Z wudaća: srjeda, 09 awgusta 2017
srjeda, 09 awgusta 2017 14:00

Běrow jědnaty raz nadpadnjeny

Budyšin (SN). Njeznaći su w nócy na wutoru běrow zapósłanče w zwjazkowym sejmje a městopředsydki frakcije Lěwicy Caren Lay w Budyšinje nadpadyli. „To je jědnata ataka w Budyšinje a cyłkownje 27. nadpad na jedyn z mojeju wólbnowokrjesneju běrowow wot lěta 2010“, zdźěli zapósłanča.

Skućićeljo běchu spytali, z kamjenom wokno zachodnych duri přerazyć. Njeskutk je policiji přizjewjeny, próstwa wo chłostanje zapodata. Lay namołwi policiju njeskutk přepytować a wujasnić. Při tym je zapósłanče wažne zhonić, „dalokož tu zwisk k aktualnje přiwótřenej klimje w Budyšinje a zjawnje zwuraznjenej kritice na mojej wosobje a stronje po mojich słowach k najnowšim rozestajenjam na Žitnych wikach wobsteji“.

Runje na zahajacej so horcej fazy wólbneho boja nima Caren Lay namóc jako srědk rozestajenja za akceptabelnu.

Kaž Zhorjelska policiska direkcija na naprašowanje SN zdźěli, je Operatiwny wotwobaranski centrum (OAZ) sakskeje policije w Lipsku přepytowanja zahajił.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 awgusta 2017 14:00

Tež w Nowej Wjesce rejwansku skupinu měli

Nimale před 60 lětami bu w Nowej Wjesce­ serbska rejwanska skupina załožena.­ Wo njej pak dźensa jenož mało­ ludźi wě. Składnostnje 400. róčnicy wobstaća wsy je sobuzałožer a bywši rejwar skupiny Měrćin Wagner z Radwo­rja swoje dopomnjenki na 15 stronach znosył a je tež w swojej ródnej wsy Nowej Wjesce na njedawnym swjedźenju­ předstajił. Rady přiwozmje Radworčan dalše wudospołnjenja. Serbske Nowiny dokumentuja tule někotre­ dopomnjenki Wagnera na Nowowješćansku rejwansku skupinu.

1956 wotmě so w Budyšinje Druhi zjězd Serbow, na kotrymž bu tež nowy Serbski dom na Budyskim Póstowym naměsće poswjećeny. Za swjedźeń běchu masowe sceny nazwučowali, kotrež po přikładźe Praskich spartakiadow na Młynkec łuce z wjele stami wobdźělnikami předstajichu. Mjez nimi bě scena šulerjow, na kotrejž sym so jako šuler 7. lětnika Worklečanskeje šule wobdźělił. Na dalšej scenje wšeje serbskeje młodźiny wobdźělichu so tež młodostni z Noweje Wjeski.

Wot myslički k woprawdźitosći

wozjewjene w: Towarstwa
srjeda, 09 awgusta 2017 14:00

Politisce a sportowsce aktiwny

W Serbach njeje wón žadyn njeznaty, wšako ze swojimi 2,12 metrami hižo optisce wšitko přesahuje. Roman Dźisławk z Chasowa pak je přiwšěm tež politisce a towaršnostnje angažowany čłowjek.

Lěta 1975 rodźeny z Haslowa pochadźacy Roman Dźisławk bě po maturje na Budyskim Serbskim gymnaziju w Drježdźanach zawodne hospodarstwo studował. Dźensa nawjeduje logistiski wotrjad Hornjołužiskich klinikow w Budyšinje z 50 sobudźěłaćerjemi a ma tak dosć wulku zamołwitosć. Lěta 2004 bě Roman Dźisławk nachwilnje za Serbske Nowiny dźěłał a za naš wječornik nowy moderny redakciski system wobstarał.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 awgusta 2017 14:00

