Prěni krok dobry signal

wutora, 15. meje 2018 spisane wot:

Hišće w januaru rěkaše w našim wječorniku, zo so na wotewrjenskich časach ­Budyskeje SKI hač do lěta 2020 ničo nje­změni. Nětko pak je so Załožba za serbski lud rozsudźiła, ju dwójce wob tydźeń hač do 18 hodź. spřistupnić. Załožba dale připowědźi, zo jedna so při tym wo prěni krok – přichodnje móhło k tomu dóńć, zo móža zajimcy poskitki institucije stajnje cyłodnjowsce wužiwać. Załožba pokazuje tu fleksibilitu a wolu, so realnym wobstejnosćam přiměrić. SKI dźě njeje zarjad, kotryž hodźał so po tež dźensa hišće knježacych a tehdy nic bjez skradźneje myslički koncipowanych pruskich prawidłach organizować, hdźež wobydler, ma-li raz chwile, často před zawrjenymi durjemi steji. Dobry tuž to signal. Přiwšěm měli perspektiwisce a bjezwuwzaćnje tež na wopytowarjow a turistow myslić, kotřiž sej kónc tydźenja do Budyšina wuleća.

Bosćan Nawka

Knižne wiki w Praze z rekordomaj

póndźela, 14. meje 2018 spisane wot:

Praske knižne wiki skónčichu so wčera z nowym wopytowarskim rekordom. Mjez wjace hač 400 wustajerjemi bě wospjet tež LND. Wosebje zajim facho­weho publikuma na poskitku serbskeho nakładnistwa bě wulki.

Přistawowy swjedźeń wabił

póndźela, 14. meje 2018 spisane wot:
Wustup najmłódšich Radušanow bě jedyn z wjerškow 20. přistawoweho swjedźenja kónc tydźenja w błótowskej wsy blisko Wětošowa. Wšako je dźěćace zarjadnišćo „Marjana Domaškojc“ za swoje angažowane zwoprawdźenje projekta Witaj znate. Dźěći pokazachu, kak su wjesnjenjo zhromadnje z přirodu žiwi. Žaba, baćoń, liška a husyca stejachu při tym w srjedźišću. Předsydka domizniskeho towarstwa Stephanie­ Buchanowa rozłoži hosćom wosebitosće Radušanskeje serbskeje drasty, při kotrejž­ z parličkami wobsadźeny pas najbóle napadnje. Ze wšitkich přinoškow prudźe­štej lubosć a zwjazanosć Błótowčanow z jich stawiznami. Foto: Peter Becker

Budyšin (SN/bn). Z někotrymžkuli „brawo“ je stejo aplawděrowacy publikum wukon ansambla Chordophone a hosćej zawčerawšim, srjedu, na wupředatej žurli Röhrscheidtoweje bašty mytował. Na hrajnišću Serbskeho ludoweho ansambla bě smyčkowy kwartet – wiolinistka Bettina Witke kaž tež Arthur Malinowski na brači a wulkich serbskich huslach, Matthias Reichel na huslach a husličkach a cellist Helfried Knopsmeier – zhromadnje z rejwarjom SLA Martinom Pižgu a hrajerku Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Lisu Čornakowej nowy program „Klinčace nócne fanta­zije“ předstajił.

Wo knihach a kniharni (11.05.18)

pjatk, 11. meje 2018 spisane wot:

„Dobra kniha wotewěra čitarjej nowe, na­pja­te swěty. Mjeztym zo čitar ćišćany dyrdomdej ‚dožiwja‘, so cyle njewědomje jara wobšěrnje wužaduje a spěchuje. Słowo- skład, wužiwanje rěče a zamóžnosć koncentracije su wažne faktory, kotrež so přez aktiwne rozestajenje z pismom pozitiwnje wobwliwuja a přiběraja“ (Rejzka Delenkec, „Čitanje je za dušu, štož je gymnastika za ćěło“, w: Serbska šula 2/2009, str. 53).

Hač wědźachu to hižo stari Egyptow­čenjo? Znate znajmjeńša je, zo wužiwachu woni papyrusowe róle, kotrež mamy za najstarše předchadniki dźensnišeje knihi. Prěnje dopokazy pochadźeja z 3. lěttysaca do Chrystusa. Wot 1. lětstotka po Chrystusu sćěhowaše tak mjenowany Codex. Tón wobsteješe z wjacorych worštow pergamentoweje papjery, kotraž bu na woběmaj stronomaj popisana, sfałdowana a spočatnje z banćikom zwjazana, pozdźišo na stabilniše wašnje a z krućišej wobalku.

Zajimawa kabinetna wustajeńca z twórbami dr. Dietmara Wapplera

Často njeje kóždemu znate, kajcy dobri­­ tworjacy wuměłcy w našim regionje skutkuja abo skutkowachu. Mjez nimi su a běchu tež ludźo, kotřiž­ so nimo swojeho hłowneho po­wołanja seršćowca přimachu a so pro­fe­sionalnje a z cyłej dušu molerstwu wěnowachu. Jedyn z nich bě dr. Dietmar Wappler z Budyšina. Wo jeho wuměłskim skutkowanju móža so nětko zajimcy tworjaceho wuměłstwa we wosebitej wustajeńcy „Wusmužowa hora – dr. Wapplerej k 80. narodninam“, kotraž bu 31. měrca w Muzeju Budyšin wotewrjena, přeswědčić. Hač do 31. awgusta 2018 je přehladka zjawnosći přistupna. [Wu­smužowa hora je 264 metrow wysoka wulkaniska hora w předkraju Hornjołužiskich hór njedaloko Wó­spor­ka, němsce Stromberg. – přispomnjenje redakcije]

Zajimawy puć k wuměłstwu

Dr. Dietmar Wappler njeje wšak šěrokej serbskej zjawnosći tak derje jako two­rjacy wuměłc znaty, za to pak jako žón­ski lěkar w Budyšinje. Jeho mandźelska dr. Roswitha Wappler bě tež w Budyšinje znata žónska lěkarka. Hižo wjacore lěta na wuměnku so wona nětko w sprjewinym měsće kulturnje angažuje.

Slepjanske towarstwo Kólesko je dwurěčnu knihu „Kak Slěpjańska cerkwja swój torm krydła“ wudało. Zběrka w němčinje a slepjanšćinje wopřijima dohromady 152 powěsćow.

Slepo (AK/SN). Z wobšěrnej zběrku chce towarstwo Kólesko powěsće ze Slepjanskeje kónčiny a Mužakowskeje hole wobchować. Tole wuzběhny předsyda Hartmut Hančo zawčerawšim na knižnej premje­rje w ateljeju wuměłca Thomasa Schwarza w Slepom. Folklorna skupina towarstwa je zarjadowanje wobrubiła.

Kniha „Kak Slěpjanska cerkwja swój torm krydła“ wuńdźe w nakładźe 800 eksem­plarow a wopřijima 152 powěsćow w slepjanšćinje a němčinje. Wona „je zdobom dalši přinošk za zachowanje naše­je narěče“, Hančo rjekny. Wudaće spěchowała bě załožba Doma w Slepom, Rownom a Mułkecach, ilustracije su wot Rownjanskeho molerja, restawratora a stukatera Jörga Tauscha.

Mina Witkojc na słuchoknize

srjeda, 09. meje 2018 spisane wot:
Budyšin (SN). W Ludowym nakładni­stwje Domowina wuńdźe tele dny nowa słuchokniha. Wosebitosć CDje „Gaž wětšyk dujo – Mina Witkojc powěda“ je, zo móže recipient wuznamnej delnjoserbskej lyrikarce, nowinarce, přełožowarce twórbow Handrija Zejlerja a Jakuba Barta-Ćišinskeho kaž tež organiza­torce „Serbskich wječorow“ samej připosłuchać, kak swójsku baseń přednjese a wšelake stawiznički powěda. LND wuda słuchoknihu składnostnje lětušich 125. narodnin Miny Witkojc. Teksty kaž tež hudźbu něhdźe hodźinu trajaceho zynkonošaka bě Jutta Kaiserowa wubrała.

Folklorna lawina

póndźela, 07. meje 2018 spisane wot:

Baršć (SN/bn). Mjeztym hižo 10. raz wuhotuje wokrjes Sprjewja-Nysa posledni kónc tydźenja junija Folklornu lawinu. Na třoch hrajnišćach w Lubnjowje, Bórkowach a Starej Darbni předstaji so wjace hač 300 akterow w dohromady štyrnaće wuměłskich cyłkach z jědnaće krajow. Najdlěši puć drje změja skupiny Kirakira Hikaru Arts z Japanskeje, Yong Ning Jin Tang z Chiny – tutej krajej so zdobom prěni raz na festiwalu wobdźělitej – a Les Folles Lambettes z Kanady. Nimo toho prezentuja so ansamble z Baskiskeje, Belgiskeje, Běłoruskeje, Českeje, Georgiskeje, Ruskeje, Šotiskeje a Turkowskeje. Bikulturnu a dwurěčnu Łužucu zastupować chcedźa Němsko-Serbski ansambl Choćebuz, dźěćacy a młodźinski ansambl Pfiffikus, tohorunja z delnjołužiskeje stolicy, kaž tež Serbski ludowy ansambl. Spěwarki a spěwarjo z Budyšina chcedźa zhromadnje z orchestrom a baletom we wobłuku zahajenja swjedźenja krótki folklorny program kołowokoło delnjoserbskeho nałožka łapanja kokota prezentować.

Budyšin (SN/bn). Najznaćiše powědančko Marje Kubašec „Row w serbskej holi“ je njedawno znowa w Ludowym nakładnistwje Domowina wušło. Kniha wopřijima originalny tekst kaž tež přełožkaj do němčiny a pólšćiny Lory Kowarjoweje resp. Aleksandera Widery. Nimo toho wobsahuje esej Trudle Malinkoweje, kotryž stawizniske pozadki jednanja wobswětluje. Wčera je něhdźe 30 zajimcow premjeru wudaća w Budyskej Smolerjec kniharni dožiwiło.

Anett Šołćic witaše přitomnych a pokaza jim dotalne edicije powědančka. Po tym­ přečita lektor noweho trojorěčneho wudaća Michał Nuk tekst Marje Kuba­šec, w kotrymž awtorka stawiznu pólskeho nućeneho dźěłaćerja za čas Druheje swětoweje wójny wopisuje.

nawěšk

nowostki LND