Ministerskeho prezidenta so prašeć

póndźela, 02. julija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a předsyda Domowiny Dawid Statnik přeprošataj wšitkich zajimcow zajutřišim, 4. julija, w 19 hodź. na wuměnu idejow a myslow do Budyskeho Serbskeho domu. Na rozmołwje wobdźěla so nimo mjenowaneju ministerka za socialne Barbara Klepsch, minister za ratarstwo Thomas Schmidt, justicny minister Sebastian Gemkow, minister za zwjazkowe a europske naležnosće a šef statneje kenclije Oliver Schenk (wšitcy CDU), wjacori statni sekretarojo kaž tež prezident krajneho zarjada za šulu a kubłanje Ralf Berger.

Pokiwy (29.06.18)

pjatk, 29. junija 2018 spisane wot:

Do šulskeho muzeja załožić

Stróža. Serbski šulski muzej „Korla Awgust­ Kocor“ w Stróži jutře wot 14 do 17 hodź. durje zajimcam šěroko wo­čini. Orga­nizatorojo dnja wotewrjenych duri maja za nich wosebity „hodźinski plan“ ze stawiznami, ručnym dźěłom a domiznowědu nastajeny.

Předstaja nowu CD

Rowno. Wudali su nowu CD „Slěpe jena­ rjana wjeska – Ludowe spiwy a kěrluše ze Slěpjańskeje wósady“. Folklorna skupina towarstwa Kólesko zynkonošak jutře, 30. junija, w 16 hodź. na Rownjanskim Njepilic statoku předstaji.

Zaso „Kotoł pisaneho“

Koćina. Jutře a zajutřišim budźe w Koćinje wjesny swjedźeń. Wosebje tradicionalny program „Kotoł pisaneho“, kotryž młodźi a starši Koćinjenjo njedźelu w 15 hodź. sami wuhotuja, je mnohim z přičinu sej tam dojěć. Na hosći čakaja tež rjane myta wubědźowanja w kehelowanju. Jutře w 13 hodź. přewjedu koparski turněr wjesnych mustwow, a wječor je wulki haligali z wjacorymi DJjemi w stanje.

Na towarstwowy swjedźeń

Křižowka (29.06.18)

pjatk, 29. junija 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 medicina, 3 spódni dźěl sudobja, 5 wowka němsce, 7 sportowa družina, 10 Abseits serbsce, 14 družina papagajow, 15 strašna chorosć, 16 jedyn, dwaj ...

Padorunje: 1 lokomotiwa, 2 třělwa, 3 Zins serbsce, 4 přitok Wolgi, 6 wojerski titul, 8 wikowanski center, 9 něhdyši ruski knježićel, 10 něhdyša republika, 11 přičink za tykanc, 12 wódnišćo, 13 pru­wowanje zrałosće

Protyka (29.06.18)

pjatk, 29. junija 2018 spisane wot:

Pjatk 29. a 30.6.   Wjesny swjedźeń a 120lětne wobstaće dobrowólneje wohnjoweje wobory w Bórkhamorje

Pjatk 29.6. do 1.7.   Wjesny swjedźeń w Nowej Wjesce

   18. mjezynarodna folklorna lawina w Lubnjowje, Bórkowach a Starej Darbni

   26. Hućinjanski wjesny a hatny swjedźeń

Pjatk 29.6. 19:00 Prezentacija knihi Rolanda Martija a Pětša Janaša „Zhromadźene spisy Mata Kosyka“ w Cho­ćebu­skim Serbskim domje

  20:00 Koncert z Lilly Passion a Bärbel Röhl we wobłuku kulturneho lěća w Małowjelkowskej sotrowni

  20:00 Romantiske nócne wodźenje po Baršćanskej róžo­wej zahrodźe

Sobotu 30.6. a 1.7.   Wjesny swjedźeń w Koćinje

Sobotu 30.6. 9:00 Wuswědčenski mytowanski dźeń w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Stróžanskim šulskim muzeju „Korla Awgust Kocor“

  16:00 Prezentacija CDje folklorneje skupiny towarstwa Kólesko„Slěpe jena rjana wjeska – Ludowe spiwy a kěrluše ze Slěpjańskeje wosady“ na Rownjanskim Njepilic statoku

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na Kamjen­skej Pastw­inej horje

  21:00 Asparagus-reloaded-party w Koćinje

Njedźelu 1. do 6.7.   XVI. wšosokołski zlět w Praze

Rozhłós (29.06.18)

pjatk, 29. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ wo wšosokołskim zlěće w Praze

11:20 Serbski tydźeń w Ljouwerće

11:45 Złoty měšniski jubilej Gerata Wornarja

12:00  Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo konferency wo wjelkach

13:00 60 lět Ludowe nakładnistwo Domowina

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća 

Do kina (28.06.18)

štwórtk, 28. junija 2018 spisane wot:

28.06.2018 – 04.07.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Jurassic World: wšědnje 14:15 (nimo pó a wu) | pó a wu 14:30 Love, Simon: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 Oceans 8: wšědnje 17:15 (nimo nj) a 19:45 | nj 16:45 | pj a so 22:15 Papst Franziskus: štw, nj, wu a srj 15:00 Luis und die Aliens: wšědnje 14:45 (nimo pó a wu) | wu a srj 10:30 | pó a wu 14:00 Jurassic World w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 20:00 | pj a so 22.30 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:15 Avengers: pj a so 22:00 Solo: A Star Wars Story w 3 D: štw, pj, so a srj 16:45 | nj 19:30 Deadpool 2: wšědnje 19:30 (nimo nj a pó) Liliane Susewind: pj, so a pó 15:00 | wu a srj 10:15 a 12:45 Sherlock Gnomes: nj, wu a srj 12:30 Jim Knopf: wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:30 Peter Hase: wu a srj 10:00

Kino-ekstra: 3 Tage in Quiberon: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Za lětuše Krabatowe swjedźenske hry w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje probuja hižo wot srjedź apryla. Kónčna faza mjeztym z połnej paru běži, přetož přichodny štwórtk, 28. junija, je premjera. Z njej započnje so nowy cyklus wo Krabaće. Foto: Gernot Menzel

Křižowka (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:
Wodorunje: 1 Słowjan, 3 dołha doba, 5 stajne woteběrarstwo, 7 literarna kniha, 10 Schlittschuhe serbsce, 14 worjoł, 15 socialna zawěsćernja, 16 motorske NDR; padorunje: 1 srědk dorozumjenja, 2 satelit, 3 nic nutř, 4 typ korejskich awtow,­ 6 ju wowka powěda, 8 rěka přez Weimar, 9 starožitnosć bjez rjanosće, 10 serbska institucija skrótš., 11 zwěrjo, 12 družina papagajow, 13 swójske ja

Protyka (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Pjatk 22. a 23.6.   Zarjadowanski rjad pod hesłom „A móžu so hišće dopomnić ...“ k wopominanju hudźbutwórca Gerhar­da Gundermanna we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Pjatk 22. do 24.6.   10lětne wobstaće Chróšćanskeje putniskeje hospo­dy z mnohimi poskitkami

Pjatk 22.6. 19:00 „Swjedźeń lětnjeje swětłeje nocy“ w Brětnjanskej dworowej kofejowni

  19:00 Koncert „Dvořák a Sibelius“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

  19:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy w Chróšćanskej putniskej hospodźe a multimedia-přednošk

  19:30 Koncert z Rowniskimi glosami na Worcynskim hrodźe

Sobotu 23. a 24.6.   47. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

   Swjedźeń Ralbičanskeje wohnjoweje wobory składnostnje jeje 75lětneho wobstaća

Sobotu 23.6. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskej dróhomištrowni na Nowosólskej 60

  17:00 Openair-koncert z Gerhardom Schönu na Koklic statoku w Chrósćicach

  19:30 Koncert SLA „Klasika na hrodźe“ na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

  20:00 Public-viewing hry koparskich swětowych mišterstwow Němska – Šwedska na Koklic statoku w Chrósćicach

  20:00 Přednošk wo putnikowanju z Hansom C. Henningom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Pokiwy (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Koncert wjeršk jubileja

Chrósćicy. Z wulkim swjedźenjom zhladuje Chróšćanska putniska hospoda hač do njedźele na swoje dźesaćlětne wobstaće. Dźensa wječor wotewru fotowu wustajeńcu wo ekumeniskim putniskim puću a wo dźesaćlětnym wobstaću hospody. Jutře móža so zajimcy cyły dźeń wo putniskich pućach w Europje infor­mować. K tomu wotměje so dźěłarnička, kak ­nachribjetnik prawje přihotuješ, w 11 hodź. budźe swětłowobrazowy přednošk a w 14 hodź. čitanje. Wjeršk budźe w 17 hodź. swójbny koncert spěwytwórca Gerharda Schöny na Koklic statoku. Po tym móža sej zajimcy zhromadnje koparsku hru Němskeje přećiwo Šwedskej wobhladać abo w hospodźe ­na přednošk wo putnikowanju słuchać. Njedźelu w 13 hodź. podadźa so zajimcy na miniputnikowanje do klóštra Marijineje hwězdy. Při bjesadźe swjedźeń potom wuklinči.

Klasika na twjerdźiznje

nawěšk

nowostki LND