Wustajeńca k złotemu jubilejej

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:

Kamjenc a čěski Kolín zhladujetej mjeztym­ na połsta lět měšćanskeho partnerstwa. Składnostnje jubileja wote­wrěchu spočatk měsaca w radnicy Lessingoweho města wustajeńcu „Zwobraz­njene refleksije k Lessingej – k aktualiće rozswětlerja“.

Kamjenc (SN). Čłonojo Aliancy noweho wuměłstwa su přehladku přihotowali a wotewrěli, přinošujo tak k złotemu jub­ilejej stykow mjez łužiskej komunu a kralowskim městom Kolínom.

Dźěła nětko w nowym ateljeju

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:
Z wernisažu je tworjaca wuměłča Borbora Wiesnerec minjenu sobotu swój nowy ateljej na Drježdźanskej dróze w Budyšinje wotewrěła. Tam móžeš sej wurězki z jeje dotalneho skutkowanja wobhladać. Poł lěta bě wuměłča rumnosće w płonym twarjenju­ na přemysłowej přestrjeni pódla awtoweho domu Feige přihotowała. Na wulkim­ dworje ma dosć městna za drjeworězbarske dźěła, kotrež wona zdźěla z motorskej piłu wukonja. Foto: Carmen Schumann

Štyri dny je 700 sobuskutkowacych z tu- a wukraja, 300 pomocnikow a organizatoriski team k tomu přinošowało, zo so XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2015“ radźi. Nic jenož hladajo na 20 000 wopytowarjow sćehnjechu organizatorojo přewšo dobru bilancu.

Ćežišćo XI. mjezynarodneho folklorneho festiwala bě imaterielne kulturne herbstwo. Pod režiju Tomasza Nawki předstajichu kulturne ćělesa minjenu sobotu popołdnju na Koklic statoku w Chrósćicach wotpowědny program pod hesłom „Hdźež duša schow swój ma“ .

Chrósćicy (SN/CoR). Ze zwukami čěskich a serbskich dudow zahajištaj Tomasz Naw­ka a Vojtěch Kouba ze skupiny Li­dová muzika z Chrástu wosebite zarja­dowanje, skedźbnjejo na to, zo maja dudy w mnohich kulturach swoje krute městno. Mexikanski ansambl Querétaro předstaji na to mariachi-hudźbu, kotraž bu 2011 na UNESCO-lisćinje imaterialneho swětoweho herbstwa přewzata. Typiske za nju je formacija sydom do dwa­naće hudźbnikow a zhromadne hraće trompety a trunowych instrumentow – mjez druhim wosebita wulka a mała gitara kaž tež citerje podobny instrument.

Braniborski dźěl lětušeho XI. mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica“ běchu minjeny pjatk dźěći Witaj-sku­pi­ny Hochožanskeje pěstowarnje z Hana­marinej polku na wulkim jewišću za wjes­nej cyrkwju zahajili.

Dorost so wuběrnje prezentował

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:

Chrósćicy (SN/JaW). „W raju wjesołych dźěći“ bě hesło dźěćaceho popołdnja sobotu na Krawčikec statoku. Nimale 600 ludźi widźeše spodobny program dźěćacych a dorostowych skupin, po kotrymž wjedźeše We­ronika Butendeichowa.

Huslerja na rukach njesli

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:

Wulkotne wuměnjenja skićeše wjedro sobotu wječor, hdyž sy na sydom Chróšćanskich statokach hudźbu, spěwy, wjesne wašnja dožiwić a kulinariske wosebitosće woptać móhł. Mjeztym zo sy spočatnje zaćišć měł, zo je wšudźe trochu mjenje ludźi a wjace městna hač minjene lěta, so wopytowarjo pozdźišo na puću a na dworach runjewon tłóčachu.

Zahrodnikec-Grutkec dwór njebě jenož jedyn z najwjetšich sydom wobdźělenych, ale skićeše sobu najwjace móžnosćow, jědźe a napoje woptać. W dołhim rynku so hłódni nastupichu, zo bychu langoš abo jednu z mnohich družin bowle pospytali. Na dworje samym njepředawachu wino jeno w naddimensionalnej napojowej tyzy, ale tež we wonka natwarjenej barje. Z woknom Zahrodnikec pjekarnje wonješe za praženym swinjećom. Štyri běchu tónraz zarězali a porjedźachu jednotliwe čwaki hromadźe z kisykałom a chlěbom. Nimo toho zapleńčichu wopytowarjow kaž hižo na zašłych festiwalach z waniljowej jušku a buchtlemi.

Wjeršk nalady pola JANKAHANKi

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:
Najmłódši wuměłc na jewišću na Wje­selic statoku bě wosomlětny Milan Koste­lenec, hrajacy na huslach sobu we wobłuku poskićenjow Cymbalki Dušana Kotlarja z Libereca. W moderaciji Bena Šołty wotměnjachu so hudźbnicy z Čěskeje z ansamblom ludu Seto z Estiskeje. Jeho sobuskutkowacy wustupichu w narodnej drasće a předstajichu ze swojimi pěs­njemi běh lěta. Jako z Logarhythmusom prěnja serbska band hraješe, so statok dale a bóle pjelnješe. Wulke wjeselo njemějachu jenož aktiwni z publikuma nad rejwanjom pod nawodom Georgija Marinowa k hudźbje projekta Serbska reja. Nalada so dale stopnjowaše a docpě swój wjeršk z wustupom skupiny JANKAHANKA. Statok bě kopaty połny. Na rejwanskej přestrjeni młodostni hudźbnikow z kleskanjom pohonjachu. Dobre plincy a dobroty ze swinjorězanja su sej ludźo tu wosebje słodźeć dali. at

Kwasnu jědź hač do nocy poskićeli

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:
Wulki dwór Chróšćanskeje fary a wulke jewišćo Serbskeho ludoweho ansambla skićeštej wosebje wjetšim kulturnym ćělesam­ dobre wuměnjenja. Tole wuži tež Serbski folklorny ansambl Wudwor, kotryž móžeše z wosom porami wu­stupić. Runje telko rejwarjow cyłka Querétaro z Mexika prezentowaše swoju kulturu, štož wosebje wjele přihladowarjow přiwabi. Tu so zaso kaž hižo na minjenych festiwalach pokaza: Ludźo sej wotpowědnje časowemu planej dokładnje wuzwoleja, kotru skupinu chcedźa widźeć. Moderator Chrystof Cyž móžeše nimo­ toho čěskej ansamblej Handrlák z Kunovic a z Chrásta na jewišću witać. Spěwarjo a hercy zdobychu sej tójšto sympatije, wšako tež serbske pěsnje zanošowachu. Jara chwalobnje ma so wu­zběhnyć, zo su na farskim dworje hač do pózdnjeho­ wječora serbsku kwasnu jědź poskićeli. MkWj

Owacije Georgičanam

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:

Na Krawčikec dworje mějachu hospozy hižo sobotu popołdnju ruce połnej dźěła, jako předstaji so tam dźěćacy program „W kraju wjesołych dźěći“. „To bě jara rjenje, běchmy kaž wulka swójba“, Chróšćanska korčmarka Marja Krawčikowa zbožowna a wjesoła praji. Wječor pře­dawaše wona ze swójbnymi a znatymi na kopatym połnym dworje nimo na­pojow a čerstweho pjekarskeho tykanca wosebite Kamjenske kołbaski. Wot lěta 1997 poskića bur Marko Smoła z Nuknicy na folklornych festiwalach pola Krawčikec swoje speciality. Lětsa bě to swi­njaca pječeń z róženje. Zo by wón dołhe rynki čakacych scyła zastarać móhł, běšta­j jemu mandźelska Stefanie a pomocnik Jan Eiselt poboku.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND