Nowy zwjazk

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:
Budyšin (SN). W rjedźe „Die sorbische Bibliothek“ Ludoweho nakładnistwa Domowina je wušoł dźesaty zwjazk, wopřijacy tři powědki Jurja Kocha. Nimo lěta 1984 prěni raz wozjewjeneje nowele „Der Kirschbaum“ čitaće dwě němskej prěnjowozjewjeni, satiru „Die violette Zeit“ a powědančko „Die Fahrt nach Tuplice“. W noweli, serbsce pod titulom „Wišnina“ wušłej, rozestaja so awtor kaž w mnohich druhich twórbach, z grawěrowacymi sćěhami zničenja krajiny a domizny. Dosłowo napisała je Měrana Cušcyna.

Flair a jednanje so lubiłoj

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Po kruchu „Knježe prawa“ Serbskeho ludoweho ansambla w Mortkowje

Parkowanišća njedaloko Mortkowskeje Jakubecec twjerdźizny su rědke. Štóž je so potajkim na to spušćał, zo tež krótko do spočatka lětušeho premjerneho předstajenja SLA „Knježe prawa“ sej tam spočatk měsaca městno za awto namaka, je so mylił a dyrbješe trochu dale k předstajenišću nóžkować. Městno za sebje namakać porno tomu ćežko njebě­. Kóždy stólc bě z čisłom woznamjenjeny – cyle po zastupnych lisćikach, kotrež běchu­ sej wopytowarjo kupili. Nowinka­ to, wšako bě sej loni hišće kóždy­ sam městno wuzwolić móhł. Trochu­ sćerpni dyrbjachu ći być, kotřiž sej hakle na městnje kartki kupichu. Přetož­ sobu­dźěłaćerjo SLA předachu je po­ tradicionalnym wašnju: wo kartku prosyć, přihladowar ma rozsudźić, w kotrej pjenježnej­ kategoriji chce sedźeć, sej městno na planje wupytać, zapłaćić a sej městno nańć – někotremužkuli je to dosć dołho trało. Ale što wo to? Hosćo podachu so na teren twjerdźizny, hdźež čakaše na nich předstajenje z jednanjom w 17. lětstotku. Tehdy časniki hinak tikotachu. Wjetšina publikuma bě na to nastajena.

Klasiski koncert je kruty wobstatk nazymskich přirodowych wikow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty a domizniskeho towarstwa Radiški w Stróži pola Hućiny. Pod nawodom Liany Bertók staj tam minjeny pjatk dorostowaj hudźbnikaj swój talent kedźbyhódnje wopokazałoj.

Zboka błyšćatych, bjezporočnych powjerchow ćehnje so wuměłstwo, kotrež sej swoje mjeno zasłuža. Na tym orientuje so wosebita wustajeńca „Swobodnje w rumje“ Hornjołužiskeje wuměłstwoweje iniciatiwy „Im Friese“, prezentowaca pozicije z Berlina, Budyšina, Drježdźan, Singena kaž tež wuměłcow zarjadowarja. Hesło steji za swobodu wšěch formow, kotrež nazhonjeja we wuměłstwowym procesu zaměstnjenje a zdobom nowu wotewrjenosć. Hač do 4. oktobra móžeće sej w Korzymju tež twórby zastupjenych serbskich wuměłcow kaž Iris Brankačkoweje, Borbory Wiesnerec a Jürgena Maćija wobhladać. SN/Maćij Bulank

Žně Krabatoweje dźěłarnički

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

Třinaće wuměłcow předstaja swoje wobrazy nětko w Serbskim domje

Je rjenje, telko zajimawych a wšela­korych wobrazow zaso jónu tu na sćěnach schodźišća w Budyskim Serbskim domje widźeć. Wustajeńca Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu­ prezentuje wot minjeneho štwórtka najnowše wuměłske žně swojich­ čłonkow a čłonow. Widźeć je třiceći dźěłow – wuslědkow lětušeje molerskeje dźěłarnički na temu „Krabat“, kotruž je spěchowanski kruh w juniju w Čornym Chołmcu přewjedł. Třinaće wuměłcow, mjez nimi tajcy swěrni kaž Marko Bruk, Mario Ošika a Horst Jurtz, su jich twórcy.

Serbski folklorny ansambl Slepo dźakuje so z trójnej „Sławu“ klarinetistej Korli Tilichej­ za swěrne čłonstwo. Dlěje hač 40 lět je jón wuměłsce podpěrał.

Na domojjězbje z njedawneho wustupa na sakskej krajnej zahrodnej přehladce w rudnohorinskim Oelsnitzu je so Korla Tilich z cyłkom rozžohnował, wozjewjejo, zo bě to jeho posledni wustup w kruhu ansambla. Klětu budźe wón wosom­dźesat.

33 lět skutkowaše Korla Tilich w Slepjanskim ansamblu jako soloklarinetist a dudak. Wot lěta 1966 twari wón dudy. Wotpowědne dźěłowe kroki – kozu zarězać, jej kožuch wotćahnyć a jón garbować, tružić, trubku točić a wudebić atd. – bě w Pólskej nawuknył.

W Rakecach podawaše instrumentalnu wučbu. Jako wjelelětny hudźbny nawoda ma wón zdobom wulku zasłužbu na docpětej wuměłskej kwaliće tamnišeho dujerskeho orchestra.

Wo Drježdźanach

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:
Budyšin (SN). Dypkownje k započatkej nazymy je nowa Serbska protyka w LND wušła. Redaktor Pětr Šołta je kopicu naročnych přinoškow zestajał, a čitarjo móža so zaso na zajimawu a wotměnjawu lekturu wjeselić. Nowum je, zo steji w srjedźišću klětušeje Protyki prěni raz wulkoměsto, a to sakska stolica Drježdźany, hdźež su tež Serbja swoje slědy zawostajili. Čitajće na přikład wo poćahu mjez Wettinami a Serbami, wo serbskich mjenach wšelakich měšćanskich dźělow abo wo Wustajeńcy sakskeho rjemjesła a wuměłskeho přemysła 1896.

Mišter a jeho bywša šulerka wustajataj mólby

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Dešno (HA/SN). Hižo dźeń po wuspěšnym sobotnym wječoru we wobłuku „nocy muzejow“ w Delnjej Łužicy su zajimcy njedźelu dalše rjane zarjadowanje w Dešnjanskim domizniskim muzeju dožiwili. Pod hesłom „Mišter a jeho šulerka“ wotewrěchu tam nowu wosebitu wu­stajeńcu. Dwaj wuměłcaj z Gubina předstajataj so z něhdźe třiceći mólbami we wšelakich technikach. Staj to znaty moler a grafikar Klaus Bramburger a Ute Gruner, kotraž je pola njeho wjele lět wuspěšnje molować wuknyła.

Nawodnica muzeja Babett Zenkerowa w lawdaciji podšmórny, zo jedna so tu wo wosebite přećelstwo mjez wuměłcomaj, kajkež jenož rědko mamy. „Mjeztym pak njeje Ute Gruner wjace šulerka, ale steji na swójskimaj wuměłskimaj nohomaj“, rjekny muzejownica.

Na swojich wobrazach we wšelakich technikach staj wuměłcaj tež serbske motiwy zapopadnyłoj. Ute Gruner je mjez druhim serbsku žonu z Dešna molowała. Přebywajo tam na zapusće bě wona tak hnuta, zo je na to wobraz molowała. Klaus Bramburger prezentuje so w nowej wosebitej přehladce z dosć modernym molerstwom z jara sylnymi barbami.

Naša kultura na BUGA

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:
Prěni kónc tydźenja w septembrje 1995 je 1 200 ludowych wuměłcow a ansamblowcow na zahrodnej přehladce BUGA w Choćebuzu třidnjowski swje­dźeń serbskeje kultury wuhotowało. Běše to prěni króć, zo bu serbska kultura na BUGA prezentowana. Choćebuski ansambl Přećelstwo, chór Łužyca, spěwna skupina Judahej a šty­ri dalše delnjoserbske ćělesa swjedźeń zahajichu. Slepjanski Serbski folklorny a Delnjoserbski dźěćacy ansambl kaž tež ansambl Žylow wokřewichu tysacy přihladowarjow runje tak kaž ćělesa Łokaśina, Drjewjanki a spěwna skupina Del­njoserb­skeho gymnazija. Budysku a Ka­mjensku župu zastupowachu chór Budyšin a Smjerdźečanscy rejwarjo. Wjeršk sobotu běštej kwasnej ćahaj ze Žylowa a Grodka-Klěšnika. Njedźelu zawjeselichu nimo hižo naspomnjenych ćělesow hosći Janšojski žónski chór, skupina Dundalija a kwasny ćah z Mosta a wuměłcy Wojerowskeje župy. Estrada „Narodna drasta w delnjoserbskich nałožkach“ z 200 sobuskutkowa­cymi a scena „Kokot“ SLA běštej wjerškaj. Nimo toho bě na BUGA wustajeńca „Serbja­ w Němskej“ widźeć. M. Laduš

Na slědach serbskich wopřijećow

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:
Kedźbliwje su wopytowarjo awtora Alfonsa Frencla wčera w połnje wobsadźenej Smolerjec kniharni sćěhowali, hdež předstaji swoju nowu knihu „Mój serbski słownik“ z powabnymi fotami a tekstami. Přitomnym běše wulke wjeselo dožiwić, kak so jemu přeco znowa radźi, serbske temy – tónkróć dźe wo serbske wopřijeća a jich woznam – do wulkeho konteksta stajić. Maria Vacekowa z Njebjelčic prosy tule Alfonsa­ Frencla wo wosobinske wěnowanje, naprawo Rejza Šěnowa. Foto: Axel Arlt

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND