Z wudaća: srjeda, 19 apryla 2017
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Přećiwo rasizmej

Budyšin (SN). Rasizm nima w Budyšinje ničo pytać! Tohodla namołwjeja iniciatiwa Budyšin wostanje pisany, zapósłanča Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay a jednaćel dźěłarnistwa DGB wuchodna Sakska Matthias Klemm 1. meje k čłowječemu rjećazej, kotryž ma žiwjenjepołnu a wšelakoru towaršnosć sprjewineho města zwobraznjeć.

Pozadk toho je, zo chce NPD 1. meje w Budyšinje znowa demonstrować. Město njeměło so jako prawicarske ćežišćo znjewužiwać, rěka w zhromadnej zdźělence akterow čłowječeho rjećaza. Pokazać měło so swětej wotewrjene a tolerantne město, hdźež so mnozy woby­dlerjo w towaršnosći angažuja a mjez druhim ćěkancow podpěruja. Tež dwurěčnosć regiona a měrne zhromadne žiwjenje mjez Serbami a Němcami so přez negatiwne wustupowanje neonacijow wohroža, štož njesmědźa ludźo dowolić. Budyšenjo a dalši zajimcy su tuž namołwjeni, so na čłowječim rjećazu ze swójskimi plakatami abo transparentami wobdźělić, kotryž chcedźa organizatorojo připołdnju 1. meje na Drjewowych wikach zahajić.

wozjewjene w: Politika

Po tym zo přěhrachu mužojo ST Marijineje hwězdy spočatk sezony tójšto hrow, so w minjenym času poněčim zhrabachu. W póstnym času mějachu hnydom trójce hrajny dźeń. Wšitke poměrnje wuspěšnje zmištrowachu.

SJ Budyšin sewjer – ST Marijina hwězda 2:1 (25:18, 21:25, 15:6)

ST Marijina hwězda – MSV Budyšin 04 IV 2:0 (29:27, 25:23)

Spočatk měrca dyrbjachu klóšterscy hrajerjo do Budyšina. Přećiwo faworitej SJ Budyšin sewjer běše dobyće drje móžne, kaž hustohdy w tutej sezonje pak koncentracija w tie-breaku popušći. W prěnjej sadźbje so domjacy spěšnje wotsadźichu a ju tež zasłužbnje dobychu. Druha sadźba započa so runje nawopak. Hosćo Marijineje hwězdy mějachu lěpši start, worachu mało zmylkow a sadźbu tohorunja zasłužbnje dobychu. W tie-breaku wotedachu nimale wšitke dypki přez njezbožowne přiwzaća. Tuž nje­móžachu hru scyła natwarić a strašnje dypkować.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Klóšter nadpadnjeny

Kairo (dpa/SN). Při nadpadźe na sławny klóšter swj. Katyrny na juhu połkupy Sinai w Egyptowskej je policist žiwjenje přisadźił. Atentatnicy nimo toho wčera wječor třoch dalšich zastojnikow při kontrolnišću zranichu. Wojacy móžachu nadpadnikow wotwobarać. Klóšter je jedyn z najstaršich křesćanskich objektow swojeho razu. W nim bydlacy duchowni wostachu njezranjeni. Zamołwitosć za nadpad je teroristiska milica Islamski stat přewzała. Minjeny tydźeń běchu při nadpadach na křesćanow 45 ludźi morili.

Prawicarjo před sudnikom

Drježdźany (dpa/SN). Prawicarskoekstremistiska „Freitalska skupina“ je dalše nadpady planowała a so při tym tež na politiskich přećiwnikow měriła. Tole je statne rěčnistwo dźensa na Drježdźanskim wyšim krajnym sudnistwje zdźěliło. Tam su z procesom přećiwo wosom čłonam skupiny pokročowali. Jim wumjetuja załoženje teroristiskeho zjednoćenstwa. Nimale wšitcy wobskorženi dotal mjelča. Jenož najmłódši z nich je so k tomu wuprajił a wumjetowanja přiznał.

Sněha dla problemy na dróhach

wozjewjene w: Politika
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Biskop Pickel prosy wo pomoc

Saratow (B/SN). Katolska cyrkej w Ruskej je po słowach noweho předsydy tamnišeje biskopskeje konferency dale na podpěru wukrajnych měšnikow pokazana. „Trjebamy duchownych a rjadnikow z krajow, hdźež njeje tajki wulki njedostatk měšnikow kaž pola nas“, prosy ze Sakskeje pochadźacy biskop Clemens Pickel. W jeho Saratowskim biskopstwje „Sankt Clemens“ na juhozapadźe Ruskeje je 90 procentow duchownych z wukraja, Pickel rozłožuje. Wón přewozmje 2. meje nawod episkopata a naslěduje dotalneho předsydu, Moskowskeho arcybiskopa, italskeho rjadniskeho duchowneho Paola Pezzija.

Kontakty do Pólskeje zesylnić

Zhorjelc (B/SN). Zhorjelske biskopstwo chce swoje zwiski do Pólskeje zesylnić. „Chcemy wšitko činić, zo bychmy wotpowědowali zawjazkej bamža Jana Pawoła II., być z mostytwarcom, rozjasni Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt. Biskop rjekny tole po wopyće susodneho pólskeho biskopstwa w Legnicy.

Biskop Feige k metodistam

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Zwjazkowy wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD, srjedźa) je dźensa na krótkowopyt do irakskeje stolicy Bagdada dolećał. Tam wopyta mjez druhim syrisko-katolsku cyrkej. W běhu dnja běchu rozmołwy z wodźacymi politiskimi wosobinami kraja předwidźane. Ćežko wobrónjeni zwjazkowi policisća wěstotu zaručichu. Foto: dpa/Kay Nietfeld

wozjewjene w: Politika
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Łódźe najprjedy hinak jěli

Washington (dpa/K/SN). Flotila wjacorych ameriskich wójnskich łódźow z lěta- dłonošakom USS Carl Vinson, kotruž bě prezident USA Donald Trump před dźesać dnjemi ze Singapura k zatrašenju Sewjerneje Koreje wotkomandował, je tuchwilu hišće wjele tysac kilometrow wot swojeho poprawneho cila zdalena. Rěčnik Pentagona rjekny, zo su łódźe najprjedy do směra na Awstralsku płuwali, zo bychu so před sewjerozapadnym při- brjohom kraja na treningowej akciji awstralskeho namórnistwa wobdźělili. Nětko pak su wone po puću na sewjer do zapadneho Pacifika. Ameriske medije wšak twjerdźa, zo je so w knježerstwje komunikaciska pana stała.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

May chce nowowólby

London (dpa/SN). Britiski parlament měješe dźensa wo tym rozsudźić, hač wotměja so w kraju dočasne nowowólby. Premierministerka Theresa May bě sej tole žadała, zo by za swoje jednanja wo wustupje Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije podpěru zapósłancow měła. Najprjedy pak je wobšěrna debata delnjeje komory planowana. Dotal je komora do dweju lěhwow dźělena. May bě wčera njewočakowano nowowólby připowědźiła, dokelž trjeba dwutřećinowu wjetšinu. Po jeje woli měli so wólby 8. junija wotměć. Dyrbjał-li parlament tomu přihłosować, měł so wón 3. meje sam rozpušćić. Wuslědk wothłosowanja wočakowachu we wječornych hodźinach.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Awstriska za razniše kontrole

Wien (dpa/SN). W krizy ćěkancow dla zasadźuje so Awstriska hladajo na puć ćěkancow po Srjedźnym morju za raznišu kontrolu připućowanja. Nimo mjeztym zawrjeneje čary po balkanskich krajach je rozsudne, tež čaru přez morjo zaračić, rjekny nutřkowny minister Wolfgang Sobotka (ÖVP) němskej powěsćerni dpa. „Wuchowanje na morju njesměła jězdźenka do Europy być. Tak dawamy organizowanemu pašowanju ludźi kóždy argument, ćěkancow motiwować, so z hospodarskich přičin na strašny puć do Europy podać“, Sobotka rjekny. Tuchwilu njehodźi so hišće posudźować, kak so ličba ćěkancow w ćopłych měsacach wuwiwa. Awstriska pak je na to přihotowana, w běhu někotrych hodźin na nowy nawal reagować, rjekny minister hladajo na móžnu zawěru na mjezy k Italskej. Europa dyrbjała swoje wonkowne mjezy zhromadnje škitać. „Jenož tak móžemy dalšemu tragiskemu a bjezzmysłownemu wuměranju na morju zadźěwać.“

wozjewjene w: Politika
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Po dobyću so dale wari

Opozicija w Turkowskej chce anulowanje wuslědka referenduma

Istanbul/Berlin (dpa/K/SN). Wot njeho samoho a syłow jeho přiwisnikow wulce sławjene dobyće prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana při jutrownu njedźelu přewjedźenym referendumje wo dwělomnym zawjedźenju prezidialneho systema njeje najskerje hišće doskónčne. Wólbna komisija chce skóržby nastupajo njeprawidłownosće při wothłosowanju pruwować. A tych je prawdźepodobnje dźeń a wjace. Po najnowšim je opozi­cija próstwu stajiła, wuslědk anulować, a chce, je-li trjeba, hić na Europske sudnistwo za čłowjeske prawa. Z 51,4 procentami bě změna wustawy jenož cyle snadne přihłosowanje dóstała. Přede­wšěm so kritizuje, zo bě wólbna komisija schwaliła, tež wot njeje njekołkowane a njewerifikowane wólbne lisćiki za prawe měć. To je ranjenje turkowskeho prawa. We wjacorych turkowskich městach, mjez druhim w stolicy Ankarje, w Istanbulu, a zapadoturkowskim Izmirje, zhromadźichu so wčera znowa tysacy, zo bychu přećiwo wuslědkej wothłosowanja demonstrowali.

wozjewjene w: Politika
W Smochčanskim Domje biskopa Bena wotměwaja so wot wčerawšeho dźěćace chórowe dny biskopstwa Drježdźany-Mišno. Mjez 80 dźěćimi su Klara Čornakec kaž tež Elena a Marika Hrjehorjec (naprawo wotlěwa). Zwučowanje zakónči so lětsa z kon­certom pod hesłom „Hudźba je barba po notach“ njedźelu w 15 hodź. w něhdyšej Zhorjelskej synagoze. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Z Łužicy

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND