Njewšědny wuměłski trojozynk móžeš tuchwilu w galeriji Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa na Hrodowskej hasy čo. 19 dožiwić. Wšako pokazuja tam Hans-Volker Mixsa skulptury z metala, Luise Kallweit keramiske objekty a Elisabeth Richter rysowanki. Publikumej su so zajimawe poćahi mjez wšelakorymi technikami na wotewrjenju minjeny pjatk spodobali. Hač do 20. awgusta je přehladka přistupna. Foto: Carmen Schumann

„Krabat“ w Žitawskim dźiwadle a na čapornišću w Drježdźanach

Podawizna Krabata je a wostanje wobkuzłaca, fascinuje młodych a starych a zaběra wuměłcow, spisowaćelow, dramaturgow, filmowcow a wjele druhich. Z jednoreje powědki ze 17. lětstotka pletu so hač do dźensnišich dnjow wšě móžne wuměłske žanry na najwšelakoriše wašnje w tu- a wukraju. W zašłej hrajnej dobje su hru Krabata tež w Gerharta Hauptmannowym dźiwadle w Žitawje pokazowali. Wobsah je nam dawno znaty. Wosebitosć Žitawskeje inscenacije bě, zo tu profije dźiwadła z młodostnymi, lajkami hromadźe hrajachu, štož pak njebě na škodu předstajenja. A někotři hrajerjo z Krabatowych młynskich hólcow kaž tež hrajerki z kantorkow a młodych žonow na hermanku běchu samo z Libereca. Tak dósta kruch wo chorwatsko-serbskim Krabaće chcyjo nochcyjo wěsty (słyšomny) słowjanski akcent. Čěscy młodostni su z Němskeje šule w Liberecu, Žitawscy młodostni přisłušeja tamnišemu dźiwa­dłowemu klubej.

Mjeztym kultowy status

Nowostka w LND

srjeda, 27. julija 2016 spisane wot:
Budyšin (SN). „Lizka wjaza kózlika“ rěka nowa dźěćaca kniha, kotraž je wčera w Ludowym nakłdanistwje Domowina wušła. Měrka Mětowa wěnuje so we wobrazowej knižce temje, z kotrejž su tež dźěći dźeń a časćišo konfrontowane – swoje zwučene městno w mjezyčło­wjeskich poćahach spušćić a nowe namakać. Po tym zo je awtorka knize za starše dźěći spisała, wěnuje so wona nětko dźěćom prěnjeje čitanskeje staroby a młódšim. Ilustracije je Cleo-Petra Kurze zhotowiła. Nowostka hodźi so tež jako darik šulskim nowačkam.

Přirodowe zynki w hudźbje

srjeda, 27. julija 2016 spisane wot:

Smochćicy (CRM/SN). Do lětušeho Łužiskeho hudźbneho lěća je tež Smochčanski Dom biskopa Bena ze swojim parkom zapřijaty. Tak wodźeše njedawno zahrodniski inženjer Rudolf Schröder z Drježdźan jako wustojny znajer tohole w stilu baroka zapołoženeho parka po nim. Wón po­twjerdźi, zo wobsedźi runje tónle historiski areal tohorunja wšitke wosebitosće zahrodniskeje kultury 18. do 20. lětstotka, a skedźbni na mnohotnosć žadnych štomow a rostlin, pokaza pak zdobom na wuznam skulpturow a pomnikow a na wažnu funkciju wodźiznow. „Elementy zemja, woda a powětr tworja jednotu“, wón wuzběhny. Zajimcy sej tak wujasnichu, zo wobsedźi Dom biskopa Bena a tak tež cyła wokolina z parkom woprawdźity juwel.

W Budyskim kaž tež w Choćebuskim Serbskim muzeju bě wona hižo widźeć, nětko pokazuja wustajeńcu „Satkula abo (s)twor(jen)a krajina“ Karla Vouka w Lěšćanskej (Lieske) cyrkwi. Wotewrjenje minjeny pjatk bě zdobom oficialne přepodaće dźělneje nakupje twórbow přez Załožbu za serbski lud.

Lessingowe město w hudźbnych stawiznach

póndźela, 25. julija 2016 spisane wot:

Wo pišćeletwarcu Johannu Lanzy z Kamjenca referowaše wčera wječor nawodnica Kamjenskich měšćanskich zběrkow dr. Sylke Kaufmann w sakralnym muzeju w něhdyšej Serbskej cyrkwi swj. Hany. Z přednoškom spřistupni wona mnohim zajimcam zbliska a zda­loka wosebitu wustajeńcu, kotraž traje tam hač do 25. septembra.

Hišće ženje telko zajimcow njeměli

pjatk, 22. julija 2016 spisane wot:

Za lětušu jubilejnu 10. mjezynarodnu wuměłsku dźěłarničku „Při Krabatowym kamjenju“ w Miłočanskej skale je so telko wuměłcow kaž hišće ženje přizjewiło. Zarjadowanje wotměje so wot 22. awgusta do 4. septembra.

Stawizny na městnje dožiwili

srjeda, 20. julija 2016 spisane wot:

Na slědach skutkowanja serbskich basnikow-wuměłcow

Wukrajnym wobdźělnikam Swjedźenjow serbskeje poezije je stajnje wulke dožiwjenje, njezeznajomić so jeno z twórbami serbskich poetow, ale zdobom z jich městnosćemi žiwjenja a skutkowanja. Na 38. mjezynarodnym swjatku serbskeje lyriki wobdźělichu so z Ukrainy tež mandźelskaj-basnikaj Tatja­na a Sergej Dzjuba a ze Serbiskeje Mićo Cvijetić. Dokelž su so hakle dwaj dnjej pozdźišo domoj wróćili, podachu so na slědy serbskich wosobinow-­wu­měłcow. „Před 30 lětami wopytach Měrćina Nowaka-Njechorńskeho (1900– 1990)“, powěda Mićo Cvijetić po puću do Njechornja.

Chcetaj wo Serbach rozprawjeć

Pod hesłom „Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt“ wotměje so wot 25. septembra w Němskej lětuši interkulturny tydźeń. W Budyskim wokrjesu zaběži rjad zarjadowanjow na dobro dorozumjenja mjez kulturami hižo tydźeń do toho, 16. septembra, a traje cyły měsac.

Budyšin (SN/CoR). Telewizijny sćelak MDR bě dźensa pódla, jako je skupina młodostnych mějićela Budyskeho sportoweho wobchoda, z Pólskeje pochadźowaceho Jerzyja Timma, z kameru interviewowała. Akcija je dźěl filmoweho a fotoweho projekta „Z cyłeho swěta do Budyšina­“, kiž bě społnomócnjena za wukrajnikow wokrjesa Budyšin Anna Piętak-Malinowska nastorčiła a kotryž so w kooperaciji ze Sakskim wukubłanskim a wupruwanskim kanalom zwoprawdźi. Tema projekta su „migranća tule – dźensa a w zašłosći“. „Chcemy pokazać, kak připućowarjo žiwjenje a kulturu na městnje wobohaćeja“, praji tohorunja z Pólskeje pochadźaca, kotraž je ze swójbu w Budyšinje domiznu namakała.

Budyšin (SN/CoR). Ramik za nowu sezonu je hižo rysowany – znajmjeńša, štož prašenje personala nastupa. Tak su so nimo bubnarja skupiny Floppy dolls Diega Carlosa Seyfahrta dźiwadźelnikaj Anna Marie Lehmann a Anthony Mrosek kaž tež elewaj činohrajneho studija Juliana Gruhnec a Richard Nowak z NSLDź rozžohnowali. Zo změja nowu delnjoserbsku elewku z Choćebuza, je mjeztym runje tak jasne kaž to, zo spušći Torsten Schlosser po wjace hač 20 lětach nawod dorostoweho studija. Intendant Lutz Hillmann so jemu dźakowaše a připowědźi, zo budźe so přichodnje Ralph Hensel wo serbski dźiwadłowy dorost starać. Dale budźetaj bywšej elewaj Julija Klingnerec a Jurij Šiman wot awgusta čłonaj ansambla NSLDź. A po wotchadźe Michaela Funki před lětomaj změje NSLDź skónčnje zaso wyšeho hrajneho nawodu. Stefan Wolfram, dotal režiser Plauensko-Zwickauskeho dźiwadła, předstaji so w nowej funkciji z inscenaciju „Teror“ Ferdinanda von Schiracha. Dalša dobra powěsć je, zo přewjedu zaso jewišćowy bal, a to zhromadnje ze Serbskim ludowym ansamblom 29. a 30. oktobra.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND