Z wudaća: štwórtk, 16 februara 2017
štwórtk, 16 februara 2017 13:00

Prěnje myto přepodali

Berlin (SN/CoR). Na tradicionalnym East European brunchu we wobłuku Berlinale stej Filmowy festiwal Choćebuz a Ost-West-Koproduktionsmarkt connecting cottbus nowy lětnik zahajiłoj a prěnje myto spožčiłoj. Tak přepoda dr. Ger­traude Müller-Ernstberger, jednaćelka Mnichowskeje towaršnosće za filmowe a telewizne prawa, zawčerawšim zhromadnje z programowym direktorom Cho­ćebuskeho filmoweho festiwala Berndom Buderom stipendij w hódnoće 4 500 eurow Radce Babincovej ze Słowakskeje. 23lětna je studentka na Bratislavskej wysokej­ šuli za tworjace wuměłstwo.

wozjewjene w: Politika

Basketballisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) docpěchu w sakskim finalu starobneje skupiny II – 9. do 11. lětnik – wurisanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kamjenicy 5. městno.

Po suwerenym dobyću regionalneho finala w Radworju w nowembrje 2016 (SN rozprawjachu), dojědźe sej minjenu srjedu šěsć basketballistow SGB na krajne finale do Kamjenicy. Před lětom běchu so ze 6. městnom wróćili, tydźenja wuskoči za hrajerjow wokoło kapitana Pětra Dźisławka pjate městno.

wozjewjene w: Sport
štwórtk, 16 februara 2017 13:00

Wo přiměrje wuradźowali

Astana (dpa/SN). W kazachskej stolicy Astanje su dźensa znowa wo skrućenju wot kónca decembra płaćiweho přiměra w syriskej wobydlerskej wójnje wuradźowali. Hłownje dźěše wo to, kak móhli tak mjenowane garantijowe mocy Ruska, Turkowska a Iran dodźerženje přiměra kontrolować. Na zetkanju chcychu zdobom za přichodny tydźeń planowane měrowe rozmołwy pod dohladom UNO přihotować. Ruska dale na tym wobstawa, zo so wobrónjena opozicija na rozmołwach w Genfje wobdźěli.

Brónjenje dale postupuje

Brüssel (dpa/SN). Zakitowanscy ministrojo čłonskich statow NATO su dźensa na druhim dnju swojeho zetkanja wo postupach brónjenja na wuchodźe Europy rěčeli. Na wjerškowym zetkanju loni w juliju běchu wobzamknyli, wjacore tysacy wojakow do Pólskeje kaž tež do Litawskeje, Estiskeje a Letiskeje pósłać. Plany brónjenja su reakcija na krizu na wuchodźe Ukrainy. Baltiske staty a Pólska boja so Ruskeje, po tym zo bě ta lěta 2014 ukrainsku kupu Krim anektowała.

200 lětow šmórnjenych

wozjewjene w: Politika
Zastupnicy słowjenskeje mjeńšiny w Korutanskej su zawčerawšim, wutoru, w krajnej stolicy Celovecu (Klagenfurt) za swoje prawa demonstrowali. Hłowny nastork běchu plany awstriskeje strony ÖVP, w nowej wustawje Korutanskeje słowjensku mjeńšinu a jeje prawa scyła wjace njenaspomnić. Foto: Jana Helena Trap

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 16 februara 2017 13:00

Wonkowni ministrojo G 20 so schadźuja

Bonn (dpa/K/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) wita dźensa w Bonnje wonkownych ministrow 20 najwažnišich hospodarskich krajow swěta (G 20). Dwaj dnjej chcedźa woni wuradźować. W srjedźišću konferency steji wonkowna politika USA pod prezidentom Donaldom Trumpom. Z napjatosću wočakuja zetkanje šefa diplomatije USA Rexa Tillersona z jeho ruskim kolegu Sergejom Lawrowom. Tež Gabriel – jako hospodarski minister bě wón za dźělne zběhnjenje sankcijow přećiwo Ruskej wabił – zetka so prěni raz z Lawrowom. Zaměr Gabriela je, zo da G 20 jasne znamjo nastupajo centralny wuznam dodźerženja mjezynarodnych dojednanjow.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 16 februara 2017 13:00

Kanclerka Merkeljako swědk wustupiła

Berlin (dpa/K/SN). Před přepytowanskim wuběrkom Němskeho zwjazkoweho sejma w naležnosći NSA je kanclerka Angela Merkel (CDU) dźensa jako swědk wustupiła. Wjele hodźin dyrbješe wona na kritiske prašenja wotmołwjeć. Dźěše při tym mjez druhim wo jeje wuprajenje lěta 2013 „přećelow wobčušleć – to scyła njeńdźe“. Zastupnica Lěwicy w gremiju Martina Renner k tomu rjekny: „To bě chětro wulke zamydlenje wočow.“ Merkel je na rozprawy wo tym reagowała, zo bě ameriska tajna słužba NSA tež jeje handy „wotposłuchała“. Pozdźišo so wukopa, zo bě tež němska tajna słužba (BND) spřećelene staty wobčuš­lała. Kanclerski zarjad BND direktnje dohladuje.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 16 februara 2017 13:00

Knježerstwo chce pomhać

Rüsselsheim (dpa/K/SN). Rozprawy, zo móhł francoski koncern PSA přewzać koncern Opel, su zwjazkowe knježerstwo „wubudźili“. Zarjad kanclerki kaž tež přisłušni ministrojo chcedźa z Parisom ručež móžno rozmołwy wjesć, praji rěčnik knježerstwa Steffen Seibert. Zaměr je, zachować­ němske produkowanišća Opela a tak dźěłowe městna. Powěsć wo planowanym přewzaću Opela přez PSA bě za Berlin njenadźicy přišła. Mjerzace je, zo tež wot francoskeho knježerstwa njeje do toho žaneje informacije dóstał. Opel ma w Europje něhdźe 35 000 sobudźěłaćerjow, wjetšinu z nich w Němskej. Dźe wo twornje w Rüsselsheimje, Eisenachu a Kaiserslauternje.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 16 februara 2017 13:00

Kritizuje Trumpa

Berlin (dpa/SN). Předsyda Mnichowskeje wěstotneje konferency Wolfgang Ischinger je njepřestajne twitterowanje – rozšěrjowanje informacijow na internetnej platformje – prezidenta USA Donalda Trumpa kritizował. „Štóž so takle flacowsce napřećo medijam, sudnikam a swójskim tajnym słužbam zadźerži, tón swojej wobličomnosći a tej swojeho mustwa škodźi“, rjekny Ischinger nowinje Bild a doda, „přestańće twitterować, knježe prezidento!“ Nimo toho něhdyši diplomat skorži, zo je nowy prezident USA „maksimalnu njewěstosć“ do wonkowneje politiki přinjesł. Ischinger w tym zwisku tež sobudźěłaćerjow Trumpa kritizuje: „Hdyž so wosobina kaž prezident USA z wosobami wobdawa, kotrež zbudźeja wjace prašenjow hač wotmołwow, da so dowěra pozhubja.“

wozjewjene w: Politika

Prěni Hornjołužiski festiwal dźěćaceje hudźby wulki wuspěch žnjał

3 000 wopytowarjow ze 27 wuměłcami a 400 sobu skutkowacymi dźěćimi na dohromady 30 zarjadowanjach w Budyšinje, Lubiju, Wojerecach, Smochćicach, Zhorjelcu, Mittelherwigsdorfje a Běłej Wodźe – a to wšo w běhu třoch dnjow. Hižo ryzy bilanca ličbow prěnjeho Hornjołužiskeho festiwala dźěćaceje hudźby, wotměteho wot 2. do 4. februara, móže so widźeć dać.

Rezerwy hišće su

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 16 februara 2017 13:00

Z dźewjeć krajow na festiwal

Wot 22. do 25. junija wotměje so 12. mje­zynarodny folklorny festiwal „Łužica“. Jeho wuběrk je so wutoru zetkał a wo dotalnych přizjewjenjach rěčał.

Budyšin (SN/CoR). Štyri měsacy do folklorneho festiwala je so za wuběrk nowa faza dźěławosće započała. Po hesle „po festiwalu je do festiwala“ bě hižo lěta 2015 z wuhódnoćenjom minjeneho zarjadowanja nowe planowanje zaběžało. Wotnětka pak zetkawaja so čłonojo gremija – zastupjerjo Domowiny, Załožby za serbski lud, Smjerdźečanskeje a Wu­dworskeje rejwanskeje skupiny kaž tež Chróšćanskeje gmejny – kóždy měsac, wot meje potom dwutydźensce.

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND