Přihladowarjo zaso dowoleni

štwórtk, 24. junija 2021 spisane wot:

Jubilejny 50. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje wot jutřišeho do njedźele smědźa nětko z přihladowarjemi přewjesć. Na dresurowych a skakanskich wubědźowanjach pak maja wšitcy dnjowoaktualne škitne naprawy dodźeržeć.

Časowy plan za pjatk, 25. junija

9:00 pruwowanje jěchanskich koni

10:00 pruwowanje w dresurje klasy A

myto Kulowskeje firmy Widźeć a słyšeć Homola

11:45 pruwowanje w dresurje klasy E

myto firmy Schkade tzwr

13:30 wubědźowanje jěcharjow

myto firmy Pretty a Plamenco Björn Köpping

14:00 pruwowanje w dresurje klasy A*

myto firmy Hippgen tzwr

16:00 pruwowanje w dresurje klasy L*

myto firmy BMS Schlage z Wóslinka

Časowej planaj za sobotu a njedźelu wozjewimy w jutřišim wudaću Serbskich Nowin. Wobaj dnjej přewjedu potom skakanske wubědźowanja. Turněrowy nawoda je Milan Šefer, sudnicy budu ­Katrin Kuhn, Claus Förster, Ralf Breselow a Katharina Tögel. Jurij Bjeńš

„Lišku lěta“ wolili

srjeda, 23. junija 2021 spisane wot:

Wuslědk wólby ,,liška lěta“ lodohokejoweje doby 2020/2021 je tajke něšto kaž mała překwapjenka. Na spočatku wothłosowanja pokazowaše wšitko na jasne dobyće Mac Carrutha, na kóncu pak přesadźi so youngster Bennet Roßmy. Tež hdyž naprašowanje tónraz pod hinašimi wuměnjenjemi wotběža, je wjele přiwisnikow za hrajerjow wothłosowało. Za to so towarstwo wšitkim dźakuje.

Koronapandemije dla njehodźeše so w minjenej sezonje „liška měsaca“ wolić a do kónčneho wothłosowanja zapodać. Tak namjetowachu zamołwići Łužiskich lodohokejowych liškow šesćoch, kotřiž běchu w minjenej sezonje na so skedźbnili. Wotedatych bu dohromady 5 491 hłosow. Po wuličenju přesadźi so 17lětny Bennet Roßmy z 2 152 hłosami před wrotarjom Mac Carruthom (1 725 hłosow) a kolegu-nadběhowarjom Stéphaneom Döringom (1 429 hłosow). Zbywace 185 hłosow dóstachu Thomas Reichel, Nick Ross a Rylan Schwartz.

Třištwórć hodźiny porjadna zabawa

srjeda, 23. junija 2021 spisane wot:

London (kh/SN). Jendźelska koparska wubranka je po­sled­nju hru skupinskeje fazy europskich mišterstwow (EM) po sylnym prěnim połčasu přećiwo čěskemu narodnemu mustwu zasłužbnje z 1:0 dobyła. Tak zaćahnu Three Lions jako prěnje w skupinje D do wosmifinala. Tam nastupja potom přećiwo druhemu ze skupiny F, w kotrejž tež Němcy hraja. Wobě mustwje, jendźelske a čěske, běštej hižo do wčerawšeho zakopa za koło poslednich šěsnaćoch kwali­fikowanej. Dźěše jenož hišće wo prěnje městno w skupinje. Čěska trjebaše za to jeničce dypk, Jendźelska dyrbješe dobyć.

Kopenhagen (kh/SN). Danska je so tola hišće za koło najlěpšich šěsnaćoch na europskich mišterstwach (EM) kwalifikowała, a to po dramje w prěnjej koparskej hrě wokoło Christiana Eriksena a po poražkomaj 0:1 přećiwo Finskej a 1:2 přećiwo Belgiskej. Přećiwo Ruskej su Danojo z njewšědnej energiju wčera wojowali a 4:1 dobyli. Rjekojo dnja běchu Kasper Damsgaard (38.), Yussuf Poulsen (59.), Andeas Christensen (80.) a Joakim Maehle (82.). Za Rusku móžeše jeničce Artjom Dźjuba (70.) z dwělomnym pokutnym kopom na 1:2 skrótšić.

W paralelnej hrě mjez Finskej a Belgiskej wupadaše dołho za tym, zo poradźi so Finskej snano hišće sensacija, tola krótko do kónčneje fazy hry trjechi dotal najlěpši Fin samowrota. Po róžku z lěwe­je strony zhłójčkowa Belgiski škitar Thomas­ Vermaelen bul na aluminij. Wottam skoči hrajny nastroj wrotarjej Lukášej Hrádeckemu njezbožownje na ruku a do wrotow (74.). Krótko po tym Romelu Lukaku na 2:0 (81.) zwyši, a hra bě rozsudźena.

Hrajne zjednoćenstwa nastawaja, hdyž jednotliwe mustwa dosć personala nima­ja. Tež pola Pančičanskich a Worklečanskich wolejbulistkow to před třomi­/štyrjomi lětami tak bě, a tak wustu­powachu wone tři sezony jako hrajne zjednoćenstwo. Nětko pak je wone­ rozpušćene. Wo tym sportowa redak­cija Serbskich Nowin hižo rozprawješe. Jurij Bjeńš je hišće někotre dalše informacije zezběrał.

Štož běchu 2018 załožili, so lětsa zaso skónči. Žónske wolejbulowe zjednoćenstwo ST Marijineje hwězdy a Viktorije Worklecy nastupi w nowej hrajnej dobje jenož hišće jako Viktoria Worklecy a Viktoria Worklecy II. Wobě mustwje budźetej w samsnej stafli hrać. Z kelko cyłkami budźe wona scyła nastajena, dotal hišće jasne njeje. Žro hrajerkow něhdyšeho hrajneho zjednoćenstwa pak wostanje, kaž nam Tereza Wićazowa přeradźi: „Nimale wšitke hrajerki su pola nas wostali a nimo toho přińdu hišće někotre wolejbulistki ze swójskeho dorosta. To změjemy rjanu měšeńcu.“

Zajimcy za kopańcu dale witani

wutora, 22. junija 2021 spisane wot:

Rakečanske sportowe towarstwa poskića hač do 30. junija dźěćom a młodostnym probowy trening. Přizjewjenja su dale pod móžne.

Lětnikaj 2013 a 2014, to je młodźina F, zetkatej so stajnje srjedu wot 17 do 18.30 hodź., lětnikaj 2011 a 2012 (młodźina E) štwórtk wot 17 do 18.30 hodź., lětnikaj 2009 a 2010 (młodźina D) wutoru wot 17 do 18.30 hodź. a młodźinje C (lětnikaj 2007 a 2008), kaž tež młodźina B (2005 a 2006), stajnje srjedu wot 17 do 18.30 hodź. Jan Hrjehor

Prjedy hač podachu so koparjo regionalneho ligista FC Energije Choćebuz wčera tydźenja na hrajnišćo, zo bychu prěni raz w přihotach na sezonu 2021/2022 w Choćebuskim Lok-stadionje trenowali, dźěše wosebita powěsć wot hrajerja k hrajerjej abo wot žurnalista k žurnalistej.

Nowy nutřkowny škitar Shawn Kauter, kiž bu hakle njedawno angažowany, bě zamołwitym koparskeho kluba telefonisce zdźělił, zo nětko tola za Energiju hrać njebudźe. „Za nas je jasne, zo ma Kauter z nami płaćiwe dźěłowe zrěčenje, a na tym wobstawamy. Jeli pak so něchtó ze šěsćcyfrowej pjenježnej sumu přizjewi a hrajerja wotkupi, potom hodźi so z na­mi­ rěčeć. Zadźerženje knjeza Kautera jasnje­ pokazuja, zo so tajki muž z tajkim jednanjom k nam njehodźi. Ale tež bjez njeho změjemy za nowu sezonu mustwo z porjadnym charakterom“, rjekny prezident FCE Sebastian Lemke.

Testowu partiju wysoko dobyli

wutora, 22. junija 2021 spisane wot:

ST Gogolow

– FC Energija Choćebuz 0:9 (0:2)

Zestawa hosći w prěnim połčasu: Stahl – Hofmann, Hildebrandt, Koch, Borgmann, Putze, Eisenhuth, Erlbeck, Kremer, Geisler, Harz

w 2. połčasu: Scholz – Hofmann, Rahn, Hildebrandt, Böhmert, Eisenhuth, Bustamante, Kujović, Hasse, Harz, Kremer

Slěd wrotow: 0:1 Harz (26.), 0:2 a 0:3 Hildebrandt (35./52.), 0:4 Bustamante (59.), 0:5 Kremer (62. jědnatka), 0:6 Rahn (69.), 0:7 Eisenhuth (73.), 0:8 Kremer (89.), 0:9 Harz (90.)

Italska dominuje při EM skupinu A

póndźela, 21. junija 2021 spisane wot:

Tajny faworit Turkowska hižo na dompuću a Waliziska najebać poražki we wosmifinalu

Rom (kh/SN). Italske narodne koparske mustwo muži je tež swoju třeću skupinsku hru při europskich koparskich mišterstwach (EM) dobyło. Dźakowano suwerenemu předstajenju přesadźi so wubranka Italskeje z 1:0 přećiwo Waliziskej. Z tym je dale na puću k hi­storiskemu rekordej. Před 53 lětami běchu­ Italčenjo mjenujcy posledni raz EM titul dobyli. Z 30 hrami zasobu bjez poražki zastajichu Italčenjo swójski rekord z 30tych lět pod trenarskej legendu Vittorio Pozzo.

Italska před rekordom

Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Bastard Ronaldo!“, steješe sobotu wječor krótko po 1:0 za Portugalsku na šmóratku spřećeleneje Pražanki w Praze. Wona bě sej wjacorych hosći z tu- a wukraja do stolicy Čěskeje na narodniny a tež na hladanje kopańcy přeprosyła. Wotpósłar spočatnje mjenowaneje SMS pak tam na zbožo njebě, tak zo wotběža wječor dosć měrnje.

Spodźiwne, kak so někotři fanojo do hrow­ europskich mišterstwow (EM) stopnjuja a njewěcownje partije ko­mentuja. Jako docpě Ronaldo za Portugalsku nawjedowanje, pokazowaše časnik hakle 15. min. wot dohromady 90. Móžeš so tola najprjedy hišće raz měrnje do křesła sydnyć a wočaknyć, kak so duel dale wuwije. „Štóž 1:0 nawjeduje, přě­hraje“, rěkaše mjenujcy stajnje pola nas dźěći, jako na wjesnych kopanišćach za bulom honjachmy. Runje mjenowane prajidmo je sobotu tež přitrjechiło, wšako přěhra Portugalska po nawjedowanju 1:0 z 2:4.

nawěšk

nowostki LND