Wobrazliwy wječor hudźby a literatury

póndźela, 12. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla Trio con moto a dźiwadźelnik Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Měrko Brankačk su pjatk swój program „Moja archa Horni Hajnk“ prěni raz wuspěšnje hornjoserbsce předstajili. Na z přestawku nimale połdrahodźinskim hudźbno-literarnym wječoru hrajachu instrumentalisća wjacore twórby wšelakich dobow. Měrko Brankačk čitaše k tomu wujimki z knihi Jurja Brězana, kotraž je zarjadowanju mjeno spožčiła.

Wo wuměłstwje fotografowanja wuradźowali

póndźela, 12. měrca 2018 spisane wot:

Zhorjelc (BC/SN). Fachowcy fotografije a dalši zajimcy su so wot minjeneho štwórtka hač do soboty w Zhorjelskim kulturnohistoriskim muzeju na Nysowej na schadźowanju wobdźělili, kotrež steješe pod hesłom „We wokomiku – Nowe slědźenja k fotografiji ze Sakskeje a Łu­žicy“. Na zarjadowanje přeprosyli běchu Zhorjelski kulturnohistoriski muzej, Statne zběrki Drježdźany a Hornjołužiska towaršnosć wědomosćow.

Na zeńdźenju zaběrachu so z najnowšim slědźenjom k wuměłstwowej fotografiji ze Sakskeje a Łužicy a diskutowachu wo prašenju přistupa k wuměłskej fotografiji.

Knižna premjera kriminalneho romana „Módre buny“ Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje wčera w Budyskej Smolerjec kniharni bě wulki wuspěch. Wjace hač 60 zajimcow chcyše wo nowym padźe serbskeje komisarki zhonić.

Budyšin (SN/bn). Ze zynkami titulneje melodije rjada „Tatort“ je Lubina Hajduk-Veljkovićowa wčera knižnu premjeru swojeje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłeje kriminalki „Módre buny“ w kopatej połnej Smolerjec kniharni zahajiła. Na napjate a z městnami žortne wašnje předčita awtorka dwaj kapitlej knihi, při čimž na to dźiwaše přewjele njepřeradźić a wosebje zajimawe pasaže z tak mjenowanym cliffhangerom zakónčić. K tomu zatwari dramaturgiske přestawki, w kotrych přidatnu hudźbu – sławnu temu z filmow wo Jamesu Bondźe – zahra abo připosłucharjow takrjec direktnje narěča. „Nětko do publikuma hladać“, wona na přikład připowědźi a runje to tež činješe.

Łužiske archiwy spokojom

štwórtk, 08. měrca 2018 spisane wot:

Wulki zajim na dźěle a skutkowanju institucijow na 9. dnju archiwow

Budyšin (JK/SN/bn). Archiwy po cyłej Němskej su zajimcam swoje durje minjeny kónc tydźenja wotewrěli, a to mjeztym 9. raz. Z dwulětnje zarjadowanej akciju­ chce Zwjazk archiwarkow a archiwarow wopytowarjam dohlad do dźěła swojich institucijow zmóžnić a na jich mnohostronske towaršnostne funkcije skedźbnić. Tež łužiske archiwy so na wosebitym dnju wobdźělichu.

Přiwěrki w Serbskim muzeju

štwórtk, 08. měrca 2018 spisane wot:

We wobłuku rjada „Kofej w třoch“ wěnowaše so kuratorka Budyskeho Serbskeho muzeja wčera prašenju, zwotkel tradicije a nałožki pochadźeja a w kotrej měrje su z přiwěrkami zwjazane.

Budyšin (SN/bn). Dźesać zajimcow je na wosebite zarjadowanje „Kofej w třoch“ w Budyskim Serbskim muzeju přišło. ­Titul přednoška kuratorki za kulturne stawi­zny a literaturu Andreje Pawlikoweje bě „Mjez škitnym listom a swjećatkom – žohnowančka a přiwěrki“. Na přikładźe eksponatow hišće hač do kónca apryla přistupneje wustajeńcy „Krabat – Muž – Mytos – Marka“ rozjima wona stawizniske pozadki nastaća přiwěrkow a towaršnostny wobchad z nimi.

Doprědkarske dopomnjenki

štwórtk, 08. měrca 2018 spisane wot:

Antologija „Mlóče“ bě tema prěnjeho zetkanja tracTare, z kotrymž chce Zwjazk serbskich wuměłcow rjad wuměł­skich rozmołwow wožiwić. 15 zajimcow je nětko čile diskutowało.

Budyšin (SN/bn). Z nowym rjadom tracTare chce Zwjazk serbskich wuměłcow na staru tradiciju rozmołwnych kołow nawjazać. Na zetkanjach „chcemy wo nowych, markantnych, spomnjećahódnych a wusahowacych twórbach serbskeho wuměłstwa rěčeć“, zjima předsyda ZSW Jan Bělk k zazběhej prěnjeho tajkeho zarja­dowanja, na kotrymž steješe anto­logija „Mlóče“ w srjedźišću.

Wjetšina 15 přitomnych tydźenja w Budyskim Serbskim domje běchu awtor­ki loni w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłeje knihi. Wudawaćelka Ingrid Juršikowa do diskusije rozłoži, kak je antologija nastała. Na to podaštaj redak­torka Serbskeho rozhłosa Monika Gerdesowa a prof. dr. Dietrich Šołta swoje mysle ke krótkopowědančkam.

Nowy Łužiski almanach wušoł

štwórtk, 08. měrca 2018 spisane wot:

Kamjenc (BG/SN). Wušoł je minjene dny jědnaty zwjazk Łužiskeho almanacha, kotryž wobjednawa temy ze stawiznow łužiskeho regiona. W dotalnych wudaćach je 250 awtorow swoje teksty wo­zje­wiło. K tomu přińdźechu tři wosebite zešiwki. Aktualne wudaće poskićeja wšitke kniharnje Budyskeho wokrjesa.

Čitarjo zhonja fakty wo Łužičanach, kotřiž su tójšto zeskutkownili. Prof. dr. Arnošta Muku, rodźeneho 1854 we Wulkim Wosyku (Großhänchen) a zemrěteho 1932 w Budyšinje, znaja mnozy jako serbskeho spisowaćela. Wón pak běše zdobom ludowědnik a organizator serbskeho narodneho žiwjenja. Tež za literarne medije je so zasadźał. Jedyn z jeho najwjetšich žiwjenskich skutkow bě załoženje Serbskeho muzeja. Hač do wotchada na wuměnk wuwučowaše jako gymnazialny wučer w Budyšinje a Freibergu. Mjezynarodnje Muku wuznamjenja, zo běše čłon wědomostnych akademijow w Běłohrodźe, Krakowje, Praze, Pětrohrodźe a Zagrebje. Přinošk wo Arnošće Muce spisał je Mathias Hüsni.

7. februara njeje dwójce

štwórtk, 08. měrca 2018 spisane wot:
Čitarjo wčerawšeho ćišćaneho wudaća SN mějachu zaćišć, zo bě hišće raz 7. februara. To jim 1. strona pokazowaše. Techniskeho misnjenja dla njeje aktualna strona mylnje puć do ćišćernje našła. To nas samych mjerza. Redakcija zamołwja so pola swěr­nych­ čitarjow ćišćaneho wudaća. Wče­rawše přinoški wozjewimy dźensa a w přichodnych dnjach. Tu prosymy abonentow digitalneho wudaća wo zrozumjenje, wša­ko­ su woni cyłu nowinu 7. měrca bjez njedo­statka dóstali. Redakcija SN

Drježdźany (CRM/SN). Statne wuměłstwowe zběrki Drježdźany na rezidencnym hrodźe wěnuja Georgej Baselitzej składnostnje 80. narodnin wosebitu přehladku jeho twórbow. Pod hesłom ­„Maniera Baselitz – nonkonformija jako žórło fantazije“ spřistupnichu zajimcam minjeny pjatk w přitomnosći swětasławneho wuměłca 143 grafikow, nastatych w lětach 1964 do 1966. W kopororytwowym kabineće wisaja wone mjez drohotnej zběrku sławnych italskich, němskich a nižozemskich mištrow 16. wěka. „Je to (naša swójska) hommage na Georga Baselitza“, podšmórny Marion Ackermann, generalna direktorka sakskich statnych zběrkow. Zdobom pak špiheluje wustajeńca poćahi mjez Georgom Baselitzom a prof. dr. Güntherom Gerckenom z Hamburga. Wón je před lětomaj zhromadnje z mandźelskej Annemarie eksponaty načasneho wuměłstwa Drježdźanam jako załožbu darił. Přitomny darićel wupraji so wšón zbožowny, zo je so eksperiment njeposrědnjeho přirunanja poradźił, a doda: „Začuwaš w tutej njewšě­dnej wustajeńcy wosebity duchowny wobsah. Baselitz formuje jón w swójskim stilu.

Stajny přehlad w archiwje zaručeny

wutora, 06. měrca 2018 spisane wot:

Njebě to jenož poměrnje zymny powětr, kotryž přez wotewrjene durje Serbskeho instituta do domu stupaše, ale tež horstka zajimowanych hosći. Ći chcychu so na kóždy pad na připowědźenym wodźenju po Serbskim kulturnym archiwje wobdźělić.

Budyšin (JK/SN). Horstka zajimcow pak zmóžni jich přewodźerce dr. Annett Brězanec, so bytosćam a nadawkam archiwa dokładnišo wěnować, hač by to we wulkim kruhu móžno było. Tak zhonichu wopytowarjo wodźenja tójšto wo wuwiću kaž tež wo aktualnych nadawkach Serbskeho kulturneho archiwa. Byrnjež dźensa přewšo wažne było archiwy di­gitalizować, wostanje za wědomostnikow a sobudźěłaćerjow Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa dale bytostny nadawk, materielne zawostajenstwo našich wótčincow kaž tohorunja bohate pokłady serbskeho kulturneho a towaršnostneho žiwjenja zašłosće a přitomnosće rjadować, redi­gować a zachować.

nawěšk

nowostki LND