Na lońšej premjerje hornjołužiskeho wu­měłstwoweho busa je Santiago pa­sažě­row mjez Lubijom a Korzymjom z bubnowanjom wokřewił. Tónkróć čini to ze swojim partnerom ju­tře­ a njedźelu we wuměłstwowym busu mjez Budyšinom (12.30 hodź., 16.30 hodź.) a Njebjelčicami (15.30 hodź.). Busy jězdźa z Bu­dy­skeho Bebeloweho naměsta ho­dźin­sce wot 11:25 hodź. do Korzymja a wot 12:25 hodź. do Lubija. Foto: Axel Arlt

Hižo we wobsahu lětušeho dwójneho čisła­ zwěsćiš, kelko chcył Rozhlad swojim čitarjam zdźělić. Rozmołwje wobohaćatej wudaće z čerstwymi a prowokantnymi myslemi. W jednej podawamy mysle předsydki chóra Lipa Franciski Zopic, kotraž informuje wo planach spěwneho ćělesa a wo powšitkownej chórowej kulturje w Serbach. Přez druhu rozmołwu zhoniće perspektiwu pólskeje sorabistki a redaktorki časopisa Zeszytow Łużyckich a na­­še­je julijskeje jubilarki dr. Ewy Siatkow­skeje wo jeje skutkowanju pola Serbow a wo jeje tezach nastupajo serbsku iden­titu. Po Ewje Siatkowskej rozwiwa so w serbskich institucijach nowe powołanje, kotre, to čitaj­će sami. Redakcija Rozhlada poruča wosebje tekst Jakuba Sokoła wo wólbnych wa­bjenjach politi­­karjow ze serbskimi wob­sahami. Wo natwarje kombinata Čorna Pumpa pisa dr. Edmund Pjech. Nimo toho swjećimy jubilej schadźowanki kaž tež jubi­lej Praskeje manifestacije za prawa Serbow 24. julija 1945. Swoje doži­wje­nja na woswjećenju dnja dobyća nad fašiz­mom­ 9. meje w Berlinje zdźěla čitarjam spisowaćel Křesćan Krawc.

Za zazběh lětušeho Mjezynarodneho swjedźenja serbskeje poezije je sej Zwjazk serbskich wuměłcow něšto wosebite přemyslił. Zahajili su jón wčera w Drježdźanskim Literarnym domje.

Drježdźany (cry/SN). Atmosfera we wili Augustin bě tróšku tajka, kaž sej swjatki předstaješ: Ludźo kóždeje staroby so we wja­corych rěčach čile rozmołwjeja, serbsce, pólsce, ukrainsce, němsce, ser­bi­sce, słowaksce, čěsce – Słowjenjo su dóšli! Dalši partnerojo lětušeho swjedźenja su čłonojo towarstwa Stup dale. Woni su při­šli ze swojimi dźěćimi, a tak je hišće wjace žiwjenja w domje a na zahrodźe. Někotři su prěni raz pódla, tamnym je to zasowidźenje. Wšako wotměwa so hižo 37. swjedźen poezije ZSW. Skupina pólskich młodostnych, kotřiž su něko­tre dny w Sakskej po puću, přińdu jako kedźbliwi připosłucharjo ze swojej přewodźerku dr. Moniku Blidy, kotraž wšitko chětře přełožuje.

Swjatojanska bjesada w muzeju

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Jeničce w delnjołužiskim Kózlem so wosebity nałožk zachował

Budyšin (CRM/SN). Nahladny pisany kwěćel w hornčerskim karanu, zešćipany doma w zahrodce kaž tež na pólnych mjezach a łukach, pyšeše wčera blido na druhim poschodźe Serbskeho muzeja, za kotrymž sedźeše skupina wědylačnych. Woni słuchachu na wuwjedźenja wědomostneje sobudźěłaćerki Andreje Pawlikoweje. Tema tejele druheje popołdnišeje bjesady w muzeju při kofeju a tykancu běchu na dnju swjateho Jana Křćenika nałožki, kotrež zwisuja z dnjom zawróta słónca.

Serbska hudźba po přeću připosłucharjow

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Budyšin (SN). Za zajutřišim, sobotu, je sej Serbski rozhłós něšto wosebite wumyslił, mjenujcy „dźeń serbskeho spěwa“. To chcedźa raz bjezwuwzaćnje jeno serbsku hudźbu we wšěch třoch wusyłanskich hodźinach hrać, wot ranja w šesćich hač do dźewjećich, a to štučki, kotrež sej słucharjo přeja. Tak njech lubowarjo serbskeje hudźby sobotu rano do Serbskeho rozhłosa pod telefonowym čisłom 03591/ 37 400 zazwonja a moderatorej Štefanej Pašce praja, što bychu rady słyšeli a čehodla. W studiju spěw potom po móžnosći spěšnje wupytaja a zahraja. Přez Facebook abo e-mailnje móža sej jón připosłucharjo hižo nětko skazać. Facebookowa­ strona rěka „MDR Serbja“, internetna adresa je www.mdr.de/serbski-program. Serbscy rozhłosownicy su na hudźbne přeća jara wćipni.

Muzejownicy so w Zagorju zetkali

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:
Zagor (AP/SN). Rjemjesło wokoło Mužakowa bě tema lětušeho zetkanja dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća Maćičneje sekcije ludowěda/muzejownistwo. W Zagorskim muzeju rjemjesła a přemysła zeńdźe so wčera pjat­naće zajimcow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Předsyda spěchowanskeho towarstwa muzeja Gotthard Kreisel wo­dźeše po stajnej wustajeńcy a rozłoži najwše­lakoriše nastroje a techniki wobdźěłanja drjewa, zhotowjenja košow, šewcowstwa a dalšich. Drjewo, hlinina (Löss), železowa ruda, pěsk a brunica běchu hospo­darski zakład za wosebite rjemjesl­niske a industrijne wuwiće Mužakowskeje hole, kotrejež pěskojta rola so za ratarstwo lědma hodźeše. W přednošku „400 lět hornčerstwo kołowokoło Mužakowa“ roz­łoži fachowča Helga Heinzowa wo­sebitosće swětoznateje Mužakowskeje bruneje keramiki a přechod k industrijnej produkciji kamjeninowych tworow. Z 20 něhdyšich Mužakowskich hornčernjow njezby ani jenička, wothladajo wot dweju w Zagorju. Ćim wažniša je bohata zběrka muzeja, hdźež wustajeja tež serb­ske drasty a objekty ze wšědneho dnja holanow.
Budyšin (SN). Kotru knihu sej najradšo sobu do dowola wzać abo w měrnym ku­ći­ku na zahrodźe čitać? Starši kaž dźěći sej wo tym hłowu łamaja. A zo njeby to přećežko było, přewjedźe LND wot 29. junija do 9. julija prěni raz „doprózdninsku“ čitansku turneju po serbskich šulach Hornjeje Łužicy. Serbscy awto­rojo předstaja swoje knihi šulerjam a wabja jich tak k „dočitanju“ we wulkich prózdninach. Na dźesać čitanjach, mjez druhim w Ralbicach, we Wojerecach a Kulowje, steja wosebje nowostki w srjedźišću, tak basniska zběrka Dorotheje Šołćineje „Kupjel połna rybičkow“, kniha Křesćana Krawca „Hdźe je kóčka wostała?“, a wobrazowa kniha Thomasa Bindera „Pingufant za Pawla“. W serbskej pěsto­warskej skupinje towarstwa Stup dale w Drjež­dźa­nach podpěruje LND prócowanja star­­šich zwonka Łužicy z čitanjom za naj­młódšich. Składnostnje čitanskeje turneje wuńdźe 40stronski barbny prospekt, z kotrehož pomocu móža starši kaž tež čitarjo w poskitku serbskich dźěćacych knihow woměrje listować.

Přezpólni dobru naladu šěrili

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:
W rjedźe koncertow a dalšich serbskich zarjadowanjow w bróžni Lichańskeho hrodu je skupina Přezpólni njedźelu popołdnju něhdźe połsta připosłucharjow na połdrahodźinskim koncerće zawjeseliła. Hromadźe z instrumentalistami zanjesechu mužojo starodawne serbske pěsnje z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy. Wjesnjanka a čłonka­ zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU) witaše spěwarjow, hudźb­nikow a publikum do přewšo rjaneho hrodu, hdźež tež mnohe pory rady swój kwas swjeća. Foto: SN/Maćij Bulank

Ansambl we Wětošowje derje wobstał

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Serbski ludowy ansambl je na hrodowych swjedźenskich hrach kónc tydźenja we Wětošowje derje wobstał. Nóc SLA z italskej hudźbu a rejemi je sej sobo­tu něhdźe 120 ludźi wobhladało.

Wětošow (PBe/SN). Arije znatych intalskich komponistow kaž Giuseppy Verdija, Gioachina Rossinija a Giacoma Puccinija stejachu sobotu w srjedźišću pro­grama SLA we Wětošowje. Sopranistka Bibiana Nwobilo a tenor Pablo Casamelle staj je zanošowałoj. Nimo spěwnych přino­škow předstaji balet ansambla tež klasiske reje a reju rjemjeslnikow, za čož přiwjezechu jednu z rejwarkow z karu na jewišćo.

Wuměłcy kaž tež hosćo běchu z wje­­čorom wjac hač spokojom. Kaž wjacori wopy­towarjo měnjachu, je Wětošowski hród hudźbnu chłóšćenku dožiwił. Wosebje wjesołaj intendantka SLA Milena Vettrainowa a Wětošowski měšćanosta Bengt Kanzler (njestronjan) běštaj, zo njeje so za čas předstajenja dešćowało a zo běchu ludźo najebać chłódne wjedro přišli. Wobaj pósłaštaj na kóncu pro­grama jako dźak hubku z ruki k njebju.

Łužiscy wuměłcy so předstajeja

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:
Połčnica (SN/CoR). Něhdźe 150 ludźi přiwabiło je sobotne wotewrjenje wustajeńcy „Wuměłcy Hornjeje Łužicy – w fotach a z twórbami“ do Połčničanskeje wuchodosakskeje wuměłstwoweje hale. Kulturne koło Ernsta Rietschela bě zhromadnje z Budyskim a Hornjołužiskim wuměłstwowym towarstwom přehladku organizowało, w kotrymž předstaja so 45 wuměłcow, mjez nimi Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Jan Buk, Maja Nagelowa, Mario Ošika a Borbora Wiesnerec. Čornoběłe fotowe portrety, zdźěłane wot Jürgena Maćija, přehladku wudospołnjeja. W tutej formje je wustajeńca hač do 23. awgusta w Połčnicy přistupna, potom pućuja mólby, rysowanki a plastiki dale do Oelsnitza, hdźež budu wot 11. septembra do 11. oktobra we wobłuku krajneje zahrodneje přehladki widźeć. „Rady wužiwamy našich wuměłcow, zo bychmy za region wabili“, rjekny předsyda kulturneho konwenta Hornja Łužica-Delnja Šleska Bernd Lange (CDU) na wotewrjenju. Spěwarka Walburga Wałdźic a Max Loeb staj je jako duwo Mlokawka hudźbnje wobrubiłoj.

nawěšk

nowostki LND