Z awtom do skupiny wojakow

Paris (dpa/SN). W nakromnej štwórći Parisa je dźensa njeznaty z awtom do skupiny wojakow zajěł a šěsć wosobow zranił. Dweju ćežkozranjeneju dowjezechu do chorownje. Skućićel móžeše ćeknyć, powěsćernja dpa rozprawja. Pozadki podawka w štwórći Levallois-Perret njejsu dotal znate. Měšćanosta štwórće Patrick Balkany je sej wěsty, zo jedna so wo zaměrny nadpad na wojakow, kotřiž přisłušeja anti-terorowej operaciji Sentinelle: Jednotka w mnohich francoskich městach te­roroweho stracha dla patruljuje.

Ministraj před wuběrkom

Brüssel (dpa/K/SN). Ze skandalom skaženych jejow dla je so dźensa belgiski parlament zaběrał. Minister za ratarstwo Denis Ducarme a ministerka za strowotnistwo Maggie De Block wotmołwještaj na prašenja zapósłancow přisłušneju fachoweju wuběrkow. W Belgiskej je wu­dyriła diskusija wo postupowanju cyrobizny dohladowaceje instancy FASNK. Ta je wo fipronilu w jejach pječa hižo w juniju wědźała, wo tym pak tamne staty EU hakle 29. julija informowała.

Přičiny njezboža dale njeznate

wozjewjene w: Politika
Chětro wobškodźeny bu tónle bus, jako so dźensa rano při zemjerženju w chinskej juhopazadnej prowincy Sichuan kamjeniska ze skały wułamachu a na dróhu padnychu. Zemjerženje sylnosće 7,0 je sej znajmjeńša 13 smjertnych woporow žadało, mjez nimi je šěsć turistow. Znajmjeńša 165 ludźi so zrani. Foto: dpa/Fan Peishen

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 awgusta 2017 14:00

Na hroženje Trumpa hroženje Kima

Washington/Seoul (dpa/K/SN). Sewjerna Koreja je USA hrozyła, zo nadpadnje amerisku pacifisku kupu Guam z raketami, zapyrjo z tym dale jedyn z najstrašnišich konfliktow na swěće. Ataka móhła so kóždy čas wuwjesć, šef stata Kim Jong Un trjeba to jenož přikazać. USA dyrbjeli ze swojimi njesłyšanymi wojerskimi prowokacijemi přestać, potom „njebychmy k njeparujomnym wojerskim naprawam nuzowani byli“, zwurazni rěčnik wójska.

Tele wozjewjenje je z Pjönjanga jeno někotre hodźiny po tym přišło, zo bě prezident Donald Trump Sewjernej Ko­reji indirektnje z wojerskej namocu hrozył. Jeli budźe Sewjerna Koreja ze swo­jimi hroženjemi pokročować, „znapřećiwimy tomu z wohenjom, złósću a sylnosću, kajkež je swět hišće dožiwił njeje“.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 awgusta 2017 14:00

Demokratiski porjad zranjeny

Lima (dpa/K/SN). 17 ameriskich statow, wot Kanady přez Mexiko hač k Argentinskej, je konstatowało, zo bu we Venezueli demokratiski porjad zranjeny a wone postupowanje prezidenta Nicolása Mandura zasudźeja. Na wurjadnym zeńdźenju w peruskej stolicy Lima wone wobzamknychu, njeakceptować žane rozsudy noweje wustawudawaceje zhromadźizny. Socialistiski prezident Maduro je so w samsnym času w Caracasu demonstratiwnje ze zastupnikami lěweho zwjazka „Boliwiska alianca za Ameriku“ (Alba) zetkał, kotrejž přisłušeja mjez druhim Kuba, Ekwador, Boliwiska a Nikaragua.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 awgusta 2017 14:00

Lindner žněje raznu kritiku Ukrainy

Berlin (dpa/SN). Nastork předsydy FDP Christiana Lindnera k polěpšenju poćahow k Moskwje a k „zakapslowanju“ konflikta połkupy Krim dla je w Ukrainje raznu kritiku zbudźił. „Smy znjeměrnjeni, zo někotři politikarjo, kaž nětko šef FDP Christian Lindner, stajnje zaso spytaja, wočiwidne ranjenje ludoweho prawa ignorować abo samo wusprawnić“, rjekny wonkowny minister Ukrainy Pawel Klimkin nowinarjam Bild. „Tak agresora k dalšim złóstnistwam pozbudźeja a su tak sobuwobdźěleni na złóstnistwach Putina.“ Klimkin namołwješe, wšitke politiske a diplomatiske srědki k „wuswobodźenju Krimy“ wučerpać.

Lindner bě kónc tydźenja namołwjał, poměr k Ruskej polěpšić a anektowanje Krimy přez Rusku jako „dołhodobny prowizoriji“ wobhladować. Tak móhł ruski prezident Putin składnosć dóstać, swoju politiku změnić, bjez toho zo by jako přěhračk stał. Potom móhli so tež sankcije přećiwo Ruskej zaso zběhnyć.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 awgusta 2017 14:00

Komunam hroža problemy

Bertelsmannowa załožba połoženje wokrjesow přepytowała

Drježdźany/Podstupim (dpa/SN). Poměrnje wysoke dawkowe sadźby so na pjenježne połoženje sakskich komunow lědma wuskutkuja. Loni docpěchu dawkowe dochody komunow znowa jenož 60 procentow zapadoněmskeho niwowa. Tole zwěsća Bertelsmannowa załožba w dźensa wozjewjenej Komunalnej financnej rozprawje. Na wobydlerja ličene su sakske komuny 778 eurow dawkow wuzbytkowali. W cyłoněmskim přerězku wučinja tale suma 1 178 eurow. Lipsk na přikład­ zaběra hladajo na dawkowe dochody 84. městno wšěch 103 bjezwo- krjesnych městow. Při tym je Sakska pola ležownostneho a přemysłoweho dawka mjez tymi krajemi, kotřiž sej najwjace žadaja. Tole pak na cyłkownje snadnych dochodach ničo njezměni. Na kóncu stej hospodarska struktura a hódnota imobilijow rozsudnej za to, kelko pjenjez komuny z dawkami woprawdźe zasłužeja, rěka w rozprawje załožby.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 awgusta 2017 14:00

Snadna poražka

ST 1910 Drohotka Ramnow – ST Marijina hwězda 2:1 (1:0)

Zestawa hosći: O. Schmidt (46. Matik) – Wróbl, Škoda, K. Pakoßnick, Hawš, Pesch­mann (46. P. Schmidt), Eldor, Šołta, Hübner, J. Pakoßnick, Čornak

Při poslednim tesće w přihotach na nowu hrajnu dobu je koparske mustwo sportoweho towarstwa Marijina hwězda najebać mało hrajerjow jenož snadnje pola klasu wyše hrajaceje Drohotki Ramnow z 1:2 přěhrała. Wobě mustwje prócowaštej so wot wšeho spočatka wo wysoke tempo. Přez sylny pressing wudobychu sej Ramnowscy koparjo w centrumje bul a šaltowachu chětro spěšnje. Z wobhladanjahódnej třělwu ze zdalenosće 14 metrow poradźi so Friedrich-Philippej Wazinskemu 1:0. W druhim połčasu nastachu potom wo wjele wjace šansow na woběmaj stronomaj. Wo 2:0 postara so Tobias Berthold, kotryž dwubój w po­wětře doby a hrajny nastroj do wrotow zhłójčkowa. 2:1 (75.) nasta po stacijach Falko Peschmann – Richard Hawš – Jakob Pakoßnick – Falko Peschmann.

Tobias Nowak

wozjewjene w: Sport

nawěšk

nowostki LND