Tróšku wjace prócy nałožić

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:

Po wulkich prózdninach započnje tež Budyski wokrjesny sejmik zaso dźěłać. Wo ćežišćach za druhu połojcu lěta je so Axel Arlt rozmołwjał z Matthiasom Grahlom, předsydu frakcije CDU.

Za septemberske posedźenje wokrjesneho sejmika je Serbska rozprawa připowědźena. Kotry wuznam jej přicpěwaće?

M. Grahl: Serbskosć je wosebita hódnota w Budyskim wokrjesu. Wona je mi wažna, nic jenož dwurěčne popisanje taflow. Njebydlu w serbskim sydlenskim rumje, sym pak wćipny na rozprawu. Wuchadźam hižo z toho, zo skedźbni wona hišće raz na tón abo tamny zastatk. Měli serbskosći woprawdźe tež wotpowědować a za nju tróšku wjace prócy nałožić, hač je to snadź minjene lěta było.

Podawaja serbscy radźićeljo swój wosebity wid, hdyž wutwori sej frakcija CDU poziciju w přihotach wobzamknjenjow?

M. Grahl: Kolegojo, kaž staj to na přikład Tomaš Čornak abo Alojs Mikławšk, so we wokomiku, hdyž wo serbske zajimy dźe, prawidłownje słowa jimaja a su słyšeni. Njemóžu rjec, zo njebychu so w dosahacej měrje wobdźělili.

Z kotrymi hłownymi temami budu so wokrjesni radźićeljo nazymu zaběrać?

Za kóždeho něšto w poskitku

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:

Turněraj konjaceho sporta w Holešowskej Dubrawce a Hórkach su zamołwići lětsa na september přestorčili. Helena Bětnarjec je so předsydu Njeswačanskich konjacych sportowcow Franka Lehdera mjez druhim za přičinu prašała.­

Něhdy sće w běhu lěta dwaj turněraj zarjadowali, hłowny stajnje w juniju. Lětsa wuhotujeće jenož jedyn w septembrje.

F. Lehder: Smy swójbne towarstwo. Dokelž mamy w našich swójbach tójšto jubilejnych swjedźenjow a druhich swójbnych přičin dla smy so rozsudźili, lětsa jenož jedyn jěchanski a skakanski turněr přewjesć, a to 3. a 4. septembra w Holešowskej Dubrawce.

Što tam na přihladowarjow čaka?

F. Lehder: Stajamy swoje zarjadowanja pod zakładnu temu wólnočasny sport we wšěch jeho třoch fasetach: skakanje, klasiska dresura a jězdźenje ze zapřahami. Jězdźenje přez zadźěwki ze zapřahom poskićimy znowa njedźelu wječor. Pruwowanja w kategorijach E, A, L, M a S změjemy w skakanju kaž tež w dresurje. Ličimy z mnohimi wobdźělnikami. Myslu sej, zo budu wubědźowanja sobotu a njedźelu wot 7 do něhdźe 19 hodź.

Waš turněr je tajki prawy swójbny.

Za čistu Sprjewju kolesowałoj

štwórtk, 04. awgusta 2016 spisane wot:

Zapósłanča Zelenych w Sakskim krajnym sejmje Franziska Schubert wěnowaše zhromadnje z braniborskim kolegu Benjaminom Raschku swoju lětušu lětnju turu čistoće Sprjewje. Tak staj wot jednoho z jeje třoch žórłow w Neugersdorfje hač do Berlina podłu rěki kolesowałoj a sej staw na městnje wobhladałoj. Bianka Šeferowa je so z Franzisku Schubert rozmołwjała.

Kak staj ideju lětnjeje tury zrodźiłoj?

F. Schubert: Na wopyće pola Benjamina Raschki w Lubnjowje sym z nim mnohe zhromadnosće wotkryła. Nimo toho zo bydlu ja při žórle Sprjewje w Neugersdofje a wón w Błótach, zwjazuje nas předewšěm angažement za přirodu a wobswět. Wón zastupuje jón w braniborskim, ja w sakskim sejmje. Wo Sprjewi rěčo­ smój wězo tež jeje zežołtnjenje naspomniłoj – a ideja tajkeje tury bě zrodźena.

Kak čista je woda Sprjewje?

W swojej nowostce „Lizka wjaza kóz­lika“wěnuje so Měrka Mětowa dźěćom w prěnjej čitanskej starobje a młódšim. Cordula Ratajczakowa je so z awtorku rozmołwjała.

Što je Was pohnuło, něšto za najmłódšich čitarjow pisać?

M. Mětowa: Po tym zo sym knize za wjetše dźěći napisała, chcych rady tež hišće něšto młódšim dźěćom w jich maćeršćinje poskićić. Konkurenca na němskich wikach je jara wulka, tohodla běše mi wažne, serbskim dźěćom načasnu a realistisku stawiznu na lochke a trochu žortne wašnje zbližić. Snano dóstanu dźěći tak lóšt, tež dalše serbske knihi čitać. A ma to być nowostka, kotraž roz­šěrja paletu serbskorěčnych dźěćacych temow. Wona hodźi so tele dny derje jako darik šulskim nowačkam. Dźakuju so Ludowemu nakładnistwu Domowina a lektorce We­ro­nice Žurowej, zo je so předewzaće poradźiło.

Wo čo dźe w knize „Lizka wjaza kózlika“?

Mjez sobu serbsce rěča

pjatk, 29. julija 2016 spisane wot:

Wot 5. do 7. awgusta wotměje so w Smjerdźacej, mjeztym 13. raz pospo­chi, wubědźowanje wohnjowych woborow w hašenju. Wo wob­sahu a přihotach je so Alfons Handrik z nawodu wobory Norbertom Róblom rozmołwjał.

Čehodla wěnujeće lětušemu wubědźowanju wosebitu wažnosć?

N. Róbl: Kóždolětnje zwjazujemy wu­bědźowanje­ ze swjedźenjom tež za wo­by­dlerjow wokolnych wsow. Tónkróć ma to zdobom być přihot klětušeho 60lětneho wobstaća našeje wobory.

Jako nawoda maće hłownu zamołwitosć. Kelko kameradow Was podpěruje?

N. Róbl: Spočatk lěta 2014 sym nawod přewzał. Wot toho časa twori něhdźe 40 wobornikow, z nich 24 aktiwnych, kruty, spušćomny cyłk. Prócujemy so přichodnje tež žony do našeje wobory dóstać.

Smjerdźečanscy wobornicy su přewažnje Serbja. Kotru rólu hraje serbskosć we wašich rjadach?

N. Róbl: Samozrozumliwje na najwšelakorišich zarjadowanjach mjez sobu serbujemy. Tola při wukubłanjach, hdyž je trjeba eksaktnu terminologiju wužiwać, staw so to němsce. Na gratowni kaž tež na wohnjowobornym jězdźidle pak mamy serbski napis.

Přećelstwo ze ZSW so derje wuwiwa

štwórtk, 28. julija 2016 spisane wot:

Wo dobre zhromadne dźěło mjez Zwjazkom serbskich wuměłcow (ZSW) a Zjednoćenstwom rusce rěčacych awtorow w Němskej prócuje so předsyda zjednoćenstwa, basnik, pianist a renoměrowany swingowy a tangowy hudźbnik Dmitrij Dragilew. Wón je so 1971 w Rize narodźił a bydli dźensa w Berlinje. Po lońšim wobdźělenju bě Dragilew lětsa znowa na Mjezynarodnym swjedźenju serbskeje poezije. Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Bydliće w Berlinje a nawjedujeće tam Zjednoćenstwo rusce rěčacych awtorow w Němskej. Kotre nadawki je sej tele towarstwo stajiło a kotre móžnosće widźiće w zhromadnym dźěle ze ZSW?

Serbja njejsu objekty wustajeńcy

štwórtk, 28. julija 2016 spisane wot:

Wot 1. junija nawjeduje Tobias Hajdan wobłuk turizma w Marketingowej towaršnosći Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO). Bianca Šeferowa je so z nim wo nowych nadawkach a jeho předstawach rozmołwjała.

Kotre znajomosće maće jako nowy nawoda wobłuka marketinga turizma w MGO?

T. Hajdan: Běch w Drježdźanskim Swiss-hotelu zamołwity za marketing a předań, hdźež sym turistiski wobłuk jara derje zeznał. Dokelž so za region horju, sym so pola MGO požadał.

Kotrym nadawkam chceće so wěnować?

T. Hajdan: Zhromadnje z nawodu MGO dźěłamoj na nowym logu. Tež internetna prezenca ma so nuznje změnić. Stara njewotpowěduje tomu, štož turist wočakuje. Analyzujemy tuchwilu přeća turistow. Chcemy docpěć, zo zajimc wšitko z mało klikami docpěje. Dale dźěłamy w MGO na nowym dowolowym magacinje, kotryž měł w nowembrje wuńć. Zešiwk ma dóstać nowy přewidny design. Z nim móžemy potom na wšelakich wikach spočatk přichodneho lěta za region wabić.

Kak chceće jako zamołwity wobłuk turizma dale wuwiwać?

W lětušim etaće Załožby za serbski lud zbywaja hišće pjenjezy za projekty. Cordula Ratajczakowa je so ze zastupowacej direktorku Michaelu Mošowej rozmołwjała, što chcedźa z tymile srědkami spěchować a što so přichodnje nastupajo projektowe spěchowanje změni.

Załožba ma zbywace pjenjezy a njewě, dokal z nimi – rědka to powěsć. Što za tym tči?

M. Mošowa: Na zakładźe wotličenja lońšeho etata smy zwěsćili, zo mamy hišće pjenjezy. A serbscy zastupjerjo w załožbowej radźe, mjez nimi wosebje tež dotalny předsyda rady a přichodny direktor Załožby za serbski lud Jan Budar, su sej wuwojowali, zo maja so z tutymi srědkami swobodne projekty spěchować. A tak je to załožbowa rada na aprylskim posedźenju wobzamknyła. Mamy tuž nětko mały přidatny hornc 30 000 eurow za projekty. Wokomiknita situacija pak je tajka, zo předležace próstwy tónle hornc njewučerpaja.

Kajke próstwy sej přejeće?

Rěčne lěhwo SŠT wulce požadane

štwórtk, 21. julija 2016 spisane wot:

Sobotu zahaji so lětuše rěčne lěhwo Serbskeho šulskeho towarstwa. Mi­lenka Rječcyna je so z jeho předsydku Ludmilu Budarjowej rozmołwjała.

Što běše při přihotach na lětuše lěhwo hinak hač dotal?

L. Budarjowa: Tajki wulki nawal zajimcow njeběchmy wočakowali. Lětsa wobdźěli so 54 dźěći a młodostnych 4. do 10. lětnika na rěčnym lěhwje SŠT. Mjez wobdźělnikami je 43 hólcow a jědnaće holcow. Woni su šulerjo našich serbskich zakładnych a wyšich šulow kaž tež Serbskeho gymnazija.

Zwotkel přińdźe tajki wulki zajim?

L. Budarjowa: Po Serbach je so rozpowědało, zo skićimy z rěčnym lěhwom dźěćom a młodostnym składnosć serbskorěčneje zabawy, při čimž móža so zdobom wočerstwjeć. Zarjadujemy tež zaso powabliwy program.

Kotre budu wjerški?

Zhromadna syć je bytostna

srjeda, 20. julija 2016 spisane wot:

Peter Wittig je so w Drježdźanach na­rodźił a bydli dźensa w němskej sto­licy, w Berlinje. Wón je režiser, docent za dźiwadło a pisa zdobom dźiwadłowe kruchi. We wobłuku 38. mjezynarod­neho swjedźenja serb­skeje po­ezije, na ko­trymž je sobu skutkował, je so Alfons­ Wićaz z nim rozmołwjał.

Wudźeržujeće hižo dlěje dobre zwiski k Zwjazkej serbskich wuměłcow a sće jeho­ čłon. Kak je k tomu dóšło?

P. Wittig: Prěnje styki nawjazach 1976 na Festiwalu serbskeje kultury. Tam ze­znajomich so z krasnym oratorijom „Nalěćo“ Korle Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja. To je dźensa jedna z mojich najwoblubowanišich hudźbnych twórbow. Na tačel přewšo rady słucham. W lěće 1990 sym prěni króć w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle inscenował, sydom lět pozdźišo z operu Dmitrija Kabalewskeho „Colas Breugnon“ dalši króć. To bě prěnje předstajenje w Němskej. Sym kruch do němčiny přełožił. W lěće 2000 inscenowach Detlefa Kobjelowu operu „Lessing Goes Opera oder Die Liebenden von Ephesos“. A na to sym zhromadnje z Detlefom Kobjelu a Wernerom Měškankom „Błótowsku operetu“ spisał. Prapremjera bě w Budyšinje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND