Z wudaća: wutora, 12 septembera 2017
wutora, 12 septembera 2017 14:00

Za zakoń hłosowali

London (dpa/SN). Britiski parlament je dźensa rano po druhim rozjimanju za zakoń wo wustupje Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije hłosował. 326 zapósłancow bě za, 290 přećiwo zakonjej. Premierministerka Theresa May zwurazni, zo stara so zakoń nětko „wo wěstotu a jasnosć“. Njeje pak hišće wobzamknjeny. Dalše debaty a wothłosowanja su předwidźane, tak zo trjeba britiske knježerstwo hišće dołhi dych.

Proša wo wysokosć chłostanja

Mnichow (dpa/SN). Zwjazkowe rěčnistwo chcyše dźensa dopołdnja próstwu zapodać na wysokosć chłostanja za Beatu Zschäpe a dalšich štyrjoch pohladnych w procesu NSU wozjewić. Kónčny pledoajej wobskóržby je sydom jednanskich dnjow wopřijał. Po zwjazkowym rěčni­stwje slěduja hišće pledoajeje pódlanskich skóržbnikow wobskorženych. Prjedy hač dóńdźe k wusudej, móže potajkim hišće někotre měsacy­ trać.

Ludźo maja hromadźe dźeržeć

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 septembera 2017 14:00

Z krutym serbskim podźělom

14. braniborski wjesny a žnjowodźakny swjedźeń w Radušu wuspěšny

Raduš (PBe/SN/at). 14. braniborski wjesny a žnjowodźakny swjedźeń kónc tydźenja bě za hosćićelow wulki wuspěch. Něhdźe 32 000 hosći přebywaše dwaj dnjej w błótowskej wsy Radušu. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) wobroći so w swojim postrowje na wuhotowarjow runje tak kaž na ratarjow. Woni ćerpja lětsa pod čućiwymi stratami žnjow. „Njedamy was w dešću stać“, přilubi jim Dietmar Woidke jasnu pomoc. Hosćom wón rjekny, zo dožiwjeja w Radušu „moderne wjesne žiwjenje, kotrež je tak pratypiske za charakter našeje braniborskeje domizny“. Hladajo na poskitk regionalnych produktow ministerski prezident wu­zběhny: „Tež hdyž to tón abo tamny euro wjace płaći, dyrbimy preč wot mentality tunjosće. Skuposć bě wčera. Dźensa płaći: Regionalne je optimalne.“

wozjewjene w: Kultura
wutora, 12 septembera 2017 14:00

Sankcije wobzamkli

New York/Seoul (dpa/SN). Bjezstrašnostna rada UNO je wčera wobmjezowane dodawanje wolija do Sewjerneje Koreje jednohłósnje wobzamkła. Dale njebudu hižo tekstilije a płun do kraja importowane. USA a China, kotrež běchu sej hišće wjele krućiše sankcije za Sewjernu Koreju žadali, njemóžachu so přesadźić. Bjezstrašnostna rada reaguje ze sankcijemi na njedawny atomowy test.

Južna Koreja a Japanska jako susodaj kraja wobzamknjenje jara witatej. Wot lěta 2006 je to­ nětko hižo dźewjata rezolucija UNO w zwisku z atomowymi a raketowymi testami­ Sewjerneje Koreje. Na­jebać warnowanja režim pod mócnarjom Kimom Jong Unom přiwšěm z testami pokročuje. A to maja kraje po cyłym swěće za jara chutne wohroženje.

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 septembera 2017 14:00

Wotewrjeny kubłanski dom

Dom biskopa Bena ze swójbnym swjedźenjom 25lětne wobstaće swjećił

Smochćicy (CRM/SN). „Hižo 1988 běchmy sej we wodźacych kruhach Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa pře­zjedni, zo je načasu cyrkej dale wote­wrěć.“ Tole rjekny emeritowany biskop Joachim Reinelt njedźelu w Smochćicach. Tak nasta 1992 na terenje něhdy­šeho ryćerkubła a pozdźišeho měšniskeho seminara Dom biskopa Bena, kotryž su w naslědnych lětach dale wu­twarili. Swójbny swjedźeń składnostnje jeho 25lětneho wobstaća běše wuraz dźaka a zdobom wjesela nad zdokonjanym.

Swjedźeń zahaji so z kemšemi z biskopom Reineltom jako zmužitym iniciatorom zwažliweho projekta w přewrótowym času. Wotewrjenosć za to časej přiměrjene w domje wopokaza so na Božej mši w kopatej połnej cyrkwi. Moderne hudźbne wuhotowanje běše Budyska band pod nawodom Clemensa Kowollika přewzała. Mjez hosćimi zbliska a zdaloka witaše rektor domu dr. Peter-Paul Straube tež serbskeju zapósłancow Němskeho zwjazkoweho sejma a Sakskeho krajneho sejma Marju Michałkowu a Marka Šimana (wobaj CDU).

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 12 septembera 2017 14:00

Žadanja woprawnjene

Waršawa (dpa/SN). Pólska móže sej po posudku parlamenta wot Němskeje wotškódnjenje za zničenja w Druhej swě­towej wójnje žadać. Wčera wozjewichu we Waršawje dokument sejma, w kotrymž rěka: „Je legitimne, zo ma Republika Pólska prawo na wotškódnjenje přez Zwjazkowu republiku Němsku. Twjerdźenje, zo su žadanja zańdźene, njeje woprawnjene.“ Wozjewjenje pólskeho knježerstwa z lěta 1953, zo so reparacijow wzda, je přećiwowustawne a bě so jenož ćišća Sowjetskeho zwjazka dla stało.

Minjene tydźenje su so pólscy politikarjo stajnje zaso za reparacije wuprajili. Němska je wotpoka­zuje. Pólski wonkowny minister Witold Waszczykowski wčera zdźěli, zo su nětko dalše posudki a analazy wo škodach w Pólskej trěbne.

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 septembera 2017 14:00

Kapałka a mnohe dalše pomniki ludźi wabili

Worklecy (rk/SN). Na dnju wotewrjene­ho pomnika móžachu zawčerawšim we Worklečanskej kapałce Marije maćerje Božeje něhdźe 200 wopytowarjow witać. Na cyłkownje pjeć wodźenjach rozłožo­waštaj jim wjesny chronist dr. Beno Wałda a Klawdija Čornakowa stawizny kapałki a jeje wosebitosće. Je to jedna z mało cyrkwjow Němskeje, w kotrejž su mólby w formje Beuronskeho stila hač do dźensnišeho zdźeržane. Při kofeju a tykancu dopominachu so hosćo na čas, jako­ bě we Worklecach hišće chorownja zaměstnjena. Popołdnjo organizowało je Towarstwo Worklečanskeje kapałki.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 12 septembera 2017 14:00

Politiski manewerzbudźa kritiku

Istanbul/Berlin (dpa/SN). Pućowanske warnowanje turkowskeho knježerstwa za Němsku krizu z Ankaru přiwótřa. Tež zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) postupowanje raznje kritizuje. „Chcu cyle jasnje zwuraznić: Kóždy turkowski staćan smě k nam přińć“, kanc­lerka wuswětla. „Pola nas njebudźe žadyn žurnalist zajaty, tu žanych žurnalistow do přepytowanskeje jatby njetyknu, pola nas knježi swoboda měnjenjow a prawniskostatnosć. A na to smy hordźi.“

Turkowske wonkowne ministerstwo je sobotu pućowanske warnowanje za Němsku wuprajiło. Tak warnuje před móžnym njepřećelskim a rasistiskim wobchadźenjom a werbalnymi atakami w Němskej. Turkojo njeměli so na wólbnych zarjadowanjach wobdźělić abo demonstracijach wobdźělić, kotrež teroristiske organizacije wotměwaja a němske zarjady dopušćeja.

wozjewjene w: Politika
Towarstwo přećelow Serbow SPL w Praze je we wobłuku sakskeho lětnjeho swjedźenja Kamjeničanski region předstajiło. W Serbskim seminarje wotewrěchu wustajeńcu wobrazow Maje Nageloweje pod hesłom „Zapust“. Spisowaćelka Beata Mičerlichowa (nalěwo) wotmołwješe sobotu nawječor na prašenja Radeka Čermáka. Wona čitaše tekst „Tak njejsom sebje moju domownju w lěśe 2000 pśedstajiła“ a wurězk ze swojeje kriminalki „Mortwa w grobli“. Foto: Lukáš Novosad

wozjewjene w: Kultura
wutora, 12 septembera 2017 14:00

Wuměłska hudźba mištersce w přirodźe

Stróža (SN/bn). Zahajenski koncert Stróžanskich nazymskich wikow přirody pod hesłom „W změnje časow“ zahori mi­njeny pjatk něhdźe 80 wopytowarjow w swjedźenskim stanje při centrumje bio­sferoweho rezerwata, kotryž je zarjadowanje zhromadnje z towarstwom Radiška a z podpěru Załožby za serbski lud na iniciatiwu Liany Bertók wuhotował.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 12 septembera 2017 14:00

Trenar zbožownu ručku měł

ZFC Meuselwitz

– Budissa Budyšin 0:1 (0:0)

Zestawa hosći: Ebersbach – Kunze, Patka, Hoßmang, Heppner, Schmidt, Weiß, Pfanne, Krawčik (67. Müller), Bönisch (82. Gehrmann), Milde (73. Barnickel)

Po tym zo je Budissa Budyšin w sezonje 2016/2017 wobě hrě přećiwo ZFC Meuselwitzej přěhrała, chcyše mustwo trenarja Torstena Gütschowa tónkróć znajmjeńša dypk. W zašłymaj hromaj běchu so Budyscy koparjo tójšto sebjewědomja nasrěbali a tuž před 491 přihladowarjemi porjadnje započachu. Po róžku Paula Mildy zhłójčkowa Franz Pfanne bul z krótkeje distancy na wrotarja, kiž pak bul wuběrnje wotwobara (3.). Hosćo hru dale postajachu a mějachu přez Johanna Weißa (15.) a Tonyja Schmidta (19.) dalšej dobrej składnosći. Domjacy namakachu so jenož ćežko do hry. Za nich nasta prěnja wulka móžnosć hakle po 30 mjeńšinach. Wólny kop Renéja Weinerta prasny do łaty Budyskich wrotow.

wozjewjene w: Sport

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND