Z wudaća: štwórtk, 20 apryla 2017
štwórtk, 20 apryla 2017 14:00

Warnuja před wójnu

Berlin (dpa/SN). Organizacija lěkarjow přećiwo atomowej wójnje IPPNW je doraznje před swojowólnej wojerskej akciju USA přećiwo Sewjernej Koreji warnowała, po tym zo njeje so Bjezstrašnostna rada UNO na zhromadnu poziciju dojednać móhła. „Wojerske zasahnjenje USA bjez mandata UNO by ludowe prawo raniło­ a daloko sahace sćěhi po wšěm swěće měło“, rěka w dźensa wozjewjenym dokumenće organizacije. Zwjazkowe knježerstwo dyrbjało so za diploma­tiske rozrisanje konflikta zasadźować.

Posledni wustup kandidatow

Paris (dpa/SN). Napjeće zhladuje Francoska na posledni telewizijny wustup kandidatow za zastojnstwo prezidenta dźensa wječor, tři dny do prezidentskich wólbow. Po woprašowanjach mataj socialnoliberalny Emmanuel Macron a prawi- carska populistka Marine Le Pen naj­lěpše wuhlady. K wólbam nastupi jědnaće kandidatow. Sćelak France 2 pak njeplanuje debatu, ale rozmołwy z kóždym jednotliwcom. Kóžy kandidat ma 15 mjeńšin chwile, swój program předstajić.

Zypries wotpokazuje kritiku

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 20 apryla 2017 14:00

Baumgärtel na mountainbiku zaso prědku

Hižo 39. raz bě Budyske towarstwo přećelow kolesoweho sporta 9. apryla na tra­dicionalne crosscountry-wubědźowanje do Humboldtoweho haja přeprosyło. Lěto wob lěto so tu mountainbikowa sezona zahaja, tak zo móžachu hosćićeljo tež lětsa ze sylnje wobsadźenymi polemi jězdźerjow ličić. Nimo dobreho wjedra je tež wožiwjenje Srjedźoněmskeho crosscountry-cupa tomu polěkowało. A za dźěći a młodostnych klasow U 9 do U 19 poskića so prěni raz z tak mjenowanym Rookies-cupom nowa serija, hdźež móže dorost přez cyłe lěto dypki hromadźić. Dalša nowosć bě krótki sprint po pólnym pućiku horje k sportnišću, kotryž rozsudźeše wo startowym rjedźe w poprawnym wubědźowanju. Dźěći startowachu tu jednotliwje a spytachu čaru pod mócnym přikleskom a pohonjowanjom syły přihladowarjow tak spěšnje kaž móžno zmištrować.

wozjewjene w: Sport
Po sylnych zliwkach je w zapadokolumbiskim měsće Manizales k wjacorym zesuwanjam zemje dóšło. Při tym je dotal znajmjeńša 16 ludźi žiwjenje přisadźiło. Něhdźe 75 chěžow bu zničenych. Pomocnicy pytaja ze zdźěla primitiwnymi srědkami za zasypanymi. W regionje dochadźa stajne zaso k tajkim njezbožam. Foto: dpa/Colprensa

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 20 apryla 2017 14:00

Gabriel tež z Kurdami rěčał

Erbil (dpa/K/SN). Druhi dźeń swojeho wopyta Iraka je němski wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) w kurdiskej stolicy Erbilu z tamnymi politikarjemi rěčał a so tež z prezidentom Kurdow Masudom Barsanijom zetkał. Při tej składnosći přepoda wón pomocne twory za kónčiny, kotrež buchu mjeztym wot IS wuswobodźene. Naslědnje stwori sej Gabriel w Erbilu přehlad, kak přisłušnicy Zwjazkoweje wobory bojownikow kurdiskeje peshmergaskeje armeje wukubłuja. Jeje jednotki wobdźěleja so na ofensiwje, kotruž wójsko knježerstwa wot lońšeho oktobra nawjeduje k wróćozdobyću teritorijow, kotrež bě IS wobsadźił. Při tym wužiwaja tež němske brónje.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 20 apryla 2017 14:00

AfD wadźi so směra dla

Berlin (dpa/SN). W prawicarskopopulistiskej AfD je zwada wo dalšim wusměrjenju strony wudyriła, po tym zo bě předsydka Frauke Petry swoju wodźacu kandidaturu k wólbam zwjazkoweho sejma wčera cofnyła. Petry bě připowědźiła, zo chcyła na kónctydźenskim zjězdźe w Kölnje so schadźowaceje strony wo to prosyć, zo so AfD jasnje jako koaliciska strona dale wuwije a so ryzy fundamentalneje opozicije wotrjeknje. Podpěru dóstawa Petry za to wot Berlinskeho krajneho předsydy Georga Pazderskeho. Berlinski krajny zwjazk bě hižo před tydźenjemi rozsudźił, zo dyrbjała strona prjedy abo pozdźišo tež knježerstwowu zamołwitosć přewzać, Pazderski powěsćerni dpa rjekny. Prawicarske křidło strony namjet Petry porno tomu wotpokazuje.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 20 apryla 2017 14:00

Tillersonowa chwalba-kritika

Washington (dpa/K/SN). Ameriski wonkowny minister Rex Tillerson je atomowe zrěčenje zapada z Iranom raznje kritizował. Zaměr, znjemóžnić Iranej přistup k nuklearnym brónjam, wone njespjelnja. „Zrěčenje podoba so kontraktej, kotryž bě naposledk dowjedł k wohroženju přez Sewjernu Koreju“, wón wčera rjekny. Mnohe dalše strachi, kotrež z Irana wuchadźeja, tele zrěčenje njewobkedźbuje, Tillerson přispomni. Zdobom wumjetowaše Iranej, zo mnohe konflikty naškaruje a zajimy USA podrywuje. Dźeń do toho bě ameriski wonkowny minister Iranej wobkrućił, zo zrěčenje dotal spjelnja. Prezident Donald Trump je přikazał, pruwować, hač njemóhli sankcije přećiwo Iranej zaso zběhnyć.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 20 apryla 2017 14:00

Žana zjawna debata

Připowědźenje čěskeho nutřkowneho ministra Milana Chovaneca, přichodnje scyła­ žanych ćěkancow wjace do kraja njepušćić, wšak woprawdźe njepřekwapja. Ćěska je wot wšeho spočatka krizy ćěkancow­ dla tónle politiku pěstowała a dotal runje dwanaće ćěkancow při­wzała. Při tym móže so na podpěru Pólskeje, Słowakskeje a Madźarskeje zepěrać. W tymle prašenju su sej přezjedni. A zo čěscy politikarjo při tym na wólby parlamenta lětsa nazymu mysla, tež njezadźiwa. Wćipni směmy być, kak jara budźe diskusija wo nowych ćěkancach wólbny bój w Němskej wobwliwować, wšako wolimy w septembru nowy zwjazkowy sejm. Po mojim wobkedźbowanju je so tale tema w dalokej měrje ze zjawneje debaty zminyła. Hesło „Wostańće božedla tam, hdźež sće“ so skerje mjez němskimi politiskimi stronami rozšěrja. To drje hač do septembra tež tak wostanje. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 20 apryla 2017 14:00

Dwaj mortwaj při protestach

Caracas (dpa/K/SN) Krawny bój wo móc je wudyrił w kraju, kotryž wobsedźi na swěće najwjetše składy zemskeho wolija. Při demonstracijach přećiwo hrožacej diktaturje we Venezueli staj znowa dwaj čłowjekaj zahinyłoj. W stolicy Caracasu trjechi 17lětneho studenta kulka do hłowy, na čož w chorowni zemrě. W měsće San Cristóbal 24lětna žona tohorunja přez kulku do hłowy wudycha. Po wudyrjenju protestow je mjeztym wosom ludźi zemrěło. Zranjenych je wjele dźesatkow. Opozicija ma milicy socialistow zamołwite za nadpady, kiž na motorskich demonstrantow zatrašeja. Čwěla za ludnosć bywa tež inflacija, kotraž je ze 700 procentami najwyša na swěće.

wozjewjene w: Politika

Wojerecy (AK/SN). Nuznych twarskich naprawow na hrodźe dla dyrbja wosom z dohromady dwanaće koncertow lětušich 52. Wojerowskich hudźbnych dnjow krótkodobnje na druhim městnje wotměć. Alternatiwje stej Łužiska hala a Janska cyrkej. „Dobra powěsć je, zo žane problemy njejsu a zo wšitko derje zarjadujemy“, podšmórny projektowa nawodnica Carmen Hoffmann wčera na předstajenju programa hudźbneho festiwala, wotměwaceho so wot 23. apryla do 14. meje. 1 700 zastupnych lisćikow je hižo pře­datych.

Krótkodobnje informowachu organizatorojo wopytowarjow z listom wo změnach. Na dnju zarjadowanja steja małobusy k dispoziciji. Wone móža wopy­towarjow, kotřiž ničo wo změnach njewědźa, wot hroda k nowemu městnu předstajenja wozyć. Wjerškaj hudźbnych dnjow stej 27. apryla program „Anima Italiana – italska duša“ z Alessijom Bi­dolijom (wiolina) a Brunom Caninom (klawěr) a 1. meje cellowy koncert z Hollywoodskimi filmowymi hudźbami kwarteta „The Quatrocelli Scenes“.

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 20 apryla 2017 14:00

Wopyt z Prahi

Budyšin (Łu/SN). 45 studentow Praskeje ekonomiskeje uniwersity přebywaše wčera z docentom Vojtěchom Koubu w Budyšinje, zo bychu so ze Serbami ze­znali. Po ekskursiji w Šluknowskim wuběžku wopytachu Budyski Serbski dom, hdźež informowaše Jurij Łušćanski hosći wo serbskich stawiznach a kulturje. Woni wužiwachu tež składnosć, sej w Serbskej kulturnej informaciji to a tamne wobhladać a kupić. Z dr. Richardom Bíglom po­dachu so młodźi Češa do stareho města Budyšina, prjedy hač so zaso na dompuć nastajichu. Docent Vojtěch Kouba je zdobom nawoda folklorneje skupiny Lidová muzika z Chrástu, kotraž je přez wjacore wustupy w Serbach dosć derje znata.

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND