Z wudaća: wutora, 16 meje 2017
wutora, 16 meje 2017 14:00

Schulz dale optimistiski

Berlin (dpa/K/SN). Kandidat SPD na kanclerstwo Martin Schulz ma za to, zo tež po třoch wólbnych plajtach – w Posaarskej, Schleswigsko-Holsteinskej a Sewjerorynsko-Westfalskej – šansy za jeho stronu zdawna njejsu „bjezwuhladne“. W telewiziji ARD wón wčera rjekny: „Njesteji 0:3.“ Wólbny bój so nětko hakle prawje započnje. „Snano sym so bóle angažować dyrbjał, tež z temami, cyły kraj nastupacymi.­ To nětko skorigujemy.“

EU njesmě sama rozsudźić

Luxemburg (dpa/SN). Europske sudnistwo je prawa narodnych parlamentow hladajo na móžne weto w prašenjach zrěčenja EU wo swobodnym wikowanju skrućiło. Sudnicy w Luxemburgu dźensa sudźachu, zo njejsu zrěčenja, kaž te ze Singapurom, w jenitkej zamołwitosći wotpowědnych institucijow EU. Rozsud je ćežka poražka za komisiju EU pod nawodom Jeana-Claudea Junckera. Gremij dotal měnješe, zo maja jeničce Europski parlament a knježerstwa krajow prawo, wo zrěčenjach kaž CETA abo TTIP rozsudźić. Parlamenty běchu wuzamknjene.

Nowy pospyt Syriskeje dla

wozjewjene w: Politika
wutora, 16 meje 2017 14:00

Koparki SGB slěbro a bronzu dobyli

We wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ wotmě so minjeny tydźeń w Großröhrsdorfje regionalne finale koparkow w starobnymaj klasomaj III a IV. Šulerki 5. do 7. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) startowachu mjez cyłkownje pjeć šulemi a nawróćichu so ze slěbrom a bronzu.

Starobna skupina IV (5. a 6. lětnik): Štyri šule wuchodneje Sakskeje kwalifikowachu so za regionalne finale w kopańcy holcow, jeno tři gymnazije pak běchu w Großröhrsdorfje zastupjene. Najmłódše koparki SGB startowachu přećiwo holcam, Schilleroweho gymnazija Budyšin z połnym zapalom a nawjedowachu k połčasej z 1:0 přez wrota Leticije Gust, kotraž wot dźewjećmetrowskeho dypka suwerenje přetwori. Sportowy kontrahent pak so njepoda a wuruna přez swoju najlěpšu hrajerku na 1:1. Samsna šulerka zwyši dwě mjeńšinje do wothwizdanja na 2:1. Wulkemu faworitej z Biskopic so serbske holcy mócnje wobarachu a dopušćichu jenož dwoje wrota. Wrotarka Salome Bjeńšec steješe zwjetša na prawym městnje a dalše šansy Goethoweho gymnazija znješkódni.

kónčny staw starobneje skupiny IV

wozjewjene w: Sport
Hoberske wokřidło wětrnika ležeše dźensa na awtodróze A 33 pola Bielefelda w Sewjerorynsko-Westfalskej, po tym zo bě nakładne awto do zadnjeho dźěla wětrnika zrazyło. Při tym so wokřidło z připowěšaka suny a sahaše hač na tamnu jězdnju. Šofer njezbožo­ zawinowaceho awta so zrani. A 33 dyrbjachu wjacore hodźiny do wobeju směrow zawrěć. Foto: dpa/Christian Mathiesen

wozjewjene w: Politika
wutora, 16 meje 2017 14:00

Leppersdorf je faworit

Producent Homann rozhladuje so za nowym stejnišćom w Sakskej

Leppersdorf/Budyšin (SN/BŠe). Na wuchodźe Němskeje nastawa dale a wjac stejnišćow wšelkich předewzaćow. Tak chcył tež producent Homann, zhoto­wjacy delikatesy, po wšěm zdaću nowy zawod w Leppersdorfje zarjadować. To wšak njezadźiwa, Homann dźě přisłuša skupinje Müller, kotraž ma tam hižo modernu mlokarnju, hdźež tuchwilu ně­hdźe 2 500 ludźi dźěła. Mjeztym je jednaćelstwo Homann hižo dohladowansku radu a zastupjerjow dźěłopřijimarjow na stejnišćach w delnjosakskim Dissenje, Lintorfje, Bottropje a Floh-Seligenthalu wo planach informowało. „Je wažne, zo so w tuchwilnych zawodach hač do lěta 2020 ničo njezměni. Tak budu tam dale połnje dźěłać a bjez wobmjezowanja produkować móc“, rěka w zdźělence, kotraž SN předleži. Přiwšěm njebudźe w zawodach dołhodobnje móžno profitabelnje dźěłać, wubědźowanjakmanosć so pozhubi. Hižo dlěje Homann njehospodarsce dźěła. Konkurenca dźeń a bóle přiběra. Nimo toho su na mjenowanych štyrjoch stejnišćach logistiske ćeže, tak zo njemóža modernu produkciju hižo zaručić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
wutora, 16 meje 2017 14:00

Serbske nalěćo w Lipsku

Serbske nalěćo w Lipsku wabi na přednoški. Milenka Rječcyna je so z wědomostnej sobudźěłaćerku Instituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće Jelizawjetu Waltherowej rozmołwjała.

Štó je iniciator Serbskeho nalěća w Lipsku?

J. Waltherowa: Wědomostny rjad přednoškow za Serbske nalěćo w Lipsku organizuje Institut za sorabistiku zhromadnje z towarstwom k spěchowanju mjeńšinowych rěčow w Lipsku. Su pak hišće dalši partnerojo, kaž Europski dom z.t. Lipsk, kotřiž projekt podpěruja. Spočatki tohole programa wuchadźachu z priwatneho zajima­ wšelakich ludźi z instituta.

Kotry zaměr ze Serbskim nalěćom maće? Koho chceće z přednoškami narěćeć?

J. Waltherowa: Naš zaměr je z poskitkom přidatnu platformu za zetkanja Lipšćanskich Serbow tworić. Zdobom chcemy dalšich ludźi zajimować, kaž němskich a wukrajnych studentow na uniwersiće, kotřiž na polu mjeńšinowych a druhich rěčow studuja. Nimo toho skića přednoški nimo zetkanjow informacije wo stawiznach a kulturje Serbow.

wozjewjene w: Rozmołwa
wutora, 16 meje 2017 14:00

Trump přeradnik potajnstwow?

Washington (dpa/K/SN). Prezident USA Donald Trump je Ruskej pječa přewšo tajne wěcy přeradźił, kaž so ameriske medije dowěchu. Hdyž staj wonkowny minister Sergej Lawrow a wulkopósłanc Sergej Kislyak jeho tydźenja w Běłym domje wopytałoj, je wón hosćomaj wjace wuplapotał, hač USA hewak swojim zwjazkarjam zdźěleja, piše nowina Washington Post, powołaca so na prezidentej bliske žórła. New York Times k tomu rozprawja, zo jedna so při tym wo material wot kraja, spřećelenym z USA. Informacije pochadźeja z nutřkowneho kruha teroristiskeje syće Islamski stat a su tak tajne, zo je USA njebychu ani swojim zwjazkarjam přewostajili. Trump je wumjetowanja mjeztym wotpokazał.

wozjewjene w: Politika
wutora, 16 meje 2017 14:00

Nowy naměstnik maltezow

Rom (B/SN). Rjad maltezow je sej po swojej nawjedowanskej krizy noweho naměstnika wuzwolił. Wulka statna rada rjadu wuzwoli sej 72lětneho Italčana Fra Giacoma Dalla Torre za přechodneho nawodu na jedne lěto. Wón ma rjad wjesć hač k wólbam noweho wulkomištra. Předchadny wulkomišter, Jendźelčan Matthew Festing, bě po internych konfliktach w rjedźe w januaru na ćišć bamža wotstupił.

Šwicarska garda ma přirost

Rom (B/SN). Bamžowska Šwicarska garda dóstanje lětsa dosć nowych wojakow. 6. meje je we Vatikanje 40 rekrutow slub na bamža Franciskusa złožiło. Loni bě jich jeno 23 rekrutow. Bamžowscy stražnicy su minjeny čas sylnišo wo rekrutow wabili.

Najwjetše zasadźenje železnicy

wozjewjene w: Cyrkej a swět
wutora, 16 meje 2017 14:00

Ma ćeže partnera namakać

Düsseldorf (dpa/K/SN). Načolny kandidat CDU Armin Laschet je drje wólby Sewjerorynsko-westfalskeho­ krajneho sejma njenadźicy jasnje dobył, z wutworjenjom knježerstwa pak ma njemałe ćeže.­ Wulka koalicija ze socialdemokra­tami so jemu njezešlachći – krajne předsydstwo SPD je trěbne zwjazkarstwo z CDU wuzamknyło. A nastupajo tamnu koalicisku wariantu CDU-FDP liberalni pokeruja. Předsyda strony Christian Lindner praji w Berlinje: „Radšo póńdźemy do opozicije, hač CDU daloko sahace přizwolenja činić.“ Lindner, kiž bě sam načolny kandidat, widźi FDP z wólbnym wuspěchom jako samostatnu politisku móc zesylnjenu.

wozjewjene w: Politika
wutora, 16 meje 2017 14:00

Čěska skóržbu njewuzamknje

Praha (dpa/SN). Čěska chcyła sej móžnosć wobchować, wot Awstriskeje připowědźenej skóržbje přećiwo němskemu awtodróhowemu popłatkej za wosobowe awta so přizamknyć. Wokomiknje chcedźa najprjedy raz wočaknyć, kak so komisija EU w tymle prašenju zadźerži, rěkaše po posedźenju knježerstwa z kruha wobdźělnikow. Ministerski prezident Bohuslav Sobotka je planowane wolóženje za němskich šoferow wospjet kritizował. „To njeje po mojim měnjenju cyle fairne a njeje cyle w porjadku“, rjekny socialdemokrat powěsćerni ČTK.

W čěskich ministerstwach so boja, zo móhli po skóržbje wšelake němsko-čěske wobchadne projekty ćerpjeć. Tole pišu Hospodářské noviny. Tohodla srjedźo-lěwicarske knježerstwo w prašenju skóržby přećiwo Němskej wokomiknje hišće waha. Čěska dźě so noweje spěšnoželezniskeje čary mjez stolicu a Drježdźanami kaž tež modernizowanja železniskeho zwiska do Mnichowa nadźija.

wozjewjene w: Politika
wutora, 16 meje 2017 14:00

Tójšto problemow rozrisali

25. wuradźowanje wo azylu, migraciji a wěstoće w Budyšinje

Budyšin (CS/SN). Mjeztym 25. króć je so zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman z ludźimi zetkał, kotřiž so w Budyšinje z temu azyl a integracija zaběraja. Wčera schadźowachu so w zetkanišću Dźěłaćerskeho dobroćelskeho skutka w Budyskej Strowotnej studni. Facit zastupnikow šulow, pěstowarnjow, cyrkwjow a přenajerjow bydlenjow: Derje, zo so měsačnje zetkawamy a ze sobu rěčimy. Tójšto problemow su tam přez mjezsobnu wuměnu spěšnje rozrisać móhli. W lěće 2014 njemějachu za 90 procentow hišće scyła žane rozrisanje.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND