Trěbna je galerija wuměłstwa

póndźela, 27. meje 2019 spisane wot:
W přitomnosći sakskeje statneje ministerki za wědomosć a wuměłstwo dr. Evy­Marije Stange (SPD) su wčera w Budyskim Serbskim muzeju třikrajowu wustajeńcu „Wobrazy krajiny – Přechod 03“ wotewrěli. Nawodnica muzeja Christina Boguszowa rysowaše w tym zwisku swoju wiziju wo galeriji načasneho tworjaceho wuměłstwa w Budyšinje jako zetkanišću wosebje mjez wuměłcami narodnych mjeńšin, štož žněješe­ wulki wothłós přitomnych. Mjez něhdźe 120 zajimcami běchu štyrjo nawodnicy muzejow z Łužicy, Korutanskeje a Słowjenskeje a mnozy na ekspoziciji wobdźěleni wuměłcy, mjez nimi zrodźer ideje projekta Karl Vouk. Foto: SN/Maćij Bulank

24. dźiwadłowe lěćo so bliži. Sobudźěłaćerjo Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła a Ullrichec róštytwarskeje firmy ze sprjewineho města su wčera na Budyskim hrodźe započeli wjerćite jewišćo a dalše krute elementy jewišćoweho wobraza natwarjeć. Lětuši­ kruch NSLDź pod hołym njebjom „Na krótšim kóncu Słónčneje aleje“ změje 20. junija premjeru. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/bn). Knižna premjera přiručki Trudle Malinkoweje „Serbske pomniki – Přewodnik po serbskich wopomnišćach“ bě tež publikaciju wudawacemu Ludowemu nakładnistwu Domowina wosebitosć. „Je to prěni raz, zo mamy knihu wo mjeztym 150lětnym serbskim pomnikarstwje w poskitku“, podšmórny lektor wudaća a moderator wječora Michał­ Nuk wčera w Budyskej Smolerjec kniharni. „Kompendij Jurja Młynka samsneho titula z lěta 1965 bě tehdy Domowina wudała, a to we wotrjedźe propaganda a agitacija“, Nuk konkretizowaše a zjima „ćežki porod“ publikacije: „W minjenych lětach bě často žadane, knihu Młynka aktualizować, naše wopomnišća inwentarizować a dokumentować. Dźakowano Maćicy Serbskej, Serbskemu institutej a wosebje wězo Trudli Malinkowej přewodnik nětko předleži – z porno Młynkej potrojenej ličbu pomnikow.“

Europska dimensija

pjatk, 24. meje 2019 spisane wot:
Wuměłcy třoch regionow, zjednoćenych w zhromadnej wustajeńcy „Wobrazy kra­jiny“, nam na přewšo zajimawe, kompaktne a zdźěla chětro prowokantne wašnje swoje twórby poskićeja. Jim kaž tež w pozadku skutkowacym wša česć. Wšako je so wšitkim šlachćiło, wjacore wuměłske sparty wopřijacy projekt zwoprawdźić, kotrehož dimensije su wo wjele wobšěrniše, hač smy to we Łužicy poprawom zwučeni. Woprawnjena je tuž tež chwalba Karlej Voukej, kiž bě „Přechod“ před ně­hdźe dźesać lětami nastorčił. Štož je z jeho wizije wurostło, móžemy cyłe lěto pola nas kaž tež w Awstriskej a Słowjenskej dožiwić­ – cyle w zmysle tele dny wosebje w srjedźišću stejaceje europskeje ideje. Njech su zarjadowanja bohaće wopytane! A njech iniciatorojo njepopušća, zo so „Přechod 04“ – snano wo dalšich partnerow rozšěrjeny a z kontrastowym, mjenje interpretujomnym hesłom – runje tak derje­ poradźi. Bosćan Nawka

Móžemy wjac hač hordźi być

štwórtk, 23. meje 2019 spisane wot:

Dźensa před 70 lětami bě w Bonnje wozjewjeny Zakładny zakoń Němskeje płaćiwosće nabył. Swój zakład ma we wukazu třoch zapadnych wojerskich guwernerow z 1. julija 1948 ministerskim prezidentam tehdyšich jědnaće zwjazkowych krajow w zapadnym wobsadniskim pasmje, zwołać za 1. september zhromadźi­znu, zo bychu demokratisku wustawu za federatiwnu republiku zdźěłali. Parlamentariskej radźe, kotraž započa w naležnosći dźěłać, přisłušeše 65 zapósłancow krajow a pjeć zapósłancow Berlina (tući pjećo pak jeno z poradźowacym hłosom, dokelž kontrolowachu město wšitke štyri dobyćerske mocy). Po zdźěla ćežkich jednanjach je rada „Zakładny zakoń Zwjazkoweje republiki Němskeje“ 8. meje 1949 ze 53 přihłosowanjemi a dwanaće­ wotpokazanjemi přiwzała. Po tym zo běchu nowemu zakonjej krajne parlamenty kaž tež wojerscy guwernerojo přihłosowali, jón Konrad Adenauer – pozdźiši zwjazkowy kancler – 23. meje 1949 w Bonnskej Pedagogiskej akademiji wuwoła.

Kulturny festiwal „Bouncować w Budyšinje“ su minjenu njedźelu ze zjawnej rozmołwu w Kamjentnym domje zakónčili. Mjez druhim staj čłonaj skupiny Silbermond Johannes Stolle a Stefanie Kloß (2. a 3. wotprawa) na prašenja zajimowaneho hudźbneho dorosta wotmołwjałoj. Zarjadowarjo hódnoća tydźeń trajacy festiwal jako wuspěch, byrnjež měšćanska frakcija strony AfD zarjadowanje kritizowała a prawicarscy ekstremisća pjatkowne reje mylili. Foto: SN/Maćij Bulank

Wosobinsce chwalbu wuprajił

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Z lubosću k serbskemu spěwej a njezlemjenym zapalom je Serbski muski chór Delany minjeny pjatk wječor na hrodowej žurli we Worcynje nalětni koncert wuhotował. Załožba za serbski lud bě projekt spěchowała.

Worcyn (CRM/SN). Wulka překwapjenka rjaneho wječora serbskeho spěwa bě, zo knjez Worcynskeho hrodu, hrabja Alfred zu Solms-Sonnewalde, hosći z wokoliny a předewšěm delanskich spěwarjow wosobinsce w swojim domje witaše a chórej po programje swoju rewerencu wupraji. A činješe to serbsce. Wučerka na wuměnku a agilna kulturnica Róža Pinkawina běše wězo kaž přeco wšitko derje organizowała. Pola njeje je so hrabja, kiž bě sej po politiskim přewróće raj swojeho dźěćatstwa blisko Wósporka wróćo zdobył, w serbšćinje wukmanił.

Wo pomnikach

póndźela, 20. meje 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). „Serbske pomniki“ rěka nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła nowa kniha Trudle Malinkoweje. Přewodnik po serbskich wopomnišćach nawjazuje na kompendij „Serbske pomniki“ Jurja Młynka z lěta 1965. Tru­dla Malinkowa je tójšto zajimaweho kołowokoło pomnikow, taflow a bustow zezběrała. Wona wěnuje so stawiznam a wuhotowanju jednotliwych pomnikow, předstaja počesćenu wosobu resp. podawki, na kotrež wopomnišćo dopomina. Wjele wobrazow publikaciju skulojća.

Wjace hač 2 500 ludźi z Němskeje, Pólskeje, Nižozemskeje a Ukrainy je so kónc tydźenja na Němskim drastowym swjedźenju w delnjołužiskim Lubinje wobdźěliło. Wjeršk bě wčerawši swjedźenski ćah 70 drastowych skupin. Nimo toho zwosta chwile za zabawu­, kaž za obligatorisku reju „Hanamarja“, tule před hłownym jewišćom. Foto: Michael Helbig

10. festiwal PolkaBeats zahajeny

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:
Mjeztym 10. festiwal PolkaBeats zarjaduja tónle kónc tydźenja w Choćebuzu a dalšich městach Delnjeje Łužicy. Wopytowarjo woblubowaneho zarjadowanja dožiwja tak wjacore skupiny, kotrež tradicionalnu polku z modernymi rytmami beata zwjazuja. Wčera wječor móžachu na Choćebuskim Schillerowym naměsće hižo raz do festiwalneje atmosfery počuchać, mjez druhim ze žonjacej band Huraban z Pólskeje (hlej foto). Jutře chce so Skatapult, jedna z festiwalnych skupin, na drastowym swjedźenju w Lubinje předstajić. Za tydźeń potom wotměje so druhi dźěl festiwala z koncertami we Łukowje, Lubnjowje a Choćebuzu. Foto: Michael Helbig

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND