Z wudaća: pjatk, 16 junija 2017
pjatk, 16 junija 2017 14:00

Zajeće škitarjow wukazali

Istanbul (dpa/SN). Po namócnosćach před turkowskim wulkopósłanstwom we Washingtonje w meji su zamołwići w USA zajeće cyłkownje jědnaće wosobinskich škitarjow turkowskeho prezidenta Recepa Tayyipa Erdoǧana wukazali. Jim wumjetuja, zo su so 16. meje brutalnje do demonstrantow dali a wjacorych zranili. Turkowska je mjeztym ameriskeho wulkopósłanca w Istanbulu do wonkowneho ministerstwa „přeprosyła“.

Jednanja zahaja po planje

Brüssel (dpa/SN). Jednanja wo wustupje Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije započinaja so přichodnu póndźelu. Na to su so zamołwići EU a Wulkeje Britaniskeje dojednali. Tak chcedźa dawno wujednany časowy plan dodźeržeć, byrnjež nowe knježerstwo w Londonje hišće wu­tworjene njebyło. Wolerjo we Wulkej Britaniskej­ běchu před lětom rozsudźili, zo kraj EU wopušći. Doba za jednanja wo tym skónči so w měrcu 2019.

Putin za lěpše poćahi k USA

wozjewjene w: Politika
pjatk, 16 junija 2017 14:00

Wzdawa so iniciěrowanych wobrazow

Na wopyće pola fotografikarja Jürgena Maćija w Budyšinje

We Łužicy a zwonka njeje sej jeho jako fachowca na polu fotografiki a dokumentacije chwala. Sprawom bě znaty direktor Zhorjelskich zběrkow za stawizny a kulturu dr. Jasper von Richt­hofen na wotewrjenju wustajeńcy „Transformacija – Zhorjelc“ Budyskeho fotografikarja loni w awgusće w tamnišim Bibliskim domje rjekł: „Mam Jürgena Maćija za dokumentarista Łužicy.“ Tam je Budyski wuměłc předstajił swoje čorno-běłe fota, kotrež bě w lětach 1980 do 1990, tehdy hišće jako amaterski fotograf, w Zhorjelcu a pólskim Zgorzelecu zapopadnył. Jim je w přehladce – nětko jako profijowy fotogra­fikar – tehdy fo­tografowane motiwy w nětčišim stawje a jako barbne fota napřećo stajił.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Němska koparska wubranka pod 21 lětami je do dźensa so zahajacych europskich mišterstwow w Krakowje wčera něhdyše nacistiske zaničowanske lěhwo Auschwitz wopytała. Při wopomnišću połožichu hrajerjo z trenarjom Stefanom Kuntzom (naprawo) a kapitanom Maximilianom Arnoldom (srjedźa) wěnc. W lěhwje běchu nacionalsocialisća wjace hač milion ludźi morili. Foto: dpa/Sung-Bin Hong

wozjewjene w: Politika

Přispomnjenki zajimowaneho lajka k mjenowědnej nowostce

Někotry Serb asociěruje mjeno prof. Waltera Wenzela z jeničkim słowom – mjenowědnik. Wón studowaše slawistiku a anglistiku, wučeše na Lipšćanskej uniwersiće rušćinu a promowowaše a habilitowaše hižo z mjenowědnej tematiku. A mjenowědźe so hač do dźensnišeho swěrnje wěnuje. Podatosć ćěri jeho do archiwow a slědźi tam za mjenami wšelakeho razu, kotrež su słowjanskeho pochada. Namaka je w rumach, hdźež ně­hdy zapadosłowjanske kmjeny sydlachu a hdźež so nětko hišće serbuje. Publikuje wuslědki w studijach a mnohich přinoškach za fachowe časopisy. Čitaš, zwotkel wone pochadźeja, kak nastachu, što wo­znamjenjeja a kak so w geografiskim rumje rozpřestrěwachu. Smjerćpilny slědźer njeje škodu měł z procha archiwowych podłožkow.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Dopomnjenki Kamjenčana Güntera Kerna – bratra mjezynarodnje znateho Georga Baselitza

Serbska wjes Pěskecy blisko Lessingoweho města Kamjenca nazhonja mjez druhim při wustajeńcach mjezy­narodnje znateho wuměłca Georga Baselitza wulku kedźbnosć. Móža pak wo­pytowarjo wustajeńcy Georga Baselitza z tym něšto započeć, hdyž na přikład we Wienje abo w Londonje mjeno serbskeje wsy w titlu wobraza čitaja?

Bych-li so Pěskečanow za Georgom Baselitzom a za wobrazom „Brězowy haj pola Pěskec“ prašał, hač drje bych to někajkeje rozjasnjowaceje wotmołwy dóstał?

Što maja nětko Pěskecy we Łužicy a mjezynarodnje renoměrowany wuměłc Georg Baselitz zhromadneho?

23. januara 1938 narodźi so w Němskich Pazlicach na wjesnej šuli Hans-Georg Kern jako syn šulskeho nawody Johannesa Kerna a jeho mandźelskeje Lieselotty. Nimo staršeje sotry a njeho přińdźech tam 1941 tež ja na swět a dóstach mjeno Günter.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Knižne polcy ze spisami wo serbskej politice abo politice napřećo Serbam bywaju dźeń a połniše, přewažnje su ze zwjazkami nahladneho wobjima nastajane. Serbski institut je w rjedźe swojich Spisow jako najnowšu ediciju wudał, a to „Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953“ Michaela Richtera. Titul zbudźa wćipnosć, wšako jedna so wo čas, hdyž běchu so kolije za poz­- dźišu narodnostnu politiku NDR kładli. Ale čini tež wćipny na to, kak abo hač je so awtorej poradźiło, sej při tajkej brizantnej tematice njezalězć do paslow pruda časa, do pruda jednostronskeho zhladowanja. Wězo chceš, sy-li hižo něšto lětdźesatkow we Łužicy žiwy, móhłrjec jako časowy swědk nakrjeslene měć, hač a kajke běchu časowe cezury w nastajenju politiskich stron napřećo Serbam. Žórłow k temje je nětkole dosć a na­dosć přistupnych. Richter bě je w bohatej ličbje namakał. Tomu dodał je zapis wosobow a městnow, akterow a městnow politiskeho jednanja. Kaž často, je tež tule tak: Prašenje rěka, kak awtor wšitko do konteksta zarjaduje a tuž, kak wuwažena jeho interpretacija je.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
pjatk, 16 junija 2017 14:00

Přichodny syn Trumpa podhladny?

Washington (dpa/K/SN). W aferje Ruskeje dla rešeršuje wosebity přepytowar Robert Mueller nětko tohorunja wo móžnych njedowolenych wobchodnych zwiskach Trumpoweho přichodneho syna Jareda Kushnera z Moskwu. Mueller zajimuje so předewšěm za financne trans­akcije, rozprawja nowina Washington Post. Kushner je so před nastupom zastojnstwa přez Donalda Trumpa z ruskim wulkopósłancom Sergejom Kisljakom a z Moskowskimi bankownikom zetkał. Při tej składnosći je wón pječa namjetował, zarjadować před wotposkanjom wěsty komunikaciski zwisk mjez Trumpowymi ludźimi a Krjemlom. Tón měł hić přez ruske zarjadnišća w USA.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 16 junija 2017 14:00

„Čmjeła Hana“wostanje aktualna

Nowosće z NSLDź w hrajnej dobje 2017/2018

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin swoju aktualnu hrajnu dobu bórze zakónči, ale wačok dźiwadłowych dźiwow za wulkich a małych přihladowarjow w přichodnej hrajnej dobje je hižo spakowany.

Prěnja premjera noweje hrajneje doby 2017/2018 budźe serbska. Wot 13. septembra budźe dźiwadło ducy po pěstowarnjach a zakładnych šulach a pokaza serbskim a serbšćinu wuknjacym dźěćom wot štyrjoch lět třeće čisło „Čmjeły Hany“, znowa z pjera a w režiji Měrka Brankačka. W prěnjej hrě 2012 powědaše čmjeła Hana wo swojim njezbožu a njenadźatym wopyće w chorowni a w lěće 2015 předstaji swojeho noweho přećela, pinguina Kurta. Tónraz wjerći so wšo kołowokoło pomhanja. „Čmjeła Hana chce pomhać“ rěka titul krucha. Zhromadnje z dźěćimi, wšako je to interaktiwna hra, pyta a praša so čmjeła za zmysłom pomhanja a čehodla to samo wjeselo wobradźa.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
pjatk, 16 junija 2017 14:00

Rusofobija tež mjez Serbami?

„Wulkeho Słowjanow splaha najmjeńši narod smy my …“ – tak bě so po wójnje spěwało a do wědomja wołało, zo smy bratřa přez zhromadnu słowjansku krej. A ja hišće dźensa husto při zetkanjach z ruskimi ludźimi praju: „Wy słušeće k najwjetšemu słowjanskemu ludej a ja k najmjeńšemu.“ Słowjansku zhromadnosć, kotraž so mjez druhim w barbach skoro wšěch słowjanskich narodow jewi, ruso­fobija – hida na Rusow – tuchwilu jara wohroža. Saha tak daloko, zo njedawno pólski intelektualc twjerdźeše: Pólšćina njeje słowjanska rěč, zo njeby so zhromadnosć z Rusami wujewiła.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
pjatk, 16 junija 2017 14:00

Dalše miliardy Grjekskej

Luxemburg (dpa/K/SN). Předołžena Grjekska ma w juliju wot swojich europskich partnerow dalšich 8,5 miliardow eurow pomocnych srědkow dóstać. Na to su so financni ministrojo eurokrajow na swojim zeńdźenju dojednali. Tež Mjezynarodny měnowy fonds (IWF) je po dołhim wahanju swoje wobdźělenje na pomocnym pakeće připrajił, štož bě za Němsku rozsudne wuměnjenje. Grjekske knježerstwo tele pjenjezy nuznje trjeba, zo móhło dypkownje dołh kraja wotpłaćić. Šef euroskupiny Jeroen Dijsselbloem rěči wo „wulkej kročeli“ doprědka. Z reformami, kotrež je grjekske knježerstwo dotal zwopradźiło, su wěrićeljo spokojom.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND