěste: Premjera němsko-pólskeho młodźinskeho projekta „Njesprócniwe ... bjezmjezne ... ducy – spěwana a rejwana poezija ze Złeho Komorowa a Bielsko-Białeje“ sobotu wječor na Nowym jewišću bě přewšo poradźena. Wjace hač 200 přihladowarjow je 16 młodym protagonistam stejo přikleskowało za čerstwu interpretaciju Bertolta Brechtowych spěwow a zdobom za dohlad do přećow, nadźijow, strachow a sonow europskeje młodźiny w němskej, pólskej a jendźelskej rěči.

Alfonsa Frencla k rowu přewodźeli

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:
Syły wěriwych, přećelow (tež ze słowjanskeho wukraja) a znatych, kolegow a bywšich šulerjow su so sobotu w Ralbicach ze serbskim wučerjom, spisowaćelom a publicistom Alfonsom Frenclom rozžohnowali a jeho k rowu přewodźeli. Rekwiem swjećeše wosadny farar Šćěpan Delan zhromadnje z Njebjelčanskim duchownym Michałom Nawku. W prědowanju wuzběhny Delan zasłužby Frencla jako spiso­waćel, ale předewšěm tež jako wučer. Foto: SN/Maćij Bulank

Čitaće w nowym rozhledźe (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Nowemberske čisło Rozhlada je jako kolaža aktualnych a stawizniskich temow wuhotowana. Na jednym boku předstaja njewšědnu wosobu z Budyšina – dr. Joséja Maríju Zamoru Gonzáleza, pochadźaceho z Nikaraguwy. Fachowy lěkar Budyskeho medicinskeho zastaranskeho centruma za šiju, nós a wuši wopisuje swój žiwjenski puć wot studentskeho časa hač do dźensnišeho, ale tež swoju pódlansku zaběru – Budyske towarstwo Vision 2017. Na tamnym boku nawjazuje Hinc Šołta-Lauterbachski na tekst Tima Meškanka „Wo pozadku sobudźěła Serbow ze statnej bjezstrašnosću NDR“ w čo. 9/2015 a podawa swoje dopóznaća wo znjewužiwanju jednotliwcow we wobłuku njeoficialneho dźěła na přikładźe wučerja Pawoła Wićaza. Wo wuznamnym Josefje Páće – čěskim sorabisće – w Lwowskim časopisu Ruch Słowiański piše dr. Piotr Pałys.

Zhromadne interkulturne dźěło wuwić

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Z koncertom ćělesow Páni kluci & Concentus Ludibundus pod nawodom Václava Hanča z Litoměřic su wčera wječor 17. němsko-čěske kulturne dny w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow wotewrěli. Mjez hosćimi swjatočnosće běchu znowa zastupjerjo Domowiny, serbskich towarstwow a institucijow kaž tež Serbja z krajneje stolicy. Mnozy přitomni wjeselachu so nad znowazetkanjom z čěskim wulkopó­słancom w Němskej Tomášom Janom Podivínskim, kiž je swój čas jako generalny konsul w Drježdźanach wuwiće festiwala přisporjał.

Jiří Menzel w Drježdźanach

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Lětuše Němsko-čěske kulturne dny poskićeja zajimawe filmy

17. němsko-čěske kulturne dny zahaja so dźensa wječor w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow. Pohlad do programoweho zešiwka wotkrywa zajimawy poskitk filmow, kotrež pokazuja w Programowym kinje wuchod na Schandauskej čo. 73.

Słowakska w filmje

Pod tymle hesłom su štyri přinoški widźeć. W twórbje „W ćišinje“ (SK/CZ 2014) powěda Praski režiser Zdeněk Jiráský z filmowymi srědkami jara čućiwje hnujace stawizny židowskich hudźbnikow a wuměłcow, kotrychž rozkćěw bu wot holocausta přetorhnjeny. Film złožuje so na historiske fakty za čas nacionalsociali­zma w Słowakskej, Čěskej a Němskej a je štyrjom awtentiskim wuměłcam wěnowany: dr. Arthurej Chitzej, připóznatemu pianistej, dirigentej a hudźbnemu direktorej Drježdźanskeho činohrajneho domu; Edith Kraus, wuspěšnej pianistce z Prahi; Karolej Ebertej, wuspěch lubjacemu absolwentej hudźbneje akademije w Bratislavje; a Alice Flachovej, młodej šulerce baletneje šule w Brnje.

1. 11. w 20.15 hodź.

Tróšku swojorazne su mólby Johannesa Tiepelmanna, kotrež prezentuje galerija Flox w Korzymju hač do 15. nowembra we 8. wosebitej wustajeńcy „Škitanski čas“. Lěta 1979 w Mühlhausenje rodźeny wuměłc je mjez druhim w Lipsku pola Arna Rinka­ a Neja Raucha molerstwo studował. Nimale połdra lěta je nětko Korzym jeho žiwjenske srjedźišćo. Wo rozestajenju z nowej domiznu swědča twórby z titlemi kaž „Krajowy třiróžk“ (w pozadku), „Pumpot“ a „Skała“. Foto: Axel Arlt

Po třoch lětach zaso swójski muzej

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Po třoch lětach nanuzowaneje přestawki su w Sarajewje srjedź septembra Narodny muzej Bosniskeje a Hercegowiny znowa wotewrěli. W oktobrje 2012 dyrbjachu sobudźěłaćerjo muzej zawrěć, dokelž njeběchu so Bosničenjo, Chorwaća a Južni Serbja – tři najwjetše etniske skupiny w balkanskim kraju – na zhromadne financowanje dojednać móhli. Po rozpadźe Juhosłowjanskeje a Bosniskeje jako multietniskeho kraja nimaja zamołwići politikarjo, wosebje serbiskeje a chorwatskeje strony, hižo zajim zhromadne institucije zachować.

Ota Garten na Sicilskej molował

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Jězbam na Sicilsku wěnowaše Wojerowske wuměłstwowe towarstwo zarjadowanje minjeny pjatk w tamnišim hrodźe. Farar na wuměnku Manfred Dietrich ze Sepic pokazowaše diaski wo jězbje do Palerma, Taorminy a dalšich městow italskeje kupy. Rěčał je wo kamjentnym swědkach, kotrež běchu Grjekojo, Feničenjo, Romjenjo, ale tež Staufojo w minjenych 3 000 lětach tworili. Wone rysuja Sicilsku runje tak kaž horinata krajina, morjo a přiroda, referent wuwjedźe. Lětstotki hižo je kupa tohodla woblubowany cil turistow, ale tež wuměłcow kaž Johanna Wolfganga Goethy, Otta Niemeyera-Holsteina abo Oty Gartena.

Načasna zabawa z historiskim pozadkom

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JK). Hišće maće chwile, sej hodowne dary wobstarać. Wot dźensnišeho pak maće dalšu móžnosć, sej sami přeće spjelnić abo druhim z darom wjeselo wobradźić.

Nowa kompjuterowa hra „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“ dožiwi dźensa popołdnju swoju zjawnu premjeru. Šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin mějachu jako prěni składnosć, ju wuspytać. Projektowa skupina RAPAKI je po lětach­ intensiwneho dźěła po prěnjej serbskej kompjuterowej hrě z lěta 2001 „Krabat je so nawróćił“ načasnu hru za kompjuter a zdobom za mobilne nastroje wuwiła.

nawěšk

nowostki LND