Z wudaća: srjeda, 17 meje 2017
srjeda, 17 meje 2017 14:00

Bórze zaso z intendantom

Serbski ludowy ansambl matej přichodnje dwě wosobje nawjedować

Podstupim/Budyšin (SN/JaW). Serbski ludowy ansambl měł wot klětušeho awgusta zaso intendanta abo intendantku za wuměłski nawod třispartoweho domu měć. To je rada Załožby za serbski lud na wčerawšim wurjadnym posedźenju w Podstupimje wobzamknyła. Wo tym informowaše direktor załožby Jan Budar wčera popołdnju žurnalistow w Budyšinje. Załožba ma intendantstwo, na tři lěta wobmjezowane, ručež móžno wupisać. Hišće lětsa w oktobrje chcyła jeje rada wo wobsadźenju zastojnstwa rozsudźić. „Přistajić pak ma so intendant abo intendantka hakle klětu w awgusće spočatk noweje hrajneje doby“, rjekny załožbowy direktor Budar. Z wobzamknjenjom, intendancu SLA znowa wupisać, reaguje rada załožby přede­wšěm na přeće ansamblowcow samych, intendantstwo znowa wobsadźić.

Hinak hač dotal pak matej serbsku wuměłstwowu instituciju přichodnje dwě wosobje nawjedować: wuměłstwowy nawoda, kiž ma zdobom być intendant, zhromadnje z překupskim jednaćelom, kiž ma nad hospodarskimi zajimami ansambla stražować.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 meje 2017 14:00

Wo prawicarstwje we wójsku

Berlin (dpa/K/SN). Zakitowanski wuběrk zwjazkoweho sejma zaběraše so dźensa z aferu terora podhladneho ofi­cěra Zwjazkoweje wobory Franca A. kaž tež z prawicarskoekstremistiskimi počinanjemi wojakow. Ministerka za zakitowanje Ursula von der Leyen (CDU) rozprawješe čłonam gremija, što běchu přepytowanja­ w kasernach za wěcami Wehrmachty wunjesli. Tež zakaz wo­pyta němskich wojakow na zepěranišću İncirlik­ bě tema wuradźowanja.

Premierka znowa wuzwolena

Saarbrücken (dpa/SN). Nimale měsacaj po wólbach krajneho sejma su dźensa politikarku CDU Annegret Kramp-Karrenbauer znowa za ministersku prezidentku Posaarskeje wuzwolili. W Saarbrückenskim sejmje je dźensa 41 z cyłkownje 51 zapósłancow za krajnu předsydku CDU hłosowało. Kramp-Karren­- bauer je wot lěta 2011 premierka kraja. Při wólbach 26. měrca bě CDU ze 40,7 procentami jako najsylniša móc wušła, SPD dósta 29,6 procentow.

Na dwórnišću zwučowali

wozjewjene w: Politika

Dźěłarnistwa DGB we Łužicy, w Sakskej kaž tež Braniborskej w zajimje energi­joweho regiona hižo přez lěta wusko hromadźe dźěłaja. Zo móhli tohorunja stajnje zhromadnje na žadanja a wobstejnosće energijoweho hospodarstwa kaž tež politi­skeho wuwića reagować, přewjeduja wone prawidłowne łužiske kon­ferency.

Njedawna 13. łužiska konferenca bě dźěłarnikow we Wojerecach hromadźe zwjedła, zo bychu so dojednali, kak maja so na čas po zmilinjenju brunicy nastajić. Na dobro Łužicy a tam dźěłacych a bydlacych ludźi chcedźa so dźěłarnicy wosebje sylnje pod nowymi strukturami zasadźeć. Jako dźěłowy podłožk słuži jim při tym namjet za dźesaćdypkowy program. Wón wobkedźbuje wosebje te móžnosće a zakłady, kotrež tudyši energijowy region tuchwilu skići. To su dobre wuměnjenja. Łužica ma dosć potenciala, wužadanja noweho časa zmištrować.

Dźěłarnistwa trjebaja transparentnu politiku

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 17 meje 2017 14:00

Trump dale we wuskosćach

Washington (dpa/K/SN). Prezident USA Donald Trump je bywšeho šefa FBI Jamesa Comeyja prosył, njepřepytować dlěje přećiwo jeho wěstotnemu poradźowarjej Michaelej Flynnej toho kontaktow z Rusami dla. Tole rozprawja nowina New York Times. Trump je pječa rjekł: „Nadźijam so, zo móžeće to wostajić.“ Nowina poćahuje so na noticu Comeyja, spisanu po zetkanju z prezidentom, kiž je wospjet prajił: „Flynn je přistojny kadla a njeje ničo wopak činił.“ Běły dom tele rysowanje wotpokazuje. Trump njeje nihdy wo kónc někajkich přepytowanjow prosył, tež tych přećiwo Flynnej nic. To njeje žana akuratna refleksija rozrěče mjez Trumpom a Comeyjom, kaž rěčnik we Washingtonje zdźěli.

wozjewjene w: Politika

Annemarie a Wilfried Kroschk čakataj na prěni ćah. Wšědnje dźiwataj so wuměnkarjej z Łazowskeho sydlišća nad twarskim postupom. Njedaloko jeju bydlenja je hižo wot kónca lěta 2015 twarnišćo Němskeje železnicy, hdźež nastawa zwisk mjez Hórnikecami a Pólskej – tak mjenowana Delnjošleska magistrala. Předwidźany je dwukolijowy elektrifikowany zwisk za wosobowy a nakładny wobchad. „Ležimy jara derje w časowym planje“, měni diplomowy inženjer Ulrich Mölke, wot lěta 2005 projektny nawoda Němskeje železnicy za Delnjošlesku magistralu.

Wažny rozsud je zakład projekta. Kónc měrca je so zaměrowy wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) schadźował a wosobowy wobchad za regionalnu železnicu na čarje Wojerecy–Zhorjelc skazał. Předewzaće ODEG dósta nadawk za přichodne dźesać lět. „To bě wažny signal. Rozsud da nam planowansku wěstotu“, projektny nawoda rozłožuje, „wšako twarimy we Łazu, Klětnom, Mikowje, Hóznicy a Niskej hnydom šěsć nowych zastanišćow. Mamy nětko wěstotu, zo su wone tež za wosobowy wobchad trěbne.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 17 meje 2017 14:00

Gabriel pomina Turkowsku

Osnabrück (dpa/K/SN). W zwadźe z Turkowskej, zo zapowědźa wona zapósłancam zwjazkoweho sejma wopyt zepěranišća NATO İncirlik, je wonkowny mi­nister Sigmar Gabriel (SPD) Ankaru napomnił, wužiwać rozum. „Móžu so jenož nadźijeć, zo turkowske knježerstwo přichodne dny swoje měnjenje změni. Hewak­ zwjazkowy sejm němskich wo­jakow w Turkowskej njewostaji“, rjekny Gabriel nowinje Neue Osnabrücker Zeitung. Hdyž bywaja němscy staćenjo z absurdnymi porokami zajeći, hdyž nje­smědźa Němcy z Turkowskeje wupućować a hdyž so nětko tež hišće němski parlament wudrěwa, je hranica znjesliwosće docpěta.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 meje 2017 14:00

Přihot wólbow wobrěčeli

Njebjelčicy (SN). Přihotujo wólby Serbskeho sejma je so rada starostow – njewotwisny gremij připóznatych serbskich wosobinow z cyłeje Łužicy – minjeny kónc tydźenja mjeztym druhi króć schadźowała. W Njebjelčicach wuradźowachu wo dalšich konkretnych kročelach k wólbam sejma a wo jeho strukturje, kaž ze zdźělenki rady starostow wuchadźa. Přezjedni sej běchu, zo ma serbski parlament dwě komorje wopřijeć, jednu za Hornju a jednu za Delnju Łužicu.

Při wólbach předparlamenta chcedźa so na wólbnym porjedźe Rady za serbske naležnosće Braniborskeje orientować. Rada­ starostow namołwja, zjawnostne dźěło polěpšić. Za kritiske wona tež ma, zo njeje iniciatiwna skupina za Serbski sejm swoje předstawy ludnosći dotal po­srědkować zamóhła. Nastać ma derje zrozumliwy­ memorandum „Puć k Serbskemu sejmej“, kotryž móhli starosća na swojim­ přichodnym zeńdźenju w juliju w Slepom schwalić.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 meje 2017 14:00

Za a přećiwo brunicy

Braniborski planowanski wuběrk so wurjadnje schadźował

Choćebuz (dpa/SN/MkWj). W Braniborskej hižo wjele lět trajace planowanske jednanje k rozšěrjenju Janšojskeje bru­nicoweje jamy ma so zakónčić. „Pře­torhnjemy dalše planowanje“, zdźěli Klaus-Otto Weymanns, zastupjer zhromadneje Berlinsko-braniborskeje krajneje planowanskeje skupiny, na wčerawšim wurjadnym pose­dźenju braniborskeho brunicoweho wuběrka w Choćebuzu. Hłowny pozadk: Mějićel­ brunicowych jamow, firma LEAG, bě njedawno plany něhdyšeho wobsedźerja Vattenfall masiwnje skrótšił a zdźělił, zo nowu jamu Janšojce-sewjer hižo njetrjeba. Za nju bychu tři wsy z něhdźe 900 wobydlerjemi přesydlić dyrbjeli. LEAG je wčera tež swoje plany za rekul­tiwowanje kónčiny wokoło Janšojskeje jamy rozłožiła. Mějićel bru­nicowych jamow­ z toho wuchadźa, zo w Janšojskej wokoło lěta 2023 doskónčnje wuhlo wudobywać­ přestanu.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 meje 2017 14:00

Wobaraja so přesydlenju

Moskwa (dpa/SN). W ruskej stolicy Moskwje planuja gigantiski přetwar: Měšćanosta Sergej Sobjanin chcył 5 000 platowych twarjenjow z powójnskeho časa spotorhać dać a wobydlerjow tychle domow přesydlić. Tomu pak so tam přiběrajcy wobaraja. Minjeny kónc tydźenja je wjace hač 30 000 ludźi přećiwo planam protestowało.

Z pjeć- do sydomposchodowymi industrielnje twarjenymi domami bě Sowjetski zwjazk po Druhej swětowej wójnje najhóršej nuzy pobrachowacych bydlenjow dla wotpomhać spytał. Ludźo mjenowachu štwórće „Chrušćowki“ po tehdyšim stronskim šefje Nikiće Chrušćowje. Najebać špatnu kwalitu ludźo tele domy mjeztym lubuja. Po priwatizowanju woni bydlenja mjeztym samo wobsedźa. Mnozy so boja, zo dyrbja nětko z twarjenjow blisko centruma ze zelenišćemi do wysokodomow na kromje Moskwy přećahnyć. Město argumentuje, zo su nowe bydlenja wjetše, lěpše a tuńše. Miliardy eurow płaćacy program ma Moskowskim twarskim zawodam nowe impulsy dawać.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 meje 2017 14:00

Měrja so na šefa VW

Stuttgart/Wolfsburg (dpa/SN). Statne rěčnistwo w Stuttgarće je přepytowanja přećiwo nawodźe koncerna Volkswagen Matthiasej Müllerej podhlada manipu­lacije wikow w skandalu manipulowa­neho wotpłuna dla zahajiło. Tež nawoda dohladowanskeje rady VW Dieter Pötsch a něhdyši šef předsydstwa VW Martin Winterkorn staj we wizěrje statneho rěčnistwa. Při tym dźe hłownje wo prašenje, hač su managerojo zjawnosć, ale tež bursy­ sčasom wo skandalu informowali abo hač su to wěsty čas wědomje zatajili, zo njebychu akcije koncerna swoju hódnotu tak spěšnje zhubili.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND